Protokół Nr XXXI/2013 z XXXI sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 03 października 2013 roku

XXXI sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Starostwie Powiatowym w Lipnie. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja rozpoczęła się o godzinie 13:00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godzinie 14:50.


1. Otwarcie XXXI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia XXXI sesji Rady Powiatu w Lipnie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu D. Kłobukowski. Powitał Radnych, zaproszonych gości, w szczególności: Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Jędrzejczaka, Posła na Sejm RP Zbigniewa Sosnowskiego, doradcę Sekretarza Stanu w KPRM Radosława Koniecznego, Dyrektora ds. Eksploatacji Pomorskiej Spółki Gazowej Mariusza Mirka, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Lipnie.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 16 radnych na 19-osobowy skład Rady, ( nieobecni byli: Kwiatkowski Karol, Stroiński Lucjan, Zająkała Jacek ), zatem podejmowane decyzje będą prawomocne.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Wiesław Białucha


4. Przyjęcie porządku obrad z XXXI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie do porządku obrad tradycyjnie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2013 rok.

Następnie zwrócił się do Skarbnik Powiatu o omówienie autopoprawek.

Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz- powiedziała, że budżet Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów zwiększył się o 50 zł., i zamknął się kwotą 62.274.543.99 zł. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż w materiałach, które otrzymali Radni zaistniała mała pomyłka, ponieważ zamiast kwoty 62.274.543,99 zł. została zapisana kwota 62.174.543,99 zł. i prostuje tę pomyłkę. Ponadto zmiana w dochodach dotyczy decyzji Wójta Gminy i Rady Gminy Lipno, gdzie postanowiono przeklasyfikować współfinansowanie zakupu USG dla Spółki Szpital Lipno, dotyczy to kwoty 50 tys. zł., jest to przeniesie pomiędzy paragrafem wydatków bieżących, a paragrafem dotyczącym wydatków inwestycyjnych. Dodała, że te wydatki, które zostały przedstawione w autopoprawkach, dotyczy przeniesień w ramach własnego budżetu poszczególnych jednostek.

Pytań, uwag nie było.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o przegłosowanie wprowadzenia autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie do porządku obrad dzisiejszej sesji.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęli tę zmianę do przedstawionych zmian w budżecie powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał proponowany porządek obrad wraz z autopoprawkami i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stworzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu w Lipnie

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Informacja na temat gazyfikacji Powiatu Lipnowskiego.

 8. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin z działalności Inspekcji na terenie powiatu za 2012 r.

 9. Informacja o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie za 2012 r.

 10. Sprawozdanie z działalności Spółki "Szpital Lipno" Sp. zo.o w Lipnie za 2012 r.

 11. Analiza stanu bezpieczeństwa powiatu lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2012 r.

 12. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2012 r.

 13. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze.

 14. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013

- zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

- zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół dotyczącej udzielenia Gminie Kikół pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury drogowej w gminie Kikół.

- zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 października 2012r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

- ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

- ustalenia przebiegu drogi powiatowej.

15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania

16. Sprawy różne i komunikaty

17. Zakończenie

Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do realizacji porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący D. Kłobukowski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i Radni mięli możliwość zapoznania się z nim. Zapytał, czy radni mają uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęli Protokół z XXX sesji Rady Powiatu w Lipnie.


6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami

Przewodniczący Zarządu Starosta K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 30 sierpnia 2013 r. do 03 października 2013 r./ treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski szczegółowo omówił następujące kwestie.

Powiedział, że Zarząd Powiatu postanowił, iż uruchomi procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy Zespole Szkół w Skępem, koszt budowy boiska to 3 ml. 100 tys. zł., oraz budowę hali pełnowymiarowej, z boiskiem do piłki ręcznej, a koszt budowy takiej hali kształtuje się w wysokości 5 ml. 600 tys. zł. Zarząd wstępnie ustalił, że te przetargi ogłosi Starostwo Powiatowe, natomiast dyrektorzy będą nadzorować prace na miejscu, aby wszystko dobrze przebiegało. Starosta Lipnowski poinformował, iż został przeprowadzony przetarg na usługi edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Skępem i uczniów Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą, który wygrała firma z Łomianek, gdyż przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

