Protokół Nr XXXIV/2014 z XXXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 20. stycznia 2014 roku

XXXIV sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie.

Sesja rozpoczęła się o godz. 13:00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz.14:00.

1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia XXXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie dokonał Przewodniczący Rady D. Kłobukowski. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa oraz zaproszonych gości. /lista obecności w załączeniu do protokołu/

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. /Nieobecny radny: Gęsicki Przemysław i Góźdź Jacek - nieobecność usprawiedliwiona/

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Krzysztof Grzywiński.

4. Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie do porządku obrad tradycyjnie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok.

Następnie zwrócił się do Pani Skarbnik o omówienie autopoprawek do projektu budżetu na rok 2014.

Pani Skarbnik, odnosząc się do autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2014 rok powiedziała, iż uwzględniono wzrost dochodów w kwocie 46 280 zł, które zamkną się kwotą 58 291 750 zł. Zmiany w planowanych dochodach dokonano w następujących działach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01005 – prace geodezyjne. Zwiększeniu ulegną dochody z tytułu wpłat na przeprowadzenie klasyfikacji na wniosek właściciela gruntów. Planowany wzrost dochodów – 30 000zł.

Dział 750 – administracja publiczna – rozdział 75020 - starostwa powiatowe - planowany wzrost dochodów 5 000 zł z tytułu wpłat nie mieszczących się w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 1280 zł z tytułu wpłat kar.

Dział 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa – plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5000 zł z tytułu wpłat z urzędów skarbowych jako udziałów od osób prawnych.

Dział 758 – różne rozliczenia – rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – wzrost dochodów o kwotę 5000 zł z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym powiatu oraz odsetek od lokat terminowych.

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 42 680 zł i zamknie się kwotą 62 291 670 zł. Zmian dokonano w działach:

Dział 010- rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 – prace geodezyjne. Zwiększeniu ulegną wydatki w kwocie 30 000 zł z tytułu wpłat na przeprowadzenie klasyfikacji na wniosek właściciela gruntów.

Dział 020 – leśnictwo, rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – plan wydatków zwiększa się o kwotę 17 881 zł, z tytuły zwiększenia wydatków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz na przeprowadzenie przeklasyfikowania gruntów rolnych.

Dział 700 – działalność usługowa, rozdział 71614 – opracowania geodezyjne i kartograficzne ulegają zwiększeniu o kwotę 4 496 zł, są to wydatki odpisu zawodowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 750 – administracja publiczna, rozdział 75020 – starostwa powiatowe – plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 900 zł w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 754 – bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – zwiększeniu ulegają wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń dla strażaków ochotników w zakresie ratownictwa. Zmniejszają się się wydatki w zakresie przekazania dotacji gminom na podniesienie gotowości bojowej OSP.

Dział 801 - oświata i wychowanie – zmniejszeniu ulegają wydatki o kwotę 107 554 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół Specjalnych, Zespole Szkół w Skępem i Dobrzyniu nad Wisłą oraz w Zespole Szkół Technicznych I Publicznej Szkoły Muzycznej w Lipnie. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych oraz gimnazjach specjalnych. Zmniejszają się wydatki dotyczące wypłaty wynagrodzeń oraz wydatki inwestycyjne.

Dział 801 – rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego – plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1 000 zł z tytuły zmniejszenia wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801- rozdział 80195 – pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 3009 zł z tytułu projektu na wydatki nie realizowane w roku 2013 oraz wydatki związane z należnym odpisem na zawodowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w projekcie.

Dział 851 – ochrona zdrowia – rozdział 85111 – szpitale ogólne – zwiększenie wydatków o kwotę 241 904 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych.

Dział 852 – pomoc społeczna – plan wydatków zmniejsza się o kwotę 9 304 zł – dot. dotacji za dzieci znajdujące się w placówkach na terenach innych powiatów. Zwiększeniu ulegają natomiast wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rodzinach zastępczych . Zmniejszeniu ulegają wydatki na Fundusz Pracy.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne – zwiększenie wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zmniejszenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń.

Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za omówienie autopoprawek i projektu uchwały w zakresie zmian w budżecie Powiatu i zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad autopoprawek do budżetu powiatu na 2014r.

Przewodniczący przystąpił do odczytania propozycji porządku obrad:

 1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum

 3. Powołanie sekretarz obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 z przyjętymi poprawkami

- przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2013 rok.

- wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na cele administracyjno - biurowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipnie oraz umowy najmu garażu murowanego z przeznaczeniem na przechowywanie samochodu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipnie.

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy rożne i komunikaty.

 4. Zakończenie.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Ad.5. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i do dnia dzisiejszego nie wpłynęły do niego uwagi. Zapytał czy radni mają jeszcze jakieś uwagi.

Uwag nie było, radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Ad.6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od od 19 grudnia 2013 do 20 stycznia 2014 roku. Zaznaczył, że w tym terminie odbyły się 4 posiedzenia Zarządu:

- 19 grudnia 2013 roku Zarząd Powiatu upoważnił naczelnik z Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, panią Annę Smużewską do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy boiska piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół w Skępem. Przetarg został już ogłoszony. Koszt tego przedsięwzięcia to około 3 100 000 złotych. Trwa oczekiwanie na oferty od firm, które zechciałyby przystąpić do tego zadania.. Termin realizacji zadania - 15 kwietnia do końca października br.

Zarząd Powiatu upoważnił również Wicestarostę Jarosława Poliwkę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego budowy sali gimnastycznej w Lipnie i do dokonywania wszelkich czynności prawnych w tym zakresie. Przetarg został już ogłoszony, trwa oczekiwanie na firmy chcące podjąć się tego zadania.

Zarząd Powiatu upoważnił Sekretarza Powiatu pana Zbigniewa Chmielewskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu trzech samochodów osobowych na potrzeby Powiatu Lipnowskiego. Kwestia ta poruszana była już na poprzedniej sesji.

- Następne posiedzenie Zarządu Powiatu odbyło się 30 grudnia 2013 roku. Podjęto wtedy Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości tj. garażu dla pana Janusza Dobrosia i pani Ewy Adamowicz. Pan J. Dobroś nie przystąpił jednak do przetargu w wyznaczonym terminie. Następny termin to 27 lutego, Pan Starosta wyraził nadzieję, iż tym razem dojdzie do zawarcia aktu notarialnego.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń piwnicznych (119 metrów) na potrzeby młodzieży, karateków proponując kwotę 750 złotych miesięcznie.

Zarząd Powiatu zobowiązał Referat Gospodarczo – Administracyjny i Zamówień Publicznych do przygotowania na najbliższą sesję Rady Powiatu projekt uchwały przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego i garażu na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

- Posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 9 stycznia br. – wystąpiono do pana Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie dzisiejszej sesji. Przekazane zostały materiały z wyjątkiem autopoprawek do budżetu, o których mówiła wcześniej pani Skarbnik B. Małkiewicz. Wyrażono opinię dotyczącą propozycji zaliczenia drogi w mieście Włocławek do kategorii dróg powiatowych. Przyjęto plan zadań promocyjnych na rok 2014 dodając do niego dwie duże imprezy, o które wnioskowali mieszkańcy oraz stowarzyszenia działające na rzecz pożytku publicznego.

Udostępniono działkę stanowiącą własność Powiatu na potrzeby związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, na której prezentowano mieszkańcom miasta pojazdy sprowadzone przez WOŚP.

Negatywnie rozpatrzono pismo ze Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie partycypowania w kosztach funkcjonowania przeprawy promowej w mieście Nieszawa. Pan Starosta K. Baranowski zaznaczył, iż Powiat Lipnowski już finansował koszty naprawy promu i w tej chwili nie zamierza brać udziału w jego utrzymaniu.

