Protokół Nr XXXVI/2014 z XXXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 11 kwietnia 2014 roku.


XXXVI sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w budynku Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem, ul Wymyślińska 2. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Sesja rozpoczęła się o godz. 13:00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz.15:00.


1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia XXXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie dokonał Przewodniczący Rady D. Kłobukowski. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa oraz zaproszonych gości. /lista obecności w załączeniu do protokołu/


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 18 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Karol Kwiatkowski.


4. Przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie do porządku obrad tradycyjnie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014. Następnie zwrócił się do Pani Skarbnik o omówienie autopoprawek do projektu budżetu na rok 2014.

Głos zabrała Pani Barbara Małkiewicz – Skarbnik Powiatu Lipnowskiego, w celu omówienia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 11 kwietnia 2014 roku.

Powiedziała, że zmiany w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Lipnie wprowadza się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych, Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie, Komendanta Powiatowego PSPS w Lipnie, Kierownika Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, Naczelnika Wydziału Oświaty, Sportu, Kultury i Zdrowia, Wydziału Budżetu i Finansów, które wpłynęły po wysłaniu materiałów do radnych.

Zamiany jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

a) planu dochodów

b) planu wydatków

c) planu dochodów i wydatków na zadania z administracji rządowej

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 692 996 zł i zamkną się kwotą 59 279 793 zł. Zmian w planowanych dochodach dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – komendy powiatowe policji .

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 16 000 zł z tytułu planowanej do otrzymania dotacji od samorządów gminnych na zadanie : „Sztandar dla Policji”.

Dział 801- oświata i wychowanie, rozdział 80132 – szkoły artystyczne.

Plan dochodów ulega zwiększeniu o 100 zł z tytułu należnych dochodów od terminowo odprowadzonej zaliczki na podatek dochodowy.

Dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej.

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 900 zł w zakresie sprzedaży składników majątku.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność.

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 675 996 zł w zakresie planowanego do realizacji projektu pn. „Powiat stawia na młodzież”.

Pani Skarbnik powiedziała, że w dochodach z budżetu państwa na zadania administracji rządowej następuje zmiana klasyfikacji dochodów w uwagi na zastosowanie błędnej klasyfikacji w Uchwale nr 344/2014 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 marca 2014 roku: winno być dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, a zapisano dział 750 – administracja publiczna, 75011 – urzędy wojewódzkie.

B. Małkiewicz dodała, że plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 692 996 zł i zamkną się kwotą 63 279 793 zł. Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo, rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną.

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup wyposażenia do nowo wyremontowanego pomieszczenia dla leśnika. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie usług.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 7005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi publiczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wykonanie operatów.

Dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe.

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę zasądzonych kwot wynikających z opłaty komunikacyjnej (karty pojazdu) wraz z należnymi odsetkami. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – komendy powiatowe policji.

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 16 000 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na realizację zadania pn. „Sztandar dla Policji”.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę równoważnika za umundurowanie oraz nieopłacenie faktur za dostarczenie energii cieplnej. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

W jednostkach oświatowych w działach 801 i 854 zwiększa się budżet po stronie wydatków z przeznaczeniem na należny odpis na ZFŚS.

Dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85195 – szkoły działalność.

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 725 zł na regulowanie zobowiązań po SP ZOZ.

Dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 452 na wypłatę wynagrodzenia za wykonane umowy – zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – pozostała działalność.

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 675 996 zł na realizację projektu pn. „Powiat stawia na młodzież”.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad autopoprawek do budżetu powiatu na 2014r.

Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na rok 2014.

Przewodniczący przystąpił do odczytania propozycji porządku obrad:

 1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu” dla O. Kazimierza Kowalskiego

- nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu” dla prof. dr.hab.n.med. Jurka Olszewskiego

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014

- zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie NrXXXIII/254/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2014 - 2028

- zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Miasta Lipna, Gminą i Miastem Skępe, Gminą i Miastem Dobrzyń n. Wisłą, Gminą Lipno, Gminą Kikół, Gminą Chrostkowo, Gminą Tłuchowo, Gminą Wielgie, Gminą Bobrowniki dotyczącej realizacji zadania pn. „ Sztandar dla Policji”.

- wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność powiatu lipnowskiego

- oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie

- podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej

– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej

- wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu części powierzchni dachowej budynku Szpitala przy ulicy Nieszawskiej 6, firmie Marton Sp z o.o. z siedzibą i adresem we Włocławku 87-800 przy ul. Brzeskiej

- wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ulicy Sierakowskiego 10A w Lipnie, stanowiącego własność Powiatu Lipnowskiego firmie Usługi Geodezyjne „Geocentrum” Wioletta Ostrowska

- wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu części powierzchni dachowej budynku Szpitala przy ul. Nieszawskiej 6, firmie T-Mobile Polska Spółka Akcyjna

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.


Ad.5. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do niego uwagi. Zapytał czy radni mają jeszcze jakieś uwagi.

Uwag nie było, radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXV sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami tj. od 28 lutego do 11 kwietnia 2014 roku. Powiedział, że w przedmiotowym okresie odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie.


Pierwsze posiedzenie odbyło się 14 marca 2014 roku.

Na tym posiedzeniu Zarząd Powiatu podjął następujące decyzje:

1. Przyjął uchwałę w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.

2 Podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego

(dotyczy niezabudowanych nieruchomości położonych na terenie miasta Lipno w obrębach ewidencyjnych: Obręb nr 6 ulica Godowska – działki nr 154/12, 2189/3, obręb nr 5 ulica Głodowska – działka nr 2189/2, obręb nr 14 ulica Wyszyńskiego – działka nr 231/3, obręb nr 13 ulica Wyszyńskiego – Dziaka nr 234/2, obręb nr 11 ulica Sierakowskiego – działki nr 378/1, 453/1 o łącznej powierzchni 2,9914 ha zapisane w księdze wieczystej WL1L/00037943/6. Nadmienił, iż nieruchomości stanowiły drogi publiczne, a od 1 stycznia 1999 roku są zaliczane do kategorii dróg powiatowych)

3 Rozpatrzył pozytywnie wniosek od Firmy LEVNET o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na okres 10 lat służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.

4. Rozpatrzył pismo od przedsiębiorców działających przy ul. Piłsudskiego w Lipnie w sprawie wprowadzenia stałej zmiany organizacji ruchu.

Zarząd Powiatu podtrzymał decyzję o wprowadzeniu stałej zmiany organizacji ruchu przy ul. Piłsudskiego od 1 kwietnia 2014 roku, jednocześnie uwzględniając możliwość dalszych negocjacji z przedsiębiorcami.

5. Postanowił rozpatrzyć w późniejszym terminie pismo od pani Katarzyny Piątkowskiej – Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą w sprawie wsparcia finansowego Obchodów 50-lecia Szkolnictwa Średniego w Dobrzyniu nad Wisłą ze względu na odległy termin uroczystości. Jednocześnie wyraził zgodę na objęcie uroczystości Patronatem Starosty.

6. Rozpatrzył wniosek p. Anny Smużewskiej – Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę, by dyrektorzy szkół i placówek zgodnie z Regulaminem w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia dokonali przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego za I półrocze 2014 roku w wysokości 4% w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego na okres trzech miesięcy.

7. Podjął uchwałę w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Zarząd Powiatu postanowił przyznać dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatek motywacyjny w wysokości 12% w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego na okres czterech miesięcy tj. od marca do czerwca 2014 roku z wyłączeniem p. Jolanty Lewandowskiej – Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

8. Rozpatrzył pozytywnie pismo od p. Katarzyny Piątkowskiej – Dyrektora Zespołu Szkół Dobrzyniu nad Wisłą w sprawie zwiększenia środków finansowych w budżecie szkoły z zakresu łamania barier na remont 9 sal lekcyjnych.

9. Rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Ilony Gronkowskiej - Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie o zezwolenie na zakup fortepianu w cenie 14 500 zł, pianina w cenie 6 000 zł oraz zestawu perkusyjnego w cenie 4 500 zł na umowę sprzedaży zwolnionej z podatku VAT.

