Protokół Nr 159/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 27 sierpnia 2010r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

3. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

4. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

5. Paweł Śliwiński – Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnie

6. Józef Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

7. Robert Damski – Komornik przy Sądzie Rejonowym w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9,30 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 16 sierpnia 2010 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

  1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XLVII sesję Rady Powiatu w Lipnie:

- zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

-określenia trybu postępowania o udzielnie dotacji celowej z budżetu Powiatu Lipnowskiego na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielenia innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowym /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

- ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 442/30 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego/ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

- wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowym /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

- kontynuowania umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie /ref. Kierownik Referatu ag i zp A. Linkowski/.

- korekty sprawozdań finansowych SP ZOZ w Lipnie.

2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

3. Zaakceptowanie treści ugody z Komornikiem Sądowym /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

4. Podjęcie decyzji w sprawie lokalu nr 18 położonego w Lipnie na ul. Nieszawskiej 4. /ref. Referent J. Skrzyniarz/

5. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Lipnie./ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

6. Rozpatrzenie pisma Kujawsko- Pomorskiej Sieci Informacyjnej w sprawie ponownej analizy czynszu dzierżawnego na rzecz sieci /ref. Kierownik Referatu ag i zp A. Linkowski/.

7. Rozpatrzenie oferty Kujawsko- Pomorskiej Sieci Informacyjnej. /ref. Kierownik Referatu ag i zp A. Linkowski/.

8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie: utworzenia ósmej klasy pierwszej o nachyleniu matematyczno- fizycznym / ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 2 oddziałów liceum. / ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

10. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski. / ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

11. Rozpatrzenie pisma Ośrodka Szkolenia Kierowców ,,Ekspert” z Wielgiego w sprawie wydzierżawienia części placu utwardzonego (parking przy garażach) znajdującego się w miejscowości Nowa Wieś przy DPS.

12. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Powiedział, iż w związku z przybyciem na posiedzenie Zarządu Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Lipnie Pana Roberta Damskiego proponuje jako pierwszy zrealizować 3 punkt porządku obrad.


Ad.3. Zaakceptowanie treści ugody z Komornikiem Sądowym /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski- poinformował, ze w dniu 4 sierpnia br. odbyło się spotkanie służbowe z otrzymanych z Kancelarii Adwokackiej Pani Aleksandry Ruteckiej postanowień Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego Pana Roberta Damskiego, w którym udział wzięli Kierownik Referatu Finansowo- Księgowego W. Frej i radcy prawnego Starostwa T. Spryszyńskiego. Wskazała, że w czasie tegoż spotkania ustalono, iż powyższe postanowienia Komornika dotyczą wynagrodzenia kancelarii w związku ze skuteczną egzekucją należności zlikwidowanego SP ZOZ w Lipnie na rzecz wierzycieli w latach 2005-2008. Wyjaśnił, ze w trakcie rozmowy stwierdzono, iż powyższych dokumentów wynika, że Komornik nie potrącał sobie z zajętych kwot należących do SP ZOZ należnego wynagrodzenia tzw. opłaty stosunkowej, w związku z powyższym zgłosił swoje roszczenia do Powiatu Lipnowskiego jako dobrowolnego następcy prawnego po SP ZOZ Lipno. Stwierdzono, również, ze należy zweryfikować powyższe dokumenty, czy należności w nich zawarte są słuszne i rzeczywiste. Dodał, że w dniu 6 sierpnia br. miała miejsce weryfikacja należności wg przesłanych do Starostwa Powiatowego w Lipnie przez Panią E. Rutecką Komornika Sądowego w Lipnie R. Damskiego na miejscu w kancelarii komorniczej Pana R. Damskiego przez pracowników Starostwa Powiatowego w Lipnie. Dodał, że pracownicy uznali, iż z weryfikowanych dokumentów wynikało, że komornik naliczył sobie opłaty zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji. Podkreślił, że postanowienia kancelaria komornicza przesyłała do Kancelarii Prawniczej Pani A. Ruteckiej, która również weryfikowała zawarte w nich należności i nie wniosła sprzeciwu w ustawowo zawartym terminie 7 dni, tylko przesłała je do Starostwa Powiatowego do realizacji finansowej, uznając je tym samym jako zasadne. Wskazał, że zgodnie z przygotowaną propozycją ugody powiat lipnowski zapłaciłby kancelarii komorniczej kwotę 950 000 zł., z takim zapisem, że do końca sierpnia zapłacimy 500 tys. zł, a pozostała kwotę w ratach przez kolejne 4 miesiące.

J. Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie- zwrócił się z pytaniem, od kogo powinna być pobierana opłata egzekucyjna, od dłużnika, czy wierzyciela.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, ze w takim sytuacjach takie opłaty pobierane są od tego podmiotu, od którego ściągane są środki.

R. Damski- Komornik Sądowy- powiedział, że komornik pobierał 5% od kwoty pozostałej do wyegzekwowania zgodnie z ustawą o komornikach sądowych. Wskazał, że zgodnie z zaproponowaną ugodą przystaje na kwotę 950 000 zł, która stanowi około 5 % opłaty stosunkowej. Nadmienił, że komornicy zawsze działają na korzyść wierzyciela, a dłużnik w tym wypadku był bardzo specyficzny.

Przewodniczący Zarządu- poddał pod głosowanie zawarcie ugody restrukturyzacyjnej z Komornikiem Sądowym przy Sadzie Rejonowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił zawrzeć z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Lipnie ugodę restrukturyzacyjną na kwotę 950 000 zł, z czego pierwsza rata w wysokości 500 000 zł zostanie uregulowana do 31 sierpnia 2010r, zaś pozostałą kwotę w 4 miesięcznych ratach.


Ad. 1 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał kierowanych na XLVII sesję Rady Powiatu w Lipnie:

- zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 562 018 zł i zamkną się kwotą 74 542 310 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095- pozostała działalność, dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dział 758- różne rozliczenia, rozdział 75814- różne rozliczenia finansowe, dział 758- różne rozliczenia, rozdział 75862- Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

dział 801- oświata i wychowanie, rozdział 80130- szkoły zawodowe, dział 852- pomoc społeczna, rozdział 85201- domy pomocy społecznej, dział 852- pomoc społeczna, rozdział 85202- placówki opiekuńczo- wychowawcze, dział 852- pomoc społeczna, rozdział 85204- placówki opiekuńczo- wychowawcze, dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410- internaty i bursy szkolne.

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 562 018 zł i zamkną się kwotą 75 333 310 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

- dział 010- rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095- pozostała działalność, dział 600- transport i łączność, rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe, dział 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, dział 750- administracja publiczna, dział 75020- starostwa powiatowe, dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dział 801- oświata i wychowanie, rozdział 80120- licea ogólnokształcące, dział 801- oświata i wychowanie, rozdział 80130- szkoły zawodowe, dział 801- oświata i wychowanie, rozdział 80195- pozostała działalność, dział 851- ochrona zdrowia, rozdział 85111- szpitale ogólne, dział 852- pomoc społeczna, rozdział 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze, dział 852- pomoc społeczna, rozdział 85202- domy pomocy społecznej, dział 852- pomoc społeczna, rozdział 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie, dział 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85395- pozostała działalność, dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne, dział 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów, dział 926- kultura fizyczna i sport, rozdział 92601- obiekty sportowe, dział 926- kultura fizyczna i sport, rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zmiany następują również w rachunku dochodów własnych, prognozie kwoty długu oraz w zadaniach inwestycyjnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, który skierował na XLVII sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


- trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego. Wskazała, że projekt uchwały dostosowany jest i wynika z ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, który skierował na XLVII sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


-określenia trybu postępowania o udzielnie dotacji celowej z budżetu Powiatu Lipnowskiego na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielnie dotacji celowej z budżetu Powiatu Lipnowskiego na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania. Wskazała, że projekt uchwały dostosowany jest i wynika z ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, który skierował na XLVII sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.


- szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielenia innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Lipnowskiego lub jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny oraz udzielenia innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych. Wskazała, że projekt uchwały dostosowany jest i wynika z ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, który skierował na XLVII sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


- zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dodała, że planowane jest zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 150 850 zł na zrealizowanie inwestycji polegającej na ,,Termomodernizacji budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkól Technicznych w Lipnie”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, który skierował na XLVII sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.

- wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowym /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowym. Wskazał, że projekt uchwały dot. działki o nr ewidencyjnym 442/30 położonej przy ul. Nieszawskiej w Lipnie. Wskazał, że planowane jest zbycie w/w działki na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Południe, gdyż przez tę działkę przebiega droga stanowiąca dostęp do garaży i bloków mieszkalnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, który skierował na XLVII sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.

- ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 442/30 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego/ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 442/30 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego. Powiedział, ze w związku z zamiarem sprzedaży w/w nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” i aby utrzymać pełną użyteczność działki nr 442/31 celowym jest ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na rzecz tej nieruchomości przez nieruchomość stanowiącą nr 442/30.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, który skierował na XLVII sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.


- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej. Zaznaczył, że projekt uchwały dotyczy 4 działek przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ Lipnie (po byłym szpitalu psychiatrycznym) położone w Lipnie przy ul. Żeromskiego i Placu 11-go Listopada w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, który skierował na XLVII sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/.

- wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowym /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu w trybie bezprzetargowym. Powiedział, ze w związku z pisemną deklaracją Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Spółka z o.o. wyrażającą chęć zakupu działki na której znajduję się hydrofornia i studnia głębinowa. Zaznaczył, ze istnieje możliwość zbycia tej nieruchomości w drodze bezprzetargowej ponieważ ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi w art. 37 ust.3 dopuszcza możliwość zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na realizację celów publicznych, tak w przypadku ZOK na budowę i utrzymanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, który skierował na XLVII sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.


- kontynuowania umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie /ref. Kierownik Referatu ag i zp A. Linkowski/.

A. Linkowski – Kierownik Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i zamówień publicznych w Lipnie – przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Poinformował, że projekt uchwały wyraża zgodę na kontynuowanie umowy najmu części budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie położonego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10B, tj. duchu na którym funkcjonuje maszt dla instalacji 3 systemów antenowych oraz urządzenie towarzyszące na rzecz Kujawsko- Pomorskiej Sieci Informacyjnej sp. zo.o.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, który skierował na XLVII sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekt uchwały stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/.


- korekty sprawozdań finansowych SP ZOZ w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie powiedział, że w związku z zamiarem ubiegania się o drugą ratę dotacji w ramach programu ,,Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” zachodzi konieczność dokonania korekty sprawozdań finansowych SP ZOZ w Lipnie, które zawierają błędne zaksięgowanie odsetek od opłaty prolongacyjnej od niezapłaconych składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, składek PFRON, zaliczek na podatek dochodowy (PIT- 4), należnego podatku VAT od niezapłaconego podatku od nieruchomości. Zaznaczył, że takie błędne zaksięgowanie spowodowało zmianę wyniku finansowego SP ZOZ w Lipnie i przygotowane projekty uchwał prostują te kwestie. Zaznaczył, że złożył doniesienie na Biuro Biegłych „Rewimar” z Torunia, iż nie dołożyło należytej staranności w sprawdzeniu przedłożonych sprawozdań z SP ZOZ w Lipnie.

T. Woźnicki- powiedział, że należy mieć na oku pracowników Spółki Szpital Lipno, gdyż w okresie funkcjonowania SP ZOZ w Lipnie i później, jak pokazała rzeczywistość zdarzały im się błędy, które miały kolosalne znaczenie dla funkcjonowania jednostki.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że były przeprowadzone rozmowy z Prezesem Spółki na ten temat, ale najważniejsze jest, iż zaszła zmiana na stanowisku głównej księgowej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia korekty sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie 1/ za rok 2008; za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2009r. 3. Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za okres od 1 maja do 31 sierpnia 2009r., które skierował na XLVII sesję Rady Powiatu w Lipnie / projekty uchwał stanowią zał. nr 12,13,14 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie proponując, by XLVII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 7 września o godz. 13,00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie, przekazując projekty uchwał kierowane na sesję.

Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 14 675 zł i zamkną się kwotą 73 980 292 zł. Zmian dokonano w następującym dziale i rozdziale:

- dział 710- działalność usługowa, rozdział 71078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dział- 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75478- usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie powiedziała również, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 14 675 zł i zamkną się kwotą 74 780 292 zł.

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

- dział 710- działalność usługowa, rozdział 71078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411- komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75478- usuwanie klęsk żywiołowych, dział 801- oświata i wychowanie, rozdział 80102- szkoły podstawowe specjalne, dział 801- oświata i wychowanie, rozdział 80120- licea ogólnokształcące, dział 801- oświata i wychowanie, rozdział 80130- szkoły zawodowe, dział 801- oświata i wychowanie, rozdział 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. / uchwała stanowi zał. nr 15 do nin. protokołu/.


