Protokół Nr 3/2010 z posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr 3/2010

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 30 grudnia 2010r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2..Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3.Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

4. Renata Czajkowska- Kierownik w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie

5.Agata Szafrańska- Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9.00 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20 grudnia 2010 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

 1. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad IV sesji Rady Powiatu w Lipnie - przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- wstąpienia Pani Haliny Stanisławy Opalczewskiej w miejsce wygasłego mandatu radnego Andrzeja Piotra Kurowskiego

- wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie

- powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

- powołania , określenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych komisji

stałych Rady Powiatu w Lipnie

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie: kontynuowania umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego położonej przy ul. Okrzei 7 w Lipnie, będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie /ref. Dyrektor PUP w Lipnie M. Rojek/

 3. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia i realizacji projektu ,,Klucz do sukcesu” w roku szkolnym 2011/2012 /ref. Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji A. Szafrańska/.

 4. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą nadbudowy Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie /ref. Dyrektor Placówki O-W I. Mikołajczyk/.

 5. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Lipnie w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych działek 1809/1 na 2238/3 stanowiących własność Gminy Miasta Lipna i Powiatu Lipnowskiego /ref. Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków J.Skrzyniarz/.

 6. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń w magazynie rezerw na magazyn odpadów medycznych. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/

 7. Rozpatrzenie pism Urzędu Miasta i Gminy Skępe w sprawie zaopiniowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowościach: Rumunki Skępskie i Szczekarzewo /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/

 8. Rozpatrzenie pisma sołectwa Bógpomóż w sprawie ujęcia w planie budżetu na 2011r. sfinansowania położenia ok. 200 metrów chodnika.

 9. Rozpatrzenie pisma OSP w Tłuchowie w sprawie dofinansowania na doposażenie jednostki. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B Małkiewicz/.

 10. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad IV sesji Rady Powiatu w Lipnie - przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- wstąpienia Pani Haliny Stanisławy Opalczewskiej w miejsce wygasłego mandatu radnego Andrzeja Piotra Kurowskiego

- wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie

- powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

- powołania , określenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych

komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Zarządu- wskazał, aby Zarząd Powiatu w Lipnie zaproponował Przewodniczącemu Rady, aby IV sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 10 stycznia 2011r. o godz.. 13,00 w Starostwie Powiatowym w Lipnie, zaś na dzień 20 stycznia 2011r. można zaproponować Przewodniczącemu zaplanowanie sesji budżetowej, która odbyłaby się w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Dodał, że wszystkie przygotowane projekty uchwał Rady Powiatu związane są z ostatecznym kształtowaniem się Rady Powiatu w Lipnie i właściwym jej funkcjonowaniem i wobec powyższego zachodzi konieczność przekazania ich pod obrady Rady Powiatu w Lipnie, by ostatecznie zamknąć kwestie organizacyjne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją terminu i porządku obrad IV sesji Rady Powiatu w Lipnie na dzień 10 stycznia 2011r. na godz.13,00, przekazując projekty uchwał kierowane na tę sesję w sprawie:

- wstąpienia Pani Haliny Stanisławy Opalczewskiej w miejsce wygasłego mandatu radnego Andrzeja Piotra Kurowskiego

- wyboruWiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie

- powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

- powołania , określenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych

komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie /projekty uchwał stanowią zał. nr 2,3,4,5 do nin. protokołu/.


Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r. Wskazała, że zmiany następują zarówno po stronie dochodów i wydatków. Poinformowała, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 74 825 zł i zamkną się kwotą 83 936 479zł Dodała, ze po stronie dochodów zmiany następują w dz. 851- ochrona zdrowia rozdz. 85156zł –składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 74 825 zł w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę dotacji celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium. Następnie poinformowała, że planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 74 825 zł i zamkną się kwotą 92 576 520zł. Dodała, ze zmiany następują po stronie wydatków w związku z zamknięciem przez jednostki roku budżetowego i zwiększeniem dotacji w następujących działach i rozdziałach: 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411- komendy powiatowe PSP, dz. 801- oświata i wychowanie rozdz. 80130- szkoły zawodowe, dz. 851- ochrona zdrowia rozdz. 85111- szpitale ogólne i rozdz. 85156- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dz. 852- pomoc społeczna rozdz. 85201- placówki opiekuńczo- wychowawcze i rozdz.85202- domy pomocy społecznej, dz. 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy i rozdz. 85395- pozostała działalność, dz. 854- edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85406- poradnie psychologiczno- pedagogiczne.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010r./ uchwała stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.

