Protokół Nr 42/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 27 stycznia 2012r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Jarosława Poliwko.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz – Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Anna Smużewska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

4.Arkadiusz Linkowski – Kierownik Referatu administracyjno-gospodarczego i zamówień publicznych


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 8:00 Z-ca Przewodniczącego Zarządu Jarosław Poliwko witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 stycznia 2012r.

Następnie Z-ca Przewodniczącego Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012./ ref. B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu./

  2. Podjęcie uchwały w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego. /ref. Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu./

  3. Rozpatrzenie pisma UMiG Skępe w sprawie możliwości nieodpłatnego użyczenia obiektów na terenie Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego pod potrzeby tegorocznych obchodów „Dni Skępego”. /ref. A. Smużewska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia./

  4. Sprawy różne.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad. 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012./ ref. B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu./

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – J. Poliwko zwrócił się z prośbą do B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu – o omówienie uchwały.

B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że zmiany jakie wprowadza się niniejszą uchwałą dotyczą następujących obszarów: planu dochodów, planu wydatków, wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zaznaczyła, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 5 400 zł i zamkną się kwotą 57 320 291 zł. Zwróciła uwagę na zmiany jakie dokonano w następujących działach i rozdziałach. W dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 400 zł. Dodała, że zwiększeniu ulegają dochody zgodnie z podpisanym aneksem z Województwem Kujawsko-Pomorskim w zakresie wypłat stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Następnie poinformowała, iż planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 5 400 zł i zamkną się kwotą 57 320 291 zł. Zaznaczyła, że w dz. 750 – administracja publiczna w rozdz. 75045 – kwalifikacja wojskowa zwiększeniu ulegają wydatki na zakup niezbędnego wyposażenia celem prawidłowego funkcjonowania komisji. Z kolei zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę diet dla członków komisji oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 400 zł. Podkreśliła, iż zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie z podpisanym aneksem z Województwem Kujawsko-Pomorskim w zakresie wypłat stypendiów dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lipnowskiego, tj.:

- Zespół Szkól Technicznych Lipnie – kwota 1 800 zł

- Zespół Szkół w Skępem – kwota 3 600 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012.

(Uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu).


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego. /ref. Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu./

Z-ca Przewodniczącego Zarządu – J. Poliwko zwrócił się z prośbą do Z. Chmielewskiego – Sekretarza Powiatu o omówienie projektu uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.

(Uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu).


Ad. 3. Rozpatrzenie pisma UMiG Skępe w sprawie możliwości nieodpłatnego użyczenia obiektów na terenie Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego pod potrzeby tegorocznych obchodów „Dni Skępego”. /ref. A. Smużewska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia./

A. Smużewska – Naczelnik Wydziału OKSZ – powiedziała, że wpłynęło pismo Pana Jerzego Kowalskiego – Zastępcy Burmistrza UMiG Skępe – z prośbą o nieodpłatne użyczenie obiektów na terenie Zespołu Szkół w Skępem na potrzeby tegorocznych obchodów „Dni Skępego”.

Zarząd Powiatu w Lipnie mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę w obecności 4 członków jednogłośnie przychylił się do prośby wyrażonej w piśmie i wyraził zgodę na nieodpłatne użyczenie obiektów na czas trwania imprezy nadmieniając, iż na organizatorze spoczywa obowiązek poniesienia kosztów zużycia prądu oraz zachowania porządku w obiektach szkoły po zakończonej uroczystości.


Ad. 4. Sprawy różne.

Sekretarz Powiatu – Z. Chmielewski poinformował, że Pani A. Szafrańska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Promocji – wnioskuje o zmianę składu komisji na zadanie „Usługa hotelarska, gastronomiczna oraz wynajem sali z wyposażeniem na potrzeby organizacji szkoleń wyjazdowych”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie powołał komisję przetargową na w/w zadanie w następującym składzie:

  1. Zbigniew Chmielewski – Przewodniczący Komisji

  2. Aneta Ofmańska – Sekretarz Komisji

  3. Arkadiusz Linkowski – Członek Komisji

Z-ca Przewodniczącego – J. Poliwko zwrócił się z prośbą do A. Linkowskiego – Kierownika Referatu administracyjno-gospodarczego i zamówień publicznych – o omówienie sprawy dotyczącej przetargu zawartego między Starostwem Powiatowym a firmą Energa na zadanie pn. „Przesyłanie lub zapewnienie dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów należących do jednostek Powiatu Lipnowskiego”.

