Protokół Nr 33/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 9 listopada 2011r

Protokół Nr 33/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 9 listopada 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

  3. Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

  4. Ireneusz Poturalski- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie

  5. Andrzej Nowak- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

  6. Przemysław Gęsicki- Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Lipnie

  7. Iwona Śmigielska- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

  8. Jarosław Skrzyniarz – podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami

  9. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

  10. Eliza Jałowiecka- Rudewicz- Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12,00 Przewodniczący Zarządu Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokoły z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 2 listopada 2011r.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Wskazał, że wpłynęło pismo Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie przekazania środków finansowych na zakup oleju opałowego i na bieżące funkcjonowanie jednostki i korzystając z obecności Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie proponuje wprowadzić rozpatrzenie tegoż pisma i umieszczenie go w porządku obrad jako punkt 1.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

1. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie przekazania środków na zakup oleju opałowego i na bieżące funkcjonowanie jednostki

2. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XV sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

- Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2010/2011 /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

-projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011r.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenie opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu /ref. Naczelnik Wydziału KmT I. Śmigielska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie poparcia rezolucji Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 28.02.2005r. w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Kujawsko- Pomorskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO)/ref. Naczelnik Wydziału ŚRiL E. Jałowiecka- Rudewicz/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 /ref. Przewodniczący Zespołu P. Gęsicki/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany /ref. Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz /.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny /ref. Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz /.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2012 oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

5. Ustalenie trybu i powołanie komisji przetargowej na zadanie pn: ,,Udzielenie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł dla Powiatu Lipnowskiego na spłatę kredytów zaciągniętych do roku 2010”. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

6. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu aktualizacji ,,Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko- pomorskiego” na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 /ref. Naczelnik Wydziału ŚRiL E. Jałowiecka- Rudewicz/.

7. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie uwzględnienia finansowania zadań modernizacyjnych szpitala w projekcie budżetu na 2012r./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

8. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie zaliczenia w poczet czynszu dzierżawnego nakładów na realizację projektu ,,Dostosowanie dźwigu osobowego do wymagań osób niepełnosprawnych” /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

9. Rozpatrzenie pisma Starosty Aleksandrowskiego w sprawie współfinansowania przeprawy promowej na rzece Wiśle/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

10. Wystąpienie do Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego o nadanie numerów drogom powiatowym powstałym w wyniku przekazania drogi Gminie Wielgie

11. Rozpatrzenie pisma Mieszkańców Sołectwa Chrostkowo w sprawie dofinansowania budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Chrostkowo.

12. Rozpatrzenie wniosku Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego w sprawie ujęcia wskazanych remontów dróg i budowy chodników w projekcie budżetu na 2012r.

13. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipnie w sprawie zwolnienia z opłaty czynszu za dwa ostanie miesiące br. /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

14. Rozpatrzenie pisma Przedsiębiorstwa Wielobranżowego NESTOR z Bydgoszczy w sprawie zakupu nieruchomości o nr 2238/12 położonej w Lipnie przy ul. Żeromskiego. /ref. Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz /.

15. Rozpatrzenie pisma KGW w Trutowie w sprawie dofinansowania zakupu pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Trutowie. /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

16. Wyrażenie zgody na przygotowanie aneksu do umowy nr Or. 273.23.2011 dot. wykonania aktualizacji klasoużytków w bazie cyfrowej oraz odnowienia map glebowo rolniczych dla Gminy Skępe /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

17. Zgłoszenie utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego /ref. Inspektor ds. Obsługi Rady I. Pączkowska/.

18. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wyzłomowanie drzwi wewnętrznych oraz elementów starego ogrodzenia szkoły –podjęcie uchwały /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

19. Rozpatrzenie pisma PUP w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na podpisywania umów na wynajem sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem podmiotom zewnętrznym

