Protokół Nr XXXVIII/2014 z XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 03 lipca 2014 roku.


XXXVIII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Sesja rozpoczęła się o godz. 13:00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz.14:15.


1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie dokonał Przewodniczący Rady D. Kłobukowski. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa oraz zaproszonych gości. /lista obecności w załączeniu do protokołu/

Starosta K. Baranowski powiedział, że na sali obecny jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie p.Wojciech Jańczak, który obchodzi jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. Z tej okazji Starosta złożył na ręce Dyrektora list gratulacyjny i wyraził najszczersze gratulacje oraz życzenia dalszej owocnej pracy.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 18 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Mariusz Linkowski.


4. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie do porządku obrad tradycyjnie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014. Następnie głos zabrał Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski w celu omówienia autopoprawek do projektu budżetu na rok 2014. Powiedział, że przed sesją odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym to złożono wniosek o przesunięcie środków pozostałych w formie oszczędności pozostałych po Festiwalu Piosenki Ranczerskiej pn. „Wilkowyjce” na modernizację boiska przy Zespole Szkół w Skępem. Powodem tej decyzji są prace związane z nawozem większej ilości ziemi do utworzenia muru oporowego niż przewidywano w projektach. Ponadto Zarząd Powiatu wnioskuje o przesunięcie kwoty 50 000 zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczenia przeznaczonego pod działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie znajdującego się w budynku lipnowskiego Sanepidu. Starosta K. Baranowski dodał, że w chwili obecnej zajęcia odbywają się w budynku Zespołu Szkół Technicznych, ale ze względu na coraz większą liczbę uczniów, których obecnie jest już 220, istnieje potrzeba zaadoptowania pod ten cel dodatkowego obiektu.

K. Baranowski poprosił Radę Powiatu o przyjęcie autopoprawek na niniejszej sesji Rady Powiatu, ponieważ uwzględnienie zmian, o których mowa powyżej pozwoliło by ukończyć zaplanowane prace przed rozpoczęciem roku szkolnego.

/Autopoprawki do projektu uchwały stanowią załącznik do nin. Protokołu/.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad autopoprawek do budżetu powiatu na 2014r.

Rada Powiatu w obecności jednogłośnie przyjęła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na rok 2014.

Przewodniczący powiedział, że do obecnego porządku obrad Zarząd Powiatu proponuje wprowadzić jeszcze dodatkowy punkt, ze względu na fakt, iż część istotnych materiałów wpłynęła do Biura Organów Powiatu tuż przed sesją. Punkt dotyczy projektu Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr nr 759, 380/18, 442/36 położonej w obrębach ewidencyjnych nr 3 i nr 11, miasta Lipna stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.

Głos zabrał Starosta K. Baranowski – powiedział, że niniejsza uchwała sporządzona została na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie. Zarząd Powiatu ustalił jednorazową kwotę w wysokości 15 000 zł na ustanowienie służebności. Podjęcie uchwały pozwoli firmie na wykonanie niezbędnych prac, dlatego Zarząd Powiatu zwraca się z prośbą do Rady Powiatu o przyjęcie Uchwały do prządku obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie do porządku obrad punktu, o którym mowa powyżej.

Radni w obecności 18 członków przyjęli do porządku obrad punkt dotyczący projektu Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr nr 759, 380/18, 442/36 położonej w obrębach ewidencyjnych nr 3 i nr 11, miasta Lipna stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący przystąpił do odczytania propozycji porządku obrad:

 1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad z XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Lipnie z prac między sesjami.

 7. Sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2013r.

 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za 2013r.

 9. Sprawozdanie o stanie dróg powiatowych.

 10. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za 2013 rok.

 11. Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie z działalności inspekcji budowlanej na terenie powiatu za 2013r.

 12. Sprawozdanie nt. zrealizowanych w 2013r. zadań, spraw i inwestycji w Starostwie Powiatowym w Lipnie

 13. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014

 • zmiany uchwały Nr IV/17/1999 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lipnowskiego oraz nadania regulaminu.

 • zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku.

 • wyłączenia 4-letniego Technikum dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

 • wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie

 • likwidacji 4-letniego Technikum dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

 • likwidacji Liceum Profilowanego w Lipnie

 • uchwalenia „Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski”.

 • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 759, 380/18, 442/36 położonej w obrębach ewidencyjnych nr 3 i nr 11 miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

14. Wniosek o wyznaczenie dwóch Radnych jako delegatów Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie i podjęcie stosownej uchwały.