Ad.3. Podjęcie uchwały w sprawie: kontynuowania umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego położonej przy ul. Okrzei 7 w Lipnie, będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie /ref. Dyrektor PUP w Lipnie M. Rojek/

R. Czajkowska- Kierownik w PUP w Lipnie- powiedziała, że w związku z upływem terminu obowiązywania dotychczasowej umowy najmu nieruchomości z Bankiem Spółdzielczym w Lipnie, PUP w Lipnie wystąpił o wyrażenie zgody na przedłużenie kolejnej umowy na prowadzenie przez Bank Spółdzielczy w Lipnie punktu kasowego, w którym dokonywane są wypłaty świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych oraz wszelkie inne wypłaty gotówkowe, dokonywane na rzecz osób uprawnionych ze środków Funduszy Pracy z terenu Powiatu Lipnowskiego. Nadmieniła, że usytuowanie punktu kasowego w siedzibie PUP ułatwia obsługę petentów tegoż Urzędu, a ponadto PUP w Lipnie pobiera korzyści finansowe płynące z czynszu z najmu od tego roku 150 zł miesięcznie ( w tym media), za 5,6 razy w miesiącu (kiedy są wpływy świadczeń).

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: kontynuowania umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego położonej przy ul. Okrzei 7 w Lipnie, będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie na okres do 30.06.2012r./ uchwała stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.


Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia i realizacji projektu ,,Klucz do sukcesu” w roku szkolnym 2011/2012 /ref. Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji A. Szafrańska/.

A. Szafrańska- Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji- poinformowała, ze został przygotowany wniosek projektowy pn,, Klucz do sukcesu”, który będzie realizowany w ramach Działania 9.2.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,,Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodała, że z ramach projektu planowane są zajęcia pozalekcyjne z matematyki, języka polskiego, języków obcych dla uczniów Zespołu Szkól Technicznych w Lipnie, Zespołu Szkół w Skępem i Dobrzyniu n/W, wycieczka tych uczniów do Poznania na targi, zakup tablic interaktywnych, urządzeń kserograficznych, itp. Nadmieniła, że powiat w ramach projektu wnioskuje o 433 401 zł, zaś wkład własny, który należy zabezpieczyć w budżecie Powiatu wynosi 15% tj. 65 010,15zł .

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że powiat złożył również wniosek na modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego na prawie 400 000 zł, ponadto dodatkowo z budżetu powiatu przeznaczył środki na godziny dodatkowe przygotowujące młodzież do egzaminu maturalnego.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: przystąpienia i realizacji projektu ,,Klucz do sukcesu” w roku szkolnym 2011/2012 /uchwała stanowi zał. nr 8 do nin. protokołu/.


Ad.5.Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą nadbudowy Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie /ref. Dyrektor Placówki O-W I. Mikołajczyk/.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie- powiedział, iż pojawiła się propozycja nadbudowy siedziby Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie i w związku z tym pomysłem została wykonana opinia techniczna przez Naczelną Organizacją Techniczną we Włocławku dotycząca nadbudowy drugiego piętra Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie i szacunkowy kosztorys tych prac, z której jednoznacznie wynika, że nadbudowa jest możliwa ale z uwzględnieniem licznych uwag i zaleceń, a z przedłożonego kosztorysu wynika, że koszt tej nadbudowy wynosiłby około 1 458 971,26 zł.( brutto). Wskazał, ze ograniczenia są tak duże a szacunkowe koszty tegoż przedsięwzięcia tak wysokie, że praktycznie przedłożona opinia zamyka temat ewentualnej nadbudowy budynku placówki.

I. Mikołajczyk- Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie- powiedziała, że zgodnie z obowiązującym prawem zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni na cele statutowe Placówki, ponieważ obecnie Placówka nie dysponuje mieszkaniami dla usamodzielniających się wychowanków, a takie mieszkania mieć powinna.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że mając świadomość konieczności polepszania warunków lokalowych Placówki zapewnił, iż Zarząd Powiatu w Lipnie będzie rozważał inne rozwiązania mające na celu poprawę obecnego stanu rzeczy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków po zapoznaniu się z opinią techniczną dotyczącą nadbudowy drugiego piętra Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie i szacunkowym kosztorysem tych prac opracowanymi przez Naczelną Organizacją Techniczną we Włocławku jednogłośnie postanowił zrezygnować z realizacji tej inwestycji.

Ad.6. Rozpatrzenie pisma Urzędu Miejskiego w Lipnie w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych działek 1809/1 na 2238/3 stanowiących własność Gminy Miasta Lipna i Powiatu Lipnowskiego /ref. Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków J.Skrzyniarz/.

