Protokół Nr 4/2011 z posiedzenia Zarządu w Lipnie z dnia z dnia 10 stycznia 2011r.

Protokół Nr 4/2011

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

z dnia 10 stycznia 2011r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2..Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3.Dariusz Kłobukowski- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie

4.Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

5.Arkadiusz Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

6.Agata Szafrańska- Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji

7.Wojciech Jańczak- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

8. Franciszek Patan- Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie

9. Jerzy Frydrych- Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie

10. Bogusław Braor- Członek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie

11. Wojciech Urbanek- Członek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12.00 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został podjęty jednogłośnie.

1. Spotkanie z Zarządem OSP w Lipnie w sprawie propozycji dot. ewentualnej lokalizacji remizy strażackiej.

2. Rozpatrzenie pisma firmy BPI REDAN Sp zo.o. w sprawie sformułowania wniosków do opracowania pn,, Studium Korytarzowe Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowe oraz materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę drogi ekspresowej S- 10 na odcinku Wyrzysk- Bydgoszcz- Toruń- Bilno” /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

3. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad V sesji Rady Powiatu w Lipnie - przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011r.

- przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2010 rok

-uchwalenia na 2011 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa od Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

4. Rozpatrzenie pisma Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Lipnie w sprawie uczestniczenia w partnerstwie w realizacji projektu ,, Z Nordic Walking po zdrowie” - przyjęcie projektu uchwały RP w sprawie: przystąpienia i realizacji partnerskiego projektu ,,Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów pn. Z Nordic Walking po zdrowie” w okresie od 20.06.2011 do 22.06.2011r. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

5. Rozpatrzenie oferty zespołu rockowego ,,Na ostatnią chwilę’ przedstawiający autorski program zawierający treści antyalkoholowe i antynarkotykowe./ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

6. Wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac związanych z przeniesieniem siedziby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie z ul. Piłsudskiego na ul. 11 Listopada do obiektu po kolumnie transportu sanitarnego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia ,,Planu zadań promocyjnych na 2011 rok” /ref. Kierownik Zespołu ds. RLiP A. Szafrańska/.

8 Rozpatrzenie pisma Fundacji Wsparcia Inicjatyw Edukacyjno- Rozwojowych z Lipna w sprawie wsparcia w zakresie przykazania w użytkowanie Fundacji lokalu niezbędnego do prowadzenia działań statutowych/ref. Kierownik Zespołu ds. RLiP A. Szafrańska/.

9. Ustalenie trybu i powołanie komisji przetargowej na zadanie pn: zapewnienie usług hotelowych i gastronomicznych i wynajmu sali na potrzeby organizacji szkoleń w ramach projektu ,,Kompetentne kadry”/ ref. Kierownik Referatu adm- gospodarczego A. Linkowski/.

10. Sprawy rożne.


Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.

Ad.1. Spotkanie z Zarządem OSP w Lipnie w sprawie propozycji dot. ewentualnej lokalizacji remizy strażackiej.

Przewodniczący Zarządu-powiedział, że od kilkunastu lat strażacy ochotnicy z Lipna borykają się z problemami lokalowymi, ponieważ wciąż nie do końca rozwiązane są kwestie własnościowe obecnego budynku, którym dysonuje OSP w Lipnie. Ponadto jest on w złym stanie, dlatego strażacy ochotnicy z Lipna od lat zabiegają o godniejsze miejsce na strażnicę. Dodał, że na ten czas proponuje, by strażacy ochotnicy korzystali z udostępnianych przez władze powiatu 2 garaży usytuowanych przy dawnej kolumnie transportu sanitarnego przy ul. Plac 11 listopada w Lipnie, które zostałby wykorzystane do przechowywania samochodów, którymi dysponują strażacy oraz pomieszczeniem socjalno- gospodarczym. Zaznaczył, że w międzyczasie władze powiatu dokonałyby rozgraniczenia działki2238/3, która ma około 8 ar na dwie; jedna 3 ar z przeznaczeniem dla miasta Lipna na parking przy basenie miejskim w Lipnie oraz 5 ar z przeznaczeniem dla OSP w Lipnie na strażnicę. Dodał, ze działka ta zostałaby przekazana nieodpłatnie na rzecz OSP w Lipnie.

