Protokół Nr 47/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2012r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Ewa Antoszewska- Podinspektor ds. planowania i budżetu powiatu

2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

4. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

5. Piotr Wojdyła – Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12:00 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 22 lutego 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Przyjęcie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2012r. dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2012r.

  2. Rozpatrzenie pisma Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w sprawie przeanalizowania możliwości przystąpienia Powiatu Lipnowskiego do Stowarzyszenia ,,Salutaris”, którego celem będzie finansowe wsparcie dla miast i gmin w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii.

  3. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie dofinansowania funkcjonariuszowi Komendy studiów podyplomowych ,,Ratownictwo Chemiczne” na UMK w Toruniu.

  4. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu administracyjno-gospodarczego i zamówień publicznych. /ref. A. Linkowski – Kierownik Referatu.

  5. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie ustalenia stawki czynszu na rzecz firmy BUNTE Polska

  6. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przyjęcie autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2012r. dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2012r.

E. Antoszewska- Podinspektor ds. planowania i budżetu Powiatu Lipnowskiego – przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2012r. dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2012r. Powiedziała, że proponuje się dokonać następujących zmian w dz. 600- transport i łączność rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, gdzie zmniejszeniu ulega plan wydatków o kwotę 29 300 zł w związku z mniejszymi kosztami poprzetargowymi w zakresie remontów dróg, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75405- komendy powiatowe Policji, w którym plan ulega zwiększeniu o 5 000 zł w zakresie wpłat na państwowy fundusz celowy, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75405- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, gdzie plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 500 zł na dofinansowanie kształcenia funkcjonariusza, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące utrzymanie centrum, w dz. 801- oświata i wychowanie w rozdz. 80130- szkoły zawodowe, gdzie zwiększeniu ulega plan wydatków o kwotę 22 800 zł w związku z wydatkami na zakup materiałów do remontu kanalizacji łazienki w budynku głównym szkoły oraz na zakup oleju, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie usług.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 lutego 2012r. dot. zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2012r. /autopoprawki stanowią zał. nr 2 do nin., protokołu/ i skierował na XVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.2. Rozpatrzenie pisma Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w sprawie przeanalizowania możliwości przystąpienia Powiatu Lipnowskiego do Stowarzyszenia ,,Salutaris”, którego celem będzie finansowe wsparcie dla miast i gmin w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii.

Przewodniczący Zarządu - powiedział, że Sejmik Województwa przyjął uchwałę dot. współdziałania województwa w tworzeniu Kujawsko- Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia ,,Salutaris”, którego celem będzie finansowe wsparcie dla miast i gmin w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii i wpłynęła propozycja przystąpienia do tego Stowarzyszenia. Zaznaczył, że równocześnie wpłynął projekt statutu określający cele stowarzyszenia, członków stowarzyszenia, prawa i obowiązki członków stowarzyszenia, władze i majątek stowarzyszenia. Podkreślił, że członkowstwo w/w stowarzyszeniu będzie wiązało z uiszczaniem składek członkowskich.

P. Wojdyła –Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej – powiedział, ze w projekcie statutu składka członkowska dla członka będącego powiatem ziemskim zaproponowana została na 0,50 zł od 1 mieszkańca.

Przewodniczący Zarządu- dodał, że rocznie udział w tym stowarzyszeniu kosztowałby powiat około 30 tys. zł. Podkreślił, że powiat ma zabezpieczoną rezerwę na usuwanie klęsk żywiołowych i w przypadku takich nieszczęśliwych wypadków zawsze zostanie przekazana pomoc ze strony powiatu poszkodowanym, tak jak było w przypadku Gminy Dobrzyń n/.W.

K. Kwiatkowski- powiedział, ze bardziej sensowne jest, by w tym stowarzyszeniu działały samorządy gminne.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na dzień dzisiejszy powiat lipnowski musi się przede wszystkim skupiać na planowanych inwestycjach, w tym tej najważniejszej tj. budowie obwodnicy miasta Lipna i na chwilę obecną uważa, że powinniśmy wstrzymać się z członkowstwem w/w stowarzyszeniu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił wstrzymać się z członkowstwem w stowarzyszeniu ,,Salutaris”.