10. Przyjął informację o planowanym naborze do szkół ponadgimnazjalnych

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozszerzenie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół w Dobrzyniu o profil militarny w Liceum Ogólnokształcącym.

11. Ustosunkował się do opinii Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w sprawie zmiany nawierzchni chodnika w ciągu ul. 1 Maja w Skępem.

Zarząd Powiatu mając na uwadze opinię wydaną przez pana W. Jańczka – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie postanowił zabezpieczyć środki finansowe na remont chodnika w ciągu u. 1 Maja w Skępem w roku 2015.

12. Postanowił rozpatrzyć w późniejszym terminie wniosek p. Ireneusza Poturalskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie w sprawie rozważenia możliwości zwiększenia budżetu Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w zakresie nagród funkcjonariuszy w związku ze zbliżającym się „Dniem Strażaka”.

13. Rozpatrzył ofertę od firmy ITC Angelika Jabłońska, Baruchowo 8a w sprawie byłego Szpitala Psychiatrycznego w Lipnie.

Zarząd Powiatu postanowił skierować sprawę na posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budownictwa, jak również na posiedzenie Rady Powiatu w Lipnie.

14. Rozpatrzył wniosek p. Henryki Segień – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o podjęcie decyzji w sprawie wykupu mieszkania przy ul. Zduńskiej 11 w Dobrzyniu n/Wisłą oraz terenu przyległego na prośbę państwa Mariusza i Ilony Wyszyńskich oraz pana Mariusza Stankiewicza.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o zorganizowaniu spotkania ze stronami zainteresowanymi wykupem mieszkań.

15. Podjął decyzje w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo- Administracyjnego:

 • Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku pani E. Chojnickiej i wyraził zgodę na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej o powierzchni 18m² oznaczonej jako działka 442/33 położonej przy ul. Osiedle Korczaka w Lipnie z przeznaczeniem na postawienie garażu do dnia 31.12.2014 roku

 • Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku pana J. Waleczko – prezesa spółki Szpital Lipno i wyraził zgodę na kontynuowanie umowy najmu powierzchni dachowej budynku Szpitala przy ul. Nieszawskiej 6 firmie „Marton” Sp. z o.o. z siedzibą i adresem we Włocławku 87-600 przy ul. Brzeskiej 27/3 na okres od dnia 01 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2019 roku oraz wyraził zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

 • Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku pana J. Waleczko – prezesa spółki Szpital Lipno i wyraził zgodę na kontynuowanie najmu powierzchni dachowej budynku Szpitala położonego na działce nr 87/7, przy ul. Nieszawskiej firmie T-Mobile Polska Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Marynarska 12, Warszawa działającej wcześniej pod nazwą Polska Telefonia Cyfrowa Spółka Akcyjna na okres od dnia 01 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2019 roku oraz wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

 • Zarząd Powiatu wyraził zgodę na kontynuowanie najmu pomieszczenia biurowego stanowiącego własność Powiatu firmie Usługi Geodezyjne „Geocentrum” Wioletta Ostrowska na okres od dnia 17 kwietnia 2014 roku do 15 kwietnia 2019 roku.

16. Rozpatrzył pozytywnie wniosek pana Marcina Kawczyńskiego – Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie dotyczący ustanowienia służebności przesyłowej na działkach 442/36 i 380/18 w związku z planowaną modernizacją sieci ciepłowniczej w obrębie osiedli Południe i Korczaka w Lipnie. Opłatę za w/w służebność ustalił w kwocie 15 000 zł płatnej jednorazowo.

17. Przyjął materiały skierowane na sesję Rady Powiatu w Lipnie

 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej (dz. nr 94/7 wraz z drogą oznaczoną nr 94/3 położona w miejscowości Lenie Wielkie)

 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej (dz.nr 380/16, położona przy ul. Sierakowskiego 11 w Lipnie)


Drugie posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 17 marca 2014 roku

Zarząd Powiatu podjął następującą decyzję:

 1. Wyraził zgodę na zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa Dystrybucji)”. Cena oferty na dwa lata wynosi 1.029.857.16 złotych brutto.


Trzecie posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dnia 28 marca 2014r.