F. Patan –Prezes OSP w Lipnie- poinformował, że pełni funkcję prezesa OSP 4 kadencję Dodał, że przez ten czas OSP w Lipnie boryka się z problemami lokalowymi. Nadmienił, że po przeprowadzce Powiatowej PSP w Lipnie w części tej nieruchomości należącej do Powiatu Lipnowskiego ówczesny Starosta P. Gęsicki użyczył pomieszczeń na garażowanie pojazdów należących do OSP w Lipnie, jednakże w późniejszym okresie nieruchomość została sprzedana. Wskazał, że cześć budynku, w którym funkcjonuje strażnica OSP w Lipnie stanowi własność miasta Lipna i pozostała cześć osób fizycznych. Zaznaczył, że od roku w Sądzie Rejonowym w Lipnie znajduje się wniosek OSP w Lipnie o uwłaszczenie nieruchomości i być może wkrótce znajdzie swój finał. Zaznaczył, że docelowo siedziba OSP w Lipnie musi mieć inną siedzibę, ponieważ obecna, nawet po uregulowaniu kwestii własnościowych nie nadaje się do dalszego użytkowania, z uwagi na zły stan techniczny. Dodał, ze remontowanie budynku nie ma sensu, ponieważ budynek znajduje się na gruncie mulistym, a remont musiałby zostać sporządzony w zasadzie od fundamentów. Zaznaczył, że propozycja przedstawiona przez Starostę ucieszyła Zarząd OSP w Lipnie, jednocześnie jednak zwrócił się do władz powiatowych o rozważanie propozycji przekazania na rzecz OSP w Lipnie większej powierzchniowo działki, ponieważ działka 5 ar jest trochę za mała na potrzeby OSP. Wskazał, że jeżeli OSP w Lipnie posiadałoby akt własności jakiejś działki wówczas mogłoby ubiegać się o jakaś pomoc zewnętrzną. Dodał, że działka 5 ar nie spełnia tak do końca oczekiwań i potrzeb OSP ponieważ na niej musiałby zostać posadowiony budynek- siedziba OSP, garaż na dwa samochody bojowe oraz przydałby się plac manewrowy.

Przewodniczący Zarządu- wskazał, że najlepiej, jakby Zarząd OSP w Lipnie zaangażował specjalistów, którzy na podstawie propozycji Zarządu OSP określiliby możliwości wykorzystania gruntu na cele wskazane przez Zarząd Powiatu. Dodał, że często przemieszcza się po powiecie i widzi, w jakich miejscach funkcjonują strażnice OSP i jakiej są wielkości. Podkreślił, że powiat nie dysponuje innymi gruntami, które mogłyby zostać wykorzystane na cele OSP. Wskazał, że nie ma na ten czas możliwości zwiększenia na rzecz OSP działki przy ul. Żeromskiego, ponieważ około 3 ar przewidziane są na rzecz miasta Lipna na parking przy basenie. Zaznaczył, że na dzień 14 stycznia (piątek) zostało zaplanowane spotkanie z władzami Miasta Lipna w kwestii tej działki. Dodał, że w dniu dzisiejszym odbył się przetarg na sprzedaż działki 6 ar przy ul. 11 Listopada w Lipnie, która została zbyta za 105 tys. zł. Dodał, że propozycja przekazania bezpłatnie na rzecz OSP w Lipnie działki 5 do 6 ar wydaje się być znaczącym prezentem.

F. Patan- –Prezes OSP w Lipnie- powiedział, że sprzęt, którym dysponuje OSP nie jest mały, więc na jego zabezpieczenie potrzeba znacznej powierzchni. Dodał, iż miał nadzieje, ze uda się wynegocjować większą działkę od powiatu, gdyż posiada określoną pewną wizję strażnicy. Zaznaczył jednak, iż propozycja Zarządu Powiatu jest godna rozważenia

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że innej propozycji ze strony władz powiatu w tej kwestii nie będzie, gdyż powiat nie dysponuje innymi gruntami. Wskazał, by Zarząd OSP w Lipnie udał się na grunty będące przedmiotem rozmowy i z pracownikiem Wydziału Geodezji dokonał jego oglądu i przedstawił ostateczne stanowisko w tej sprawie.