15. Określenie kierunków – dyskusja nt. zagospodarowania terenu po byłym szpitalu psychiatrycznym przy ul. 11 Listopada w Lipnie.

16. Wnioski i zapytania

17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania

18. Sprawy różne i komunikaty

19. Zakończenie

Przewodniczący poddał pod głosowanie wymieniony porządek obrad.

Radni w obecności 18 członków przyjęli jednogłośnie proponowany porządek obrad.


Ad.5. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do niego uwagi. Zapytał czy radni w chwili obecnej chcieliby zawrzeć jeszcze jakieś uwagi do protokołu.

Uwag nie było, radni w obecności 18 członków jednogłośnie przyjęli protokół z XXXVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że w okresie między 13 czerwca 2014 roku a 03 lipca 2014 roku odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie. Z uwagi na fakt, iż sprawozdanie jest dość obszerne, Starosta postanowił przekazać je na ręce Przewodniczącego Rady, zaznaczając, iż każdy radny ma prawo się z nim zapoznać.

K. Baranowski opowiedział o najistotniejszych sprawach zrealizowanych w przedmiotowym okresie. Powiedział, że trwa budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie, a także boiska przy Zespole Szkół w Skępem. Zniesiono zakaz parkowania przy ul. Piłsudskiego w Lipnie, oraz uporządkowano teren nad rzeką Mień. Na drogach trwają prace remontowe. Powiat przygotowuje się również do imprezy pn. "Sołtysiada". Nadmienił, iż Powiat jest w dobrej kondycji finansowej, a wszelkie zobowiązania regulowane są terminowo.

/sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/


Ad.7 Sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2013r.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipnie W. Białucha tradycyjnie zwrócił się z wnioskiem formalnym, aby kierownicy jednostek nie czytali sprawozdań, które są obszerne, a które radni otrzymali w materiałach na sesję, lecz aby została zastosowana formuła zgłaszania pytań, co znacznie usprawni przebieg sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie poddał pod głosownie zgłoszony wniosek w stosunku do wszystkich sprawozdań.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 18 radnych jednogłośnie przegłosowali zgłoszony wniosek.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do powyższego sprawozadania?

Radny Gęsicki powiedział, że sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2013r.zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Ochrony Zdrowia, rodziny i Opieki Społecznej w dniu 03 lipca 2014 roku. Zapytał również czy w związku z rozpoczęciem wakacji są już wyznaczone na terenie Powiatu kapieliska oraz czy zostały przebadane?

Mirosław Grzybowski – Powiatowy Inspektor Sanitarny powiedział, że zostało wyznaczone jedno strzeżone kąpielisko w Skępem, jednakże burmistrz tego miasta nie zatrudnił ratowników, mają oni pojawiać się ewentualnie w weekendy. Kąpielisko zatem nie może zostać dopuszczone do użytkowania. Będą jeszcze prowadzone rozmowy zarówno z burmistrzem miasta Skępe oraz komendantem policji w tej sprawie.

Radny Grzywiński zwrócił uwagę, iż śledząc co roku sprawozdania zauważył, iż wzrosła liczba osób zakażonych wiruem HIV. Zapytał czy w związku z tym pojawiają się jakieś apele czy ulotki związane z tym problemem?

Mirosław Grzybowski powiedział, że owszem pojawiają się apele i ulotki, a sama liczba zakażeń nie wskazuje na to aby, zostały one zainicjowane na terenie Powiatu, lecz odnosi się do liczby osób, które korzystają z pomocy medycznej w tym zakresie na terenie Powiatu Lipnowskiego. Dodał także, że wskaźniki zachorowań na wirus HIV, kiłę czy rzeżączkę utrzymują się poniżej średniej krajowej.

Mirosław Grzybowski nadmienił, iż Powiat Lipnowski staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla turystów. W roku bieżącym w naszym regionie zgłosiło się 11 jednostek organizujących kolonie czy obozy dla dzieci i młodzieży.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2013r.

Radni w obecności 18 członków jednogłośnie przyjęli sprawozdanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Lipnowskiego za 2013r.

/sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/


Ad.8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za 2013r.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania co do treści sprawozdania, które Radni otrzymali w materiałach, i z którym Radni mieli czas się zapoznać.