Na tym posiedzeniu Zarząd Powiatu podjął następujące decyzje:

1. Rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Piotra Cieślakiewicza – Kierownika Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego położonych w obrębie ewidencyjnym nr. 8 miasta Lipno przy ul. Stefana Okrzei.

2. Rozpatrzył pismo od p. Michała Rutkowskiego – Dyrektora ds. Technicznych firmy MARTON w sprawie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Lipnie

Zarząd Powiatu postanowił sprawę rozpatrzyć podczas spotkania z dyrektorem ds. technicznych firmy Marton p. Michałem Rutkowskim.

3. Podjął decyzje w sprawach dotyczących kompetencji Referatu Gospodarczo-Administracyjnego:

- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu dotyczącej przedłużenia najmu części powierzchni dachowej budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej w Lipnie firmie Marton Sp. z o.o.

- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu dotyczącej przedłużenia najmu części powierzchni dachowej budynku szpitala przy ulicy Nieszawskiej 6 w Lipnie firmie T-Mobile Polska S.A.

- przyjął projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącej przedłużenia najmu pomieszczenia biurowego w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10A firmie Usługi Geodezyjne GEOCENTRUM Wioletta Ostrowska

- podjął decyzję o udostępnieniu lipnowskiej jednostce WOPR pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sierakowskiego 10 A w Lipnie na okres jednego roku.

-podjął decyzję o udostępnieniu na cele działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Sierakowskiego 10 A w Lipnie na okres jednego roku.

4. Rozpatrzył pozytywnie wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego samochodu osobowego marki Skoda Octavia o nr. Rej. CLI 99KM, rok prod. 2008.

5. Postanowił rozpatrzyć w późniejszym terminie wniosek OSP w Rachcinie w sprawie pomocy w realizacji inwestycji pn „Wzniesienie Krzyża Druhów OSP Rachcin Żołnierzy 1939r. na rozdrożu przy placu po przedwojennej remizie OSP”..

6. Rozpatrzył wniosek p. Agnieszki Skoczylas – Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem o przekazanie środków na sfinansowanie zakupu wyposażenia koniecznego do prowadzenia kształcenia zawodowego.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup dysków twardych w ilości 6 sztuk, taśm do podłączenia dysków twardych w ilości 12 sztuk oraz krzeseł laboratoryjnych w ilości 6 sztuk o łącznym koszcie 3 500 zł w związku z koniecznością spełnienia wymagań stawianych ośrodkom egzaminacyjnym przez OKE w Gdańsku w sesji maj/czerwiec 2014 w zawodzie technik informatyk dla kwalifikacji E.12 (montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych).

7. Rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Agnieszki Skoczylas – Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w sprawie pozwolenia na wycinkę drzew usytuowanych na terenie ZS w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa boiska piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca przy Zespole Szkół w Skępem.

8. Rozpatrzył wniosek p. Ewy Juszczyk – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w sprawie zatwierdzenia zaproponowanych zadań rzeczowych oraz poszerzenia oferty edukacyjnej w roku szkolnym 2014-2015.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na rozszerzenia oferty edukacyjnej w roku 2014-2015 o następujące zawody: technik mechatronik, monter mechatronik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz przyjął zaproponowane zadania rzeczowe.

9. Rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Piotra Rogeńskiego o zezwolenie na wykorzystanie w materiałach dotyczących imprezy motoryzacyjnej pn „Rozpoczęcia sezonu 2014” loga Powiatu Lipnowskiego oraz prośbą o przekazanie organizatorom materiałów reklamowych i użyczenie baneru z logiem Powiatu Lipnowskiego i flagi Powiatu oraz objęcie patronatem imprezy.

10. Rozpatrzył wniosek od mieszkańców sołectwa Chalin w sprawie naprawy nawierzchni drogi i odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej nr 2739C.

Zarząd Powiatu zdecydował o przekazaniu sprawy do Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie celem uzyskania opinii w sprawie.

