Protokół Nr XXXV/2014 z XXXV sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 28 lutego 2014 roku.


XXXV sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Sesja rozpoczęła się o godz. 13:00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz.14:00.


1. Otwarcie XXXV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia XXXV sesji Rady Powiatu w Lipnie dokonał Przewodniczący Rady D. Kłobukowski. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa oraz zaproszonych gości. /lista obecności w załączeniu do protokołu/


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 19 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Stanisław Jagielski.


4. Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie do porządku obrad tradycyjnie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014. Następnie zwrócił się do Pani Skarbnik o omówienie autopoprawek do projektu budżetu na rok 2014.

Głos zabrała Pani Barbara Małkiewicz – Skarbnik Powiatu Lipnowskiego, w celu omówienia autopoprawek do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 lutego 2014 roku dotyczących zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego. Powiedziała, że w projekcie uchwały wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków, dotacji z budżetu państwa oraz zadań inwestycyjnych.

  Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 25 300 i zamkną się kwotą 58 442 569 zł.

  Zmian w planowanych dochodach dokonano w działach:

  - dział 758 - różne rozliczenia, rozdział 75862 – program Operacyjny Kapitał Ludzki – zmniejszeniu ulegają dochody w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej o 383 142 zł.

  - dział 801- oświata i wychowanie, rozdział 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększeniu ulegają dochody w zakresie realizacji projektu pn. „Nowoczesne wspomaganie szansa na wszechstronny rozwój szkół” o kwotę 383 142 zł

  - dział 852 – opieka społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – zwiększeniu ulegają dochody w zakresie dotacji na zadania własne o kwotę 18 100 zł

  - dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji w związku z podpisanym aneksem do porozumienia nr UM_ES.041.1.663.2013 w sprawie przyznania stypendium dla uczniów dziennych liceów i techników zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Lipnowskim w sprawie przyznania stypendium dla uczniów dziennych liceów i techników o kwotę 7 200 zł

  Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 25 300 i zamkną się kwotą 62 442 569 zł.

  Zmian dokonano w następujących działach:

  - dział 600 – transport i łączność, rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – zwiększeniu ulegają wydatki na remont chodnika w miejscowości Chrostkowo w kwocie 30 000 zł.

  - dział 710 – działalność usługowa, rozdział 71015 – nadzór budowlany – zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników w kwocie 6 000 zł.

  - dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75045 – kwalifikacje wojskowe – zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, zmniejszeniu ulegają wydatki na rzecz osób fizycznych.

  - dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zmniejszeniu ulega wielkość rezerwy ogólnej na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w roku 2014 o kwotę 211 773 zł.

  - dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80130 – szkoły zawodowe – zmniejszeniu ulegają wydatki na remonty, które będą realizowane w Zespole Szkół Technicznych o kwotę 30 000 zł.

  - dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie realizacji projektu pn. „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” o kwotę 386 151 zł

  - dział 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85195 – szpitale ogólne – zwiększeniu ulega wielkość środków przeznaczonych na spłatę zadłużenia po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie 10 773 zł

  - dział 852 – opieka społeczna, rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów na potrzeby Domu Pomocy Społecznej o kwotę 18 100

  - dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu dotacji w związku z podpisanym aneksem do porozumienia nr UM_ES.041.1.663.2013 w sprawie przyznania stypendium dla uczniów dziennych liceów i techników zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Lipnowskim z przeznaczeniem dla:

  a) Zespołu Szkół w Lipnie – 3 600 zł

  b) Zespołu Szkół w Skępem – 1 800 zł

  c) Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie 1 800 zł

  - dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zwiększeniu ulegają wydatki na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków znajdujących się na terenie tutejszego powiatu.

  Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz opowiedziała również o sytuacji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipnie – środki, jakie zostały zabezpieczone przez budżet państwa są niewystarczające na bieżącą działalność Inspektoratu. Wynagrodzenia od kilku lat utrzymują się na tym samym poziomie, dlatego Pan Starosta proponuje ich zwiększenie o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników tej jednostki.