Głos zabrał Starosta K. Baranowski – powiedział, że cieszy go fakt, iż Powiat Lipnowski nie jest już na ostatnim miejscu jeśli chodzi o bezrobocie. Oczywiście problem istnieje i należy z nim walczyć, jednakże wskaźniki bezrobocia sukcesywnie spadają, w tej chwili jesteśmy na tej samej pozycji co miasto Grudziądz.

Przewodniczący Rady zapytał czy sa jeszcze pytania?

Pytan nie było.

Radni w obecności 18 członków jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie za 2013r.

/sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/


Ad.9. Sprawozdanie o stanie dróg powiatowych.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania co do treści sprawozdania, które Radni otrzymali w materiałach, i z którym Radni mieli czas się zapoznać.

Radny Stanisław Jagielski powiedział, że Komisja Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2014 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o stanie dróg powiatowych.

Przewodniczący rady zapytał czy sa jeszcze uwagi co do treści sprawozdania?

Uwag nie było.

Radni w obecności 18 członków jednogłośnie przyjęli sprawozdanie o stanie dróg powiatowych.

/sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/


Ad.10. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za 2013 rok.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania co do treści sprawozdania, które Radni otrzymali w materiałach, i z którym Radni mieli czas się zapoznać.

Radny Przemysław Gęsicki powiedział, że komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2014 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za 2013 rok.

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze uwago co do tresci sprawozdania?

Uwag nie było.

Radni w obecnoci 18 członków jednogłośnie przyjęli prawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi za 2013 rok.

/sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/


Ad.11. Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie z działalności inspekcji budowlanej na terenie powiatu za 2013r.

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania co do treści sprawozdania, które Radni otrzymali w materiałach, i z którym Radni mieli czas się zapoznać.

Radny Stanisław Jagielski powiedział, że Komisja Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na posiedzeniu w dniu 3 lipca 2014 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie z działalności inspekcji budowlanej na terenie powiatu za 2013r.

Głos zabrał Starosta K. Baranowski – powiedział, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ma sporo pracy, zadań do wykonania jest dużo. Dodał, że w najbliższym czasie wybiera się do nas Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Przewodniczący Rady zapytał czy sa jeszcze uwgi co do treści sprawozdania?

Uwag nie było.

Radni w obecnosci 18 członków jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie z działalności inspekcji budowlanej na terenie powiatu za 2013r.

/sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/


Ad.12. Sprawozdanie nt. zrealizowanych w 2013r. zadań, spraw i inwestycji w Starostwie Powiatowym w Lipnie

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania co do treści sprawozdania, które Radni otrzymali w materiałach, i z którym Radni mieli czas się zapoznać.

Pytań nie było.

Radni w obecności 18 członków jednogłośnie przyjęli sprawozdanie nt. zrealizowanych w 2013r. zadań, spraw i inwestycji w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

/sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/


Ad.13. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014

Przewodniczący Rady powiedział, że zmiany dotyczące niniejszej uchwały zostały już omówione wcześniej przy wprowadzaniu autopoprawek do porządku obrad i poprosił o zadawanie pytań w zakresie zmian w budżecie.

Pytań nie było.

Przewodniczący poprosił więc o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącego Rady Wiesława Białuchę.

Przewodniczący podziękował Wiceprzewodniczącemu za odczytanie Uchwały i zapytał radnych czy są uwagi co do jej treści?

Uwag nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014

Radni w obecności 18 członków jednogłośnie podjęli Uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014


 • zmiany uchwały Nr IV/17/1999 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lipnowskiego oraz nadania regulaminu.

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącą Rady Halinę Opalczewską.

Przewodniczący podziękował Wiceprzewodniczącej za odczytanie Uchwały i zapytał radnych czy są uwagi co do jej treści?

Starosta K. Baranowski powiedział, że Straż Rybacka cały czas działa, a zmiana niniejszej Uchwały podtyktowana jest aktualizacją przepisów.

Więcej uwag nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/1999 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lipnowskiego oraz nadania regulaminu.

Radni w obecności 18 członków jednogłośnie podjęli Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/1999 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 1999 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Lipnowskiego oraz nadania regulaminu.


 • zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku.

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącego Rady Wiesława Białuchę.

Przewodniczący podziękował Wiceprzewodniczącemu za odczytanie Uchwały i zapytał radnych czy są uwagi co do jej treści?

