Protokół Nr 41/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 stycznia 2012r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Barbara Małkiewicz – Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Dariusz Kłobukowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12:00 Przewodniczący Zarządu Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 5 stycznia 2012r.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. /ref. B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu./

  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tłuchowo na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018”. /ref. E. Jałowiecka-Rudewicz – Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa./

  3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2011. /ref. A. Smużewska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia./

  4. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczyciela emerytowanego matematyki – Pana Leszka Wróblewskiego. /ref. A. Smużewska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia./

  5. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Lipnie w sprawie możliwości anulowania zapłaty za dzierżawę gruntu działki nr 2238/3 – obręb 9 położonej w Lipnie, przeznaczonej na prowadzenie parkingu publicznego od 1 września 2010 roku. /ref. Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu./

  6. Podjęcie decyzji w sprawie zlecenia robót dodatkowych w związku z remontem sal łóżkowych oraz pomieszczeń sanitarnych na oddziale wewnętrznym szpitala. /ref. Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu./

  7. Rozpatrzenie pisma Pana Andrzeja Chojnickiego – Radnego Rady Gminy Lipno i Pana Antoniego Kozakiewicza – Sołtysa Sołectwa Jastrzębie w sprawie możliwości wybudowania chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Lipno-Obory. /ref. Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu./

  8. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad. 1. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012. /ref. B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu./

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski zwrócił się z prośbą do B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu – o omówienie autopoprawek do projektu uchwały.

B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu – powiedziała, że zmiany w projekcie uchwały zostały wprowadzone na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, które wpłynęły po wysłaniu materiałów do radnych. Podkreśliła, że biorąc pod uwagę konieczność realizacji wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, należałoby przychylić się do prośby wnioskujących o dokonanie zmian. Dodała, że zmiany jakie wprowadza się niniejszą autopoprawką dotyczą następujących obszarów: planu dochodów, planu wydatków, a także zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych. Zaznaczyła, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 8 192 zł i zamkną się kwotą 57 314 891 zł. Dodała, że zmian po stronie dochodów dokonano w następujących działach i rozdziałach. W dz. 758 – różne rozliczenia w rozdz. 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 8 192 zł. Podkreśliła, że zwiększenie to dotyczy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Profesjonalne kadry”. Następnie poinformowała, że planowane wydatki ulegną zwiększeniu o kwotę 8 192 zł i zamkną się kwotą 57 314 891 zł. Zwróciła uwagę na zmiany jakie dokonano w następujących działach i rozdziałach. W dz. 801 – oświata i wychowanie w rozdz. 80130 – szkoły zawodowe zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie na bieżące utrzymanie jednostki, natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące remonty. Podkreśliła, że w dz. 801 – oświata i wychowanie w rozdz. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zwiększeniu ulegają wydatki na bieżące remonty, z kolei zmniejszeniu ulegają wydatki na bieżące utrzymanie centrum. Natomiast w dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 8 192 zł z tytułu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Profesjonalne kadry”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 i skierował pod obrady XVII sesji Rady Powiatu (Uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu).


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tłuchowo na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018”. /ref. E. Jałowiecka-Rudewicz – Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa./

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski omówił projekt uchwały w sprawie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tłuchowo. Zaznaczył, że dokument ten zawiera szeroko rozumianą tematykę ochrony środowiska na terenie gminy Tłuchowo. Dodał, iż przewidziane w niniejszym Programie zadania dają możliwość zapewnienia mieszkańcom odpowiednich warunków życia, a organom administracji samorządowej wykazać troskę o środowisko. Podkreślił, iż uwzględniając wszystkie szanse, problemy i zagrożenia na terenie miasta w celu ochrony środowiska został wyznaczony szereg zadań ekologicznych opartych na celach priorytetowych., do których należą:

- Rozwój ekoturystyki, turystyki wiejskiej i agroturystyki, który doprowadzi do zwiększenia liczby podmiotów gospodarczych świadczących usługi;

- Zwiększenie lesistości na ternie gminy oraz poprawa kondycji drzewostanu;

- Zwiększenie świadomości ekologicznej oraz dobrych praktyk wśród rolników, co przełoży się na większą ilość osób korzystającą z możliwości, jakie dają PROW;

- Wprowadzenie monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych;

- Ochrona korytarzy ekologicznych na terenie gminy;

- Ochrona strefy ochrony bociana czarnego;

- Poprawa komfortu akustycznego – wprowadzanie zadrzewienia wzdłuż dróg oraz poprawa stanu dróg.

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski powiedział, że Program Ochrony Przyrody Gminy Tłuchowo ma za zadanie stymulować podmioty działające na terenie gminy, aby zostały zredukowane niepożądane skutki dla środowiska przyrodniczego. Ponadto powinien wspierać proces rozwoju społeczno-ekonomicznego w celu zapewnienia możliwie najlepszych warunków bytu mieszkańców gminy Tłuchowo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zaopiniowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tłuchowo na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018”. (Uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu).


