Protokół Nr 11/2011z dnia 28.03.2011r.

Protokół Nr 11/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 28 marca 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

 2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

 3. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 4. Joanna Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

 5. Józef Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno

 6. Artur Radmerski- Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

 7. Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu Gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 10.45 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 9 marca 2011 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

 1. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad VII sesji Rady Powiatu w Lipnie” – zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał kierowanych na sesję”

-projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025 /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

- projektu uchwały w sprawie delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z upływem kadencji Komisji.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2011-2020 w Powiecie Lipnowskim /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011r. /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2009-2012 z perspektywa do roku 2016”

2. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia zadań Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w zakresie zatwierdzenia i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

3. Podjecie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2010r /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

4. Podjecie uchwały w sprawie: umorzenia należności Spółki z o.o. ,,Szpital w Lipnie” na rzecz Powiatu Lipnowskiego /ref. Prezes Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

5. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wspólnego złożenia wniosku na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs w ramach działania 3.2,. Rozwój Infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej w schemacie: opieka zdrowotna w zakresie opieki długoterminowej. /ref. Prezes Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

6.Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie zaliczenia na poczet czynszu dzierżawnego nakładów finansowych w celu realizacji Postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP w szpitalu. /ref. Prezes Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

7.Rozpatrzenie pisma Sołectwa Chrostkowo w sprawie kontynuacji budowy chodnika w miejscowości Chrostkowo.

8.Rozpatrzenie pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie utworzenia miejsc pracy społecznie użytecznej dla skazanych.

9.Podjecie uchwały w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałanie z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego./ ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

10.Podjęcie decyzji w sprawie: powołania trzech członków Komisji ds. dopłat do czesnego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

11.Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie wyrażenia zgody na wynajem sali dydaktycznej do nauki przepisów ruchu drogowego oraz placu manewrowego na rzecz Prywatnego Ośrodka Szkolenia Kierowców w siedzibą CKP w ZST w Lipnie. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

12.Rozpatrzenie pisma Pani Anny Garst z Biskupina w sprawie wykupu nieruchomości o nr 1406/2 położonej Lipnie przy ul. Sierakowskiego. / ref. Podinsp., J. Skrzyniarz/.

13.Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej obciążenia służebnością przechodu i przejazdu nieruchomości o nr 442/30 przy ul. Nieszawskiej. / ref. Podinsp., J. Skrzyniarz/.

14.Rozpatrzenie pisma Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej sprzedaży lub wykonania zabiegów gospodarczych lasu położonego w miejscowości Żagno. / ref. Podinsp., J. Skrzyniarz/.

15.Rozpatrzenie pisma Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych w sprawach należących do jego kompetencji. /.ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

16.Rozpatrzenie pisma Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie współfinansowania przeprawy promowej na rzece Wiśle wchodzącej w skład drogi Nr 46706 Bobrowniki- Nieszawa.

17.Zapoznanie się z pismem dotyczącym postępowania sądowego z powództwa A. Rudzińskiej w sprawie podwyższenie renty./ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

18.Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o wyrażeniu zgody na wynajem pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Okrzei 7 w celu realizacji projektu ,,Kompetencja, zawód, praca”. ./ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

19.Sprawy rożne


Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie przeszedł do realizacji porządku obrad.

P. Wojciechowski- poinformował, iż na sesji w dniu 25 marca Rada Miasta i Gminy Skępe wyraziła pozytywną opinię dotyczącą przystąpienia do realizacji wspólnej inwestycji pod nazwą ,,Budowa kompleksu pełnowymiarowych boisk sportowych przy Zespole Szkół im. Łukasińskiego w Skępem”.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w ślad za taką deklaracją władz Miasta i Gminy Skępe należałaby skonkretyzować nasze wspólne działania i przygotować projekt porozumienia precyzującego warunki współpracy przy realizacji tegoż przedsięwzięcia między samorządem Miasta i Gminy Skępe a Powiatem Lipnowskim. Dodał, że proponuje upoważnić ze strony powiatu do przygotowania w/w porozumienia Sekretarza Powiatu w Lipnie oraz wystąpić do Urzędu Miasta i Gminy Skępe o wyznaczenie swojego przedstawiciela do prac w tej kwestii.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystosować pismo do Urzędu Miasta i Gminy Skępe o wyznaczenie przedstawiciela, który ze strony samorządu Skępego będzie uczestniczył w uzgadnianiu zapisów porozumienia precyzującego warunki współpracy przy realizacji tegoż przedsięwzięcia między samorządem Miasta i Gminy Skępe a Powiatem Lipnowskim.