Starosta K. Baranowski powiedział, że przesunięcie w paragrafach spowodowane jest brakiem zainteresowania (brak wniosków) ze strony pracodawców z naszego powiatu na wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Z tego powodu część środków ulegnie przesunięciu na staże zawodowe.

Więcej uwag nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku.

Radni w obecności 18 członków jednogłośnie podjęli Uchwałę w sprawie zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku.


 • wyłączenia 4-letniego Technikum dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącą Rady Halinę Opalczewską.

Przewodniczący podziękował Wiceprzewodniczącej za odczytanie Uchwały i zapytał radnych czy są uwagi co do jej treści?

Głos zabrał Starosta K. Baranowski – powiedział, że zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Edukacji podejmujemy działania regulujące kwestie działania szkół, czego wyrazem są niniejsze uchwały. Dodał także, że uczelnie średnie w Powiecie Lipnowskim rekrutują coraz mniej uczniów. Spowodowane jest to faktem, iż coraz większa liczba młodzieży kończącej gimnazjum emigruje do średnich szkół w większych miastach. Po ukończeniu szkoły wracają jednak w rodzinne strony poszukując zatrudnienia. W przyszłości może dojść do sytuacji, kiedy będzie problem ze zbyt dużą liczbą nauczycieli w stosunku do uczniów. Dodatkowo bulwersuje fakt, iż w prywatnej uczelni średniej na 19 uczniów żaden nie zdołał sprostać wymaganiom stawianym na egzaminie dojrzałości. Bezcelowe wydaje się więc dalsze kontynuowanie najmu pomieszczenia dla potrzeb tejże uczelni, zważywszy na fakt, iż wzrasta liczba osób chętnych do podjęcia nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Lipnie, dla których istnieje dużo bardziej realna potrzeba pozyskania nowego pomieszczenia.

Radny Grzywiński powiedział, że na łamach poczytnej w naszym regionie gazety przeczytał wywiad z p. Ewą Juszczyk – Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych, która jako jedyny Dyrektor placówki średniej z naszego powiatu udzieliła odpowiedzi na zadane przez dziennikarza pytania, w związku z tym chciałby podziękować p. Juszczyk za ten gest.

Starosta K. Baranowski zaznaczył, że dyrektorzy szkół nie mają zakazu kontaktowania się z mediami, jednakże muszą wykazać się z ostrożnością wobec ujawniania niektórych informacji, ponieważ intencje dziennikarzy nie zawsze bywają pomyślne.

Starosta K. Baranowski podkreślił, że rozmowa z dziennikarzem na temat wyników egzaminu dojrzałości nie powinna być niczym krępującym dla nauczycieli czy dyrektorów szkół. Dodał, że zdawalność w naszym powiecie wyniosła 64%, co nie jest wynikiem złym, jednakże znacznie zaniżonym z powodu nie zdania matury przez przez 19 uczniów niepublicznej szkoły średniej. W tej sytuacji należy zastanowić się nad sensem prowadzenia takiej placówki, oraz nad rzeczywistymi umiejętnościami nauczania wsród nauczycieli.

Radny Zająkała powiedział, że nie dramatyzowałby tak z powodu uzyskanych wyników matur. Dodał, że w Anglii, czy Francji średnia zdawalność matur wśród uczniów kończących szkołę średnią wynosi około 70%, co oznacza, że w tym porównaniu nasz powiat nie wypada wcale gorzej.

Więcej uwag nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie

Radni w obecności 18 członków jednogłośnie podjęli Uchwałę w sprawie wyłączenia 4-letniego Technikum dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem


 • wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącego Rady Wiesława Białuchę.

Przewodniczący podziękował Wiceprzewodniczącemu za odczytanie Uchwały i zapytał radnych czy są uwagi co do jej treści?

Uwag nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie.

Radni w obecności 18 członków jednogłośnie podjęli Uchwałę w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie.


 • likwidacji 4-letniego Technikum dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącą Rady Halinę Opalczewską.

Przewodniczący podziękował Wiceprzewodniczącej za odczytanie Uchwały i zapytał radnych czy są uwagi co do jej treści?

Uwag nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie likwidacji 4-letniego Technikum dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

Radni w obecności 18 członków jednogłośnie podjęli Uchwałę w sprawie likwidacji 4-letniego Technikum dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.


 • likwidacji Liceum Profilowanego w Lipnie

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącego Rady Wiesława Białuchę.