Ad. 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2011. /ref. A. Smużewska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia./

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski omówił przedmiotowe sprawozdanie. Powiedział, że zgodnie z art. 30 a ust.1 Karty Nauczyciela w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Następnie przedstawił szczegółowe sprawozdanie, zaznaczając, że jedynie w przypadku stażystów wystąpił niedobór w wysokości -3 466,74 zł. Natomiast w przypadku pozostałych nauczycieli kwota nachyleń wygląda następująco: nauczyciel kontraktowy – 171 646,76 zł, nauczyciel mianowany – 79 874,95 zł, nauczyciel dyplomowany – 253 850,82 zł. Środki dla stażystów zostaną wypłacone przez właściwe jednostki oświatowe do dnia 31 stycznia. Przedmiotowe sprawozdanie w terminie 7 dni od jego sporządzenia organ prowadzący szkoły przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. (Sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu).


Ad. 4. Rozpatrzenie pisma ZST w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczyciela emerytowanego matematyki – Pana Leszka Wróblewskiego. /ref. A. Smużewska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia./

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski przedstawił pismo Pani Ewy Juszczyk – Dyrektor ZST w Lipnie – w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin nauczyciela emerytowanego matematyki – Pana Leszka Wróblewskiego.

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski powiedział, iż po przeanalizowaniu możliwości budżetowych Powiatu Lipnowskiego, a także mając na uwadze wieloletni dorobek pedagogiczny Pana Leszka Wróblewskiego przystaje na jego zatrudnienie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie ustosunkował się do prośby wyrażonej w piśmie, wyrażając zgodę na zatrudnienie Pana Leszka Wróblewskiego w niepełnym wymiarze godzin na okres II semestru roku szkolnego 2011/2012.Ad. 5. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Lipnie w sprawie możliwości anulowania zapłaty za dzierżawę gruntu działki nr 2238/3 – obręb 9 położonej w Lipnie, przeznaczonej na prowadzenie parkingu publicznego od 1 września 2010 roku. /ref. Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu./

Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu – przedstawił pismo Pana Janusza Dobrosia – Burmistrza Miasta Lipna – w sprawie możliwości anulowania zapłaty za dzierżawę gruntu działki nr 2238/3 – obręb 9 położonej w Lipnie.

Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu – powiedział, że dobrym rozwiązaniem w tej sprawie będzie zawarcie porozumienia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie odniósł się pozytywnie do wyżej wymienionej sprawy i w związku z tym zaproponował zawrzeć stosowne porozumienie.

Nadzór nad tą sprawą Przewodniczący Zarządu powierzył Z. Chmielewskiemu – Sekretarzowi Powiatu.


Ad. 6. Podjęcie decyzji w sprawie zlecenia robót dodatkowych w związku z remontem sal łóżkowych oraz pomieszczeń sanitarnych na oddziale wewnętrznym szpitala. /ref. Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu./

Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu – przedstawił wniosek Pana Arkadiusza Linkowskiego – Kierownika Referatu gospodarczo-administracyjnego i zamówień publicznych – w sprawie zlecenia robót dodatkowych w związku z remontem sal łóżkowych oraz pomieszczeń sanitarnych na oddziale wewnętrznym szpitala.

W stosunku do przedłożonych w piśmie kwestii Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął następujące decyzje:

1. Wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych polegających na rozebraniu istniejących ścianek działowych w pokojach 216 i 217 oraz postawieniu nowej, przesuniętej o 30 cm, co umożliwi funkcjonalne umiejscowienie kabin natryskowych.

2. Wyraził zgodę na zamontowanie 11 szt. zaworów odcinających na instalacji próżniowej wraz z szafką montażową zamykaną na klucz i oznakowaną.

3. Wyraził zgodę na wydłużenie terminu wykonania robót do 16 marca 2012 roku.


Ad. 7. Rozpatrzenie pisma Pana Andrzeja Chojnickiego – Radnego Rady Gminy Lipno i Pana Antoniego Kozakiewicza – Sołtysa Sołectwa Jastrzębie w sprawie możliwości wybudowania chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Lipno-Obory. /ref. Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu./

Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu – powiedział, że wpłynęło pismo Pana Andrzeja Chojnickiego – Radnego Rady Gminy Lipno oraz Pana Antoniego Kozakiewicza – Sołtysa Sołectwa Jastrzębie – w sprawie budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Lipno-Obory.

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski powiedział, iż w chwili obecnej Zarząd Powiatu chce skupić się na dyscyplinie finansowej. Zaznaczył, że w budżecie Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 nie zostały zabezpieczone środki na taki cel. Odniósł się do odpowiedzi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w tej sprawie z dnia 11 stycznia 2012 roku podzielając stanowisko jednostki powołanej do administrowania drogami powiatowymi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do prośby wyrażonej w piśmie, podzielające opinię Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie z dnia 11 stycznia 2012r.

Jednocześnie Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie stwierdził, iż weźmie pod uwagę budowę w/w chodnika przy planowaniu środków na poszczególne inwestycje drogowe w roku budżetowym 2013 sugerując, iż przy zabezpieczeniu środków na kolejny rok budżetowy będzie zachodziła konieczność weryfikacji zadań i określenia priorytetów.


Ad. 8. Sprawy różne.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 16 stycznia 2012r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Ewa Szymczewska

metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (16 stycznia 2012)
Opublikował: Jan Garbarczyk (16 kwietnia 2012, 13:48:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 808