Ad 4. Podjęcie decyzji w sprawie lokalu nr 18 położonego w Lipnie na ul. Nieszawskiej 4. /ref. Referent J. Skrzyniarz/

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie – powiedział, iż nie było zainteresowanych kupnem lokalu nr 18 położonego w Lipnie pośród mieszkańców bloku nr 4 przy ul. Nieszawskiej proponuje przeprowadzić zbycie tegoż lokalu w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w Lipnie na ul. Nieszawskiej 4.


Ad 5. Podjecie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Lipnie./ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i zamówień publicznych – zwrócił się o podjecie decyzji w kwestii nieruchomości rolnej zabudowanej budynkiem dawnej portierni położonej w Lipnie przy ul. 11-go Listopada o nr 2238/14 o wartości 59 474,00 zł oraz nieruchomości rolnej położonej w Lipnie przy ul. 11-go Listopada o nr 2238/13 o wartości 40 900,00 zł oraz poszerzenia drogi dojazdowej do garaży na os. Korczaka w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o zbyciu w/w nieruchomości w drodze przetargowej oraz postanowił odłożyć w czasie podjęcie decyzji w sprawie poszerzenia drogi dojazdowej do garaży na os. Korczaka w Lipnie.


Ad 6. Rozpatrzenie pisma Kujawsko- Pomorskiej Sieci Informacyjnej w sprawie ponownej analizy czynszu dzierżawnego na rzecz sieci /ref. Kierownik Referatu ag i zp A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i zamówień publicznych – powiedział, że Kujawsko- Pomorska Sieć Informacyjna wystąpiła o przedłużenie umowy najmu na kolejne 3 lata i w tym zakresie musi wyrazić zgodę Rada Powiatu w Lipnie. Wskazał, że został w tym zakresie przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie kontynuowania umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie, który przez Zarząd został skierowany pod obrady Rady Powiatu w Lipnie. Dodał, ze równocześnie KPSI zwraca się o utrzymanie stawki czynszu na dotychczasowym poziomie tj. 150 zł (netto).

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że czynsz dzierżawny dla KPSI nie był dotychczas podnoszony, dlatego proponuje podtrzymać wcześniejszą decyzję o podwyższeniu stawki czynszu na 300 zł ( netto).

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie utrzymał decyzje w sprawie zwiększenia czynszu dzierżawnego na 300 zł (netto) miesięcznie wobec Kujawsko- Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o.


Ad 7. Rozpatrzenie oferty Kujawsko- Pomorskiej Sieci Informacyjnej. /ref. Kierownik Referatu ag i zp A. Linkowski.

A. Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- Administracyjnego i zamówień publicznych –poinformował że w związku z planowana wymianą danych pomiędzy partnerami Wojewódzką Platformą Wymiany Informacji zachodzi konieczność zabezpieczenia w Starostwie symetrycznego łącza internatowego minimalnej szybkości transmisji danych na poziomie 4 Mbit/s oraz przynajmniej jednego routowalnego adresu IP.

Dodał, że Starostwo musi skorzystać z tej propozycji ponieważ nie ma innego wyboru.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił skorzystać z propozycji KPSI w tym zakresie.


Ad 8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkól w Lipnie w sprawie: utworzenia ósmej klasy pierwszej o nachyleniu matematyczno- fizycznym / ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Wskazała, że po dokonaniu analizy naboru do Zespołu Szkół w Lipnie możliwe jest połączenie uczniów klasy pierwszej o nachyleniu matematyczno- fizycznym z uczniami klasy pierwszej o nachyleniu biologiczno- chemicznym i utworzenie tym samym jednego oddziału.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zaproponował połączenie uczniów klasy pierwszej o nachyleniu matematyczno- fizycznym z uczniami klasy pierwszej o nachyleniu biologiczno- chemicznym i utworzenie tym samym jednego oddziału.


Ad 9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Skępem w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 2 oddziałów liceum. / ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Powiedziała, że do Liceum Ogólnokształcącego w Skępem wpłynęło 46 podań i w związku z powyższym proponuje utworzenie 2 oddziałów liceum liczących po 23 osoby. Zaznaczyła, że zgodnie z przedłożoną propozycją klasy te odbywały zajęcia z takich przedmiotów jak: język angielski, język rosyjski, język niemiecki, wychowanie fizyczne bez podziału na dodatkowe grupy co zrekompensuje w rozliczeniu finansowym mniejsza liczebność oddziałów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o uruchomieniu 2 oddziałów liceum w Zespole Szkół w Skępem.