20. Rozpatrzenie pisma firmy ,,Kom-Bit” w Lipna w sprawie współpracy dot. emisji sesji w TV kablowej w Skępem

21. Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu Powiatu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w sprawie przekazania środków na zakup oleju opałowego i na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż Komendant Powiatowy PSP w Lipnie wystąpił do powiatu o przyznanie kwoty 34 tys. zł. na zakup oleju opałowego i na bieżące funkcjonowanie jednostki. Dodał, że w międzyczasie rozmawiał na ten temat ze Skarbnik Powiatu, która po przeanalizowaniu budżetu jednostki wskazała, ze Komenda posiada środki we własnym budżecie, które można przesunąć, tak aby zabezpieczyć środki na zakup oleju i na bieżące funkcjonowanie Komendy PSP w Lipnie. Zaznaczył, że znaczna z tych środków pochodziłaby z paragrafu wynagrodzeniowego, na którym są ponad 50 tys .zł oszczędności. Podkreślił, że nie jest możliwe dofinansowanie działalności Komendy z uwagi, że powiat musi zabezpieczyć płace nauczycielom, ponieważ przesłana subwencja nie pokrywa tych wydatków w całości. W związku z powyższym zaproponował, by przesunąć brakujące środki z oszczędności na płacach, a pozostałą część pozostawić do dyspozycji Komendanta.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że razem z księgową Komendy przeanalizowały budżet jednostki i proponuje dokonania przesunięcia 34 tys. zł z wynagrodzeń na: 20 331 zł na zakup oleju opałowego, 1570 zł na zakup energii, 1260 zł na bieżące naprawy pojazdów, 2300 zł na bieżące funkcjonowanie i 8539 zł na wypłatę odszkodowań. Zaznaczył, że przy takim podziale zarówno jeszcze 18 tys zł zostaje na paragrafie płacowym jednostki.

I. Poturalski- Komendant Powiatowy PSP w Lipnie- powiedział, że nie ukrywa, iż liczył na pomoc powiatu w tym zakresie. Wskazał, że otrzymane środki finansowe nie wystarczyły na utrzymanie tak dużego obiektu jakim jest Komenda. Zaznaczył, że rozumie sytuację i motywację powiatu jednakże będzie miał trudne zadanie wytłumaczyć pracownikom, że środki z wynagrodzeń zostały przesunięte na inne paragrafy.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że taka jest rola szefa by pracownikom takie działania wytłumaczyć. Zaznaczył, że obecnie nie ma innego wyjścia. Dodał, że powiat zawsze starał się pomagać Komendzie PSP, ale na dzień dzisiejszy trudno jest to zrobić, gdyż powiat sam ma trudności w zabezpieczeniu środków na wynagrodzenia w oświacie i utrzymanie jednostek oświatowych.

P. Wojciechowski- powiedział, że w obecnej sytuacji budżetowej jest to jedyne rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli jednostka posiada środki we własnym budżecie. Wskazał, że samorząd powiatowy zawsze był przychylny Komendzie, ale w tej chwili nie ma możliwości pomocy.

K. Kwiatkowski- dodał, że przykro, że samorząd nie może pomóc, ale Komendant musi sobie sam radzić w kwestii gospodarowania posiadanymi środkami.

M. Kwiatkowski- wskazał, że nie ma innego wyjścia z tej sytuacji.

Wicestarosta J.Poliwko- powiedział, że jedynym rozwiązaniem jest dokonanie przesunięć w budżecie Komendy, by z oszczędności na płacach przesunąć na zakup oleju i bieżące funkcjonowanie jednostki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił dokonać niezbędnych przesunięć w budżecie Komendy Powiatowej PSP w Lipnie, by zabezpieczyć środki na zakup oleju opałowego i inne potrzeby do bieżącego funkcjonowania jednostki.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż wpłynęło pismo z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lipnie dotyczące pomocy w zakupie oleju opałowego. Zaznaczył, że w tej kwestii rozmawiał z Panią Skarbnik, która stwierdziła, że Sanepid jest dotowany z budżetu państwa i dotacji na zakup oleju opałowego nie można udzielić. Dodał, ze jedyną możliwością jest zakup oleju i przekazanie go jako darowizny.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił dokonać zakupu oleju opałowego do kwoty 6 000 zł na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lipnie.


Ad.2. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad XV sesji Rady Powiatu w Lipnie- przyjęcie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

P. Gęsicki – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej – zwrócił się do Zarządu z pytaniem o wcześniejsze omówienie projektu uchwały dot. przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

Zarząd Powiatu w Lipnie przychylił się do tej prośby.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 /ref. Przewodniczący Zespołu P. Gęsicki/.

