Protokół Nr 35/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 29 listopada 2011r

Protokół Nr 35/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 29 listopada 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12,00 Przewodniczący Zarządu Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2011r.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r.

  2. Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r.Powiedziała, że zmian po stronie dochodów dokonano głownie w związku z otrzymaniem dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10 listopada oraz z dnia 15 listopada 2011r.na kwotę 57 530 zł oraz w związku z koniecznością dokonana zwrotu oszczędności (15 zł) po rozliczeniu kosztów przeprowadzonej w 2011r. kwalifikacji wojskowej.

Zaznaczyła, że również po stronie wydatków planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 57 515 zł i zamkną się kwotą 65 099 498 zł. Wskazała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej; w dz. 700- gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz. 710- działalność usługowa w rozdz. 71015- nadzór budowlany, w dz. 750- administracja publiczna w rozdz. 75045- kwalifikacja wojskowa, w dz. 851- ochrona zdrowia w rozdz. 85111- szpitale ogólne, w rozdz.85195- pozostała działalność, w dz. 852- pomoc społeczna w rozdz. 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie, w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy, w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz poradnie specjalistyczne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powoatu Lipnwoskiego na 2011r. /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Sprawy rożne

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 29 listopada 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska
metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (29 listopada 2011)
Opublikował: Krzysztof Wołowski (5 stycznia 2012, 14:10:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 781