Ad.1. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad VII sesji Rady Powiatu w Lipnie” – zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał kierowanych na sesję”

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że proponuje, by dnia 8 kwietnia odbyły się dwie sesje Rady Powiatu w Lipnie: tj. pierwsza uroczysta poświęcona I rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II, natomiast druga zostałaby poświecona merytorycznym kwestiom.

Zaznaczył, że sesja uroczysta mogłaby zostać zaplanowana na godzinę 10,00, a merytoryczna na godzinę 10,30. Dodał, że zostały przygotowane projekty uchwał na sesję uroczystą w sprawie: uczczenia I rocznicy Katastrofy Smoleńskiej oraz w sprawie: przyjęcia stanowiska w związku z beatyfikacją Jana Pawła II, które należałoby przedstawić Radzie Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekty uchwały w sprawie: uczczenia I rocznicy Katastrofy Smoleńskiej oraz w sprawie: przyjęcia stanowiska w związku z beatyfikacją Jana Pawła II, które skierował na VII sesję Rady Powiatu w Lipnie /projekty uchwał stanowią zał. nr 2 i 3 do nin. protokołu/.

Następnie zwrócił się o referowanie kolejno projektów uchwał, kierowanych na VIII sesję Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że pieniądze do budżetu nadal wpływają i dlatego budżet powiatu wynosi 62 081 303 zł. Zaznaczył, że wciąż zmniejsza się procentowo zadłużenie powiatu. Wskazał, że do końca marca 2011r., zgodnie z zawartym porozumieniem, zostanie uregulowana kolejna rata zadłużenia po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie z Urzędem Miasta w Lipnie. Poinformował również, że otrzymaliśmy ostatnio opinię z RIO, że gospodarka finansowana Powiatu Lipnowskiego prowadzona jest w sposób prawidłowy. Zaznaczył, że w związku z faktem, iż ostatecznie subwencja oświatowa jest o 1,5 mln wyższa w stosunku do ubiegłorocznej, proponuje wypłacić nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi gratyfikacje finansowe z okazji zbliżających się świat Wielkiej Nocy. Dodał, że we wszystkich jednostkach powiatu przewidziane są takie gratyfikacje finansowe. Zaznaczył, ze zostały przeanalizowane koszty takiego posunięcia i stać powiat na taki wydatek.

K. Kwiatkowski- powiedział, że skoro stać powiat na taki wydatek, to z pewnością dodatkowe środki finansowe zostaną dobrze przyjęte wśród pracowników.

M. Kwiatkowski- wskazał, że taki gest zostanie mile przyjęty przez pracowników.

P. Wojciechowski- powiedział, że jeżeli powiat stać na taki krok, to on jak najbardziej popiera taką inicjatywę.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił o wypłaceniu wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu gratyfikacji finansowych z okazji Świat Wielkanocnych.

-projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. Powiedziała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1 054 123 zł i zamkną się kwotą 62 081 303zł. Wskazała, że zmian dokonano w następujących działach i rozdz. klasyfikacji budżetowej: dział 600 – transport i łączność, rozdz. 60014 – drogi publiczne i powiatowe; dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami; dz. 750 – administracja publiczna, rozdz. 75020 – starostwa Powiatowe; dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; dz. 758 – różne rozliczenia, rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego; dz. 758 – różne rozliczenia, rozdz. 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów; dz. 758 – różne rozliczenia, rozdz. 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki; dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze, rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej; dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy; dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ponadto poinformowała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1 054 123 zł i zamkną się kwotą 62 081 303 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach: dz. 020 – leśnictwo, rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną; dz. 600 – transport i łączność, rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe; dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami; dz. 758 – różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe; dz. 801 – oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – szkoły zawodowe, rozdz. 80111 – gimnazja specjalne, rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące, rozdz. 80130 – szkoły zawodowe, rozdz. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego, Roz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne; dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze; dz. 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy; dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne; dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne; dz. 926 – kultura fizyczna, rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej; dz. 926 – kultura fizyczna, rozdz. 92695 – pozostała działalność. Ponadto poinformowała, że zwiększeniu ulegają wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie oraz w zadaniach remontowych dotyczących realizacji przez ZDP w Lipnie projektu pn,, Remont drogi powiatowej 2731C Wylazłowo- Mokowo”