J. Skrzyniarz- Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków- powiedział, iż ze strony władz samorządowych Miasta Lipna wpłynęło potwierdzenie gotowości zamiany nieruchomości gruntowanych działki 1809/1 na 2238/3. Dodał, że dz. 1809/1 stanowi własność Gminy Miasto Lipno i ma powierzchnię 0,0151 ha, zaś dz. 2238/3 stanowi własność powiatu lipnowskiego i zajmuje powierzchnię 0,0776 ha. Zaznaczył, że powiat zajmuje dz. 1809/1 na funkcjonowanie Placówki i ZSS w Lipnie, zaś Miasto Lipno dz. 2238/3 na parking przy basenie miejskim w Lipnie. Nadmienił, iż samorząd miejski odwołał się od wyroku w sprawie zapłaty za czynsz dzierżawny przy basenie miejskim.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że należy dokonać zamiany w/w działek, ale można rozważyć również inne rozwiązanie: powiat może dokonać podziału dz. 2238/3 na dwie mniejsze tj. jedną około 3 ar z przeznaczeniem na parking przy basenie, a drugą 5 ar z przeznaczeniem na budowę strażnicy dla OSP w Lipnie. Nadmienił, że w tym celu należy spotkać się z Zarządem OSP w Lipnie, czy są zainteresowani tym tematem i w dalszej kolejności z władzami Miasta Lipna.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystosować zaproszenie do Zarządu OSP w Lipnie na planowany na dzień 10 stycznia 2011r. posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w celu przedstawienia propozycji przekazania działki na siedzibę OSP w Lipnie i Burmistrz Miasta Lipna na spotkanie planowane na dzień 15 stycznia 2011r.

M. Kwiatkowski- zwrócił się z pytaniem, czy regulowane są kwestie własnościowe związane z regulacją rzeki Biskupianki.

J. Skrzyniarz- Podinspektor ds. ewidencji gruntów i budynków- powiedział, iż sukcesywnie zmiany w tym zakresie są wprowadzane na wniosek zainteresowanego.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Spółki Szpital Lipno w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń w magazynie rezerw na magazyn odpadów medycznych. /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Dodał, iż magazyn odpadów medycznych jest potrzeby Spółce w związku z prowadzoną przez nią działalnością medyczną. Nadmienił, iż zakres robót budowlanych nie jest duży i takie pozwolenie od Wydziału Architektury i Budownictwa Spółka otrzymała.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie przebudowy pomieszczeń w magazynie rezerw na magazyn odpadów medycznych w szpitalu.


Ad.8.Rozpatrzenie pism Urzędu Miasta i Gminy Skępe w sprawie zaopiniowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru w miejscowościach: Rumunki Skępskie i Szczekarzewo /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie-powiedział, że przedmiotowe plany obejmują swoim zasięgiem obszary położone w miejscowościach Rumunki Skępskie i Szczekarzewo. Dodał, ze zakres planów obejmuje niewielkie obszary położone przy jeziorach. Wskazał, iż przeznaczenie terenów to zabudowa rekreacji indywidualnej oraz infrastruktura drogowa do obsługi działek objętych opracowaniem. Dodał, że zgodnie z opinią Wydziału Architektury i Budownictwa z przedłożonych prognoz oddziaływania na środowisko zaprojektowany sposób zagospodarowania terenu nie będzie miał znaczącego negatywnego wpływu na zmianę warunków przyrodniczych. Nadmienił, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego znacznie ułatwiają proces inwestycyjny przyszłym inwestorom. Podkreślił, że przedmiotowe plany uzyskały pozytywne opinie organu doradczego Starosty tj. Powiatowej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków nie wniósł żadnych uwag do przedłożonych projektów:

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Rumunki Skępskie

2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Szczekarzewo.


Ad.9.Rozpatrzenie pisma sołectwa Bógpomóż w sprawie ujęcia w planie budżetu na 2011r. sfinansowania położenia ok. 200 metrów chodnika.

Przewodniczący Zarządu- przedstawił przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił udzielić odpowiedzi, że na 2011r. został już zaplanowany zakres prac związanych z wykonaniem chodników w poszczególnych miejscowościach powiatu lipnowskiego i Bógpomóż w tych planach nie zostało uwzględnione. Jednakże dostrzegając argumenty mówiące o potrzebie wykonania w/w chodnika postanowił, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek oszczędności w tym zakresie, zostanie wykonany jeszcze w roku 2011 chodnik w Bógpomożu, a jeżeli nie będzie to możliwe, wówczas ta inwestycja zostanie zaplanowana do zrealizowania w 2012r.

