Protokół Nr 36/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 8 grudnia 2011r.

 

Protokół Nr 36/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 8 grudnia 2011r.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Joanna Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

  4. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 13,00 Przewodniczący Zarządu Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 29 listopada 2011r.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

1. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

- Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie za rok 2011/ ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipinie w sprawie: Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie lipnowskim na lata 2012-2017 / ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

-projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 . /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipinie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. . /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

3. Przyjęcie autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej . /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

4. Rozpatrzenie pisma Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy w sprawie rozważenia możliwości zorganizowania w lipcu wojewódzkich obchodów Święta Policji na terenie miasta Lipna

5. Rozpatrzenie pisma Parafii pw. Św. Krzyża w Suminie w sprawie wydłużenia terminu obowiązku złożenia sprawozdania z wykonanych prac pochodzących z dotacji./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

6. Rozpatrzenie pisma Sołectwa Likiec w sprawie rezerwacji w budżecie powiatu na 2012r. środków finansowych na wykonanie inwestycji polegającej na budowie drogi powiatowej Likiec- Blinno

7. Zapoznanie się z opiniami komisji na temat wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na wskazanych jeziorach. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

8. Rozpatrzenie pisma Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie w materiałach promocyjnych WKU symboli promocyjnych powiatu. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

9. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zestawu komputerowego będącego własnością PUP w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

10. Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. 1. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby XVI sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 20 grudnia 2011 roku o godz. 12,00 w sali konferencyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie. Dodał, że będzie to ostatnia sesja w tym roku. Zaznaczył, że będzie ona miała również akcent wigilijny.

Następnie zwrócił się o przedstawienie projektów uchwał kierowanych na tę sesję.

- Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie za rok 2011/ ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

J. Przybyszewska- Kierownik PCPR w Lipnie- przedstawiła sprawozdanie z działalności PCPR w Lipnie za rok 2011. Powiedziała, że PCPR w Lipnie realizuje wszystkie przypisane ustawą zadania przy zatrudnieniu 8 osób, w tym jedna osoba na ¼ etatu. Dodała, że PCPR w Lipnie pozyskuje dodatkowe środki z UE realizując projekt systemowy ,,Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim”, uzyskując kwotę dofinansowania 194 223,05 zł.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się z pytaniem, czy są jakiś trudności w realizowanych zadaniach.

J. Przybyszewska- Kierownik PCPR w Lipnie- wskazała, że nie ma żadnych trudności w realizowanych zadaniach.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności PCPR w Lipnie za rok 2011 /sprawozdanie stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/, które skierował na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipinie w sprawie: Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie lipnowskim na lata 2012-2017 /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

J. Przybyszewska- Kierownik PCPR w Lipnie- powiedziała, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29 lipca 2005r. do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Wskazała, że PCPR w Lipnie opracowało taki program na okres 5 lat tj. na lata 2012-2017. Zaznaczyła, że celem programu jest obniżenie częstotliwości wystąpienia zjawiska przemocy domowej w powiecie lipnowski, który można będzie wdrażać dzięki środkom własnym oraz pozyskanym źródłom finansowania, w skład których wejdą środki krajowe oraz unijne. Dodała, że w programie nie zapisano takich działań, których realizacja związana była z ponoszeniem kosztów.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by program był przedmiotem obrad Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie lipnowskim na lata 2012-2017 /projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/. i skierował na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie i na posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej.

-projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. Powiedziała, ze planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 177 596 zł i zamkną się kwotą 61 289 317 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60014 – drogi publiczne Powiatowe; dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami; dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – szkoły zawodowe; dz. 851 – ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność; dz. 852 – opieka społeczna, rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze; dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne. Ponadto poinformowała, że planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 263 739 zł i zamkną się kwotą 63 847 982 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 020 – leśnictwo, rozdz. 02001 – gospodarka leśna; dz. 020 – leśnictwo, rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną; dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60014 – drogi publiczne Powiatowe; dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami; dz. 710 – działalność usługowa, rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne; dz. 710 – działalność usługowa, rozdz. 71015 – nadzór budowlany; dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie; dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75019 – rady powiatów; dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75020 – starostwa Powiatowe; dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego; dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; dz. 757 – obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego; dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne; dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące; dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – szkoły zawodowe; dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80134 – szkoły zawodowe specjalne; dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego; dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – pozostała działalność; dz. 851 – ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – szpitale ogólne, dz. 851 – ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność; dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze; dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85204 – rodziny zastępcze; dz. – 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności; dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy; dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność; dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne, dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Poinformowała również o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych odrębnymi ustawami. Zmiany w dochodach i wydatkach zaprowadzone tą uchwałą powodują obniżenie deficytu budżetowego z kwoty 4 mln do 2, 5 mln zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/. i skierował na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025. powiedziała, ze w związku ze zwiększeniem budżetu Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów i wydatków ulega zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2011. Ponadto dokonuje się zmian dochodów i wydatków w latach 2012-2028 ze względu na urealnienie budżetu po przygotowaniu projektu uchwały na lata 2012-2028.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025. /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/. i skierował na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 . /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że projekty uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028 zostały przyjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 9 listopada 2011r., kiedy przyjmowany był projekt budżetu na rok 2012. Nadmieniła, że w najbliższym czasie wpłynie do Starostwa opinia RIO na temat przygotowanego projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Dodała, że powiat mając 20 mln dług po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie oraz 12 mln zł własnych kredytów nie przekracza progu ustawowego zadłużenia.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipinie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Lipinie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie. Powiedział, że ustawa o pracownikach samorządowych wprowadziła stanowiska asystenta / doradcy Starosty i Wicestarosty i w przygotowanym regulaminie organizacyjnym ustalona się ich zakres zadań oraz zasady podległości służbowej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie /projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/. i skierował na XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją terminu i porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu w Lipnie, przekazując materiały i projekty uchwał kierowane na tę sesję.


Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. . /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- wskazała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 12 223 zł i zamkną się kwotą 61 111 721 zł. Wskazała, ze zmian dokonano w dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85202- domy pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania własne zgodnie z decyzję Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 30 listopada 2011r. Dodała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 12 223 zł i zamkną się kwotą 65 111 721 zł. Zaznaczyła, że zmiany po stronie wydatków następują w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości, w dz. 801- oświata i wychowanie w rozdz.. 80130- szkoły zawodowe, w rozdz. 80102- szkoły podstawowe specjalne, w dz. 852- pomoc społeczna, w rozdz. 85202- domy pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /uchwała stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.


Ad. 3. Przyjęcie autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej . /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawkę do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012r. Wskazała, że zmienia się kwota zarówno dochodów jak i wydatków na kwotę 55 924 816 zł.. Dodała, że najważniejszą zmianą jest zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 828 106 zł, zwiększenie rezerwy celowej, środków na spłatę przyjętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie oraz zwiększenie planów wydatków inwestycyjnych. Dodała, że w autopoprawce znalazło się finansowanie Przebudowy drogi powiatowej nr 275 C Kikól – Makowiec na odcinku Kikół- Grodzeń” w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Powiatem Lipnowskim. Dodała, że w związku z tym ulegnie zmianie również wieloletnia prognoza finansowa. Podkreśliła, że zmieniły się ustawowe progi zadłużenia z 60% na 55% i powiat lipnowski mimo zwiększenia zadłużenia nie przekracza ustawowego progu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalania budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 z dnia 9 listopada 2011 roku. /autopoprawki stanowią zał. nr 8,9 do nin. protokołu/.


Ad 4. Rozpatrzenie pisma Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy w sprawie rozważenia możliwości zorganizowania w lipcu wojewódzkich obchodów Święta Policji na terenie miasta Lipna

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że odbyło się z spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji, na którym padła propozycja zorganizowania na terenie powiatu lipnowskiego, a konkretnie w mieście Lipno wojewódzkich obchodów Święta Policji połączonych z uroczystym oddaniem do użytku nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. Dodał, że jego zdaniem należy czuć się wyróżnionym złożoną propozycją i współuczestniczyć w organizacji święta.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie ustosunkował się do propozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w sprawie organizacji na terenie Lipna wojewódzkich obchodów Święta Policji oraz zadeklarował wszelką pomoc w organizacji uroczystości.