  B. Małkiewicz dodała, że na dzień 28 lutego 2014 roku wykonanie planu dochodów własnych zrealizowano w granicach 13%, co daje dobry wynik. W styczniu dochód Powiatu osiągnął dochody na kwotę 6 192 924 zł, przy wydatkach rzędu niespełna 3 184 717 zł. Pani Skarbnik zaznaczyła, że wpływ na osiągnięty wynik po stronie dochodów ma zapewne subwencja ogólna części oświatowej, która to zabezpiecza już miesiąc marzec. Ponadto, na osiągnięty wynik mają wpływ udziały z podatku dochodowego, których otrzymaliśmy za miesiąc styczeń ok. 700 000 zł. Inne wpływy dotyczą wpłat za dzierżawę czy najem, wpłat od pensjonariuszy DPS czy opłaty komunikacyjnej.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad autopoprawek do budżetu powiatu na 2014r.

Przewodniczący przystąpił do odczytania propozycji porządku obrad:

 1. Otwarcie XXXV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Przyjęcie Informacji Zarządu Powiatu w Lipnie z wykonania uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych 2013r.

 8. Przyjęcie Informacji z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2013r.

 9. Sprawozdanie komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie z działalności w 2013 roku

 10. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat lipnowski

 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014.

 • przystąpienia i realizacji projektu pn.,,Powiat stawia na młodzież”, w okresie od 01.01.2014r. do 30.07.2015r.

12. Wnioski i zapytania.

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

14. Sprawy rożne i komunikaty.

15. Zakończenie.


Ad.5. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do niego uwagi. Zapytał czy radni mają jeszcze jakieś uwagi.

Uwag nie było, radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 21 stycznia do 28 lutego 2014 roku. Powiedział, że w przedmiotowym okresie odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 30 stycznia 2014r.

Zarząd Powiatu w Lipnie:

1. Pozytywnie zaopiniował inwestycję polegającą na budowie drogi gminnej w miejscowości Wola.

2. Zobowiązał Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania ugody z Panem Markiem Bruzdowiczem dotyczącej bezumownego korzystania z działki nr 380/16 do 3 lat wstecz proponując kwotę 2 zł + VAT za 1 m2 rekompensaty z tego tytułu.

3. Przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

4. Zwrócił uwagę, że Zespół Szkół w Skępem ma zabezpieczone środki na paragrafie 4210, z którego będzie dokonać zakupu umundurowania, a w sytuacji, kiedy jednostce zabraknie środków na tym paragrafie wówczas będzie można się przychylić uzupełnienia brakujących środków (na poprzednim posiedzeniu Zarząd wyraził zgodę na zakup przez ZS w Skępem 34 kompletów umundurowania dla uczniów klasy o profilu militarno- sportowym i teraz jednostka zwróciła się o zabezpieczenie kwoty niezbędnej do jego zakupu).

5. Podjął uchwałę w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014

6. Podjął uchwałę w sprawie umorzenia części należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

7. Podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu zaległości wynikających ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz umorzenia odsetek od zaległości po zmarłej Urszuli Słupińskiej

8. Postanowił decyzję dot. budynku starego szpitala psychiatrycznego skierować na posiedzenie Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Rady Powiatu w Lipnie oraz na najbliższą sesję.

Drugie posiedzenie odbyło się dnia 06 lutego 2014 r.

Zarząd Powiatu w Lipnie:

1. Podjął uchwałę w sprawie: zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014

Trzecie posiedzenie odbyło się dnia 20 lutego 2014r.

Zarząd Powiatu w Lipnie:

1. Wyraził zgodę na realizację przez firmę LEVNET projektu pt. „Budowa sieci FTTH na terenie miasta Lipno w woj. Kujawsko-Pomorskim”. Podjął decyzję w sprawie wysokości opłat rocznych tj. 6000 zł dla Powiatu Lipnowskiego, oraz 200 zł na rzecz Skarbu Państwa. Dodatkowo firma LEVNET zobowiązana jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z wykonaniem zadania

2. Przyjął protokół z kontroli NIK dot. Wykonywania przez Starostów obowiązków wynikających z ustawy – Prawo ochrony Środowiska

3. Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli finansowych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego 2013 roku.

