Protokół Nr 38/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 grudnia 2011r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie.

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Dariusz Kłobukowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

  4. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

  5. Artur Radmerski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 11,00 Przewodniczący Zarządu Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2011r.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Przyjęcie i skierowanie na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie:

- autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia na 2012 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany w ,,Programie Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie Lipnowskim na lata 2011-2012” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/73/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011r. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

2. Rozpatrzenie pisma UKS MOSIR Lipno w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kwoty wynajmu hali sportowej przy ZST w Lipnie o 50%. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

3. Rozpatrzenie pisma pana A. Pączkowskiego w sprawie wydzierżawienia lub sprzedaży gruntu pod garaż typu blaszak na os. Korczaka na betonowym placu. /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

4. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych w Lipnie /ref. Kierownik Referatu A, Linkowski/.

5. Podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia w budżecie środków na ,,Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lipnie

6. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji umowy zlecenia dot. wykonania rozgraniczenia i podziału działek w celu wydzielenia poszerzeń dróg powiatowych. /ref. Inspektor A. Redmerski/.

7. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,, Budowa drogi gminnej Kamień Kmiecy- Kamień Kotowy o długości około 1 500 mb”.

8. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy Skępe w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w przyszłorocznym budżecie na budowę latarni oświetleniowej i przejścia dla pieszych przy ul. 21 Stycznia w Skępem

9. Rozpatrzenie pisma Obywatelskiego Bloku Samorządowego w sprawie wsparcia finansowego na zakup narybku dla Jeziora Oborskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

10. Podjęcie decyzji w sprawie przydziału godzin zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów maturalnych dla uczniów klas III Liceów Ogólnokształcących. /ref. A. Smużewska – Naczelnik Wydziału OKSZ./

11. Rozpatrzenie pisma OSP w Wierzbicku w sprawie wsparcia finansowego na zakup mundurów./ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

12. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Przyjęcie i skierowanie na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie:

- autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r . Zaznaczyła, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 11 381 zł i zamkną się kwotą 61 608 370 zł. Dodała, że zmian po stronie dochodów dokonano w dz. 801- oświata i wychowania w rozdz. 80130- szkoły zawodowe i w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz..85415- pomoc materialna dla uczniów. Następnie poinformowała, że również plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 11 381 zł i zamknie się kwotą 64 167 035 zł. Zaznaczyła, że zmian dokonano w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz.75111- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dz. 801- oświata i wychowanie w rozdz. 80120- licea, w rozdz.. 80130- szkoły zawodowe, w dz. 852- opieka społeczna w rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze, w rozdz. 85202- domy opieki społecznej, w rozdz. 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie, w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85395- pozostała działalność, w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że część płatności zostanie przesunięta na przyszły rok, ponieważ z pewnością nie otrzymamy w tym roku zwrotu wszystkich należności z Urzędu Marszałkowskiego. Dodał, że również nie zamierzamy posiłkować się dodatkowym kredytem, tylko zaciągnięty został kredyt w wysokości 1 mln. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /autopoprawki stanowią zał. nr 2 do nin. protokołu/. i skierował na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia na 2012 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że corocznie uchwalany jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu i taki projekt programu na rok 2012 został przygotowany. Zaznaczył, że został on poddany konsultacjom organizacji i uwzględnia ich uwagi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie uchwalenia na 2012 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi orz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego /projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/. i skierował na XVI sesje Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany w ,,Programie Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie Lipnowskim na lata 2011-2012” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/73/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011r. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z faktem zmiany wykonawcy szczepień związanych z realizowanym przez Powiat Programem Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie Lipnowskim z lipnowskiego szpitala na NZOZ Lekarze Rodzinni Tokarczyk i Wspólnicy – spółka jawna, zaszła konieczność dokonania stosowanej zmiany w punkcie 9 ppkt 3 w/w programu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany w ,,Programie Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie Lipnowskim na lata 2011-2012” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/73/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011r. /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/ i skierował na XVI sesje Rady Powiatu w Lipnie.


2. Rozpatrzenie pisma UKS MOSIR Lipno w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kwoty wynajmu hali sportowej przy ZST w Lipnie o 50%. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że ustalona kwota za korzystanie z hali sportowej ZST w Lipnie odzwierciedla rzeczywiste koszty związane z wynajmem i jej obniżenie nie jest możliwe, dlatego zaproponował utrzymanie stawki na tym samym poziomie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił utrzymać stawkę za wynajem sali sportowej na tym samym poziomie.


