Protokół Nr 46/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 22 lutego 2012r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 7:30 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 lutego 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na zadanie pn.: ,,Udzielenie kredytu w kwocie 1.250.000,00 zł dla Powiatu Lipnowskiego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego”.

  2. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Wólka I” dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Wólka.

  3. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż limitu uprawy buraków cukrowych posiadanego przez Zespół Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą.

  4. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na zadanie pn.: ,,Udzielenie kredytu w kwocie 1.250.000,00 zł dla Powiatu Lipnowskiego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego”.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że odbyło się postępowanie przetargowe na zadanie pn.: ,,Udzielenie kredytu w kwocie 1.250.000,00 zł dla Powiatu Lipnowskiego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego”, do którego przystąpił jeden oferent tj. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim w konsorcjum z SGB Spółka Akcyjna z Poznania, który przedstawił łączne koszty kredytu na 61 849,21 zł, natomiast zamawiający, czyli Powiat Lipnowski zaplanował na ten cel kwotę 50 159, 57 zł. Zaznaczył, że w związku z faktem, że jest to kredyt krótkoterminowy termin spłaty kredytu określony został na dzień 20 grudnia 2012r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił rozstrzygnąć postępowania przetargowe zadania pn.: ,,Udzielenie kredytu w kwocie 1.250.000,00 zł dla Powiatu Lipnowskiego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego” poprzez zawarcie stosownej umowy oraz zabezpieczyć brakujące na ten cel środki.


Ad.2. Rozpatrzenie pisma Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Wólka I” dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Wólka.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym wystąpił o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Wólka. Dodał, ze przedmiotowy plan obejmuje swoim zasięgiem niewielki obszar położony w miejscowości Wólka z przeznaczeniem pod tereny zabudowy rekreacji indywidualnej oraz infrastrukturę. Zaznaczył, że przedmiotowy projekt uzyskał pozytywną opinię organu doradczego Starosty tj. Powiatowej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Wólka I” dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Wólka.


Ad.3. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż limitu uprawy buraków cukrowych posiadanego przez Zespół Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział iż Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W zwrócił się o wyrażenie zgody na sprzedaż posiadanego przez szkołę limitu uprawy buraków cukrowych za cenę ustaloną na podstawie rozeznania cenowego wśród lokalnego rynku plantatorów na 25 zł za tonę. Wskazał, że sprzedaż limitu nie powoduje utraty prawa do dopłat obszarowych Dodał, że kwota pozyskana z tego tytułu zostanie przekazana na dochody powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż limitu uprawy buraków cukrowych posiadanego przez Zespół Szkół w Dobrzyniu n/ Wisłą.


Ad.4. Sprawy rożne

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Referat gospodarczo- administracyjny i zamówień publicznych zwrócił się o zmniejszenie kwoty sprzedaży cyklopu przejętego po zlikwidowanym SP ZOZ z kwoty 3 000 zł na 2 000zł oraz zmniejszenie kwoty plotera z 2000 zł na 1 500 zł, ponieważ do postępowania przetargowego na zbycie nie zgłosił się żaden oferent i ogłoszenie ponownego przetargu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na obniżenie wartości przetargowej Plotera OCE 5150 z 2 000,00 zł na 1 500,00 zł brutto i cyklopa przejętego po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie z 3 000,00zł na 2 000,00 zł brutto oraz ponowne ogłoszenie przetargu na sprzedaż w/w mienia.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że mając na uwadze zapisy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na posiedzeniach Zarządu będą podejmowane decyzje o rozłożeniu na raty zadłużenia wobec dłużników Powiatu Lipnowskiego. Dodał, że taką prośbę skierował Pan J. Ożdżyński z Lipna o rozłożenie na 3 raty kwoty 518,56 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zapłatę kwoty 518,56 zł wskazanej w wezwaniu do zapłaty wystawionemu przez Kancelarię Adwokacko- Radcowską Aleksandra Rutecka z Włocławka na rzecz Powiatu Lipnowskiego w trzech ratach.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 22 lutego 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (22 lutego 2012)
Opublikował: Jan Garbarczyk (17 kwietnia 2012, 09:31:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 735