Przewodniczący podziękował Wiceprzewodniczącemu za odczytanie Uchwały i zapytał radnych czy są uwagi co do jej treści?

Uwag nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Lipnie.

Radni w obecności 18 członków jednogłośnie podjęli Uchwałę w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Lipnie.


 • uchwalenia „Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski”.

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącą Rady Halinę Opalczewską.

Przewodniczący podziękował Wiceprzewodniczącej za odczytanie Uchwały i zapytał radnych czy są uwagi co do jej treści?

Starosta K. Baranowski powiedział, że niniejsza uchwała podejmowana jest po raz pierwszy i ma na celu pełniejsze wykorzystanie sal gimnastycznych w czasie weekendów czy wakacji zarówno przez uczniów jak i osoby z zewnątrz.

Wiesław Białucha dodał, że nie znaczy to, że do tej pory nie było regulaminów dotyczących korzystania z sal gimnastycznych, jednakże są to regulaminy wewnętrze dla nauczycieli i uczniów korzystających z sal w ramach zajęć gimnastycznych.

Innych uwag nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski”.

Radni w obecności 18 członków jednogłośnie podjęli Uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski”.


 • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 759, 380/18, 442/36 położonej w obrębach ewidencyjnych nr 3 i nr 11 miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącego Rady Wiesława Białuchę.

Przewodniczący podziękował Wiceprzewodniczącemu za odczytanie Uchwały i zapytał radnych czy są uwagi co do jej treści?

Uwag nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 759, 380/18, 442/36 położonej w obrębach ewidencyjnych nr 3 i nr 11 miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.

Radni w obecności 18 członków jednogłośnie podjęli Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 759, 380/18, 442/36 położonej w obrębach ewidencyjnych nr 3 i nr 11 miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.


Ad.14. Wniosek o wyznaczenie dwóch Radnych jako delegatów Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie i podjęcie stosownej uchwały.

Starosta K. Baranowski powiedział, że jako Starosta Lipnowski pełni także funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, a wraz z nim w skład Komisji do tej pory wchodzili: radny Kłobukowski Dariusz oraz radny Góźdź Jacek. Jednakże w związku z upływem kadencji Komisji wnioskuje o ponowne wybranie członków Komisji w tym samym składzie.

Przewodniczący rady zapytał czy są inne propozycje dotyczące wyznaczenia dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa?

Innych propozycji nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałe w sprawie wyznaczenia dwóch Radnych jako delegatów Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie.

Radni w obecności 18 członków jednogłośnie podjęli Uchwałę w sprawie wyznaczenia dwóch Radnych jako delegatów Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, powołując następujących członków Komisji:

 1. Kłobukowski Dariusz

 2. Góźdź Jacek


Ad.15. Określenie kierunków – dyskusja nt. zagospodarowania terenu po byłym szpitalu psychiatrycznym przy ul. 11 Listopada w Lipnie.

Przewodniczący poprosił Przewodniczących Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii wydanych przez Komisje w sprawie zagospodarowania terenu po byłym szpitalu psychiatrycznym przy ul. 11 Listopada w Lipnie.

Stanisław Jagielski – Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiedział, że Komisja odbyła 4 posiedzenia w tej sprawie, jak również dokonała oględzin obiektu. Ostateczną opinią Komisji z dnia 10 marca 2014 roku budynek po byłym szpitalu psychiatrycznym powinien zostać rozebrany.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów powiedział, że na wspólnym posiedzeniu wraz z Komisją Rewizyjną w dniu 19 marca 2014 roku, podjęta została decyzja o rozbiórce obiektu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Nowak powiedział, że na wspólnym posiedzeniu wraz z Komisją Budżetu i Finansów, podjęta została decyzja o rozbiórce budynku po byłym szpitalu psychiatrycznym przy ul. 11 Listopada w Lipnie.