W sprawie wniosków płynących z Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie ilości godzin zajęć z emisji głosu.

W sprawie wniosków z Zespołu Szkół w Skępem Pan Starosta K. Baranowski upoważnił panią Dyrektor Agnieszkę Skoczylas do zakupu 34 kompletów umundurowania dla uczniów I klasy o profilu militarno-sportowym.

Pan Starosta K. Baranowski opowiedział również o sytuacji Szpitala w Lipnie. Nadmienił, iż pomimo wszechstronnego kryzysu szpital funkcjonuje poprawnie. Pracownicy otrzymali z funduszu świadczeń socjalnych premie: w grudniu 2013 – 600 zł , a w styczniu 2014 -150 zł. Zakupiono nowoczesny sprzęt do badań: echo serca za około 190.000 zł oraz USG ginekologiczne za około 50.000 złotych. Zakończono remont apteki oraz kuchni. W ocenie Zarządu prace wykonano w sposób satysfakcjonujący.

W sprawie kontraktu dla Szpitala Pan Starosta nie chciał ujawniać szczegółów – nadmienił, iż Komisja Zdrowia ma prawo do wglądu w dokumentację. Powiedział również, że Prezes Szpitala w Lipnie Pan Józef Waleczko zapewnił, iż rok 2013 zakończy się wynikiem dodatnim. Dokładny bilans ukaże się w czerwcu.

Pan Starosta K. Baranowski omówił także sprawy poruszone na Zarządzie Powiatu w dnia 20 stycznia 2014 roku – tj. sprawa autopoprawek, o których wspomniała Pani Skarbnik, a także sprawa Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Zarząd Powiatu upoważnił Kierownika Referatu Gospodarczo-Administracyjnego do prezentacji obiektu zainteresowanym osobom. Firma Wiksbud jest zainteresowana zakupem tego obiektu, trzeba jednak dokonać nowej wyceny ponieważ poprzednia uległa przedawnieniu. Pan Starosta K. Baranowski przypomniał, iż osobą odpowiedzialną za kontakty z firmami zainteresowanymi rozbiórką starego szpitala jest pan Sekretarz Zbigniew Chmielewski.

Kolejne zagadnienie dotyczy możliwości budowy zatoczki samochodowej przy ul. Sierakowskiego – w związku z licznymi zapytaniami i wnioskami ze strony mieszkańców, oraz radnych sprawę poruszy się pod koniec sesji.

Podpisano umowę na zakup autobusu, upoważnioną osobą do przeprowadzenia przetargu był Kierownik Referatu Gospodarczo Administracyjnego – Pan Arkadiusz Linkowski. Autobus zgodnie z umową winien być dostarczony do 15 kwietnia 2014 roku. Napływają już zgłoszenia o chęci wynajęcia pojazdu.

Starosta K. Baranowski opowiedział również o wizycie członka Zarządu Powiatu w Telewizji Polskiej w związku z dalszą współpracą dotyczącą Festiwalu Piosenki Ranczerskiej – sprawa została rozpatrzona pozytywnie, Telewizja wyraża zainteresowanie oraz chęć udziału w przedsięwzięciu. Trwają spotkania i omawianie szczegółów. Tygodnik Rolniczy zaoferował 200 000 złotych na pomoc w realizacji zadania.

Pan Starosta Krzysztof Baranowski udzielił głosu Panu Sekretarzowi Zbigniewowi Chmielewskiemu w celu omówienia poruszonej wcześniej kwestii związanej ze sprzedażą i rozbiórką starego szpitala. Pan Sekretarz powiedział, że sprawa jest trudna od strony zamówień publicznych jednak znalazły się firmy, które deklarują, że teren uporządkują tak, aby obiekt nie stanowił zagrożenia. Zadanie jest skomplikowane, jednak otrzymany podczas rozbiórki surowiec wtórny tj. gruz oraz przetworzoną stal będzie można użyć do innych celów.

Przewodniczący Rady podziękował za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o pytania.