A. Linkowski – Kierownik Referatu administracyjnego i zamówień publicznych – powiedział, że została błędnie wyliczona kwota przetargu ze strony firmy Energa.

Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu – dodał, że wyniku przetargu wygrała oferta firmy Energa zawierająca kwotę w wysokości 600 tys. zł na okres 2 lat. Jednak prawidłowy zapis umowy powinien zawierać kwotę 600 tys. zł na okres 1 roku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) jednogłośnie podjął decyzję o unieważnieniu przetargu między Starostwem Powiatowym a firmą Energa, stwierdzając tym samym o konieczności ogłoszenia nowego przetargu.

Z-ca Przewodniczącego – J. Poliwko poinformował, że Starostwo Powiatowe oraz Szpital Lipno sp. z o.o. prowadzi negocjacje z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Lipnie i Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Lipnie w sprawie kotłowni użytkowanej przez szpital.

A. Smużewska – Naczelnik Wydziału OKSZ – powiedziała, iż w związku z reformą w systemie oświaty nastąpiły pewne zmiany. Wobec tego zostało zainicjowane spotkanie z rodzicami i słuchaczami likwidowanych szkół celem powiadomienia o zamiarze przekształcenia i likwidowania szkół. Podkreśliła, że ustawa również nakłada obowiązek powiadomienia Kuratorium Oświaty o zamiarze likwidacji i przekształcenia szkół. Zaznaczyła, że na XVIII sesję Rady Powiatu zostało przygotowanych 12 uchwał w tej sprawie. Dodała, że 8 z nich dotyczy likwidacji szkół, a 4 zamiaru przekształcenia.

Zaznaczyła, że zmiany w szkolnictwie dotyczyć będą m.in. dwutorowego kształcenia, tj. łączenia nauki w LO z kursami kwalifikacyjnymi, kształcącymi w wybranym zawodzie. Ponadto będzie możliwość zdobycia dwóch zawodów realizując równocześnie zbliżone do siebie kierunki, przez co absolwent zwiększy swoje szanse na rynku pracy.

Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu – zwrócił się z pytaniem do Pani A. Smużewskiej – Naczelnik Wydziału OKSZ – czy nauczyciele fizyki i chemii mogą stracić pracę.

A. Smużewska – Naczelnik Wydziału OKSZ – powiedziała, że takie rozwiązanie jest możliwe. Tym bardziej, gdy większość uczniów wybiera kierunki humanistyczne, a nie politechniczne, takie jak: fizyka i chemia.

P. Wojciechowski stwierdził, że głównym celem szkół zawodowych ma być kompleksowe i rzetelne przygotowanie do konkretnego zawodu, a przedmioty ścisłe – mimo braku popularności wśród uczniów – mogą okazać się bardzo istotne dla dalszego kształcenia oraz wyboru studiów.

Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu – powiedział, że kluczowe znaczenie ma przede wszystkim nauka od razu przygotowująca do zawodu i w dużej mierze nakierowana na praktykę.

A. Smużewska – Naczelnik Wydziału OKSZ – zaznaczyła, że wprowadzane kursy mają być bardziej efektywne i pomocne w przygotowaniu do zawodu.

Z-ca Przewodniczącego – J. Poliwko poinformował pozostałych członków Zarządu, że wpłynęła opinia z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotycząca prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Lipnowskiego.

B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zaopiniował pozytywnie prawidłowość planowej kwoty długu Powiatu Lipnowskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Zaznaczyła, że przedmiotem opiniowania była prognoza kwoty długu, skorelowana kwotowo z planowanymi wielkościami budżetowymi i danymi z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego w zakresie wyników budżetów oraz przychodów i rozchodów w kolejnych latach.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Z-ca Przewodniczącego Zarządu – J. Poliwko zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 27 stycznia 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Ewa Szymczewska

metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (27 stycznia 2012)
Opublikował: Jan Garbarczyk (16 kwietnia 2012, 13:49:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 712