P. Gęsicki- powiedział, iż 21 czerwca 2011r. uchwałą Zarządu został powołany Zespół Koordynujący do opracowania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, któremu miał zaszczyt przewodniczyć. Wskazał, że po okresie wakacyjnym Zespół zbierał się parokrotnie i powstał dokument, który jest projektem Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Zaznaczył, że powołany przez Zarząd Zespół okazał się zespołem dobranym do potrzeb opracowywanej tematyki, gdyż w jego skład wchodzili kierownicy instytucji, której temat dotyczył. Powiedział, że program zawiera wstęp, diagnozę obszaru objętego Programem, obszary problemowe, realizację celu i Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i sposób realizacji Programu. Podkreślił, że opracowując dokument jako Przewodniczący Zespołu i radny powiatowy stał na straży, by do programu nie zostały wpisane rzeczy, które skutkowałby środkami finansowymi, gdyż należy zawsze mieć świadomość, czy powiat stać na realizację pewnych rzeczy. Zaznaczył, że cały zespół był zaangażowany w opracowanie tegoż programu, podziękował zwłaszcza Pani Kazimierze Kwiatkowskiej- pracownikowi ds. ochrony zdrowia, z którą współpraca układała się bardzo dobrze.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Lipnowskiego został opracowany i podziękował całemu Zespołowi za wkład włożony w jego powstanie. Wystąpił do Zarządu o przyjęcie w/w dokumentu i skierowanie go pod obrady Rady Powiatu w Lipnie. Zwrócił się z prośbą, by to Przewodniczący Zespołu na sesji go przedstawił.

Nadmienił, że powiat lipnowski jest trzecia siłą w województwie jeżeli chodzi o leczenie psychiatryczne po Świeciu i Toruniu. Zaznaczył, że na oddziałach psychiatrycznych lipnowskiego szpitala na 1177 pacjentów leczono głównie pacjentów z miasta i powiatu włocławskiego (446), z powiatu lipnowskiego (318), z powiatu rypińskiego (91). Dodał, ze leczono również chorych z powiatów: radziejowskiego, golubsko- dobrzyńskiego, brodnickiego i aleksandrowskiego. Zaznaczył, że w związku z powyższym zostały przygotowane pisma do włodarzy tych powiatów o współpracę w zakresie realizacji tegoż programu.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- powiedziała, że samorząd Województwa Kujawsko –Pomorskiego przystępuje do opracowywania Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 i mamy możliwość zgłoszenia swojego przedstawiciela do opracowywania tegoż programu z głosem doradczym. Nadmieniła również, iż zwracamy o uwzględnienie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego w Lipnie w opracowywaniu Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2025.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby przedstawicielem powiatu przy opracowywaniu Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego został Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno Pan Jozef Waleczko.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystosować pisma do włodarzy ościennych powiatów o współpracę w zakresie realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 oraz pisma do Marszałka Województwa delegującego Pana Jozefa Waleczkę do prac przy opracowywaniu Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 /projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/ i skierował na XV sesję Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, że w dniu dzisiejszym zostanie rozstrzygnięty przetarg na dostawę tomografu do lipnowskiego szpitala. Wskazał, że będzie to bardzo nowoczesny tomograf , który znajdzie się z szpitalu najpóźniej w styczniu 2012r.


Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby XV sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 18 listopada o godz. 13,00 w auli ZST w Lipnie. Nadmienił, że na tej sesji będą wręczane Medale za Długoletnią Służbę 15 odznaczonym przez Prezydenta pracownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego, które wręczy Wicewojewoda Zbigniew Ostrowski oraz zostaną wręczone nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego o powiecie lipnowskim.

Następnie zwrócił się o kolejne referowanie materiałów i projektów uchwał kierowanych na sesję.

- Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2010/2011 /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

Pani Anna Smużewska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2010/2011.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2010/2011 /informacja stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/ i skierował na XV sesję Rady Powiatu w Lipnie.


-projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu w Lipnie – poinformowała o zmianach w budżecie Powiatu Lipnowskiego na rok 2011. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 17 352 zł i zamkną się kwotą 61 041 983 zł. Wskazała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące; dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – pozostała działalność; dz. 851 – ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność; dz. 852 – opieka społeczna, rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze; dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60014 – dogi publiczne Powiatowe; dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75020 – starostwa Powiatowe; dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne; dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80111 – gimnazja specjalne; dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół; dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące; dz. 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – szkoły zawodowe; dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80134 – szkoły zawodowe specjalne; dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego; dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli; dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – stołówki szkolne; dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – pozostała działalność; dz. 851 – ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – pozostała działalność; dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze; dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze; dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie; dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85321 – zespoły orzekania o stopniu niepełnosprawności; dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. – 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy; dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85395 – pozostała działalność; dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne; dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne; dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – pozostała działalność; dz. 926 – kultura fizyczna, rozdz. 92601 – obiekty sportowe. Poinformowała, również o zadaniach inwestycyjnych i zadaniach remontowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/ i skierował na XV sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011r.

