Protokół Nr 44/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 9 lutego 2012r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Ewa Antoszewska – Podinspektor ds. planowania i budżetu powiatu

2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Arkadiusz Linkowski – Kierownik Referatu administracyjno-gospodarczego i za-mówień publicznych


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:30 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 3 lutego 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.


  1. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. /ref. E. Antoszewska – Podinspektor ds. planowania i budżetu powiatu./

  2. Podjęcie decyzji w sprawach należnych do kompetencji Referatu administracyjno-gospodarczego i zamówień publicznych. /ref. A. Linkowski – Kierownik Referatu./

  3. Ustalenie terminu i porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie. /ref. K. Baranowski – Przewodniczący Zarządu./

  4. Sprawy różne.


Ad. 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. /ref. E. Antoszewska – Podinspektor ds. planowania i budżetu powiatu./

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski zwrócił się z prośbą do E. Antoszewskiej – Podinspektor ds. planowania i budżetu powiatu – o omówienie uchwały.

E. Antoszewska – Podinspektor ds. planowania i budżetu powiatu – powiedziała, że na posiedzeniu Rady Powiatu w Lipnie w dniu 20 grudnia 2011 roku podjęta została uchwała Nr XVI/100/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012, w której upoważniono Zarząd Powiatu do zaciągania kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł. Podkreśliła, że bieżąca uchwała na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 250 000 zł pozwoli pozyskać środki na zabezpieczenie wydatków inwestycyjnych oraz wydatków realizowanych przy udziale środków zagranicznych. Dodała, iż wybór banku udzielającego kredytu nastąpi zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. Zaznaczyła, iż zapotrzebowanie na kredyt wynika z braku wpływu środków z refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych.

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski stwierdził, że nie ma żadnych negatywnych przesłanek aby zaciągnięcie kredytu nie było możliwe. Dodał, że wpłynęła pozytywna opinia z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, dotycząca prawidłowości planowej kwoty długu Powiatu Lipnowskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Zaznaczył, że przedmiotem opiniowania była prognoza kwoty długu, skorelowana kwotowo z planowanymi wielkościami budżetowymi i danymi z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego w zakresie wyników budżetów oraz przychodów i rozchodów w kolejnych latach. Dodał, że planuje się spłatę kredytu do 20 grudnia 2012 roku. Natomiast płatności z tytułu odsetek regulowane będą miesięcznie według zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M (na dzień 8.02.2012r. wynosi 4,74%), powiększonej o marżę wykonawcy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego ustalając tryb przetargu nieograniczonego oraz powołując komisję przetargową na w/w zadanie w następującym składzie:

1. Ewa Antoszewska - Przewodnicząca Komisji

2. Aneta Ofmańska - Sekretarz Komisji

3. Zbigniew Chmielewski - Członek Komisji

4. Marlena Chojnicka - Członek Komisji (Uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu)

Ad. 2. Podjęcie decyzji w sprawach należnych do kompetencji Referatu administracyjno-gospodarczego i zamówień publicznych. /ref. A. Linkowski – Kierownik Referatu./

A. Linkowski – Kierownik Referatu – zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo-administracyjnego i zamówień publicznych.

W stosunku do przedłożonych w piśmie kwestii Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje:

1. Wyraził zgodę na wykup drewna dębowego w ilości 3 m³ Panu Krzysztofowi Lewandowskiemu ustalając kwotę 100 zł za 1 m³.

2. Wyraził zgodę na wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej projektowanego budynku usługowo-handlowego w Lipnie, przy ul. 11-go Listopada, na działce nr 2238/13 Panu Donaldowi Zielińskiemu. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Lipnie informuje, iż na wnioskodawcy spoczywa obowiązek poniesienia kosztów planowanej przebudowy, z zachowaniem określonych parametrów wyznaczonych przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lipnie.

3. Zobowiązał Referat do przygotowania oceny oferty firmy P.H-U. Media PTV oraz oceny ofert lokalnych firm o tym profilu biorąc pod uwagę takie czynniki, jak: dogodna oferta, odpowiedzialność firmy i zakres współpracy.


Ad. 3. Ustalenie terminu i porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie. /ref. K. Baranowski – Przewodniczący Zarządu./

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski zwrócił się z prośbą do pozostałych członków Zarządu o ustalenie terminu XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie ustalił, że obrady XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie odbędą się w dniu 27 lutego br. o godz. 13:00.


Ad. 4. Sprawy różne.

M. Kwiatkowski – zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Zarządu – K. Baranowskiego jak obecnie wygląda sprawa kotłowni.

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski powiedział, że w związku z tą sprawą w dniu 10 lutego br. na godz. 13:00 jest umówiony na spotkanie z Prezesem PUK w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski poinformował pozostałych członków Zarządu, że w dniu 10 lutego br. zaplanowane jest spotkanie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Zaznaczył, że Zarząd Powiatu, mając na celu poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy, będzie wnioskował o przeznaczenie środków m.in. na prace interwencje oraz staże.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 9 lutego 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Ewa Szymczewska

metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (9 lutego 2012)
Opublikował: Jan Garbarczyk (16 kwietnia 2012, 13:52:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 757