Protokół Nr 29/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 października 2011r

Protokół Nr 29/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 20 października 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

  2. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

  3. Edyta Zielińska- Inspektor ds. oświaty publicznej

  4. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12,05 w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu wicestarosta J. Poliwko witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 6 października 2011 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok. (ref. Barbara Małkiewicz – Skarbnik Powiatu)

  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach Zespołu Szkół Technicznych stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego. (ref. Edyta Zielińska – Inspektor ds. oświaty publicznej i niepublicznej)

  3. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatny wynajem sali gimnastycznej w roku szkolnym 2011/2012 przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Lipnowiak”. (ref. Edyta Zielińska – Inspektor ds. oświaty publicznej i niepublicznej)

  4. Wyrażenie opinii w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 Miasta Lipna.

  5. Wyrażenie zgody na wykonania zamiennego projektu budowlanego dot. robót zamiennych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie. (ref. Kierownik Referatu A. Linkowski)

  6. Sprawy różne


Wicestarosta J. Poliwko przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok. (ref. Barbara Małkiewicz – Skarbnik Powiatu)

B. Malkiewicz- przedstawiła planowane zmiany do budżetu powiatu lipnowskiego. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwoty 13 387 zł i zamkną się kwotą 64 468 090 zł. Wskazała, że po stronie dochodów zamiany następują w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności i rozdz. 85395- pozostała działalność. Zaznaczyła, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 13 387 zł zamkną się kwotą 64 468 090 zł. Powiedziała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: w dz. 750- administracja publiczna rozdz. 75020- starostwa powiatowe, w dz. 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75421- zarządzanie kryzysowe, w dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85202- domy pomocy społecznej, w dz. 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz.85321- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, w rozdz 85395- pozostała działalność, w dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85406- poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach Zespołu Szkół Technicznych stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego. (ref. Edyta Zielińska – Inspektor ds. oświaty publicznej i niepublicznej)

E. Zielińska- Inspektor ds. oświaty- powiedziała, że w piwnicy budynku Zespołu Szkól Technicznych w Lipnie lokal o pow. 37 m2 wynajmuje Pan Leszek Jabłoński – zatrudniony w szkole na stanowisku woźnego. Wskazała, że w 2008r. za w/w lokal została ustalona stawka czynszu wynosząca 3 zł za m2 powierzchni. Zaznaczyła, że Dyrektor ZST w Lipnie podkreśla, iż Pan Jabłoński dogląda również terenu szkolnego po zakończonych zajęciach dydaktyczno- wychowawczych. Podkreśliła, że ze względu na zaangażowanie Pana Jabłońskiego i warunków mieszkaniowych proponuje pozostawić stawkę czynszu na niezmienionym poziomie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach Zespołu Szkół Technicznych stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego wynoszącą 3 zł za 1 m2 wynajmowanej powierzchni. /uchwała stanowi. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad. 3 Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatny wynajem sali gimnastycznej w roku szkolnym 2011/2012 przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Lipnowiak”. (ref. Edyta Zielińska – Inspektor ds. oświaty publicznej i niepublicznej)

E. Zielińska- Inspektor ds. oświaty- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że członkami Międzyszkolnego Klubu Sportowego ,,Lipnowiak” są w większości uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski i dlatego proponuje wyrazić zgodę na nieodpłatny wynajem sali sportowej w ZST w Lipnie na rzecz w/w Klubu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatny wynajem sali gimnastycznej w wymiarze 90 minut tygodniowo w roku szkolnym 2011/2012 przez w/w Klub.


Ad 4. Wyrażenie opinii w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 Miasta Lipna.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że wpłynęła pozytywna opinia Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie oraz Wydziału Architektury i Budownictwa dotycząca wykonania przez samorząd miasta Lipna inwestycji polegającej na budowie z poszerzeniem pasa drogowego odcinka drogi gminnej w miejscowości Lipno w obrębie ewidencyjnym nr 9.Dodał, że przedmiotowa droga ma być docelowo łącznikiem pomiędzy drogą krajową Lipno- Włocławek a droga wojewódzką Lipno- Dyblin. Wskazał, że planowana inwestycja podniesie standard, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, wpłynie korzystanie na komunikację w mieście Lipno, a tym samym poprawi ogólną sieć dróg w powiecie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniował lokalizacje budowy drogi gminnej – ul. Ptasia, położonej na działkach o nr ew. 3027; 1601/1; 1711/4; 1711/12; 1711/11; 1712; 1666; 1667; w obrębie ewidencyjnym nr 9 Miasta Lipna.


Ad.6. Wyrażenie zgody na wykonania zamiennego projektu budowlanego dot. robót zamiennych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie. (ref. Kierownik Referatu A. Linkowski)

A. Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych – powiedział, że w związku z decyzja Zarządu Powiatu w Lipnie dot. wykonania robót zamiennych związanych z realizacją rozbudowy i remontu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie konieczne jest wykonanie zamiennego projektu budowlanego, którego koszt wyniesie około 700 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie zamiennego projektu budowlanego na prace zamienne związane z rozbudową i remontem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie oraz postanowił zabezpieczyć na ten cel właściwe środki finansowe w kwocie około 700 zł.

A. Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych – poinformował, iż Zakład Wielobranżowy STALROL z Lipna wystąpił o przesunięcie terminu realizacji zadania pn. ,, Wymiana stolarki okiennej w budynku szpitala przy ul. Nieszawskie 6 w Lipnie Sp. z.o.o tłumacząc to niemożliwością sukcesywnego opuszczania sal łóżkowych przez chorych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania pn.,, Wymiana stolarki okiennej w budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej w Lipnie Sp z oo” do 16 listopada 2011r.


Ad.7. Sprawy różne

Wicestarosta J. Poliwko- powiedział, że w dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie trzech samorządów zainteresowanych budową obwodnicy miasta Lipna. Dodał, że ze strony jednego z samorządów istnieje obawa, że nie będą mieli środków na wkład własny, ale ostatecznie sprawa wyjaśni się w terminie późniejszym.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków zapoznał się z 4 wezwaniami na rozprawę administracyjną dot. ustalenia odszkodowania za nabytą przez Powiat nieruchomość oraz informacją ZDP w Płocku dot. zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu płockiego.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta J. Poliwko zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 20 października 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (20 października 2011)
Opublikował: Krzysztof Wołowski (5 stycznia 2012, 13:54:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 947