Ad 10. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski zgodnie z zasadami udzielenia stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski złożyli wnioski o stypendia dla uczniów swoich szkół. Dodała, że w związku z tym zastał przygotowany stosowny projekt uchwały. Przypomniała, że stypendia wynoszą po 200 zł miesięcznie dla każdego z uczniów i na ten cel w roku szkolnym trzeba zabezpieczyć 32 000 zł. Zaproponowała, by na najbliższej sesji stypendystom zostały wręczone uroczyście informacje o przyznanym stypendium.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że proponuje przychylić się do propozycji przedłożonych przez dyrekcje szkół, ponieważ to oni mają najlepszą wiedzę na temat uczniów uczęszczających do kierowanych przez niech szkół.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół dziennych prowadzonych przez Powiat Lipnowski tj. dla: 1/ Weronika Rzymska – LO w Zespole Szkół w Lipnie, 2/ Wojciech Łańcucki – LO w Zespole Szkół w Lipnie, 3/ Jakub Zachacz – LO w Zespole Szkół w Lipnie, 4/ Jarosław Siekierski – LO w Zespole Szkół w Lipnie, 5/ Joanna Chełmieniewicz – LO w Zespole Szkół w Lipnie, 6/ Adrian Obermeler – Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, 7/ Lidia Kilanowska – Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, 8/ Marek Pączkowski – Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, 9/ Karolina Nowakowska – Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, 10/ Beata Lazarowska – LO w Zespole Szkół w Skępem, 11/ Artur Zalewski – Technikum w Zespole Szkół w Skępem, 12/ Paulina Cyta – LO w Zespole Szkół w Skępem, 13/ Marcin Rybarski – Technikum w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą, 14/ Justyna Kalinowska – Technikum w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą, 15/ Martyna Michalska – Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie, 16/ Dagmara Uzdowska – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie / uchwała stanowi zał. nr 16 do nin. protokołu/.

Ad. 11. Rozpatrzenie pisma Ośrodka Szkolenia Kierowców ,,Ekspert” z Wielgiego w sprawie wydzierżawienia części placu utwardzonego (parking przy garażach) znajdującego się w miejscowości Nowa Wieś przy DPS.

Przewodniczący Zarządu przedstawił przedmiotowe pismo.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, że rozmawiał z właścicielami OSK ,,Ekspert” z Wielgiego i proponuje wyrazić zgodę na wydzierżawienie części placu utwardzonego (parking przy garażach) znajdującego się przy DPS w Nowej Wsi jako placu manewrowego kat. A na rzecz Ośrodka Szkolenia Kierowców ,,Ekspert” z Wielgiego od miesiąca marca do listopada danego roku i czerpać z tego tytułu korzyści finansowe.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na odpłatne wydzierżawienie części placu utwardzonego (parking przy garażach) znajdującego się przy DPS w Nowej Wsi jako placu manewrowego kat. A na rzecz Ośrodka Szkolenia Kierowców ,,Ekspert” z Wielgiego od miesiąca marca do listopada danego roku.


Ad 12. Sprawy rożne.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że należy zastanowić się nad terminem organizacji Powiatowego Dnia Edukacji, które wpisało w kalendarz uroczystości organizowanych przez Powiat.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie ustalił, ze tegoroczny Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej odbędzie się 12 października 2010r. w Zespole Szkół w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że wpłynęło pismo od Z- cy Ordynatora Oddziału Wewnętrznego lipnowskiego szpitala w sprawie wymiany stolarki okiennej. Wskazał, ze w budżecie powiatu w środkach po zlikwidowanym funduszu ochrony środowiska pozostałą kwota 45 tys, zł, które można by przeznaczyć na ten właśnie cel.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie z propozycją przeznaczenia 45 000 zł na wymianę stolarki okiennej na oddziale wewnętrznym szpitala.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z treścią pisma: Prezesa Spółki Szpital Lipnie do Burmistrza Miasta Lipna w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za miesiąc sierpień za nieruchomość położoną przy ul. 11 Listopada, decyzją ustalającą odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę powiatową, pismem NORDEA wyrażającą zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 27 sierpnia 2010 roku.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (27 sierpnia 2010)
Opublikował: Jan Garbarczyk (16 kwietnia 2012, 12:40:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 817