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011r. /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.

- projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025 /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej spawie. Powiedziała, ze w związku z wprowadzeniem do załącznika przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2016 nowego projektu pn,, Klucz do sukcesu” przewidzianego do realizacji w latach 2011-2012 ulega również zmianie załącznik Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2012.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025 /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały w sprawie delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z upływem kadencji Komisji.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w związku z upływem kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie zachodzi konieczność delegowania przez Radę Powiatu w Lipnie radnych do jej składu i tego dotyczy przygotowany projekt uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z upływem kadencji Komisji./ projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2011-2020 w Powiecie Lipnowskim /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

J. Przybyszewska- Kierownik PCPR w Lipnie- powiedziała, że został opracowany Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2011-2020, który służy przede wszystkim zapewnieniu pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej, stwarzaniu warunków pełnego rozwoju indywidualnego i zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia. Dodała, że celem programu jest również objęcie działaniami osób niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Lipnowskiego, niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz przyczyn jej powstania. Zaznaczyła również, że ubieganie się o środki z funduszy unijnych w ramach projektów adresowanych dla osób niepełnosprawnych wymaga posiadania takiego programu. Dodała, ze na chwilę obecną w programie zawarte są wszystkie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ale oczywiście, jeżeli zajdzie taka konieczność zawsze można dokonać modyfikacji przyjętego programu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2011-2020 w Powiecie Lipnowskim / projekt uchwały stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/


- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011r. /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że na chwile obecną dla Powiatu Lipnowskiego z PFRON wpłynęła kwota 724 469,00zł Wskazał, że rozmawiał z Prezesem PFRON-u w Warszawie i uzyskał informacje, że w dyspozycji PFRON-u są jeszcze środki finansowe, które będą dzielone na poszczególne powiaty, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że Powiat Lipnowski uzyska zwiększenie tej kwoty.

J. Przybyszewska- Kierownik PCPR w Lipnie – wskazała, że najwięcej z przyznanych środków zostało skierowane na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej, ale to wynika z ustawy tj. kwota 443 880,00zł. Dodała, że pozostałe środki zostały następująco podzielone: 90 000,00 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 80 000,00 zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych , 50 000,00 zł na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych i 60 589,00 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011r / projekt uchwały stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/

- projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2009-2012 z perspektywa do roku 2016”

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego był już przedmiotem obrad Zarządu i wówczas został skierowany do prac w komisjach. Dodał, iż wpłynęły pozytywne opinie dotyczące tegoż Programu z Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, z Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno- Gospodarczego oraz Budżetu i Finansów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie: uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” /projekt uchwały stanowi zał. nr 9 do nin. protokołu/

Przewodniczący Zarządu- wskazał również, aby na tej sesji dokonać wręczenia medali ,,za zasługi dla obronności kraju dla Pana Tadeusza Grzegorzewskiego i Pana Piotra Wojdyły oraz uroczyste wręczenie aktu nadania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego Śp. Wojciechowi Obernikowiczowi.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycja terminu i porządku obrad VII i VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie, proponując VII sesję na dzień 8 kwietnia na godz.10,00 i VIII na dzień 8 kwietnia na godz. 10,30.


Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia zadań Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w zakresie zatwierdzenia i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. /ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

J.Przybyszewka- powiedziała, ze zwróciła się do Zarządu o powierzenie PCPR w Lipnie zadań w zakresie zatwierdzenia i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zaznaczyła, że dotyczy to w szczególności działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe, Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe, Działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – projekty konkursowe. Dodała, że równocześnie zwraca się o upoważnienia jej jako kierownika do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektów.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powierzenia zadań Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w zakresie zatwierdzenia i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. /uchwała stanowi zał. nr 10 do nin. protokołu/.

Ad. 3. Podjecie uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że dochody budżetowe planowane w wysokości 83 936 479,00 wykonano w wysokości 82 949 995,10 zł, co stanowi 98,82% planu, zaś wydatki budżetowe planowane w kwocie 92 576 520,00 zł, wykonano w kwocie 90 979 564,44zł, co stanowi 98,27% planu. Poinformowała, że deficyt budżetowy ukształtował się na poziomie 8 029 569,25zł. Zaznaczyła, ze planowane inwestycje wykonano w 96%. Wskazała, iż dopiero teraz wpływają środki z Urzędu Marszałkowskiego z różnych projektów realizowanych w roku 2010. Dodała, ze gdyby nie kredyt 20 mln w związku z restrukturyzacją szpitala wówczas zadłużenie powiatu wynosiłaby niecałe 15 %, a tak wynosi około 50%.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że powiat stara się tak gospodarować, by jak największe korzyści czerpać z lokowania środków i tak z tego tytułu udało się pozyskać w roku 2010 kwotę 384 tys. zł. Podkreślił, że RIO ma powiat lipnowski pod swoim nadzorem i nie ma zastrzeżeń do prowadzonej gospodarki finansowej. Zaznaczył, że powiat lipnowski na ten rok nie ma przewidzianego kredytowania. Dodał, że będzie prowadził taką gospodarkę, by jak najwięcej środków uzyskać ze sprzedaży mienia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2010r /uchwała stanowi zał. nr 11 do nin. protokołu/.

Ad 4. Podjecie uchwały w sprawie: umorzenia należności Spółki z o.o. ,,Szpital w Lipnie” na rzecz Powiatu Lipnowskiego /ref. Prezes Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że dokonała się cała procedura wynikająca ze stosownych uchwał Rady Powiatu w Lipnie, w tym jest pozytywna opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Lipnie dotycząca wniosku dłużnika tj. Spółki Szpital Lipno o umorzenie łącznie kwoty 64.782 zł z tytułu umowy dzierżawy i najmu i wobec powyższego został przygotowany stosowny projekt uchwały w sprawie umorzenia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: umorzenia należności Spółki z o.o. ,,Szpital w Lipnie” na rzecz Powiatu Lipnowskiego / uchwała stanowi zał. nr 12 do nin. protokołu/.

Ad 5. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wspólnego złożenia wniosku na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs w ramach działania 3.2,. Rozwój Infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej w schemacie: opieka zdrowotna w zakresie opieki długoterminowej. /ref. Prezes Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że Urząd Marszałkowski w Toruniu ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej- schemat: opieka zdrowotna w zakresie rehabilitacji medycznej oraz schemat: opieka zdrowotna w zakresie opieki długoterminowej, w tym zakłady opiekuńczo- lecznicze, zakłady pielęgnacyjno- opiekuńcze oraz opieki paliatywnej. Wskazał, że do wsparcia w ramach konkursu przewidziane są następujące typy projektów:

 1. przebudowa, rozbudowa oraz modernizacja obiektów opieki długoterminowej / opieki paliatywnej wraz z niezbędnym wyposażeniem w celu osiągnięcia zgodności z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, poprawy stanu infrastruktury i jakości usług;

 2. zakup aparatów i urządzeń specjalistycznych oraz sprzętów terapeutycznych służących do diagnostyki, terapii i rehabilitacji z wyłączeniem wyrobów jednorazowego użytku;

 3. dostosowanie obiektów opieki długoterminowej / opieki paliatywnej do użytkowania nowego sprzętu, wyłącznie w połączeniu z zakupem tego sprzętu.