Ad. 3. Rozpatrzenie pisma pana A. Pączkowskiego w sprawie wydzierżawienia lub sprzedaży gruntu pod garaż typu blaszak na os. Korczaka na betonowym placu. /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu – powiedział, iż Pan Pączkowski miał podpisaną umowę na wydzierżawienie garażu z SP ZOZ w Lipnie, a w momencie, kiedy powiat przejął majątek po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie nie podpisał umowy dzierżawy z powiatem lipnowskim. Podkreślił, że w momencie kiedy powiat przystąpił do sprzedaży garaży ich najemcom Pan Pączkowski wystąpił z prośbą o wynajem lub sprzedaż garażu na os. Korczaka.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby radca prawny Starostwa wydał opinię, czy Pan Pączkowski po zawarciu umowy dzierżawy będzie miał możliwość skorzystania z uchwały Rady Powiatu o pierwszeństwie zakupu garażu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić o opinię prawną w tej sprawie do radcy prawnego Starostwa.


Ad.4. Podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych w Lipnie /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu – zwrócił do Zarządu o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał Referat do przygotowania pisma do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lipnie na zakup oleju opałowego, a w przypadku braku reakcji Wojewody podjąć działania zmierzające do zakupu oleju oraz wyraził zgodę na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki.

Ad.5. Podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia w budżecie środków na ,,Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Lipnie

A. Linkowski- Kierownik Referatu – powiedział, iż odbył się przetarg na ,,Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipnie. Zaznaczył, ze wpłynęły 4 oferty z których najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Wytwórnia Tablic ZNAK Spółka z Warszawy ofertą cenową 57.237,88 zł brutto. Zaznaczył, tylko, że zaplanowana na ten cel kwota w budżecie powiatu wynosi 49.242,00 zł brutto.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o zabezpieczeniu w budżecie brakującej kwoty potrzebnej do podpisania umowy z Wytwórnią Tablic ZNAK Spółka z o.o. z Warszawy- oferenta, który wygrał postępowania przetargowe na ,,Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipnie”.


Ad.6. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu realizacji umowy zlecenia dot. wykonania rozgraniczenia i podziału działek w celu wydzielenia poszerzeń dróg powiatowych. /ref. Inspektor A. Redmerski/.

A. Radmerski- powiedział, że firma Pomiary Geodezyjne Sadziński Jacek, Strychalski Krzysztof z Lipna zwróciła się o wyrażenie zgody na zmianę terminu realizacji umowy zlecenia dotyczącej wykonania rozgraniczenia i podziału działek w celu wydzielenia poszerzeń dróg powiatowych, na skutek wniosków właścicieli o odszkodowanie za zajęte grunty po te drogi. Zaznaczył, że przyczyny spóźnienia nie wynikają z winy wykonawcy, tylko z faktu, że jedna ze stron postępowania zmarła i były prowadzone postępowania spadkowe.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy zlecenia i wydłużenie terminu realizacji umowy na dzień 20 grudnia 2011r.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,, Budowa drogi gminnej Kamień Kmiecy- Kamień Kotowy o długości około 1 500 mb”.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że Wójt Gminy Tłuchowo wystąpił o wydanie opinii w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,, Budowa drogi gminnej Kamień Kmiecy- Kamień Kotowy o długości około 1 500 mb”. Zaznaczył, że zarówno Zarząd Dróg Powiatowych jak i Wydział Architektury i Budownictwa wnoszą o wydanie pozytywnej zaopiniowanie przedmiotowej inwestycji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował inwestycję polegającą na ,,Budowie drogi gminnej Kamień Kmiecy- Kamień Kotowy o długości ok. 1500 mb.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta i Gminy Skępe w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w przyszłorocznym budżecie na budowę latarni oświetleniowej i przejścia dla pieszych przy ul. 21 Stycznia w Skępem

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że wpłynęła opinia Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, którego pracownicy przeanalizowali sytuacje w terenie biorąc pod uwagę aspekt ludzki, bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzkie, twierdza, że nie widzą możliwości zlokalizowania przejścia dla pieszych w wyznaczonym przez Urząd Miasta i Gminy miejscu przy ul. 21 Stycznia w mieście Skępe, argumentując to następująco:

- wyznaczone miejsce usytuowane jest w centralnym miejscu wjazdu na parking sklepu Lewiatan

- przesunięcie lokalizacji przejścia jest niemożliwe z powodu bliskości skrzyżowania i istniejących bram wjazdowych do posesji po przeciwnej stronie chodnika.