Ad.3. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie dofinansowania funkcjonariuszowi Komendy studiów podyplomowych ,,Ratownictwo Chemiczne” na UMK w Toruniu.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że Komendant Powiatowy PSP w Lipnie zwrócił się o dofinansowanie w kwocie 1 500 zł funkcjonariuszowi studiów podyplomowych ,, Ratownictwo Chemiczne” na UMK w Toruniu. Dodał, ze całkowity koszt kształcenia wynosi 4.800 zł, z czego 3,300 zł dofinansowuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Podkreślił, że studia podyplomowe trwają dwa semestry i są przeznaczone dla kadry dowódczej PSP. Dodał, że zdaniem Komendanta ukończenie takich studiów i zdobycie wiedzy z tej dziedziny jest potrzebne, ponieważ coraz częściej zdarzają się zagrożenia z zakresu ratownictwa chemicznego. W związku z powyższym wskazał, że jego zdaniem należy dofinansować studia podyplomowe w tym zakresie funkcjonariuszowi Komendy Powiatowej PSP w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wystąpił do Rady Powiatu w Lipnie o zwiększenie o kwotę 1.500 zł § 3070 w dz. 754 rozdz. 75405 z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych ,,Ratownictwo Chemiczne” na UMK w Toruniu funkcjonariuszowi KP PSP w Lipnie.


Ad 4. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu administracyjno-gospodarczego i zamówień publicznych. /ref. A. Linkowski – Kierownik Referatu.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych – powiedział, że Spółka Szpital Lipno wystąpiła o zmianę sposobu odbioru ścieków komunalnych poprzez wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków i wyrażenie zgody na zawarcie z PUK sp. z o.o. w Lipnie umowy na odbiór ścieków komunalnych. Zwrócił się również o zabezpieczenie terenu po byłej oczyszczalni ścieków szpitala.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków i zawarcie przez Spółkę Szpital Lipno umowy z PUK sp. zo.o. na obiór ścieków komunalnych ze szpitala oraz zobowiązał właściwe służby Starostwa do odpowiedniego zabezpieczenia terenu po byłej oczyszczalni ścieków.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie ustalenia stawki czynszu na rzecz firmy BUNTE Polska

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że firma Bunte Polska zwróciła się o przedłużenie umowy najmu pomieszczeń biurowych w internacie Zespołu Szkół w Skepem na kolejny miesiąc i Dyrektor tej jednostki zwróciła się o zaopiniowanie stawki za wynajmem 1 m2 powierzchni. Dodał, że obecnie stawka wynosi 16 zł netto i taką proponuje utrzymać.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie umowy na wynajem powierzchni biurowej na rzecz firmy Bunte Polska Sp. zo.o. proponując dalej kwotę 16 zł (netto) za 1 m2 wynajmowanej powierzchni.


Ad.6. Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu przedstawił pokrótce sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w Lipnie i jednostek organizacyjnych powiatu za 2011r.. Wskazał, że w poszczególnych wydziałach Starostwa zadań jest bardzo dużo, realizowanych jest wiele projektów pozyskując przy tym znaczne środki finansowe z funduszy europejskich. Zaznaczył, że również jednostki organizacyjne powiatu właściwie wykonują swoje zadania, realizują projekty, pozyskują środki pozabudżetowe. Dodał, że w 2011r. zostało zrealizowanych wiele rożnego rodzaju przedsięwzięć i inwestycji.

Następnie poinformował, że centralistyczne podejście do finansów powiatu pozwoliło na unormowanie budżetu powiatu lipnowskiego.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 27 lutego 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (27 lutego 2012)
Opublikował: Jan Garbarczyk (17 kwietnia 2012, 09:32:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 839