Zaznaczył, że na te działania została zabezpieczona przez Urząd Marszałkowski w Toruniu kwota około 7 800 000,00 zł.. Powiedział, że na chwilę obecną Urząd Marszałkowski w Toruniu nie posiada rozeznania dotyczącego zainteresowania tym konkursem, ani jak traktować kwestię odpłatności za pobyt w ZOL-u uiszczaną przez pacjentów.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki ,,Szpital Lipno”- powiedział, że kwestia odpłatności za pobyt w ZOL-u wynika ze stosownych przepisów. Dodał, że jest to sztuczne stwarzanie problemów. Wskazał, że dopiero w kwietniu zostanie zorganizowana konferencja informacyjna dotycząca tegoż konkursu. Podkreślił, że zamierza startować w konkursie w zakresie pozyskania sprzętu, natomiast zamierza zrezygnować ze środków na remont ZOL-u, ponieważ nie posiada wystarczających środków na pokrycie wymaganego wkład własnego.

Następnie zwrócił się z propozycją, by powiat lipnowski zastanowił się nad dofinansowaniem remontu ZOL-u w ramach tegoż konkursu.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że Powiat Lipnowski ma gotowy projekt remontu oddziału wewnętrznego, ponieważ zamierzał złożyć wniosek na remont właśnie tegoż oddziału w ramach rezerwy, która posiada Urząd Marszałkowski na działanie 3.2. z RPO. Przypomniał, że Powiat Lipnowski na dokumentację remontową wydał ok. 60 tys. zł i w tej sytuacji trudno dokonać zmiany koncepcji działania. Dodał, ze w dniu dzisiejszym ma zaplanowane spotkanie z Marszałkiem Województwa Kujawsko- Pomorskiego, podczas którego przeprowadzi rozmowę na temat środków i konkursów na opiekę zdrowotną i dlatego proponuje powrócić do rozmowy na ten temat na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił powrócić do omówienia tegoż punktu na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Ad 6.Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie zaliczenia na poczet czynszu dzierżawnego nakładów finansowych w celu realizacji Postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP w szpitalu. /ref. Prezes Spółki Szpital Lipno J. Waleczko/.

J. Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno powiedział, że w szpitalu istnieje problem sygnalizacji przeciwpożarowej i dźwiękowo- ostrzegawczej, która wymagana jest od 1999r.. Zaznaczył, że chcąc zacząć wykonywać zalecenia PSP w tym zakresie został wykonany projekt dokumentacji technicznej owej sygnalizacji, na który została wydana kwota ponad 20 ty.zł. Wskazał, że inwestycja wykonania tej sygnalizacji jest inwestycją poważną, dlatego proponuje zaliczyć w poczet czynszu dzierżawnego nakładów, które Spółka poniosła (dokumentacja techniczna) i będzie musiała ponieść na w/w inwestycję.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że powiat lipnowski przeznaczył na ten rok pewne środki finansowe dla szpitala m.in. na zakup nowej karetki i zamierza kontynuować politykę inwestowania w szpitalu. Powiedział, że sprawa jest otwarta , ale proponuje do niej powrócić na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił powrócić do omówienia tegoż punktu na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

J.Waleczko- Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno- powiedział, że była kontrola apteki szpitalnej i już wiadomo, że będą duże zalecenia pokontrolne na ten temat. Dodał równocześnie, że zgłosiła się firma cateringowa, która zaproponowała produkcję pożywienia.


Ad 7.Rozpatrzenie pisma Sołectwa Chrostkowo sprawie kontynuacji budowy chodnika w miejscowości Chrostkowo.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Dodał, że w tej sprawie proponuje poczekać za opinią Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił powrócić do omówienia tegoż punktu na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie, po uzyskaniu opinii Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie.