Starosta K. Baranowski powiedział, że Zarząd Powiatu poprosił Komisje o wydanie opinii w sprawie zagospodarowania budynku po byłym szpitalu, ponieważ chciał się upewnić w słuszności podejmowanej decyzji o rozbiórce, do której Zarząd Powiatu również się skłania. Podkreślił, że każda decyzja w tej sprawie jest trudna, jednakże budynek stoi od dłuższego czasu i niszczeje, dodatkowo zdarzają się akty kradzieży i wandalizmu, a każda nowa wycena, przygotowanie do kolejnego przetargu sporo kosztuje. W związku z powyższym Zarząd Powiatu zwraca się z prośbą do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na rozbiórkę obiektu. W pozyskaną w ten sposób działkę będzie można zainwestować, wybudować coś nowego, co uatrakcyjni nasze miasto, a może i przyniesie zyski. W tej chwili, na jednej sprzedanej działce powstaje nowe osiedle budowane przez firmę Wiksbud. O przeznaczeniu pozyskanej po rozbiórce szpitala działki zadecyduje w przyszłości Rada Powiatu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję rozbiórki budynku po byłym szpitalu psychiatrycznym przy ul. 11 Listopada w Lipnie.

Radni w obecności 18 członków jednogłośnie podjęli decyzję o przeznaczeniu do rozbiórki budynku po byłym szpitalu psychiatrycznym przy ul. 11 Listopada w Lipnie.

Starosta K. Baranowski dodał jeszcze, że Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć do rozbiórki wyłączone z eksploatacji budynki po warsztatach znajdujące się przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, o co wnioskowała Dyrektor ZST p.Ewa Juszczyk.


Ad. 16. 17. Wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na wnioski i zapytania

Wniosków i zapytań nie było.


Ad.18. Sprawy różne i komunikaty

Starosta K. Baranowski nawiązał do wypowiedzi radnego Zająkały w sprawie wyników matur w powiecie lipnowskim. Powiedział, że otrzymał informację od Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, z której wynika, iż mimo niższej niż w ubiegłym roku zdawalności, podniósł się średni wynik z poszczególnych przedmiotów. Jednakże należy zwrócić uwagę na uczniów z prywatnego liceum, którzy niedostatecznie przygotowali się do egzaminu dojrzałości zaniżając tym samym ogólny wynik. K. Baranowski zaznaczył, że państwowe szkoły mają odpowiednie wyposażenie niezbędne do nauki, powstają nowe oraz są modernizowane obiekty sportowe, dlatego niezrozumiałym wydaje się być fakt emigracji absolwentów gimnazjum do szkół w Toruniu czy Włocławku. Sytuacja ta pokazuje nam, że trzeba jeszcze bardziej zabiegać o ucznia.

Przykładem jest Publiczna Szkoła Muzyczna, do której zgłasza się coraz więcej chętnych osób, czego efektem jest planowanie otwarcia oddziałów tejże placówki w Skępem i Kikole, tak aby uczniowie nie musieli dojeżdżać z instrumentami do Lipna. Zabezpieczono 50 000 zł na remont pomieszczenia na parterze budynku Senepidu dla potrzeb PSM. Będzie przyjmował tam również specjalista – okulista.

Starosta K. Baranowski dodał, że trwają prace przy budowie hali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie a także modernizacja boiska przy Zespole Szkół w Skępem. Zakupiono samochód typu minibus na potrzeby Zespołu Szkkól w Skępem, zaplanowano inwestycje w postaci remontów w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie i Zespole Szkół Specjalnych. Zabezpieczono również kwotę 190 000 zł na remont pogotowia, jest już przygotowany kosztorys. K. Baranowski nadmienił, iż bedzie się starał pozyskać środki na remont Komendy Policji w Skępem. Dodał, że sporą część dochodów Powiatu stanowią wpływy pochodzące z wynajmu pomieszczeń, szczególnie w wyremontowanym niedawno budynku po byłym KRUS-ie. Zakupiony niedawno autobus sprawuje się bardzo dobrze, jest często wynajmowany.

K. Baranowski powiedział również, że zakończono procedurę przetargową na zakup kolonoskopu, Powiat dołożył 35 000 zł do jego zakupu.

Starosta K. Baranowski poinformował zebranych, że na sali jest obecny p. Tadeusz Majewski, któremu z dniem 14 czerwca br. powierzono obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie, nadzorującego pion kryminalny. Zastąpił on na tym stanowisku mł. insp. Zbigniewa Brzozowskiego, który ze względu na stan zdrowia przebywa na zwolnieniu lekarskim. K. Baranowski złożył nowemu zastępcy Komendanta najszczersze gratulacje oraz życzenia owocnej pracy.


Ad.19. Zakończenie

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie zamknął o godz. 14.15 XXXVIII sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 03 lipca 2014 roku.


Protokołowała

Małgorzata Nowak

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nowak (3 lipca 2014)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (19 listopada 2014, 09:03:42)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 492