Ad. 5 . Rozpatrzenie pisma Parafii pw. Św. Krzyża w Suminie w sprawie wydłużenia terminu obowiązku złożenia sprawozdania z wykonanych prac pochodzących z dotacji./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, ze proboszcz parafii Św. Krzyża w Suminie zwrócił się z pismem o wydłużenie terminu obowiązku złożenia sprawozdania z wykonanych prac pochodzących z dotacji w związku z faktem zaginięcia dokumentacji. Dodała, że do Starostwa w wymaganym terminie Ksiądz dostarczył opisane oryginały faktur za wykonane prace przewidziane w umowie o dotację, które zostały przez pracowników urzędu potwierdzone i po tym fakcie Ks. zagubił dokumentację i w związku z powyższym nie miał na podstawie czego sporządzić sprawozdania. Zaznaczyła, że Ks. postarał się już o duplikaty i w dniu 3 grudnia złożył sprawozdanie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wydłużenie terminu do 15 grudnia 2011r. obowiązku przedłożenia sprawozdania z wykonanych prac pochodzących z dotacji.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Sołectwa Likiec w sprawie rezerwacji w budżecie powiatu na 2012r. środków finansowych na wykonanie inwestycji polegającej na budowie drogi powiatowej Likiec- Blinno

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że na tym etapie trudno wskazać, jakie inwestycje drogowe zostaną zaplanowane do wykonania w 2012r.., gdyż na ten temat można rozmawiać w I kwartale.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że na tym etapie trudno wskazać, jakie inwestycje drogowe zostaną zaplanowane do wykonania w 2012r.

Ad 9. Zapoznanie się z opiniami komisji na temat wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na wskazanych jeziorach. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, iż Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Lipnie oraz Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wypracowywały negatywne opinie na temat wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na wskazanych jeziorach powiatu lipnowskiego. Dodał, że mając na uwadze fakt, iż kwestia ta już dwukrotnie była przedmiotem obrad sesji w latach poprzednich, nie uzyskując akceptacji Rady należy zastanowić się, czy jest sens kierować po raz kolejny te sprawy na sesję, tym bardziej jak są negatywne opinie komisji Rady.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie uznał, że nie widzi szansy na podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na wskazanych jeziorach powiatu lipnowskiego.


10. Rozpatrzenie pisma Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie w materiałach promocyjnych WKU symboli promocyjnych powiatu. . /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, iż Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku zwróciła się o wyrażenia zgody na wykorzystanie w materiałach promocyjnych WKU symboli promocyjnych powiatu tj. logo, czy herb powiatu. Dodał, że powiat współpracuje z WKU we Włocławku w kwestii organizacji poboru i ta współpraca oceniana jest bardzo dobrze.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wykorzystanie na materiałach promocyjnych WKU symboli powiatu tj. herbu i logo powiatu.


11. Rozpatrzenie pisma Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zestawu komputerowego będącego własnością PUP w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie zestawu komputerowego na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie.


12. Sprawy rożne

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że warunkiem składania wniosku z rezerwy 0,6 % jest wykorzystanie środków pochodzących z subwencji oświatowej za poprzedni rok z przeznaczeniem dla szkół prowadzonych przez powiat lipnowski i w naszym powiecie tak się stanie, dlatego na przyszły rok planujemy złożyć wniosek na doposażenie nowo wyremontowanej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie.

Poinformowała, że odbyło się spotkanie z wójtami odnośnie projektu edukacyjnego ,,Bezpośrednie wspomaganie rozwoju szkół poprzez wdrożenie modernizacji systemu doskonalenia nauczycieli, którego beneficjentem będzie Powiat Lipnowski i wszyscy wójtowie zgłosili deklarację uczestnictwa w w/w projekcie. Dodała, że projekt w całości jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Następnie poinformowała, że odbyły się szkolenia na temat szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy i po odebraniu szczepionki nastąpi szczepienie uczestniczek, które zakwalifikowały się do programu realizowanego przez Powiat Lipnowski.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że wciąż nie jest jasne stanowisko władz miasta Lipna w kwestii budowy obwodnicy miasta Lipna, ponieważ na ostatniej sesji miejskiej radni przesunęli podjęcie decyzji w tej sprawie do następnej sesji. Zaznaczył, ze jeżeli Rada Miejska w Lipnie nie określi jasno swojego stanowiska to zagrożona jest realizacja tej inwestycji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 8 grudnia 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (8 grudnia 2011)
Opublikował: Jan Garbarczyk (3 kwietnia 2012, 12:19:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1243