Ad 8.Rozpatrzenie pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie utworzenia miejsc pracy społecznie użytecznej dla skazanych.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo. Dodał, że współpraca między Sądem Rejonowym w Lipnie a Zarządem Dróg Powiatowych w Lipnie od wielu lat w tym zakresie jest kontynuowana, dlatego proponuje wyrazić zgodę na wyznaczenie także w tym roku Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie jako instytucji, w której wykonywana będzie kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna orzeczona przez Sąd Rejonowy w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wyznaczenie Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie jako instytucji, w której wykonywana będzie kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna orzeczona przez Sąd Rejonowy w Lipnie


Ad.9.Podjecie uchwały w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałanie z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, ze wpłynęła tylko jedna oferta na ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Lipnie konkurs dotyczący prowadzenia orkiestry dętej, którą zgłosiło Stowarzyszenie Pożytku Publicznego ,,ODEON”,ul.3-ga Maja1, 87-600 Lipno.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że odbyła się kontrola Stowarzyszenia ,,ODEON” z wykorzystania ubiegłorocznej dotacji, ale póki co nie są znane wyniki kontroli, dlatego proponuje zawrzeć umowę na przekazanie dotacji Stowarzyszeniu ODEON, które wygrało procedurę konkursową dopiero po poznaniu wyników kontroli.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2011 roku zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałanie z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przekazując to zadanie do realizacji Stowarzyszenie Pożytku Publicznego ,,ODEON”,ul.3-ga Maja1, 87-600 Lipno. /uchwała stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu/.


Ad.10.Podjęcie decyzji w sprawie: powołania trzech członków Komisji ds. dopłat do czesnego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że w związku z w nastaniem nowych władz samorządowych zaszła konieczność dokonania zmian w składzie Komisji ds. dopłat do czesnego i w związku z powyższym zwraca się o powołanie trzech członków komisji ze strony organu prowadzącego.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że dotychczasowa praktyka w tym zakresie mówiła, że Przewodniczącym był Wicestarosta, zaś na członków proponuje powołać: Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewską, Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powołania trzech członków Komisji ds. dopłat do czesnego tj. Wicestarostę J. Poliwko na Przewodniczącego, na członków Panią Anna Smużewska i Panią Barbarę Małkiewicz./uchwała stanowi zał. nr 14 do nin. protokołu/.

Ad.11.Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie wyrażenia zgody na wynajem sali dydaktycznej do nauki przepisów ruchu drogowego oraz placu manewrowego na rzecz Prywatnego Ośrodka Szkolenia Kierowców w siedzibą CKP w ZST w Lipnie. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że Dyrektor ZST w Lipnie zwróciła się , w związku z prośbą Pana Sł. Okonkowskiego, który prowadzi na terenie szkoły prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców z siedzibą w CKP, o wyrażenie zgody na wynajem sali dydaktycznej i placu manewrowego od 1.04.2011 do 31.03.2012r. Zaznaczyła, że został w tym zakresie przygotowany projekt uchwały.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie /uchwała stanowi zał. nr 15 do nin. protokołu/.

Ad.12.Rozpatrzenie pisma Pani Anny Garst z Biskupina w sprawie wykupu nieruchomości o nr 1406/2 położonej Lipnie przy ul. Sierakowskiego. / ref. Podinsp., J. Skrzyniarz/.

A. Redmerski- powiedział, że wpłynęła oferta dotycząca zakupu nieruchomości o nr 1406/2 położonej w Lipnie przy ul. Sierakowskiego. Wskazał, że jest to działka wydzielona, o pow. 12 ar, którą powiat otrzymał w związku z przejęciem majątku po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że w związku z zainteresowaniem kupnem w/w działki należy rozpocząć procedury zmierzające do jej zbycia, w tym przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie dotyczącego zbycia w/w działki. Dodał, że zbycie mienia może nastąpić tylko w drodze przetargu nieograniczonego,

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił uruchomić procedurę zmierzającą do zbycia działki nr 1406/2 o pow. 0,1248 ha położonej w Lipnie obręb nr 10 przy ul. Sierakowskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. W związku powyższym zobowiązał właściwe służby Starostwa do przygotowania stosowanego projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie i podjęcia dalszych działań zmierzających do zbycia w/w działki.


Ad.13.Rozpatrzenie pisma Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej obciążenia służebnością przechodu i przejazdu nieruchomości o nr 442/30 przy ul. Nieszawskiej. / ref. Podinsp., J. Skrzyniarz/.