4. Podjął uchwałę dotyczącą planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.

5. Podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014r zadania publicznego pn. „Prowadzenie orkiestry dętej, nauka gry na instrumentach i praca w zespołach muzycznych. Udział w uroczystościach państwowych oraz współdziałanie z organami państwa, organami samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania konkursów, koncertów, przeglądów artystycznych oraz reprezentowanie i promowanie powiatu” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zobowiązał do przeprowadzenia konkursu następujące osoby: Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Powiatu Jarosława Poliwko – jako Przewodniczącego Komisji, Naczelnik Wydziału OKSZ Annę Smużewską oraz Inspektora ds. Kultury i Sportu Janusza Czapiewskiego – jako Członków Komisji.

6. Podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadania publicznego pn. „Organizacja Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzenie powiatowego współzawodnictwa szkół oraz gmin Powiatu Lipnowskiego” związanego z realizacją zadań samorządu powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zobowiązał do przeprowadzenia konkursu następujące osoby: Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Powiatu Jarosława Poliwko – jako Przewodniczącego Komisji, Inspektora ds. Oświaty Edytę Zielińską oraz Inspektora ds. Kultury i Sportu Janusza Czapiewskiego – jako Członków Komisji.

7. Wyraził zgodę na podjęcie czynności egzekucyjnych w stosunku do dłużników:

- Mazur Alina,

- Aneta i Sławomir Jakubowscy.

Wobec dłużników: Kamiński Jan, Olsztyńska Katarzyna Zarząd wstrzymał się z decyzją o podjęciu czynności egzekucyjnych.

8. Przyjął materiały i projekty uchwał kierowanych na XXXV Sesję Rady powiatu w Lipnie w sprawie:

- Informacji Zarządu Powiatu w Lipnie z wykonania uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych w 2013 roku

- Informacji z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2013 roku

- Sprawozdania komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie z działalności w 2013 roku

-Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski

-Projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Lipnowskiego na rok 2014

9. Podtrzymał negatywną opinię Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie dotycząca przebiegu dróg przewidzianych pod drogi gminne w mieście i gminie Skępe.

10. Wyraził zgodę na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej nr 380/16 Panu Markowi Bruzdewiczowi za kwotę 100 zł netto miesięcznie.

11. Wyraził zgodę na sporządzenie aneksów do umów najmu lokali w miejscowości Dobrzyń n/ Wisłą wynajmowanych przez Panią Beatę Rzęsewicz, Panią Łucję Sztupecką oraz Pana Andrzeja Pączkowskiego, mających na celu waloryzację czynszu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2013 opublikowany przez Prezesa GUS dnia 15.01.2014 roku

12. Podjął decyzję w sprawie zwiększenia kwoty zabezpieczonej na zakup trzech samochodów osobowych do wartości 173,500,00 zł. Kwestia ta ma być poruszona na Sesji Rady Powiatu w Lipnie

13. Zobowiązał Referat Gospodarczo-Administracyjny do uruchomienia procedury przetargowej, zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę energii elektrycznej w sprawie zadania pn „Dostawa energii elektrycznej dla jednostek Powiatu lipnowskiego”

14. Zobowiązał Kierownika Referatu Gospodarczo-Administracyjnego pana Arkadiusza Linkowskiego do przygotowania zlecenia dla Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku w ramach wykonania zadania szkoleniowego w wyżej wymienionej uczelni bez uruchamiania procedury przetargowej, a Komendzie Powiatowej PSP w Lipnie powierzył kwestię organizatora kursu. Kurs szkoleniowy dotyczy członków Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Koszt szkolenia jednej osoby wynosi ok. 400 zł, do przeszkolenia jest 32 druhów. Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia to marzec 2014 roku.

Czwarte posiedzenie odbyło się dnia 28 lutego 2014r.

Zarząd Powiatu w Lipnie:

1 Przyjął autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 lutego 2014 roku dotyczące zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok

2. Pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący wprowadzenia stałej zmiany organizacji ruchu na ul. Piłsudskiego w Lipnie w ciągu drogi powiatowej nr 2743C.


Ad.7. Przyjęcie Informacji Zarządu Powiatu w Lipnie z wykonania uchwał Rady Powiatu w Lipnie podjętych 2013r.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał pokrótce zapisy zawarte w Informacji Zarządu Powiatu w Lipnie z wykonania uchwał Rady Powiatu w 2013r. Dodał, że w omawianym okresie odbyło się 8 sesji Rady Powiatu w Lipnie, na których podjęto łącznie 64 uchwały. Rada Powiatu zapoznała się z Informacją nie stwierdzając żadnych uwag. /załącznik nr 1 do protokołu/


Ad.8. Przyjęcie Informacji z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2013r.

