Protokół nr XXX/2013 z XXX sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 30 sierpnia 2013 roku

XXX sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Zespole Szkół Technicznych ul. Okrzei 3. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godzinie 13:00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 14:25.


1. Otwarcie XXX sesji Rady Powiatu w Lipnie

Otwarcia XXX sesji Rady Powiatu w Lipnie dokonał Przewodniczący Rady D. Kłobukowski. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa oraz zaproszonych gości.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 14 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. (nieobecni radni: Jacek Góźdź, Mieczysław Kwiatkowski, Mariusz Linkowski, Jerzy Wysocki, J. Wiśniewski).

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad

Sekretarzem obrad wybrany został radny Jacek Zająkała.


5. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i radni mieli możliwość zapoznania się z nim. Zapytał, czy radni mają uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęli Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.


4. Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie do porządku obrad tradycyjnie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2013 rok.

Następnie zwrócił się do Pani B. Małkiewicz - Skarbnik Powiatu o omówienie autopoprawek.

B. Małkiewicz – powiedziała, że zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiej budżet Powiatu Lipnowskiego po stronie wydatków w rozdziale 70005 ulega zwiększeniu o kwotę 29 000 zł z przeznaczeniem na remont dachu pałacu w Grochowalsku. Ponadto dodała, że budżet Powiatu Lipnowskiego przystosowuje się do wolnych środków i łączna kwota przychodów wynosi 302 206 zł, natomiast nadwyżka budżetu między dochodami a wydatkami wynosi 1 114 574 zł. Zaznaczyła, że w związku z powyższym została wprowadzona korekta dochodów, które zostały wykonane ponad plan poprzez ich zwiększenie, natomiast wydatki, które zostały zakończone i nie będą już realizowane zostały obniżone. Zaznaczyła, że tam gdzie były oszczędności budżetu, co pokazało wykonanie procentowe za okres 7 miesięcy, też można było minimalnie obniżyć.

Pytań, uwag nie było.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o przegłosowanie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie do porządku obrad dzisiejszej sesji.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęli tę zmianę do proponowanego porządku obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał proponowany porządek obrad wraz z autopoprawkami i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XXX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013,

 • zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028,

 • zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół na realizację zadania pn. „ Budowa chodnika wzdłuż ul. Rypińskiej w miejscowości Kikół”,

 • wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu n/Wisłą,

 • wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem,

 • likwidacja 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Dobrzyniu n/Wisłą,

 • likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Skępem,

 • kontynuowania umowy dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, spółce POLKOMTEL SA,

 • kontynuowania umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sierakowskiego 10 B zawartej z Kujawską – Pomorską Siecią Informacyjną sp zo.o.

 • Wnioski i zapytania,

 • Odpowiedzi na wnioski i zapytania,

 • Sprawy różne i komunikaty,

 • Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do realizacji porządku obrad.


6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 25 czerwca 2013 roku do 30 sierpnia 2013 roku/ treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski szczegółowo omówił następujące kwestie.

Powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie negatywnie rozpatrzył pisma dot. dofinansowania ze środków PFRON. Dodał, że Powiat Lipnowski w tym roku otrzymał więcej pieniędzy z PFRON niż w roku ubiegłym, jednak mimo to są to środki niewystarczające na zrealizowanie zamierzonych celów t.j. skierowanie osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne czy likwidację barier architektonicznych. Zaznaczył, że wniosków o dofinansowanie z PFRON z każdym rokiem jest coraz więcej i środki, które Powiat Lipnowski otrzymuje powinny być trzykrotnie większe niż dotychczas, jednak podejrzewa, że to i tak byłoby niewystarczające, aby w pełni zadowolić społeczeństwo. Dodał również, że w tym roku Zarząd Powiatu zdecydował, że wszystkie otrzymane środki z PFRON będą przekazywane głównie dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Zaznaczył, że pomoc dla tych dzieci ma być w formie zakupu sprzętu ortopedycznego oraz przekazanie pieniędzy na dalsze kształcenie. Dodał, że wpływa dużo wniosków - próśb o wyremontowanie łazienki w związku z jej brakiem. Zaznaczył, że takich spraw Powiat Lipnowski w latach poprzednich zrealizował dość dużo i teraz zdecydował, że pomoc finansowa zostanie skierowana dla dzieci i młodzieży.