F. Patan- –Prezes OSP w Lipnie- powiedział, że na dzień dzisiejszy Zarząd OPS w Lipnie nie odrzuca przedstawionej przez władze powiatu propozycji przekazania 5 ar działki na rzecz OSP w Lipnie.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie opuścił Zarząd OSP w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

Ad.2. Rozpatrzenie pisma firmy BPI REDAN Sp zo.o. w sprawie sformułowania wniosków do opracowania pn,, Studium Korytarzowe Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowe oraz materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę drogi ekspresowej S- 10 na odcinku Wyrzysk- Bydgoszcz- Toruń- Blinno” /ref. Dyrektor ZDP w Lipnie W. Jańczak/.

W. Jańczak- Dyrektor ZDP w Lipnie- powiedział, ze biuro Projektowo - Inżynierskie REDAN Sp. z.o.o. ze Szczecina, które działa na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy zwróciło się o sformułowanie wniosków do opracowania pn,, Studium Korytarzowe Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowe oraz materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę drogi ekspresowej S- 10 na odcinku Wyrzysk- Bydgoszcz- Toruń- Blinno”. Wskazał, że Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie opracował propozycję wniosków do opracowania przebiegu drogi ekspertowej S10 na odcinku Wyrzysk- Bydgoszcz- Toruń- Blinno” o następującej treści:

- usytuować przebieg trasy S-10 po stronie północnej obecnej drogi Nr 10,

-wykorzystać pas drogowy drogi powiatowej Nr 2136C Zbójno- Chrostkowo – Blinno na odcinku Adamowo (skrzyżowanie z drogą Nr 557)- Blinno (skrzyżowanie z drogą nr 10), jest to odcinek drogi o nawierzchni gruntowej o długości 5,5 km.

- usytuować przebieg projektowanej drogi ekspresowej w znacznym oddaleniu od obszarów miejsko- gminnych np. Kikół, Lipno, Skępe

- w rozważaniu przebiegu trasy S-10 wziąć pod uwagę grunty o niskich klasach użyteczności rolniczej jak odcinek drogi Adamowo- Blinno.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystosować opracowane przez Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie uwagi dotyczące przebiegu drogi ekspertowej S10 na odcinku Wyrzysk- Bydgoszcz- Toruń- Blinno”


Ad 3. Ustalenie propozycji terminu i porządku obrad V sesji Rady Powiatu w Lipnie - przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Lipnie w sprawie:

- uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011r.

- przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2010 rok

-uchwalenia na 2011 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa od Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że przeprowadzone były wstępne rozmowy, by sesja budżetowa odbyła się 20 stycznia 2011r. o godz. 10,00 w DPS w Nowej Wsi. Zaznaczył, że głównym punktem tejże sesji będzie uchwalenie budżetu powiatu na 2011r. Wskazał, że radni otrzymali już wszystkie materiały dotyczące budżetu na 2011r. Następnie zwrócił się o przedstawienie innych projektów uchwał kierowanych na V sesję Rady Powiatu w Lipnie.

- przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2010 rok

Przewodniczący Zarządu- przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2010 rok Powiedział, że aby zrealizować wymóg ustawowy starosta przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie i ten projekt uchwały jest konsekwencją tegoż obowiązku.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2010 rok. /projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


-uchwalenia na 2011 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa od Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia na 2011 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa od Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego. Powiedział, że w dniu 10 listopada 2010r. miało miejsce spotkanie z przedstawicielami organizacjami pozarządowych na temat przedstawionego projektu programu współpracy na 2011 rok, do którego organizacje pozarządowe zgłosiły swoje uwagi. Zaznaczył, że po przeanalizowaniu zgłoszonych wniosków uznano za stosowane wprowadzenie do sfer współpracy Powiatu Lipnowskiego w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi jako punktu c – wspieranie zadań z zakresu rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ponieważ zapis ten rozwiązuje kwestie podnoszone przez organizacje pozarządowe, a dotyczące dofinansowania organizacji pozarządowych w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie uchwalenia na 2011 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa od Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego z zapisem wprowadzającym w § 4 programu punktu c) wspieranie zadań z zakresu rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. / projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją terminu i porządku obrad V sesji Rady Powiatu w Lipnie na dzień 20 stycznia 2011r. na godz.10,00, przekazując projekty uchwał kierowane na tę sesję.