- brak chodnika po jednej stronie drogi, pobocza gruntowe nieutwardzone bez ciągu pieszego (zazwyczaj błotniste i wyboiste przez parkujące tam samochody). Dodał, że w swojej opinii ZDP w Lipnie podkreśla również, że nie widzi potrzeby wykonania dodatkowego oświetlenia terenu uważając oświetlenie istniejące (uliczne + parking sklepu Lewiatan) za wystarczające dla użytkowników drogi przestrzegających przepisy ruchu drogowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków po zapoznaniu się z opinią Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do prośby zawartej w piśmie, podzielając w tym zakresie stanowisko Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.Ad. 9. Rozpatrzenie pisma Obywatelskiego Bloku Samorządowego w sprawie wsparcia finansowego na zakup narybku dla Jeziora Oborskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że obowiązujące prawo w zakresie ochrony środowiska nie daje możliwości dofinansowania zakupu narybku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do prośby dot. zakupu narybku, ale deklarując wolę współpracy, gdy cele te będą kompatybilne z zadaniami własnymi powiatu.


Ad.10.Podjęcie decyzji w sprawie przydziału godzin zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów maturalnych dla uczniów klas III Liceów Ogólnokształcących.

Pani A. Smużewska – Naczelnik Wydziału OKSZ zwróciła się o wyrażenie zgody na przydział godzin zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów maturalnych dla uczniów klas III Liceów Ogólnokształcących celem poprawy wyników oraz zdawalności egzaminu maturalnego w wymiarze 4 godziny tygodniowo na 1 odział w okresie od 2 stycznia do 20 kwietnia 2012 roku (przez 10 tygodni) tj.:

Zespół Szkół w Lipnie – LO: 28 godzin tygodniowo

Zespół Szkół w Skępem – LO: 4 godziny tygodniowo

Przewodniczący Zarządu – K. Baranowski wyraził swoją aprobatę co do propozycji Pani Naczelnik i zwrócił się do członków Zarządu o uwagi.

Uwag nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wyrazić zgodę na przydział godzin zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów maturalnych dla uczniów klas III Liceów Ogólnokształcących w wymiarze 4 godziny tygodniowo na 1 odział w okresie od 2 stycznia do 20 kwietnia 2012 roku (przez 10 tygodni) tj.:

Zespół Szkół w Lipnie – LO: 28 godzin tygodniowo

Zespół Szkół w Skępem – LO: 4 godziny tygodniowo


Ad. 11. Rozpatrzenie pisma OSP w Wierzbicku w sprawie wsparcia finansowego na zakup mundurów./ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że decyzje o przeznaczeniu tych środków dla konkretnych jednostek OSP będą podejmowane w miesiącu lutym lub marcu 2012r..


Ad. 12. Sprawy rożne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z informacją Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyniku z ustnego przetargu na sprzedaż mienia ruchomego powiatu, pismem Urzędu Miasta i Gminy Skępe do Dyrekcji Zespołu Szkół w Skępem, zawiadomieniem Starostwa Powiatowego w Lipnie dot. zgromadzenia materiału dowodowego oraz dwoma decyzjami administracyjnymi ustalającymi odszkodowanie za zajęcie mienia pod drogi powiatowe.

Na posiedzenie Zarządu Powiatu przybył Komendant Powiatowy PSP z prośbą o dokonanie przesunięć pomiędzy §§ płacowymi i wyrażenie zgody na wypłacenie nagród funkcjonariuszom straży pożarnej. Podkreślił, że w ostatniej chwili zauważono niewykorzystane środki co umożliwia nagrodzenie funkcjonariuszy. Jednakże można by to uczynić wówczas, gdyż zostałaby wyrażona zgoda przez Zarząd Powiatu i skierowanie sprawy pod obrady Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie przychylił się do złożonej przez Komendanta prośby, jednakże jest zbyt późno, aby zmiana ta została zawarta w autopoprawkach do zmian w budżecie ponieważ zostało około pół godziny do rozpoczęcia obrad sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd podkreślił, iż nie można zostawić jednostki bez pomocy w dokonaniu przesunięć i należy zrobić wszystko aby zaistniała możliwość wypłaty dodatkowych środków funkcjonariuszom PSP, którzy przez cały rok poświęcali się społeczeństwu naszego powiatu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 20 grudnia 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (20 grudnia 2011)
Opublikował: Jan Garbarczyk (16 kwietnia 2012, 12:54:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 701