Ponadto Starosta Lipnowski powiedział, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie umów dzierżawy gruntu pod garaże blaszane. Dodał, że po przejętym SP ZOZ w Lipnie, Powiat Lipnowski przejął grunty na których znajduje się około 100 miejsc pod garaże blaszane i garaże murowane. Podkreślił, że w pierwszej kolejności zaczęto zbywać te grunty z którymi nie było żadnych problemów proceduralnych, natomiast obecnie przystępuje do rozwiązywania tych z którymi wiązały się pewne problemy, które powinny być rozwiązane na początku 2014 roku.

Następnie powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie udzielił odpowiedzi samorządowi Miasta Lipna, że budowa parkingu przy ul. Sierakowskiego tj. działka nr 2673/4 jest niezwykle potrzebna, jednakże grunty na których ma powstać parking należą do Gminy Miasta Lipna i to do samorządu miejskiego należy inicjatywa w tej sprawie.

Ponadto powiedział, że Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na wykorzystanie przez Gminę Miasta Lipna nieruchomości gruntowej po starych szklarniach przy Szpitalu w Lipnie tj. działka nr 88/6 o pow. 0,1960 ha na budowę parkingu. Nadmienił, że właścicielem gruntu jest Powiat Lipnowski a dzierżawcą Szpital Lipno Sp. zo.o. Dodał również, że między tymi podmiotami została zawarta stosowna umowa, dzięki której Powiat otrzymuje miesięczną opłatę w wysokości 20 000 zł. W związku z powyższym Powiat Lipnowski nie ma zamiaru rezygnować z umowy jaka została zawarta z Prezesem Zarządu Spółki Szpital Lipno.

Starosta Lipnowski powiedział, że wpłynęło pismo od Wójta Gminy Wielgie o przejęcie i zagospodarowanie działki o nr ew. 165/1 o pow. 0,0514 w miejscowości Czarne na budowę parkingu przy Ośrodku Zdrowia. Zaznaczył, że w związku z tym, iż ten grunt jest pasem przydrogowym konieczne byłoby jego oddrogownienie, które jak wiadomo jest procedurą długotrwałą i wymagającą uzyskania opinii Zarządu Województwa i pobliskich samorządów. W związku z tym faktem Władze Powiatu mając na uwadze oczekiwania społeczne mieszkańców Gminy Wielgie postanowiły dokonać zagospodarowania tego terenu we własnym zakresie, planując na ten cel kwotę 50 000 zł.

Następnie Starosta Lipnowski powiedział, że w związku z pismem Urzędu Miejskiego w Lipnie dotyczącym przejęcia budynku starego Szpitala przy ul. 11-go listopada za „przysłowiową złotówkę”, Zarząd Powiatu stanął na stanowisku, że nikomu nie odda tego gruntu za „przysłowiową złotówkę” tym bardziej, że w latach poprzednich Powiat Lipnowski musiał zapłacić Gminie Miasta Lipna zobowiązania z tytułu niepłaconego przez SP ZOZ w Lipnie podatku od nieruchomości w wysokości 1 500 000 zł. Podkreślił, że w związku z takim stanowiskiem Władz Miasta Lipna , Zarząd Powiatu w Lipnie upoważnił Sekretarza Powiatu Z. Chmielewskiego do rozeznania się w firmach, które zajmują się rozbiórką budynków i ma nadzieję, że w najbliższym czasie Sekretarz Powiatu poinformuje o propozycjach takich firm. Nadmienił, że Zarząd Powiatu przymierza się do rozbiórki budynku po starym szpitalu, przeznaczeniu gruzu z rozbiórki na drogi natomiast złom zostanie sprzedany,a środki pochodzące z tego tytułu zasilą budżet Powiatu Lipnowskiego. Dodał, że ma nadzieję, że po rozebraniu tego budynku znajdzie się chętny na zakup samego gruntu położonego na ul. 11-go listopada w Lipnie.