4. Rozpatrzenie pisma Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Lipnie w sprawie uczestniczenia w partnerstwie w realizacji projektu ,, Z Nordic Walking po zdrowie” - przyjęcie projektu uchwały RP w sprawie: przystąpienia i realizacji partnerskiego projektu ,,Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów pn. ,,Z Nordic Walking po zdrowie” w okresie od 20.06.2011 do 22.06.2011r. /ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska Naczelnik Wydz. OKSZ- powiedziała, że Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Lipnie wystąpił do powiatu lipnowskiego o uczestniczenie w partnerstwie w realizacji projektu ,, Z Nordic Walking po zdrowie”, który adresowany będzie do osób starszych i dotkniętych niepełnosprawnością i realizowany będzie w okresie od 20 czerwca 2011r. do 22 czerwca 2011r. Dodała, że wyrażenie zgody na partnerstwo w w/w projekcie wymagane jest poprzez podjecie przez Radę stosowanej uchwały, dlatego też został przygotowany projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie przystąpienia i realizacji partnerskiego projektu ,,Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów pn. Z Nordic Walking po zdrowie” w okresie od 20.06.2011 do 22.06.2011r. i skierował na IV sesję Rady Powiatu w Lipnie, która planowana jest na dzień dzisiejszy. /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.

Ad. 5. Rozpatrzenie oferty zespołu rockowego ,,Na ostatnią chwilę’ przedstawiający autorski program zawierający treści antyalkoholowe i antynarkotykowe./ref. Naczelnik Wydz. OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska Naczelnik Wydz. OKSZ- powiedziała, iż wpłynęła oferta zespołu rockowego ,,Na ostatnią chwilę” przedstawiająca autorski program zawierający treści antyalkoholowe i antynarkotykowe. Dodała, ze koncert dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych planowany jest na dzień 28 stycznia 2010r. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. Zaznaczyła, że muzycy wchodzący w skład tegoż zespołu współpracowali z takimi gwiazdami jak: Agnieszka Chylińska, Kayah. Poinformowała, że koszt tegoż koncertu przeplatanego programem zawierającym treści antyalkoholowe i antynarkotykowe określony został na 2,5 tys. zł. Dodała, że przykład ludzi związanych z show biznesem na temat używek jest często dużo bardziej skuteczniejszy i bardziej przemawiający do młodzieży niż niejedna pogadanka na ten temat.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na występ zespołu ,,Na ostatnią chwilę” zawierający autorski program antyalkoholowy i antynarkotykowy w powiecie lipnowskim i zabezpieczył na ten cel kwotę 2,5 tys. zł.


Ad 6. Wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac związanych z przeniesieniem siedziby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie z ul. Piłsudskiego na ul. 11 Listopada do obiektu po kolumnie transportu sanitarnego.

Przewodniczący Zarządu- przypomniał, że istnieje możliwość pozyskania środków finansowych z Ministeria Edukacji Narodowej na przeniesienie siedziby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie z ul. Piłsudskiego na ul. 11 Listopada do obiektu po kolumnie transportu sanitarnego i jak poinformowano władze powiatu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na ten cel można pozyskać 500- 700 tys. zł z 0,6% rezerwy oświatowej subwencji ogólnej. Zaznaczył, że na chwilę obecną należy umieścić szyld Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie w planowanej siedzibie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na rozpoczęcie prac związanych z przeniesieniem siedziby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Lipnie z ul. Piłsudskiego na ul. 11 Listopada do obiektu po kolumnie transportu sanitarnego.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia ,,Planu zadań promocyjnych na 2011 rok” /ref. Kierownik Zespołu ds. RLiP A. Szafrańska/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że został opracowany plan zadań promocyjnych na 2011r., który zawiera imprezy i uroczystości, które powiat organizuje, współorganizuje lub bierze w nich udział. Dodał, że przy danej uroczystości widnieje termin i szacunkowy koszt przeznaczony na organizację danej imprezy. Wskazał, że szacunkowy koszt zaplanowanych uroczystości wyniósł 100 800,00zł., ale to nie oznacza, ze w ciągu roku nie ulegnie drobnym modyfikacjom. Nadmienił, że w tym planie nie zostały ujęte takie działania jak wspomaganie organizacji pozarządowych, ponieważ środki na takie cele zostały zaplanowane w innych działach klasyfikacji budżetowej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Planu zadań promocyjnych na 2011rok” /uchwała stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.