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, iż w 2013 roku Rada Powiatu obradowała na 8 sesjach, na których podjęła łącznie 64 uchwały. Przypomniał także, że Rada działała na podstawie planu pracy Rady przyjętego Uchwałą Nr XXV/185/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 grudnia 2012r. /załącznik nr 2 do protokołu/


Ad.9. Sprawozdanie komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie z działalności w 2013 roku

Przewodniczący Rady powiedział, że w 2013 roku komisje działały na podstawie planu pracy Komisji zatwierdzonego Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie XXV/187/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.

Przewodniczący Rady odczytał treść sprawozdania komisji stałych z działalności w 2013 roku.

Rada Powiatu zapoznała się z treścią sprawozdania. Pytań, uwag nie było.

/załącznik nr. 3 do protokołu/


Ad.10 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat lipnowski.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał zgromadzonym treść sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat lipnowski za rok 2013. Radni przyjęli powyższe sprawozdanie nie stwierdzająć uwag.

Starosta Powiatu Lipnowskiego Pan Krzysztof Baranowski poinformował zebranych, że w 2013 roku dołożono z budżetu Powiatu kwotę 17 000 zł na wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli. /sprwozdanie stanowi załącznik nr.4 do protokołu/


Ad.11. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014.

Przewodniaczący Rady Powiatu poprosił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana Wiesława Białuchę.

Przewodniczący Rady podziękował za odczytanie uchwały i zwrócił się do Radnych o pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014.

 • przystąpienia i realizacji projektu pn.,,Powiat stawia na młodzież”, w okresie od 01.01.2014r. do 30.07.2015r.

Głos zabrał Starosta Lipnowski podkreślając, iż wyżej wymieniony projekt jest kolejnym, korzystnym przedsięwzięciem finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym bierze udział Powiat Lipnowski. Dodał, że dzięki udziałowi w projekcie młodzież będzie miała możliwość odbycia miesięcznego stażu otzymując wynagrodzenie rzędu 1 600 zł netto.

Przewodniczący Rady Powiatu popropsił o odczytanie treści uchwały Wiceprzewodniczącą

Rady Powiatu Panią Halinę Opalczewską.

Przewodniczący Rady podziękował za odczytanie uchwały i zwrócił się do Radnych o pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia i realizacji projektu pn.,,Powiat stawia na młodzież”, w okresie od 01.01.2014r. do 30.07.2015r.


Ad. 12,13. Wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Starosta Lipnowski Pan Krzysztof Baranowski poprosił Skarbnik Powiatu Panią Barbarę Małkiewicz o omówienie tematu zadłużenia Powiatu Lipnowskiego w związku z zasłyszanymi nieprawdziwymi informacjami na ten temat.

Pani Skarbnik powiedziała, że na koniec 2014 roku planowane zadłużenie wyniesie 50,4% - w porównaniu z rokiem 2009, kiedy to zadłużenie sięgało 133,5%. Wynik nie jest zły, biorąc pod uwagę fakt, iż 27% z ogółu zadłużenia to dług przejęty os Spółki Szpital Lipno. Dodała także, iż około 10 000 000 zł przeznaczono na inwestycje i remonty, około 160 000 zł to comiesięczna kwota spłaty długu po szpitalu. Ponadto zabezpieczono środki na zakup kolonoskopu, remont pogotowia oraz oddziału chirurgii.

Głos zabrał Radny Pan Jacek Zająkała wyrażając swoje zdanie na temat zadłużenia Powiatu. Powiedział, że każda decyzja Rady niesie za sobą konswkwencje, również w przypadku przejęcie długu po szpitalu. Decyzja o przejęciu zadłużenia była dobra, ale należy zaakceptowac fakt, iż działa ona niekorzystnie na wynik np. Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nie można zatem rozdzialać ogólnego zadłużenia na zadłużenie Powiatu i dług przejęty po Spółce Szpital Lipno. Dodał jednak, iż pozytywnym aspektem tej sprawy jest oczywiście fakt, iż konsekwentnie Szpital jest oddłużany i łatwiej w niego iwestować.

