Protokół Nr 32/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 2 listopada 2011r

Protokół Nr 32/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 2 listopada 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 14,20 Przewodniczący Zarządu Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Powiedział, że na dzisiejszej sesji Rada Powiatu w Lipnie zwiększyła budżet Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi o 66 000 zł na wykonanie modernizacji układu centralnego ogrzewania tj. wymianę jednej kotłowni olejowej na ogrzewanie na pelet. Podkreślił, że z tego tytułu mają być oszczędności około 200 tys. zł. Wskazał, że w związku z powyższym proponuje udzielić Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi upoważnienia do przygotowania i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania: ,,Zmiana systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w DPS w Nowej Wsi, by jak najszybciej mogła rozpocząć działania w zakresie zmiany ogrzewania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Marioli Ejdowskiej Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie. /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 2 listopada 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (2 listopada 2011)
Opublikował: Krzysztof Wołowski (5 stycznia 2012, 14:01:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 860