Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 września 2011r

Protokół Nr 27/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 30 września 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

  1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9,00 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 26 września 2011 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do złożenia wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Miasta Lipnaw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa

  2. Podjęcie uchwały w sprawie: zobowiązania do ujęcia w projekcie budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 pomocy finansowej dla Gminy Kikół na zadanie inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury drogowej.

  3. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do złożenia wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Miasta Lipnaw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z faktem, iż firma WYG International Spółka z oo. przesłała dokumentację niezbędną do złożenia wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa obwodnicy Miasta Lipna” proponuje udzielić upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych do złożenia stosowanych wniosków. Wskazał, że stosowny projekt uchwały w sprawie upoważnienia został już przygotowany.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do złożenia wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Miasta Lipnaw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: zobowiązania do ujęcia w projekcie budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 pomocy finansowej dla Gminy Kikół na zadanie inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury drogowej.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż Wójt Gminy Kikół wystąpił z propozycją przebudowy dróg i w związku z tym zamierza złożyć wniosek na dofinansowanie projektu w ramach ,,Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Wskazał, że projekt obejmuje m.in. remont drogi Kikół – Chlebowo- na odcinku Kikół – Wolęcin łączący drogę gminną z drogą powiatową. Zaznaczył, że wyrażenie woli przez Zarząd Powiatu ujęcia w budżecie na rok 2012 kwoty 50 tys. zł na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie w/w zadania, zwiększy szanse Gminy Kikół na otrzymanie dofinansowania w ramach Programu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 3 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zobowiązania do ujęcia w projekcie budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012 pomocy finansowej dla Gminy Kikół na zadanie inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury drogowej. /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.


Ad. 3.Sprawy rożne.

Innych spraw nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 30 września 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna Śliwińska


metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (30 września 2011)
Opublikował: Krzysztof Wołowski (5 stycznia 2012, 13:47:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 948