Następnie Starosta Lipnowski powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie podjął uchwałę w sprawie przystąpienia i realizacji projektu pn.: „Powiat stawia na młodzież, w okresie od 01.01.2014 do 30.07.2015 r.” Dodał, że w/w projekt opiewa na kwotę 1 070 000 zł. Zaznaczył, że jeżeli projekt zostanie już podpisany i zaakceptowany przez Ministra Finansów, wówczas zapewni on 110 staży dla młodzieży ze szkół ogólnokształcących.

Na koniec omawiania sprawozdania z Zarządu Powiatu Starosta Lipnowski w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym przedstawił wyniki naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski. Poinformował, że tegoroczny rok szkolny rozpocznie o 30 uczniów mniej niż w roku ubiegłym, natomiast do szkoły muzycznej I stopnia zapisało się na ten rok szkolny ponad 80 uczniów, za co jest niezmiernie wdzięczny Pani Dyrektor Ilonie Gronkowskiej. Nadmienił, że nabór do szkół wieczorowych nadal trwa i ma nadzieję, że liczba uczniów chętnych do podjęcia nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Lipnowski będzie jeszcze większa niż dotychczas. Dodał również, że godziny pracy nauczycieli zostały rozłożone tak, żeby praca była dla każdego z nich, a nauczyciele, którzy pracują w prowadzonych projektach edukacyjnych mają z tego tytułu dodatkowe dochody.

Nadto Starosta złożył na ręce Pani Katarzyny Piątkowskiej akt powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą. Zaznaczył, że Pani K. Piątkowska była jedynym kandydatem na to stanowisko i uzyskała maksimum głosów. Następnie odczytał treść aktu powołania informując, że Zarząd Powiatu powierza jej pełnienie tej funkcji na okres 5 lat.

Pani K. Piątkowska serdecznie podziękowała Staroście i Zarządowi Powiatu. Dodała, że będzie sumiennie wykonywała obowiązki na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą i postara się nie zawieść powierzonego jej zaufania.

Następnie Starosta wręczył i odczytał akt powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta, który otrzymał Pan Lech Statkiewicz – dotychczasowy Dyrektor tej placówki, na okres 5 lat.

Pan L. Statkiewicz serdecznie podziękował Panu Staroście i Zarządowi Powiatu za powierzenie pełnienia funkcji Dyrektora Zespołu Szkół im. R. Traugutta na kolejną kadencję.

Ponadto Starosta Lipnowski powiedział informacyjnie, że w ubiegłych latach kiedy Skarbnik Powiatu przedstawiła Radzie Powiatu w Lipnie, że sytuacja finansowa budżetu Powiatu Lipnowskiego jest trudna, to taka właśnie była. Od pewnego czasu sytuacja ta się zmieniła, stan finansowy Powiatu Lipnowskiego można określić, że jest dobry, dzięki czemu wszystkie zobowiązania płacone są w wymaganym terminie. Dodał, że stan finansów jest na tyle dobry, iż Powiat Lipnowski może wspomagać finansowo jednostki organizacyjne Powiatu jak również przekazywać środki finansowe na organizację różnych imprez kierowanych do społeczeństwa Powiatu Lipnowskiego jak np. przeznaczając środki na organizację imprezy organizowanej przez młodzież pod nazwą „Zakończenie lata – LIPA” w formie ufundowania dwóch czeków dla najlepszych zespołów w kwocie 750 zł i 500 zł.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za przedstawienie sprawozdania i zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.