11. Rozpatrzył pozytywnie wniosek p. Ireneusza Poturalskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie w sprawie rozważenie możliwości zwiększenia budżetu Komendy Powiatowej PSP w Lipnie w zakresie paragrafu nagrodowego funkcjonariuszy w związku ze zbliżającym się „Dniem Strażaka”.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie kwoty 25 000 zł z zakresu paragrafu nagrodowego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

12.Podjął uchwałę w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014.

13.Podjął uchwałę w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za rok 2013 z uwzględnieniem stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia

14. Podjął uchwałę w sprawie ustalenia rocznej opłaty za magazynowanie żywności w 2014 roku na rzecz Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Bank Żywnościowo-Rzeczowy w Toruniu.

15. Rozpatrzył pozytywnie pismo z Lipnowskiego Klubu Sportowego „Jastrząb” w sprawie zakupu sprzętu motocrossowego tj. dwóch motocykli crossowych dla czołowych zawodników klubu i skierował sprawę na sesję Rady Powiatu w Lipnie.

16. Przyjął materiałów skierowane na XXXVI sesję Rady Powiatu w Lipnie:

- wniosek o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu” dla prof.dr.hab.n.med. Jurka Olszewskiego

- wniosek o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu” dla O. Kazimierza Kowalskiego

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

- uchwała w sprawie oceny pracy Warsztatów Terapii Zajęciowej

- podziału środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 r


Czwarte posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 11 kwietnia 2014 roku

Zarząd Powiatu podjął następujące decyzje:

1. Przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014

2. Przyjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2014 roku zadania publicznego pn.”Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałanie z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu” związanego z powierzeniem zadań samorządu powiatu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

3. Podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2014 roku zadania publicznego pn.”Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego.”

4.Postanowił rozpatrzyć w późniejszym terminie wniosek Powiatowego Komendanta Policji w Lipnie w sprawie ufundowania premii z okazji obchodów Święta Policji w dniu 19 lipca 2014 roku.

5. Przyjął materiały skierowane na XXXVI sesję Rady Powiatu:

 • uchwała w sprawie wyrażenia na zawarcie przez Powiat Lipnowski porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego.

6. Podjął decyzje w sprawach należących do kompetencji Referatu Gospodarczo-Administracyjnego:

 • wyraził zgodę na wykonanie kompletnego nawodnienia na boisku przy Zespole Szkół w Skępem

 • wyraził zgodę na użycie innego rozwiązania tj. piłkochwytów aluminiowych w związku z przebudową boiska przy Zespole Szkół w Skępem

 • nie wyraził zgody przesunięcie terminu odbioru autobusu ZST w Lipnie

 • wyraził zgodę na zwiększenie kwoty na zakup samochodu typu minibus dla Zespołu Szkół w Skępem


Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu” dla O. Kazimierza Kowalskiego

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącą

Rady Powiatu Panią Halinę Opalczewską.

Przewodniczący Rady podziękował za odczytanie uchwały i zwrócił się do Radnych o pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu” dla O. Kazimierza Kowalskiego


 • nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu” dla prof. dr.hab.n.med. Jurka Olszewskiego

Przewodniczący Rady Powiatu popropsił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącą

Rady Powiatu Panią Halinę Opalczewską.

Przewodniczący Rady podziękował za odczytanie uchwały i zwrócił się do Radnych o pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu” dla prof. prof.dr.hab.n.med. Jurka Olszewskiego.

Głos zabrał Starosta K. Baranowski- zwrócił się do O. Kazimierza Kowalskiego i prof.dr.hab.n.med. Jurka Olszewskiego przedstawiając procedury prowadzące do nadania im tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” Wskazał, że z wnioskiem o nadanie im tego tytułu wystąpił Zarząd Powiatu w Lipnie, który przekazał go pod obrady Kapitały Honorowej, która jednogłośnie pochyliła się nad wielką pracą zawodową i duchową pretendentów do tytułu „Zasłużony dla Powiatu” na rzecz powiatu lipnowskiego. Podziękował za zasługi, za całą dobroć i zaangażowanie na rzecz mieszkańców i parafian, dodając by traktowali miasta i wsie powiatu lipnowskiego jako swoje rodzinne strony, a władze powiatu będą zawsze pamiętać i przedstawiać wszystkim, że na terenie powiatu lipnowskiego pełnili swoje powołanie wspaniali duchowni i wspaniali naukowcy. Następnie Starosta Lipnowski wraz z Przewodniczącym Rady i Wiceprzewodniczącymi Rady przystąpili do wręczenia O. Kazimierzowi Kowalskiemu i prof.dr.hab.n.med. Jurkowi Olszewskiemu medalu ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” i aktu nadania w/w tytułu.