Ad 8 Rozpatrzenie pisma Fundacji Wsparcia Inicjatyw Edukacyjno- Rozwojowych z Lipna w sprawie wsparcia w zakresie przykazania w użytkowanie Fundacji lokalu niezbędnego do prowadzenia działań statutowych/ref. Kierownik Zespołu ds. RLiP A. Szafrańska/.

A. Szafrańska-Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji- powiedziała, iż wpłynęło pismo od Fundacji Wspierania Inicjatyw Edukacyjno- Rozwojowych im. T. Kotarbińskiego z Lipna, która zwróciła się wsparcie władz powiatu poprzez przekazanie Fundacji w użytkowanie lokalu niezbędnego do prowadzenia działań statutowych.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że powiat lipnowski nie dysponuje lokalami, w których mogłaby znaleźć siedzibę jakakolwiek fundacja, czy stowarzyszenie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do pisma Fundacji Wspierania Inicjatyw Edukacyjno- Rozwojowych z Lipna w kwestii użyczenia lokalu niezbędnego do prowadzenia działań statutowych.

Ad 9. Ustalenie trybu i powołanie komisji przetargowej na zadanie pn: zapewnienie usług hotelowych i gastronomicznych i wynajmu sali na potrzeby organizacji szkoleń w ramach projektu ,,Kompetentne kadry”/ ref. Kierownik Referatu adm- gospodarczego A. Linkowski/.

A. Linkowski- Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych powiedział, że w ramach realizacji programu ,,Nowoczesne urzędy- kompetentne kadry w Powiecie Lipnowskim” zachodzi konieczność ustalenia trybu i powołanie komisji przetargowej na zadanie pn: ,,zapewnienie usług hotelowych i gastronomicznych i wynajmu sali na potrzeby organizacji szkoleń w ramach projektu dla pracowników Starostwa i 4 gmin z terenu powiatu lipnowskiego” , które biorą udział w tym projekcie tj. Urzędu Miasta i Gminy Skępe, Urzędu Gminy Lipno, Urzędu Gminy Chrostkowo, Urzędu Gminy Tłuchowo. Zaznaczył, że w przetargu będą preferowane podmioty oferujące swoje usługi powyżej 25 km od siedziby Starostwa, gdyż ma to służyć wydobyciu dobrych praktyk i integracji pracowników.

Nadmienił, że to będzie pierwszy przetarg spośród 4 ogłaszanych w ramach tegoż projektu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie ustalił tryb postępowania przetargowego na zadanie dot. zapewnienia usług hotelowych i gastronomicznych i wynajmu sali na potrzeby organizacji szkoleń w ramach projektu ,,Kompetentne kadry” na tryb nieograniczony oraz powołał komisję przetargową na to zadanie w następującym składzie:

  1. Arkadiusz Linkowski – Kierownik Referatu gospodarczo- administracyjnego i zamówień publicznych

  2. Agata Szafrańska Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji

  3. Aneta Ofmańska – Podinspektor ds. zamówień publicznych

10. Sprawy rożne.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia- zwróciła się o wyrażenie zgody na przydział godzin zająć pozalekcyjnych dla uczniów klas maturalnych Techników, mających na celu przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. Dodała, że koszt tych dodatkowych godzin wyniesie około 10 tys. zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przydział dodatkowych godzin języka polskiego, języka obcego i matematyki w okresie od 17 stycznia do 20 kwietnia 2011r. w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, Zespole Szkół w Skępem i Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zapoznał się z zawiadomieniem Urzędu Miasta Lipna o wszczęciu postępowania o zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Lipnie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 10 stycznia 2011r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała.

Justyna Śliwińskametryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (10 stycznia 2011)
Opublikował: Aneta Ofmańska (4 lutego 2011, 09:38:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5105