7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o pytania, uwagi dotyczące zmian w budżecie.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

(14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


- zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2013 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o pytania, uwagi dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2013 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2013 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

(14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


- zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół na realizację zadania pn.” Budowa chodnika wzdłuż ul. Rypińskiej w miejscowości Kikół”.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o pytania, uwagi dotyczące tego zagadnienia.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół na realizację zadania pn. ” Budowa chodnika wzdłuż ul. Rypińskiej w miejscowości Kikół”.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie: zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół na realizację zadania pn.” Budowa chodnika wzdłuż ul. Rypińskiej w miejscowości Kikół.

(14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


- wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o pytania, uwagi dotyczące tego zagadnienia.

Starosta Lipnowski wyjaśniając powiedział, że zmieniające się przepisy oświatowe powodują, że nazewnictwo „wyłączenie” bądź „likwidacja” danej szkoły nie współgrają ze stanem faktycznym. Dodał, że jeżeli w uchwale jest mowa o wyłączeniu bądź likwidacji to zmienia się tylko forma funkcjonowania danej szkoły.

Następnie Przewodnicząca H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały w sprawie wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie: wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Związku Młodzieży Wiejskiej w Dobrzyniu nad Wisłą.

(14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

- wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o pytania, uwagi dotyczące tego zagadnienia.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie: wyłączenia 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

(14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


- likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Dobrzyniu nad Wisłą.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o pytania, uwagi dotyczące tego zagadnienia.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały w sprawie likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Dobrzyniu nad Wisłą.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie: likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Dobrzyniu nad Wisłą.

(14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


- likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego Dla Dorosłych w Skępem.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o pytania, uwagi dotyczące tego zagadnienia.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały w sprawie likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełniającego Dla Dorosłych w Skępem.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie: likwidacji 3-letniego Technikum Uzupełaniającego Dla Dorosłych w Skępem,

(14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


- kontynuowania umowy dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, spółce POLKOMTEL SA.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o pytania, uwagi dotyczące tego zagadnienia.

Starosta Lipnowski wyjaśniając powiedział, że w związku z przedłużeniem umowy dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, spółce POLKOMTEL, Powiat Lipnowski proponuje zwiększenie kwoty dzierżawy z 1 800 zł na 2 500 zł. Dodał, że jeżeli kwota ta jest niewystarczająca można rozważyć jej zwiększenie do 3 000 zł.

Następnie Przewodnicząca H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały w sprawie kontynuowania umowy dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, spółce POLKOMTEL SA.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie: kontynuowania umowy dzierżawy działki nr 49/6 położonej w Nowej Wsi, gmina Wielgie, spółce POLKOMTEL SA.

(14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


- kontynuowania umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie z Kujawsko – Pomorską Siecią Informacyjną sp zo.o.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o pytania, uwagi dotyczące tego zagadnienia.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały w sprawie kontynuowania umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie z Kujawsko – Pomorską Siecią Informacyjną sp zo.o.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie: kontynuowania umowy najmu części nieruchomości położonej przy ul. Sierakowskiego 10B w Lipnie z Kujawsko – Pomorską Siecią Informacyjną sp zo.o.

(14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


15. Wnioski i zapytania

Radny Rady Powiatu P. Gęsicki zapytał się w imieniu mieszkańców gminy Wielgie, dlaczego Dożynki Gminno - Powiatowe, które miały się odbyć w Teodorowie odbyły się w Skępem. Co było powodem zmiany decyzji organizacji Dożynek Powiatowych przez Powiat Lipnowski. Zaznaczył, że padały głosy, że powiat żądał dużych pieniędzy za organizację. Dodał, że jako Radny Rady Powiatu w Lipnie odpowiadał mieszkańcom Gminy Wielgie, że z pewnością kwestie finansowe nie były głównym powodem zmiany decyzji Władz Powiatu. W związku z powyższym prosi P. Starostę o szczegółowe wyjaśnienie tej sprawy.