Głos zabrał Ojciec Kazimierz Kowalski dziękując Radzie Powiatu za wyróżnienie. Powiedział, że jest ogromnie wzruszony faktem, iż cała jego dotychczasowa działalność, którą sklasyfikować mo żna jedynie jako metafizyczną, duchową, nie przynoszącą materialnych korzyści została doceniona. Następnie przemówił prof.dr.hab.n.med. Jurek Olszewski również dziękując Radzie Powiatu za przyznanie tak znaczącego odznaczenia, które docenia tym bardziej, iż ma świadomość, że są wśród nas znakomici naukowcy, ludzie którzy przyczynili się znacząco do wzbogacenia dorobku naukowego powiatu.

Przewodniczący Rady zwrócił się do uhonorowanych tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego, by zaczekali do końca sesji a po jej zakończeniu wzięli udział we wspólnym posiłku.


 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącego Rady Wiesława Białuchę wraz z autopoprawkami, o których wspomniała wcześniej p. Skarbnik.

Przewodniczący podziękował Wiceprzewodniczącemu za odczytanie treści uchwały. Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Głos zabrał radny Grzywiński zwracając się z pytaniem odnośnie paragrafu 3 niniejszej uchwały, w którym to występuje dość duża suma w klasyfikacji wydatków – czy oznacza to nowe stanowiska pracy?

Głos zabrała Skarbnik Powiatu p. Barbara Małkiewicz informując zebranych, że wysokość tej kwoty uzależniona jest od wydatków związanych z realizacją projektów, w których uczestniczy Powiat Lipnowski.

Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś uwagi.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014


 • zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie NrXXXIII/254/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2014 – 2028

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącą Rady Halinę Opalczewską.

Przewodniczący podziękował Wiceprzewodniczącej za odczytanie treści uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie NrXXXIII/254/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2014 – 2028


-- zawarcia porozumienia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lipnowski porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącego Rady Wiesława Białuchę Przewodniczący podziękował Wiceprzewodniczącej za odczytanie treści uchwały. Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lipnowski porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego.


 • zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Miasta Lipna, Gminą i Miastem Skępe, Gminą i Miastem Dobrzyń n. Wisłą, Gminą Lipno, Gminą Kikół, Gminą Chrostkowo, Gminą Tłuchowo, Gminą Wielgie, Gminą Bobrowniki dotyczącej realizacji zadania pn. „ Sztandar dla Policji”.

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącą Rady Halinę Opalczewską.

Przewodniczący podziękował Wiceprzewodniczącej za odczytanie treści uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Głos zabrał Starosta Lipnowski pan Krzysztof Baranowski informując zebranych, że sztandar jest już zamówiony, a wręczenie go Policji planowane jest we wrześniu bieżącego roku.

Innych uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia w pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Miasta Lipna, Gminą i Miastem Skępe, Gminą i Miastem Dobrzyń n. Wisłą, Gminą Lipno, Gminą Kikół, Gminą Chrostkowo, Gminą Tłuchowo, Gminą Wielgie, Gminą Bobrowniki dotyczącej realizacji zadania pn. „ Sztandar dla Policji”.


 • wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność powiatu lipnowskiego

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącego Rady Wiesława Białuchę

Przewodniczący podziękował Wiceprzewodniczącemu za odczytanie treści uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Głos zabrał Starosta K. Baranowski informując zebranych, że uchwała dotyczy udostępnienia terenu należącego do powiatu lipnowskiego na potrzeby firmy Levnet, która planuje położyć w tym miejscu światłowód.

Innych uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność powiatu lipnowskiego


 • oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącą Rady Halinę Oplaczewską.

