Protokół Nr 31/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 2 listopada 2011r

Protokół Nr 31/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 2 listopada 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

  4. Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie.

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12,40 Przewodniczący Zarządu Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 26 października 2011 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

1. Przyjęcie i przekazanie na XIV sesję Rady powiatu w Lipnie:

- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

2. Sprawy różne


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Przyjęcie i przekazanie na XIV sesję Rady powiatu w Lipnie:

- autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 96 858 zł i zamkną się kwotą 60 622 448 zł. Wskazała, że po stronie dochodów zmianom ulegają wielkości w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej: w dz. 010- rolnictwo i łowiectwo w rozdz. 01005- prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75495- pozostała działalność, w dz. 851- ochrona zdrowia w rozdz. 85195- pozostała działalność, w dz. 852- opieka społeczna w rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85321- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Nadmieniła, że również po stronie wydatków następuje zwiększenie o kwotę 96 858 zł i zamknie się kwotą 64 622 448 zł. Dodała, że zmiany następują w dz. 0120- rolnictwo i łowiectwo w rozdz. 01005- prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w dz. 750- administracja publiczna w rozdz.. 75011- urzędy wojewódzkie, w rozdz. 75019- rady powiatu, w rozdz. 75020- starostwa powiatowe, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75411- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w dz. 801- oświata i wychowanie w rozdz. 80130- szkoły zawodowe, w rozdz. 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego, w dz. 851- ochrona zdrowia w rozdz. 85195- pozostała działalność, w dz. 852- pomoc społeczna w rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, w dz. 853- pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85321- zespoły ds. orzekania o stopni niepełnosprawności, w dz. 926- kultura fizyczna i sport w rozdz. 92601- obiekty sportowe. Dodała, że zwiększeniu ulegają wydatki inwestycyjne Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, zaś zmniejszeniu wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu – powiedział, że zwiększenie wydatków inwestycyjnych w DPS w Nowej Wsi związane z planowaną zmianą systemu ogrzewania w tej jednostce. Dodał, że do tej pory DPS ogrzewały dwa piece olejowe, a w związku z faktem, że olej jest tak drogi po konsultacji ze specjalistami dyrektor postanowiła jeden z pieców przerobić na taki, w którym pali się peletami. Podkreślił, że z tego tytułu planowane są oszczędności około 200 tys. zł. Zaznaczył, że po przyjrzeniu się, jak nowe ogrzewanie będzie funkcjonowało w DPS w Nowej Wsi, prawdopodobnie dojdzie do zmiany systemu ogrzewania z ZST w Lipnie i ZS w Skępem. Dodał, że koszt zmiany systemu ogrzewania w DPS w Nowej Wsi wyniesie 66 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i skierował na XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /autopoprawki stanowią zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad. 2. Sprawy różne

Przewodniczący Zarządu zaproponował, by w dniu 9 listopada 2011r. o godz. 12,00 odbyło się przedsesyjne posiedzenie Zarządu ponieważ na dzień 18 listopada planowana jest XV sesja Rady Powiatu w Lipnie, na której to zostaną wręczone medale za długoletnią służbę przez przedstawiciela Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z dwoma zawiadomieniami o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 2 listopada 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska


metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (2 listopada 2011)
Opublikował: Krzysztof Wołowski (5 stycznia 2012, 13:59:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 872