A. Redmerski- powiedział, że Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Południe” złożyła wniosek o wykup nieruchomości ozn. jako działka 442/30 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna, jednakże Zarząd Spółdzielni nie wyraża zgody na ustanowioną przez Radę Powiatu służebność na rzecz Powiatu Lipnowskiego na w/w działce.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił, aby w akcie notarialnym dotyczącym tej nieruchomości nie został uwzględniony zapis mówiący o służebności gruntowej tej działki.


Ad. 14.Rozpatrzenie pisma Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej sprzedaży lub wykonania zabiegów gospodarczych lasu położonego w miejscowości Żagno. / ref. Podinsp., J. Skrzyniarz/.

A. Radmerski – powiedział, że w dniu 4 marca zostały wykonane oględziny lasu położonego nad rzekę Mień o pow. 3 ha w obrębie ewidencyjnym Żagno, gm. Skępe, stanowiącego własność Powiatu Lipnowskiego. Zaznaczył, że podczas oględzin stwierdzono, iż w w/w lesie należy dokonać zabiegów gospodarczych.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, aby dokonać zbycia w/w lasu, ponieważ nie jest on niezbędny powiatowi do realizacji jego celów. Wskazał, ze należy rozpocząć procedury zmierzające do jego zbycia, w tym przygotować stosowany projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie.

A. Radmerski- wskazał, że należy zorientować się czy nie ma już uchwały Rady Powiatu w Lipnie na ten temat, ponieważ w 2003 roku Rada Powiatu w Lipnie wyraziła zgodę na zbycie jakiś działek położonych w Żagnie, w tym może również tegoż lasu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił uruchomić procedurę zmierzającą do zbycia lasu położnego w miejscowości Żagno, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że RUCH zamyka hurtownie w budynku, w którym znajduje się również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i w związku z powyższym zwraca się do Zarządu o udzielenie mu pełnomocnictwa do rozmów związanych z przejęciem sąsiadującego ze Starostwem budynku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członów jednogłośnie upoważnił Starostę Lipnowskiego do rozmów i działań w tym zakresie.

Ad.15.Rozpatrzenie pisma Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych w sprawach należących do jego kompetencji. /.ref. Kierownik Referatu A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu- zwrócił się o podjęcie decyzji w sprawach należących do kompetencji Referatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członów jednogłośnie w stosunku do przedłożonych w piśmie kwestii podjął następujące decyzje:

 1. wyraził zgodę na nieodpłatnego przekazanie sprzętu elektronicznego, wymienionego w załączniku do pisma, stanowiącego własność Powiatu Lipnowskiego na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Lipnie.

 2. zobowiązał do wyjaśnienia z Zarządem Dróg Powiatowych w Lipnie możliwości wykorzystania działki mieszczącej się przy ul. Sierakowskiego 22 pod parking dla klientów sklepu hydraulicznego F.H.U. R-ARBIS -MONTER .

 3. wyraził zgodę na zwiększenie kosztów zakupu sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Lipnie do kwoty złożonej w przetargu oferty tj. do 33.994,00 zł brutto.

 4. ustalił tryb przetargu nieograniczonego i powołał komisję przetargową na przeprowadzenie postępowania pod nazwą ,,Zapewnienie usług hotelowych, gastronomicznych i wynajmu sali z wyposażeniem na potrzeby organizacji szkoleń organizowanych przez Zamawiającego w ramach realizacji projektu Nowoczesne urzędy- Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim” i ustalił komisję przetargową na to zadanie w składzie:

 1. Anita Wiśniewska- Przewodniczący Komisji

 2. Aneta Ofmańska- Sekretarz Komisji

 3. Ewa Antoszewska- Członek Komisji.Ad.16.Rozpatrzenie pisma Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie współfinansowania przeprawy promowej na rzece Wiśle wchodzącej w skład drogi Nr 46706 Bobrowniki- Nieszawa.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by temat ten omówić na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił przesunąć omówienie tego punktu do kolejnego posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie.