Ad.10. Rozpatrzenie pisma OSP w Tłuchowie w sprawie dofinansowania na doposażenie jednostki. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B Małkiewicz

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków postanowił udzielić odpowiedzi, że w projekcie budżetu na 2011 r. zaplanował kwotę 40 tys. na dofinansowanie działalności OSP, jednakże decyzje o przeznaczeniu tych środków dla konkretnych jednostek OSP będą podejmowane w przyszłym roku budżetowym. Równocześnie pragnę zaznaczyć, że Zarząd Powiatu w Lipnie zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej może przeznaczyć środki finansowe tylko na działania w zakresie poprawienia gotowości bojowej i warunków służby ochotniczych straży pożarnych.


Ad.11. Sprawy rożne.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- poinformował, iż wpłynęło pismo od Komisarza Wyborczego we Włocławku przypominające o obowiązku złożenia informacji do Rejestru Korzyści przez m.in. członków Zarządu Powiatu. Dodał, że takie zgłoszenie musi nastąpić do dnia 10 stycznia 2011r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z odpowiedzią GDDKiA na pismo dot. usunięcia zastoiska wodnego poprzez wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z niedrożnej studzienki odwadniającej na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego, 3 Maja, ul. Jastrzębską w Lipnie, decyzją Burmistrza Miasta Lipna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci budowy sali sportowej na działce o nr ewidencyjnym 759, położonej przy ul. Traugutta, w obrębie ewidencyjnym nr 3, miasta Lipna, zawiadomieniem Burmistrza Miasta Lipna o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dot. zamierzenia polegającego na budowie garażu na dz. 442/31 położonej przy ul. Sierakowskiego, w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipno, pismo Spółki Szpital Lipno do Prezesa PUK w sprawie koncepcji zasilania w ciepło szpitala, 5 decyzjami o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się do Wydziału Środowiska o przygotowanie pisma do Nadleśnictwa Skrwilno o zmniejszenie stawki za nadzór nad lasami do kwoty 9 zł w związku z wybudowaniem przez powiat drogi Rogowo- Skępe, z której korzysta również nadleśnictwo, wywożąc drzewo z lasu.

Następnie poinformował, ze w dniu 23 grudnia 2010r. miał miejsce akt notarialny na sprzedaż działki na której znajduje się budynek hydrofornii i studni głębinowej na rzecz PUK w Lipnie.

Ponadto przedstawił w jaki sposób zostały wydatkowane środki z przyznanej dotacji w ramach programu rządowego ,,Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Wskazał, ze do końca roku udało się w całości spłacić zadłużenie wobec ZUS w wysokości 19 200 000,00, zadłużenie wobec PFRON w wysokości 1 409 927,99 zł, zadłużenie wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 386 103,48 zł, zadłużenie wobec Banku Gospodarstwa Krajowego- 4 672 258,20 zł i pozostaje kwota 3 054 859,00 zł i tę kwotę planuje się przeznaczyć na spłatę zadłużenia wobec BRE Bank. Dodał, że ponadto w przyszłym roku zgodnie z zawartą ugodą spłaci się zadłużenie wobec Urzędu Miasta w Lipnie w wysokości 700 tys. zł Przypomniał, że w wyniku licznych rozmów, ZUS w wyniku ponownego przeliczania zmniejszyło o około 4 mln zł z tzw. opłaty prolongacyjnej i odsetek, PFRON umorzył 101 tys. zł, Kujawsko – Pomorski Urząd Skarbowy umorzył 53 000 zł, zaś pozostali wierzycieli 36 000 zł. Zaznaczył, że do spłaty po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie pozostała kwota 21 199 21 zł, która zostanie rozłożona do 2028r.. Dodał, że jeżeli powiat spłaci zgodnie z zawartą ugodą zadłużenie wobec Gminy Miasta Lipno, wówczas zostaną raty do BRE Banku Hipotecznego z tytułu zadłużenia, które będą kształtowały się w wysokości 170-180 tys. zł miesięcznie.

Dodał, ze istnieje możliwość pozyskania środków finansowych z Ministerstwa Edukacji Narodowej na przeniesienie siedziby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie z ul. Piłsudskiego na ul. 11 Listopada do obiektu po kolumnie transportu sanitarnego i ten temat należy poważnie rozważyć, jak również należy pomyśleć o utworzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej po budynku byłego LP w Skępem gdyż i na ten cel można pozyskać środki z PFRON, ale jest to temat do rozważenia i przemyślenia w terminie późniejszym.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 30 grudnia 2010r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna Śliwińska.

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (30 grudnia 2010)
Opublikował: Aneta Ofmańska (4 lutego 2011, 09:39:45)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (4 lutego 2011, 09:42:19)
Zmieniono: Dodano treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 963