Przewodniczący podziękował Wiceprzewodniczącej za odczytanie treści uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Głos zabrał Starosta K. Baranowski informując zebranych, że Powiat zakupił samochód na potrzeby działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, przystosowany do przewozu dzieci uczęszczających na zajęcia.

Radny Góźdź zwrócił się z pytaniem czy w zajęciach WTZ może uczęszczać więcej niż 30 osób?

Starosta K. Baranowski powiedział, że niedawno na zajęcia uczęszczało 25 dzieci, teraz jest ich 30. Powiat dokłada środki do działalności Warsztatów. Jeśli jednak znajdą się osoby chętne do udziału w warsztatach to powinny one wystosować pismo do p. Joanny Przybyszewskiej z wnioskiem o zwiększenie liczby osób biorących udział w zajęciach.

Innych uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie


- podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącego Rady Wiesława Białuchę.

Przewodniczący podziękował Wiceprzewodniczącemu za odczytanie treści uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Głos zabrał Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski informując zebranych, że w bieżącym roku nie uwzględniono dofinansowań z zakresu łamania barier architektonicznych, jednakże wzrosła kwota dofinansowań z przeznaczeniem na turnusy rehablilitacyjne. Dodał, że jeśli tylko wpłyną nowe środki z głównego ośrodka PFRON w Warszawie to wznowione zostaną dofinansowania z zakresu łamania barier architektonicznych.

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze uwagi do treści projektu.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku.


 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącą Rady Halinę Opalczewską.

Przewodniczący podziękował Wiceprzewodniczącej za odczytanie treści uchwały.

Głos zabrał Starosta K. Baranowski informując zebranych, że uchwała dotyczy działki położonej tuż za parkingiem przy Starostwie Powiatowym przy ul Sierakowskiego.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały. Przewodniczący zapytał czy są jeszcze uwagi do treści projektu.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej.


 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącego Rady Wiesława Białuchę.

Przewodniczący podziękował Wiceprzewodniczącemu za odczytanie treści uchwały.

Głos zabrał Starosta K. Baranowski informując zebranych, że uchwała dotyczy działki położonej w miejscowości Lenie Wielkie.

Głos zabrał radny Jerzy Wysocki zwracając się z pytaniem, czy na terenie przy pracowni praktycznej odbywają się zajęcia uczniów Technikum Rolniczego?

Pani Katarzyna Piątkowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą powiedziała, że szkoła posiada pracownię, lecz nie mając w pobliżu pola, z którego można by korzystać nie ma sensu do niej jeździć. Wobec tego w chwili obecnej zajęcia praktyczne odbywają się na terenach u prywatnych osób.

Głos zabrał także radny Góźdź zwracając się do Zarządu Powiatu z sugestią, aby Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu dbała należycie o budżet powiatu. Dodał, że to niedopuszczalne aby obiekt, który ma na celu szkolenie uczniów nie spełniał swoich funkcji.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej.


 • wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu części powierzchni dachowej budynku Szpitala przy ulicy Nieszawskiej 6, firmie Marton Sp z o.o. z siedzibą i adresem we Włocławku 87-800 przy ul. Brzeskiej

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącą Rady Halinę Opalczewską.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu części powierzchni dachowej budynku Szpitala przy ulicy Nieszawskiej 6, firmie Marton Sp z o.o. z siedzibą i adresem we Włocławku 87-800 przy ul. Brzeskiej


 • wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ulicy Sierakowskiego 10A w Lipnie, stanowiącego własność Powiatu Lipnowskiego firmie Usługi Geodezyjne „Geocentrum” Wioletta Ostrowska

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącego Rady Wiesława Białuchę.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu pomieszczenia biurowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ulicy Sierakowskiego 10A w Lipnie, stanowiącego własność Powiatu Lipnowskiego firmie Usługi Geodezyjne „Geocentrum” Wioletta Ostrowska


 • wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu części powierzchni dachowej budynku Szpitala przy ul. Nieszawskiej 6, firmie T-Mobile Polska Spółka Akcyjna

Przewodniczący poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącą Halinę Opalczewską.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu części powierzchni dachowej budynku Szpitala przy ul. Nieszawskiej 6, firmie T-Mobile Polska Spółka Akcyjna

8. 9. Wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na wnioski i zapytania

Głos zabrał radny Góźdź zwracając się z wnioskiem aby powziąć działania naprawcze na terenie znajdującym się przy wejściu do szpitala. Dodał, że obszar ten wygląda bardzo nieestetycznie, a po opadach deszczu tworzą się ogromne kałuże utrudniające komunikację.