Radny Rafał Wiśniewski zapytał jakie są dalsze plany Zarządu Powiatu w zakresie budowy wspomnianej wcześniej zatoczki samochodowej?

Pan Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski poinformował, iż na wniosek radnego oraz Urzędu Miasta odbyło się spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Panem Wojciechem Jańczakiem, dokonano wizji lokalnej i ustalono, że najlepszym rozwiązaniem byłoby gdyby Urząd Miasta oddał na rzecz Powiatu część gruntu zielonego przy ul. Sierakowskiego i wtedy Zarząd Dróg Powiatowych przystąpi do realizacji zadania.

Pan Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Kłobukowski podziękował Panu Staroście za odpowiedź i zwrócił się do radnych o dalsze zapytania.

Pytań nie było.

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 z przyjętymi autopoprawkami

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2014 z przyjętymi autopoprawkami.

- przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2013 rok.

Pan Przewodniczący Rady Powiatu D. Kłobukowski poinformował, że sprawozdanie znajduję się w otrzymanych materiałach i zwrócił się do Radnych o uwagi.

Pan Starosta K. Baranowski przekazał Radnym informację o dacie następnego spotkania Komisji Bezpieczeństwa, tj. 7 lutego 2014 roku, na którym będą przedstawiane propozycje dotyczące utworzenia oddziału odwykowego oraz schroniska dla zwierząt na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady zwrócił się ponownie do Radnych o pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poprosił panią Wiceprzewodniczącą Rady Halinę Opalczewską o odczytanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa w Lipnie za 2013 rok.

Przewodniczący Rady podziękował za odczytanie uchwały i zwrócił się do Radnych o pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa w Lipnie za 2013 rok.

- wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na cele administracyjno - biurowe dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipnie oraz umowy najmu garażu murowanego z przeznaczeniem na przechowywanie samochodu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący rady poprosił o odczytanie uchwały Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Pana Wiesława Białuchę.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na cele administracyjno - biurowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipnie oraz umowy najmu garażu murowanego z przeznaczeniem na przechowywanie samochodu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipnie.

Ad .8,9.Wnioski i zapytania oraz odpowiedzi na wnioski i zapytania

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych o pytania, uwagi.

Radny Krzysztof Grzywiński zwrócił się z pytaniem o staże lub inne formy pracy dla osób bezrobotnych w roku 2014.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pan Mieczysław Rojek powiedział, że pierwsze staże ruszą z początkiem lutego. Będzie to pierwsza tura, kolejne regularnie do końca roku. Przewidziane są także środki na prace interwencyjne. Skomentował również kwestię segregacji bezrobotnych na trzy grupy oraz zilustrował sytuację bezrobocia w Powiecie Lipnowskim.

Następnie głos zabrał Pan Starosta Lipnowski pan Krzysztof Baranowski chcąc wyjaśnić kwestię sprzedaży służbowego samochodu oraz zakupu nowego. Wyraził swoje ubolewanie nad faktem, iż docierają do niego informacje o poruszaniu tej kwestii na spotkaniach politycznych i rzekomym nierzetelnym przeprowadzeniu postępowania przetargowego i łączenia go z postępowaniem prywatnych interesów. Wyjaśnił na jakich warunkach doszło do sprzedaży oraz zakupu samochodu oraz zachęcił do bezpośredniego zadawania pytań bez zbędnych insynuacji.

Ad.10.Sprawy różne.

Pan Przewodniczący Rady odnosząc się do pisma otrzymanego z Rady Gminy Kikół poinformował zgromadzonych o pomoc w zbiórce środków finansowych dla pogorzelców z Hornówka. Poprosił o pozostawianie datków w Biurze Organów Powiatu Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski zamknął XXXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie w w dniu 20 stycznia 2014 roku.


Protokołowała:

Małgorzata Nowak

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nowak (20 stycznia 2014)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (19 listopada 2014, 08:40:46)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 496