Ad. 17.Zapoznanie się z pismem dotyczącym postępowania sądowego z powództwa A. Rudzińskiej w sprawie podwyższenie renty./ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, iż wpłynęła informacja radcy prawnego Starostwa informująca, iż zapadł wyrok I instancji wobec Powiatu Lipnowskiego i Skarbu Państwa- Wojewodzie Kujawsko- Pomorskiego z powództwa Pani Anny Rudzińskiej o podwyższenie renty. Wskazał, że Pani Anny Rudzińska jako uczennica Zespołu Szkól Rolniczych w Skępem uległa wypadkowi i otrzymywała rentę z tego tytułu. Wskazał, że wyniku ustawowego przyjęcia szkoły Powiat Lipnowski przejął również zobowiązanie z tego tytułu i płacił Pani Rudzińskiej stosowaną rentę. Nadmienił, że Pani Rudzińska wystąpiła o podwyższenie renty i sąd I instancji oddalił powództwo od Powiatu Lipnowskiego z uwagi na brak legitymacji procesowej (ponieważ w czasie, gdy zdarzył się wypadek szkoła w Skępem podlegała pod Kuratorium Oświaty), uwzględnił natomiast powództwo powódki w całości i zasądził od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na jej rzecz rentę uzupełniającą. Podkreślił, że wyrok nie jest prawomocny i Wojewoda może wnieść apelację. Dodał, że w tym momencie pojawia się pytanie, czy powiat lipnowski zaprzestaje płacić rentę, przekazując jej płacenie Wojewodzie, czy płaci dalej i czeka za dalszymi rozstrzygnięciami w tej sprawie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że jest wyrok I instancji, który zdejmuje z Powiatu obowiązek płacenia renty na rzecz Pani Rudzińskiej, wiec jego zdaniem należy wystosować pismo do Wojewody o obowiązku przyjęcia tego zobowiązania, powiadamiając o tym fakcie Panią Rudzińską i Dyrekcję Zespołu Szkół w Skępem, która faktycznie dokonywała wypłaty renty.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił o zaprzestaniu płacenia renty na rzecz Pani Anny Rudzińskiej, powiadamiając od tym fakcie zainteresowane strony.


Ad.18.Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o wyrażeniu zgody na wynajem pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Okrzei 7 w celu realizacji projektu ,,Kompetencja, zawód, praca”. ./ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski-Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, że PUP w Lipnie poinformował, ze zamierza wynająć pomieszczenia na parterze wraz wyposażeniem tj. pokój nr 2 o pow. 13,8 m2 na okres 80 godzin Panu Krzysztofowi Derbiszewskiemu z miejscowości Dobra z przeznaczeniem na prowadzenie porad indywidualnych uczestników w projekcie ,,Kompetencja, zawód, praca”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z przedstawioną informacją.


Ad.19.Sprawy rożne

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że do 31 marca 2011r. powiat lipnowski musi rozliczyć się do Wojewody z przyznanej dotacji w ramach programu ,,Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, jednakże do chwili obecnej brakuje pewnych danych ze szpitala, który nie ma rozliczonych nadwykonań z NFZ.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że termin na rozliczenie z dotacji musi zostać zachowany. Wskazał, że należy również zastanowić się nad uregulowaniem kwestii działki stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Mickiewicza w Lipnie, przy kinie.

Nadto wskazał, że w związku ze stanowiskiem inspektora ds. kadr o uzyskaniu informacji o koniecznym wystawieniu świadectwa pracy w związku z zakończeniem poprzedniej kadencji, zachodzi konieczność uregulowania kwoty wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Poinformował, że trwają prace nad zmianami do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i Statutu Powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z pismem Sołtysa wsi Kukowo adresowanego do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie remontu przepustu drogowego na drodze powiatowej Skępe- Kukowo, z dwoma zawiadomieniami o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położona w miejscowości Nowe Chrostkowo i Czerskie Rumunki oraz dwoma wezwaniami na rozprawę administracyjną w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położną w miejscowości Nowe Chrostkowo Czerskie Rumunki.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 28 marca 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (28 marca 2011)
Opublikował: Aneta Ofmańska (19 maja 2011, 11:50:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 864