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011r. Powiedział, że w trakcie realizacji zadań ustawowych okazało się, że zostaną niewykorzystane środki na wcześniej ustalone zadania. Dodał, że w/w środki finansowe pragniemy przeznaczyć na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych gdyż wpłynęła duża ilość wniosków, które nie zostały rozpatrzone ze względu na brak środków.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011r. /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/ i skierował na XV sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu /ref. Naczelnik Wydziału KmT I. Śmigielska/.

I. Śmigielska- Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu- przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Dodała, że corocznie stawki muszą być waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu /projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/ i skierował na XV sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie poparcia rezolucji Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 28.02.2005r. w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Kujawsko- Pomorskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO)/ref. Naczelnik Wydziału ŚRiL E. Jałowiecka- Rudewicz/.

E. Jałowiecka- Rudewicz- Naczelnik Wydziału ŚRiL- przedstawiła projekt uchwały w sprawie poparcia rezolucji Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 28.02.2005r. w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Kujawsko- Pomorskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO). /projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu – powiedział że władze samorządowe podzielają zaniepokojenie organizacji działających na rzecz uchronienia obszaru województwa przed ekspansją organizmów zmodyfikowanych genetycznie, jednakże osobiście uważa, że działania w tym zakresie należą przede wszystkim do władz ustawodawczych i wykonawczych i uchwała Rady Powiatu w Lipnie nie zmieni nic w tej kwestii.

Pozostali członkowie Zarządu podzielili stanowisko Przewodniczącego Zarządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił nie kierować na sesję Rady Powiatu w Lipnie projektu uchwały w sprawie poparcia rezolucji Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 28.02.2005r. w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Kujawsko- Pomorskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO).


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany /ref. Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz /.

J. Skrzyniarz- Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami - przedstawił projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany. Powiedział, iż jest to uregulowanie między samorządem powiatu a samorządem miejskim w Lipnie kwestii własności użytkowanych przez nich gruntów. Wskazał, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie użytkuje grunty koło basenu, będące własnością Powiatu Lipnowskiego (działka o nr 2238/18 o pow. 0,0274 ha położonej przy ul. Żeromskiego), zaś jednostki organizacyjne Powiatu tj. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza i Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie grunty będące własnością Miasta Lipna (działka nr 1809/1 położona przy ul.Okrzei. Dodał, że zgodnie ze sporządzonymi operatami samorząd miasta Lipna musi dopłacić powiatowi różnice wartości działek tj. kwotę 715 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zbycia nieruchomości w drodze zamiany /projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/ i skierował na XV sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny /ref. Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz /.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że Rada Gminy Kikół podjęła uchwałę zobowiązującą Wójta do podjęcia czynności zmierzających do przekazania Powiatowi Lipnowskiemu budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Grodzeniu oraz budynek gospodarczy. Dodał, że w tym budynku mogłaby zostać przeniesiona część Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie. Zaznaczył, że w tej sprawie należy spotkać się jeszcze raz z Wójtem Gminy Kikół i w związku z powyższym zaproponował aby tego projektu uchwały na razie nie kierować pod obrady Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił nie kierować projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny na XV sesję Rady Powiatu w Lipnie.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały w spawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko- Pomorskiego. Wskazał, że w ramach rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewoda Kujawsko-Pomorski stwierdził nieważność Uchwały Nr XIII/78/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 września 2011 roku, zarzucając jej niezgodność z art. 6 pkt 7 w zw. z art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), stanowiącymi, że darowizna może być dokonana przez samorząd wyłącznie na cele o charakterze publicznym, służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. Zaznaczył, że podejmując przedmiotową uchwałę Rada Powiatu w Lipnie w jej uzasadnieniu wskazała na to, że ochotnicza straż pożarna realizuje zadania z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Podkreślił, że wobec istniejących nadal, po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody, wątpliwościo charakterze prawnym, złożenie skargi na to rozstrzygnięcie jednoznacznie winno rozstrzygnąć kwestię jego legalności.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko- Pomorskiego /projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/ i skierował na XV sesję Rady Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków jenogłośnie wystapił do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją zwołania na dzień 18 listopada na godz. 13,00 XV sesji Rady Powoatu w Lipnie w auli Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, przekazując materiały i projekty uchwał kierowane na sesję.