Poruszył też kwestię wycinki drzew przy ulicy Sierakowskiego – powiedział, że obszar, z którego usunięto drzewa jest zdewastowany a rzeka zabrudzona. Kiedyś było to miejsce odpoczynku okolicznych mieszkańców a teraz jest nieporządek. Usunięto drzewa i co dalej?

Starosta K. Baranowski odniósł się do poruszonych przez radnego kwestii i powiedział, że jeśli chodzi o szpital to przede wszystkim należy wziąć pod uwagę spłacany po nim dług. Prócz tego Powiat systematycznie zabezpiecza środki na remont pogotowia czy poszczególnych oddziałów Szpitala. Dodał, że Powiat nie jest w stanie wyremontować wszystkiego od razu, dlatego prosi o cierpliwość.

W kwestii wycinki drzew przy ul. Sierakowskiego K. Baranowski powiedział, że pozyskane drzewo zostało sprzedane, a dochody zaksięgowano jako dochód Powiatu. Dodał także, że przykro jest słuchać uwag radnych, którzy nie doceniają dotychczasowej pracy związanej z porządkowaniem terenu, ponieważ w miejscu gdzie rosły drzewa okoliczni mieszkańcy urządzili wysypisko śmieci oraz „na dziko” wylewano fekalia na tę działkę. W tej chwili są zasadzone nowe drzewa i zrobiono porządek z „dzikimi” szambami.

Radny Zająkała powiedział, że należy uwzględnić fakt, iż Powiat jest zadłużony, nie tylko z powodu przejęcia długo po szpitalu.

Głos zabrał także radny Grzywiński zwracając się z pytaniem o zakup sprzętu motocrossowego dla zawodników Lipnowskiego Klubu Motocrossowego, których kwota sięga 50 000 zł. Powiedział, że to duży wydatek dla budżetu, a są także inne grupy, kluby potrzebujące wsparcia finansowego.

Starosta K. Baranowski powiedział, że Powiat jest w dobrej kondycji finansowej dlatego jest w stanie wesprzeć finansowo, czy to Komendę Powiatową Policji, Państwową Straż Pożarną, Koła Gospodyń Wiejskich czy też kluby sportowe.

Dodał także, że zawodnicy biorą udział w Mistrzostwach Europy i będą reprezentować Powiat na światową skalę.

Nadmienił, iż wszystkie podania napływające do Starostwa Powiatowego są rozpatrywane w większości pozytywnie.

10. Sprawy różne i komunikaty.

Starosta K. Baranowski zaproponował obecnym aby po zakończeniu sesji Rady Powiatu obejrzeli postępy prac związanych z budową stadionu przy Zespole Szkół w Skępem. Dodał także, że 20 maja br. na plac budowy wkracza firma „Fijałkowski” odpowiedzialna za wybudowanie nowej pełnowymiarowej hali sportowej. Zakończenie robót planowane jest na 31 sierpnia 2014 roku. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi 3 800 000 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu D. Kłobukowski zwrócił się z wnioskiem do radnych o pomoc dla pogorzelców z Teodorowa, którzy 5 kwietnia br. w wyniku pożaru zostali pozbawieni dachu nad głową. Pomoc dotyczy zarówno wsparcia finansowego jak również wszelkich materiałów potrzebnych do odbudowy domu. Datki oraz informacje na temat pozyskanych materiałów można przekazywać pracownikom Biura Obsługi Rady w Starostwie powiatowym.

11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski zamknął XXXVI sesję Rady Powiatu w Lipnie w w dniu 11 kwietnia 2014 roku.


Protokołowała:

Małgorzata Nowak


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nowak (11 kwietnia 2014)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (19 listopada 2014, 08:52:44)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 504