Starosta Powiatu powiedział, że według opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Powiat Lipnowski dobrze gospodaruje finansami. Owszem kwestia zadłużenia jest aktualna, ale wskaźniki finansowe są bezpieczne, nie ma więc powodu do niepokoju.

Starosta Powiatu K. Baranowski odniósł się jeszcze do nieprawdziwych informacji na temat zarobków pracowników Szpitala. Poinformował, że stawka godzinowa lekarza to około 50 zł za godzinę, a sytuacja zarobkowa pielęgniarek jest porównywalna z innymi szpitalami. Należy również wziąć pod uwagę dużą ilość godzin spędzonych na dyżurach. Generalnie globalna stawka wynagrodzenia zależy od tego ile kto pracuje.

Następnie głos zabrał obecny na sesji Rady Powiatu Ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala Lipno pan Wacław Wyborski. Podziękował Staroście Lipnowskiemu za podjęcie decyzji dotyczącej zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego – kolonoskopu. Powiedział, że to profesjolnalne urządzenie umożliwi wczesne wykrywanie schorzeń jelita cienkiego i grubego oraz sprawi, iż wykonanie badania będzie dla pacjenta mniej nieprzyjemne. Podkreślił, że sprzęt spełni funkcje nie tylko kolonospkopu ale także półgastroskopu.

Radny Przemysław Gęsicki zwrócił się z zapytaniem do zastępcy dyrektora Szpitala lipnowskiego Jerzego Szyjkowskiego o sytuację związaną z nadwykonaniami na odziale OIOM.

Zastępna Dyrektora ds. Lecznictwa Pan Jerzy Szyjkowski powiedział, że sprawa nie jest zakończona, po opinii biegłych postępowanie Szpitala jest uzasadnione, a pacjenci byli przyjmowani na OIOM w przypadkach wymagajacych podjęcia takiej formy hospitalizacji.

Zastępca Dyrektora wypowiedział się także na temat obrotu finansowego Szpitala – powiedział że, sytuacja jest zadowalająca choć nie w pełni satysfakcjonująca. Dodał także, że w Przychodni będzie przyjmował specjalista w dziedzinie ortopedii: we wtorki, czwartki i piątki.

Następnie głos zabrał radny Przemysław Gęsicki zwracając się z wnioskiem do Starosty o remont drogi na odcinku Lipno-Dobrzyń, która jest w stanie wymagającym natychmiastowej naprawy.

Starosta powiatu Pan Krzysztof Baranowski powiedział, że 21 marca 2014 roku odbędzie się spotkanie wójtów oraz burmistrzów i wtedy temat remontu dróg zostanie poruszony.

Radny Krzysztof Grzywiński zwrócił się z prośbą do Starosty Lipnowskiego o przekazanie nieobecnemu na sesji Rady Powiatu Komendantowi Policji Powiatowej w Lipnie informacji na temat niewłaściwej reakcji funcjonariuszy Policji poproszonych o interwencję w sprawie osób spożywających alkohol w miejscu publicznym.

Radny Jerzy Wysocki wyraził swoje podziękowania dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pana Wojciecha Jańczka w związku z regularnym odśnieżaniem drogi na odcinku Tulibowo-Krępe, która co roku jest zasypywana i blokowana przez śnieg. Ubiegłej zimy dzięki dbałości służb Zarządu Dróg Powiatowych droga była przjezdna.

14. Sprawy rożne i komunikaty.

Starosta Lipnowski podziękował radnym za finansowe wsparcie pogorzelców z Hornówka. Powiedział, że zebrana kwotę 650 złotych przekazano poszkodowanym.

Starosta Powiatu przedstawił także zebranym wniosek od Stowarzyszenia „Nadzieja”, którego prezes zwrócił się o pomoc w zaorganizowaniu zbiórki pubicznej dla Ukrainy. Poprosił zebranych o wsparcie finansowe oraz o rozpowszechnienie tej informacji.

15. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski zamknął XXXV sesję Rady Powiatu w Lipnie w w dniu 28 lutego 2014 roku.


Protokołowała:

Małgorzata Nowak


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nowak (28 lutego 2014)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (19 listopada 2014, 08:45:06)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 511