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 402 183 zł i zamkną się kwotą 61 024 631 zł. Zaznaczyła, że zmian planuje się dokonać w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w dz. 851- ochrona zdrowia w rozdz. 85156- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w dz. 852- pomoc społeczna w rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, w rozdz. 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie. Zaznaczyła, że również planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 402 183 zł i zamkną kwotą 65 024 631 zł. Wskazała, że po stronie wydatków zmian dokonano w dz. 600- administracja publiczna, w rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe, w dz. 710- działalność usługowa w rozdz. 71014- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dz.801- oświata i wychowanie w rozdz. 80120- licea ogólnokształcące, w rozdz. 80195- pozostała działalność, w dz. 851- ochrona zdrowia w rozdz. 85156- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w dz. 852- pomoc społeczna w rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, w rozdz. 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budzecie Powiatu Lipnwoskiego na 2011r. / uchwała stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.


Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2012 oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że dochody na 2012 rok przewiduje się w wysokości 54 096 710 zł i będą one niższe od planowanych na rok 2011 o kwotę 3 798 580 zł. Wskazał, że na dochody składają się dochody bieżące – 51 550 257 zł oraz dochody majątkowe – 2 546 453 zł. Dodał, że na dochody z tego tytułu składają się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody pochodzące z planowanej sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. 11 – go Listopada, dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego, gruntów pod garażami i garaży przy ul. Sierakowskiego, gruntów niezabudowanych przy ulicy 11 – go Listopada i ul Okrzei.

Wskazał, że budżet na 2012 rok zakłada po stronie wydatków kwotę 54 089 710 zł. Zaznaczył, że na wydatki majątkowe w projekcie budżetu na rok 2012 zaplanowano kwotę 4 245 469 zł. Wśród wydatków majątkowych na rok 2012 ujęte zostały zadania takie jak:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 2705C Kikół - Makówiec – 1 700 000 zł (kwota stanowi wkład własny do zadania realizowanego przy współfinansowaniu środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego),

- budowa chodników – 110 000 zł,

- zakup centrali telefonicznej i alarmowych oraz kopiarki – 40 000 zł,

- opracowanie dokumentacji pod budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie – 48 400 zł,

- zakup zapory internetowej na potrzeby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Lipnie – 5 000 zł,

- opracowanie dokumentacji pod modernizacje boiska przy Zespole Szkół w Skępem – 20 000 zł

- budowa ogrodzenia – 120 000 zł,


- budowa obwodnicy Miasta Lipna – 2 150 069 zł.

Zaznaczył, że przedstawiony projekt jest budżetem otwartym, który zmieniany będzie w zależności od nowych dodatkowych źródeł dochodów, bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach. Podkreślił, że wszystkie jednostki organizacyjne powiatu zobowiązane są do prowadzenia niezmiernie oszczędnej gospodarki finansowej. Powiedział, że wolą Zarządu Powiatu jest uwzględnienie poprawy infrastruktury lokalowej jednostek organizacyjnych poprzez bieżące remonty oraz poprawę infrastruktury drogowej, gdzie potrzeby są wyższe niż możliwości finansowe powiatu. Dodał, że w projekcie budżetu ujęta została przebudowa drogi powiatowej: Kikół -Grodzeń -Makówiec oraz dokończenie remontu oddziałów wewnętrznych w szpitalu. Zaznaczył, że najważniejszym przedsięwzięciem jest planowana na lata 2010 – 2014 przy udziale trzech samorządów - powiatu, miasta i gminy- budowa obwodnicy dla Miasta Lipna. Na rok 2012 w budżecie planuje się zabezpieczyć na ten cel kwotę 2 350 069 zł. Dodał, że ważnym zadaniem dla samorządu powiatu jest spłata zobowiązań po zlikwidowanym samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Nadmienił, że w ciągu roku budżetowego 2012 Zarząd Powiatu będzie proponował Radzie Powiatu zwiększenie puli środków finansowych na ewentualne braki środków przeznaczając je na spłatę zobowiązań oraz odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów oraz pożyczek, co jest zależne od wielkości oprocentowania, a na co mają wpływ wskaźniki makroekonomiczne. Podkreślił, że w związku z kryzysem zostały zaplanowane mniejsze środki finansowe na dofinansowanie działalności OSP oraz na dofinansowanie zabytków. Przypomniał, że również nie jest zaplanowany wzrost wynagrodzeń pracowników administracji, a także wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do przestrzegania restrykcyjnej postawy dot. zatrudnienia i wydatków rzeczowych. Zaznaczył, ze powiat będzie ubiegał się również o umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dodał, że należy przygotować pismo do Burmistrza Skępego, by zabezpieczyli środki na wykonanie dokumentacji boiska sportowego przy ZS w Skępem.

D. Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie- powiedział, że zawsze można mieć wiele oczekiwań, ale realia są jakie są. Wskazał, że przyszłoroczny budżet jest budżetem oszczędnym nastawionym na czasy kryzysu.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że odbyło się spotkanie z dyrektorami jednostek, na którym zostały przedstawione zasady tworzenia przyszłorocznego budżetu i mimo znaczących ograniczeń dyrektorzy podeszli do tego faktu ze zrozumieniem.

A. Nowak- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- powiedział, że przedłożony budżet jest budżetem realnym, zabezpieczającym realizację wszystkich zadań należących do kompetencji samorządu powiatowego.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie powiedziała, że w projekcie uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Lipnowksiego na rok 2012 zachodzi koniecznośc określenia wysokości pewnych limitów zobowiazań, kredytów i pożyczek oraz zaproponowania do czego Rada Powoiatu w Lipnie upoważnia Zarząd Powiatu w Lipnie. Dodała, że równocześnie zaproponowała zmianę uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zmieniając lata, których dotyczy czyli lat 2012- 2028.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok oraz projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej /uchwała stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/, które przekazał Regionalej Izbie Obrachunkowej i Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.


Ad 5. Ustalenie trybu i powołanie komisji przetargowej na zadanie pn: ,,Udzielenie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł dla Powiatu Lipnowskiego na spłatę kredytów zaciągniętych do roku 2010”. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że na posiedzeniu w dniu 26 października 2011r. Zarząd Powiatu w Lipnie podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wskazała, że w związku z powyższym konieczne jest ustalenie trybu i powołanie komisji przetargowej na zadanie pn: ,,Udzielenie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł dla Powiatu Lipnowskiego na spłatę kredytów zaciągniętych do roku 2010”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków jednogłośnie ustalił tryb przetargu nieograniczonego oraz powołał komisję przetargową w składzie: Barbara Małkiewicz- Przewodnicząca Komisji, Aneta Ofmańska -Sekretarz Komisji, Arkadiusz Linkowski- Członek Komsji, Ewa Antoszewska- Członek Komisji na zadanie pn: ,,Udzielenie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł dla Powiatu Lipnowskiego na spłatę kredytów zaciągniętych do roku 2010”.


Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu aktualizacji ,,Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko- pomorskiego” na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 /ref. Naczelnik Wydziału ŚRiL E. Jałowiecka- Rudewicz/.

E. Jałowiecka- Rudewicz- Naczelnik Wydział ŚRiL- powiedziała, że wpłynął projekt aktualizacji ,,Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko- pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018” z prośbą o jego zaopiniowanie. Zaznaczyła, że Wydział Środowiska dokonał analizy nadesłanego programu, który proponuje zaopiniować pozytywnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji ,,Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko- pomorskiego” na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 /uchwała stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu/.


Ad 7. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie uwzględnienia finansowania zadań modernizacyjnych szpitala w projekcie budżetu na 2012r./ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła pismo Spółki Szpital Lipno w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków jednogłośnie udzielił odpowiedzi, że przyjęty projekt budżetu na 2012r. zabezpiecza przede wszystkim realizację zadań należących do kompetencji samorządu powiatowego i inwestycje, których kontynuacja nastąpi w 2012 oraz tych, które są zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.


Ad 8. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie zaliczenia w poczet czynszu dzierżawnego nakładów na realizację projektu ,,Dostosowanie dźwigu osobowego do wymagań osób niepełnosprawnych” /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła pismo Spółki Szpital Lipno w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do wniosku Spółki Szpital Lipno dotyczącego zaliczenia w poczet czynszu dzierżawnego nakładów na realizację projektu ,,Dostosowanie dźwigu osobowego do wymagań osób niepełnosprawnych.


