Protokół Nr 34/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2011r

Protokół Nr 34/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 18 listopada 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Wiesław Biełucha- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

  4. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12,00 Przewodniczący Zarządu Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 9 listopada 2011r.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

  1. Przyjęcie i skierowanie na XV sesję Rady Powiatu w Lipnie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego  kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

  3. Ustalenie trybu i powołanie komisji na zadanie ,,Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipnie.

  4. Sprawy różne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przyjęcie i skierowanie na XV sesję Rady Powiatu w Lipnie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r.. Wskazała, że proponuje zmiany po stronie wydatków dz. 801- oświata i wychowanie w rozdz. 80130- szkoły zawodowe, w rozdz. 80195- pozostała działalność, w dz. 853- pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85333 powiatowe urzędy pracy, w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Podkreśliła, że są to przesunięcia we własnych budżetach jednostek.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r./ autopoprawki stanowią zał. nr 2 do nin. protokołu/ i skierował na dzisiejszą sesję Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie : zaciągnięcia długoterminowego  kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że podjęcie uchwały umożliwi zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000,00 zł., który pozwoli zabezpieczyć środki na realizowane programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zaznaczyła, że przez pierwsze 5 lat raty będą kształtowały się do 100 000 zł, zaś przez kolejne dwa lata na 200 000 zł i następne 5 lat na 220 000 zł.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że dobiega końca II etap prac na drodze Sumin- Jankowo- Lipno, których koszt określony został na 2 mln 400 tys. zł., z tego 1 mln 200 tys. zł stanowią środki dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Zaznaczył, że najprawdopodobniej środki z Urzędu nie wpłynął w terminie. Poinformował również, że od kwietnia nie są ocenione wnioski z projektu geodezyjnego przez Urząd Marszałkowski i z związku z tym z tego tytułu nie wpłynęła do Starostwa nawet złotówka, a kwota dofinansowania z tych trzech wniosków to prawie 600 tys. zł. Wskazał, że wobec powyższego zwraca się o wyrażenia zgody na zaciągniecie kredytu w wysokości 2 mln. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ,,Zaciągnięcia długoterminowego  kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej”. /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- zwróciła się również o ustalenie trybu i powołanie komisji przetargowej na zadanie pn: ,,Zaciągnięcia długoterminowego  kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków jednogłośnie ustalił tryb przetargu nieograniczonego oraz powołał komisję przetargową w składzie: Barbara Małkiewicz- Przewodnicząca Komisji, Aneta Ofmańska -Sekretarz Komisji, Arkadiusz Linkowski- Członek Komsji, Ewa Antoszewska- Członek Komisji na zadanie pn: ,,Zaciągnięcia długoterminowego  kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej”.


Ad.3. Ustalenie trybu i powołanie komisji na zadanie ,,Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipnie.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych w Lipnie zwrócił się o ustalenie trybu i powołanie komisji na zadanie ,,Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipnie. Dodał, że szacunkowa wartość tegoż zadania określona została na : 50.938,80 zł brutto, zaś środki jaki zaplanowano na to zadanie na 2012 r. wynoszą 49.242,00zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków jednogłośnie ustalił tryb nieograniczony oraz powołał komisje przetargową dla przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie pn.:,, Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipnie” w następującym składzie:

1. Iwona Śmigielska - Przewodniczący Komisji

2. Aneta Ofmańska- Sekretarz Komisji

3. Arkadiusz Linkowski - Członek Komisji

4. Maria Zalewska- Członek Komisji


Ad.4. Sprawy rożne

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie – poinformowała, że odbył się przetarg na kredyt dla powiatu lipnowskiego w wysokości 1 mln zł, do którego przystąpiły dwa banki: Bank Nodea i Kujawski Bank Spółdzielczy i komisja przetargowa wybrała ten drugi ponieważ zaproponował lepsze warunki: marżę 0,9 i 4,71 odsetki.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych w Lipnie zwrócił się o zabezpieczenie w latach do 2017r, kwoty 171 780 zł, a nie jak zaplanowano 155 000 zł będącej kosztami kredytu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków jednogłośnie postanowił o zabezpieczeniu kwoty 171 780 zł do 2017 r.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 18 listopada 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińskametryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (18 listopada 2011)
Opublikował: Krzysztof Wołowski (5 stycznia 2012, 14:07:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 856