Starosta Lipnowski powiedział, że Powiat Lipnowski ma pewne standardy w stosunku do wszystkich gmin w powiecie i każda gmina traktowana jest na równi, jeżeli chodzi o współorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych czy innych. Podkreślił dobitnie, że to gmina Wielgie wycofała się ze współpracy przy organizacji Dożynek Gminno – Powiatowych, które były planowane w Teodorowie. Wyjaśnił, że zadaniem Gminy było zapewnienie sceny, nagłośnienia i poczęstunku dla zaproszonych gości. Zaznaczył, że główny ciężar finansowy i organizacyjny wziął na siebie Powiat Lipnowski, ponieważ sfinansował gwiazdę uroczystości dożynkowych, nagrody dla nagrodzonych podczas dożynek rolników, finalistów konkursu ekologicznego jak również każde Koło Gospodyń Wiejskich otrzymało 500 zł na to, aby uczestnicy dożynek mogli się za darmo częstować ich wyrobami. Nadmienił, że wycofanie się Gminy Wielgie zmusiło Władze Powiatu do zmiany miejsca organizacji Dożynek Powiatowych. W tej sytuacji zostało wystosowane pismo do Władz Miasta i Gminy Skępe o współorganizowanie tej imprezy. Wyjaśnił, że Władze Skępego odpowiedziały uczciwie, zaznaczając, że gmina nie ma w budżecie pieniędzy na ten cel, ale może pomóc merytorycznie i technicznie, aby te dożynki się odbyły. Wskazał również, że znalazło się kilku sponsorów, którzy przeznaczyli na cel organizacji dożynek powiatowych sporą kwotę pieniędzy jak również producenci z terenu powiatu przekazali swoje wyroby.

Radny P. Gęsicki powiedział, że być może oczekiwania jakie stawiał Powiat gminie Wielgie były dla niej zbyt wygórowane.

Starosta Lipnowski powiedział, że wydaje mu się, że zapewnienie sceny bądź nagłośnienia nie są sprawą wygórowaną, tym bardziej, że zarówno scenę jak i nagłośnienie musiała Gmina zapewnić na swoje dożynki gminne. Dodał, że źle się stało, że Dożynki Powiatowe nie odbyły się w Teodorowie, ale najprawdopodobniej Władzom Gminy Wielgie chodziło o niezgodności w kwestiach organizacyjnych imprezy tj. przy ustalaniu przebiegu Mszy Św. Dożynkowej. Dodał, że Powiat Lipnowski po całej tej sytuacji ma nauczkę na przyszłość i następnym razem będzie sporządzać umowę, porozumienie dotyczące współorganizacji jakiejkolwiek imprezy na piśmie.

Powiedział również, że w przyszłym roku ma się odbyć Wojewódzkie Święto Straży Pożarnej na terenie Powiatu Lipnowskiego i Powiat Lipnowski jest jednym ze współorganizatorów tej uroczystości, na którą już teraz należy zarezerwować zespół i dograć inne kwestie organizacyjne.


17. Sprawy różne i komunikaty.

Starosta Lipnowski powiedział informacyjnie, że dziś odbędzie się spotkanie integracyjne pracowników Spółki Szpital Lipno.

Natomiast Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie D. Kłobukowski powiedział, że do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynęło pismo od Pani Magdaleny Kowalskiej z miejscowości Jasień, która znajduje się w ciężkiej sytuacji, jest matką samotnie wychowującą czwórki dzieci,nie ma łazienki i wody. Dodał, że jeżeli ktoś ma życzenie wspomóc finansowo Panią M. Kowalską, prosi o dokonanie wpłaty do Biura Organów Powiatu tutejszego Starostwa.


Następnie Przewodniczący Rady Powiatu dodał, że w związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym, życzy Dyrektorom szkół i placówek oświatowych najserdeczniejsze życzenia przychylności oraz spokojnego roku szkolnego bez większych problemów i zmartwień.


18. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski zamknął o godzinie 14:25 XXX sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 30 sierpnia 2013 roku.


Protokołowała

Justyna Śliwińska


metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (30 sierpnia 2013)
Opublikował: Jan Garbarczyk (20 lutego 2014, 11:43:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 791