Ad. 9. Rozpatrzenie pisma Starosty Aleksandrowskiego w sprawie współfinansowania przeprawy promowej na rzece Wiśle/ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że przed podjęciem decyzji w tej sprawie chciałby porozmawiać na temat finansowania przeprawy promowej z Burmistrzem Nieszawy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, że podtrzymuje deklarację współpracy w zakresie współfinansowania przeprawy promowej na rzece Wiśle, jednakże przed podjęciem ostatecznych decyzji w tej sprawie zamierza spotkać się z Burmistrzem Nieszawy.


Ad. 10. Wystąpienie do Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego o nadanie numerów drogom powiatowym powstałym w wyniku przekazania drogi Gminie Wielgie

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że w związku z przekazaniem Gminie Wielgie drogi Nr 2720 C Suszewo- Czarne- Orłowo- Jasień- Kamień Kmiecy na odcinku od km 3+586 do km 11+287 Gminie Wielgie należy wystąpić do Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego o nadanie numerów drogom powiatowym powstałym w wyniku w/w zmian.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecnosci 5 członków jednogłośnie postanowił wystapić do Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego o nadanie numerów drogom powiatowym powstałym w wyniku w/w zmian.


Ad. 11. Rozpatrzenie pisma Mieszkańców Sołectwa Chrostkowo w sprawie dofinansowania budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Chrostkowo.

Ad. 12. Rozpatrzenie wniosku Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego w sprawie ujęcia wskazanych remontów dróg i budowy chodników w projekcie budżetu na 2012r.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pisma.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi w projekcie budżetu na 2012r. zaplanował określone środki finansowe na remonty i modernizacje dróg oraz budowy chodników, jednakże ostateczne decyzje o realizacji konkretnego zadania na drogach powiatowych będą podejmowane w I kwartale 2012r. po poznaniu ostatecznych wielkości dotacji i subwencji dla powiatu lipnowskiego i dokonaniu uważnej weryfikacji zadań i wypracowaniu priorytetów, którymi kierował się będzie Zarząd gospodarując posiadanymi środkami finansowymi.


Ad.13. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipnie w sprawie zwolnienia z opłaty czynszu za dwa ostanie miesiące br. /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

B. Małkiewicz –Skarbnik Powiatu w Lipnie przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że procedura umorzenia czy też odroczenia jest skomplikowana i rozłożona w czasie. Zaznaczyła, ze przeanalizowała budżet PINB z którego wynika, że istnieje możliwość dokonania przesunięć, by dokonać zapłaty za czynsz.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że rozumie trudną sytuację Inspektoratu, który utrzymuje się z otrzymywanej dotacji dlatego zaproponował, by PINB dokonał pewnych przesunięć, by uregulować należności wynikające z zawartej umowy dzierżawy, a jeżeli nie jest to możliwe zaproponował zobowiązać PINP do uregulowania tych należności z przyszłorocznego budżetu jednostki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie udzielił odpowiedzi, żeby PINB dokonał pewnych przesunięć, by uregulować należności wynikające z zwartej umowy dzierżawy, a jeżeli nie jest to możliwe zobowiązuje PINP do uregulowania tych należności z przyszłorocznego budżetu jednostki.


Ad. 14. Rozpatrzenie pisma Przedsiębiorstwa Wielobranżowego NESTOR z Bydgoszczy w sprawie zakupu nieruchomości o nr 2238/12 położonej w Lipnie przy ul. Żeromskiego. /ref. Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami J. Skrzyniarz /.

J. Skrzyniarz- Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami – przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że jest opinia radcy prawnego, która jednoznacznie wskazuje, że zgodnie z obowiązującym prawem na zbycie w/w nieruchomości potrzebne jest przeprowadzenie II przetargu nieograniczonego. Następnie wskazał, że należy przygotować ogłoszenie o przetargu na zbycie w/w nieruchomości. Zaznaczył, że w jednym ogłoszeniu można by wskazać do sprzedaży budynek byłego szpitala psychiatrycznego (działka nr 2238/20.) Zaznaczył, że zgodnie z prawem po pierwszym przetargu możliwe jest obniżenie ceny wywoławczej ale nie niższej niż 50% tej wartości.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by w przypadku działki nr 2238/12 przy ul. Żeromskiego pozostawić cenę taka samą jak w pierwszym przetargu tj. 790 000,00 +VAT, zaś w przypadku działki nr 2238/20 obniżyć cenę wywoławczą do kwoty 2 900 000,00 zł +VAT.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o ogłoszeniu II przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości o nr 2238/20 położonej w Lipnie na ul. 11-go Listopada, ustalając dla niej cenę wywoławczą w wysokości 2 900 000,00 zł + VAT oraz nieruchomości o nr 2238/12 położonej w Lipnie na ul. Żeromskiego ustalając dla niej cenę w wysokości 79 000,00 zł.+ VAT.


Ad. 15. Rozpatrzenie pisma KGW w Trutowie w sprawie dofinansowania zakupu pieca centralnego ogrzewania do świetlicy wiejskiej w Trutowie. /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu – przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział że obowiązujące prawo nie daje możliwości finansowania zakupu pieca do świetlicy wiejskiej przez samorząd powiatowy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie rozpatrzył negatywnie przedmiotowe pismo.


Ad. 16. Wyrażenie zgody na przygotowanie aneksu do umowy nr Or. 273.23.2011 dot. wykonania aktualizacji klasoużytków w bazie cyfrowej oraz odnowienia map glebowo rolniczych dla Gminy Skępe /ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu- zwrócił się o wyrażenie zgody na przygotowanie aneksu do umowy nr Or. 273.23.2011 dot. wykonania aktualizacji klasoużytków w bazie cyfrowej oraz odnowienia map glebowo rolniczych dla gminy Skępe poprzez przeniesienie informacji z nośnika analogowego na nośnik cyfrowy. Dodał, że zmiana § 5, w którym umówiona kwota za zadanie jest płatna w całości, po zakończeniu zadania, a płatność zostanie zrealizowana w dwóch etapach tj. z dotacji Wojewody do końca grudnia, a ze środków własnych po zrealizowaniu umowy. Zaznaczył, że powyższa zmiana nie stanowi zmian w opisie przedmiotu zamówienia jak również nie niesienie za sobą zmiany w wartości zamówienia, ponieważ kwota jaka jest należna Wykonawcy pozostaje bez zmian.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przygotowanie aneksu do umowy nr Or.273.23.2011 dot. wykonania aktualizacji klasoużytków w bazie cyfrowej oraz odnowienia map glebowo rolniczych dla gminy Skępe polegającego na zmianie § 5.


Ad 17. Zgłoszenie utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego /ref. Inspektor ds. Obsługi Rady I. Pączkowska/.

Wicestarosta J. Poliwko- powiedział, że w związku z faktem, iż Rada Powiatu w Lipnie podjęła uchwałę o przystąpieniu do Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego dalszym krokiem jest zgłoszenie utworzenia Związku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił zgłosić utworzenie Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego za pośrednictwem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

Ad. 18. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na wyzłomowanie drzwi wewnętrznych oraz elementów starego ogrodzenia szkoły –podjęcie uchwały /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Lipnowskiego będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Lipnie / uchwała stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu/.


Ad. 19. Rozpatrzenie pisma PUP w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na podpisywania umów na wynajem sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem podmiotom zewnętrznym

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na podpisywanie umów na wynajem sali konferencyjnej PUP w Lipnie wraz z wyposażeniem podmiotom zewnętrznym.


Ad. 20. Rozpatrzenie pisma firmy ,,Kom-Bit” w Lipna w sprawie współpracy dot. emisji sesji w TV kablowej w Skępem

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby przedmiotowe pismo przesunąć na kolejne posiedzenie Zarządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przesunąć rozpatrzenie pisma do kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie.


Ad. 21. Sprawy rożne

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z aktualnym wykazem osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg w Rejonie Dróg Wojewódzkich we Włocławku, z wykazem pracowników RDW w Toruniu wyznaczonych do pełnienia dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zima 2011/2012 z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu, pismem Spółki Szpital Lipno kierowanym do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego deklarującym wolę kontaktowania od 1 stycznia 2012 świadczeń z zakresu szpitalnego oddziału ratunkowego, pismem Spółki Szpital Lipno przesyłającym kserokopie pisma z PUK sprawie sposobu dostarczania ciepła do budynków szpitala.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 9 listopada 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (9 listopada 2011)
Opublikował: Krzysztof Wołowski (5 stycznia 2012, 14:03:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 963