Przewodniczący poinformował również, że jest już po przetargach dotyczących przygotowań do zimowego utrzymania dróg. Wskazał, że Powiat Lipnowski został podzielony na sześć odcinków w zakresie usuwania skutków gołoledzi. Dodał, że Zarząd Dróg Powiatowych jest już przygotowany do zimy, ponieważ ma zakupione 1000 ton mieszanki soli z piaskiem. Powiedział również, że Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013, a wielkość jego przekroczyło kwotę 62.000.000 zł. Podkreślił też, że jest duża nadwyżka operacyjna. Dodał, że wszystkie płatności za zrealizowane wydatki regulowane są na bieżąco, a część środków lokowana jest na lokatach. Następnie powiedział, że Gmina Kikół zwróciła się o udzielenie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury drogowej w gminie Kikół i Zarząd Powiatu proponuje przeznaczyć na ten cel kwotę 15.000 zł. Starosta Lipnowski podkreślił, iż każda gmina, która zwraca się o pomoc do Powiatu w zakresie modernizacji, czy też przebudowy infrastruktury drogowej może na nią liczyć. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zakup pelletu za kwotę 10 tys zł. przez Zespół Szkół Technicznych w Lipnie. Starosta Lipnowski nadmienił, że zostało częściowo wymienione ogrzewanie z olejowego na pellet w tej jednostce i teraz koszty ogrzewania są niższe. Przewodniczący Zarządu powiedział, że na posiedzeniu Zarządu była rozpatrzona sprawa remontu apteki szpitalnej, ponieważ pojawiła się konieczność wykonania prac zamiennych i z kosztorysu zadania zostały przesunięte środki na prace zamienne, które obligatoryjnie należy wykonać. K. Baranowski powiedział również, że rozpoczął się remont pomieszczeń kuchni głównej Szpitala Lipno Spółka z o.o, który wyniesie ok 170.000 zł. Powiedział również, że PFRON rozpatrzył już wnioski z terenu Powiatu Lipnowskiego i jako Powiat mamy otrzymać sporą kwotę pieniędzy m.in. na zakup transportera na potrzeby warsztatów Terapii Zajęciowej, zakup autobusu specjalnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, oraz inne zadania zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wymienił, że na zakup 9- osobowego transportera dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipnie otrzymano kwotę 71.750 zł, dla Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie została przyznana kwota około 27.000 zł., oraz na zakup autobusu przystosowanego do osób niepełnosprawnych 130.000 zł. Starosta Lipnowski dodał, że w większym gronie byli już obejrzeć autobus w Sanoku. Zaznaczył, że koszt takiego autobusu kształtuje się w granicach około 600.000 zł., ale planowane są jeszcze wyjazdy w inne miejsca gdzie produkowane są autobusy by porównać koszty zakupu takiego autokaru.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są pytania do sprawozdania z prac Zarządu między sesjami.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosownie przyjęcie sprawozdania z prac Zarządu między sesjami.

Radni Rady Powiatu w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.


Ad 7. Informacja na temat gazyfikacji Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący D. Kłobukowski poprosił o zabranie głosu przez pana Mariusza Mirka- Dyrektora ds. Eksploatacji Pomorskiej Spółki Gazowej, który na początku swej wypowiedzi przedstawił swoją osobę, a następnie firmę, w której pracuje. Pan Mariusz Mirek poinformował wszystkich zebranych, że tematem jego wystąpienia jest gazyfikacja Powiatu Lipnowskiego. Powiedział, że miasto Lipno jest ostatnim miastem powiatowym w województwie Kujawsko-Pomorskim, które nie jest przyłączone do sieci gazowej. Nadmienił, że gazyfikacja Miasta Lipna to duża inwestycja i wstępne analizy projektu przedstawiają, że w celu gazyfikacji Lipna potrzebna jest budowa 40 km. sieci gazowej, w której podłączenie do sieci gazowej nastąpiłoby w miejscowości Szpetal Górny ( 20 km. doprowadzenie sieci ze Szpetala Górnego do Lipna i 20 km. rozprowadzenie sieci na terenie miasta Lipna). Podkreślił, że całość nakładów w początkowym etapie tej inwestycji wyniosłaby ok. 17 mln. zł. i w związku z tak dużymi kosztami inwestycji jedyną szansą jej realizacji jest duży odbiorca (np.:ciepłownia miejska, która po modernizacji by się przekształciła w elektrociepłownię, która byłaby głównym odbiorcom gazu) dla którego ten projekt warto by zrealizować, lub możliwość wykorzystania na ten cel funduszy UE. Dyrektor spółki gazowej omawiając szczegóły tego przedsięwzięcia powiedział, że przewidywana jest gazyfikacja sieci gazowej średniego ciśnienia, to oznacza, że są to gazociągi jakie buduje się na terenach zurbanizowanych ( ciśnienie w tym gazociągu jest do 5 barów czy do 5 atmosfer, a strefa oddziaływania, czyli wpływ tego gazociągu na nieruchomości jest minimalny. Strefa kontrolowana wynosi 1 metr, czyli po 0,5 metra w każdą stronę od osi gazociągu, co oznacza, że ten gazociąg nie jest uciążliwy dla mieszkańców).

Dyrektor spółki gazowej powiedział, że zasady związane z przyłączeniem do sieci gazowej są regulowane w ustawie o prawie energetycznym. Dodał, że zainteresowani podłączeniem do sieci gazowej mieszkańcy, czy też podmioty ponoszą z tego tytułu opłaty, które mają charakter taryfowy. Poinformował, że na chwilę obecną przeciętna opłata za przyłączenie sieci gazowej dla nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym wynosi ok. 2000 zł., i to jest opłata wynikająca z taryfy zatwierdzającej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dodał, że w przypadku realizacji inwestycji po stronie mieszkańców i przedsiębiorców są zadania wynikające z prawa budowlanego, ponieważ każda rozbudowa instalacji gazowej w budynku wymaga decyzji pozwolenia na budowę.

Dyrektor spółki gazowej podkreślił, że posiada wspólne wraz ze Starostwem Powiatowym w Lipnie analizy ekonomiczne dotyczące Powiatu Lipnowskiego oparte o badanie rynku, które pokazuje, że na chwilę obecną realizacja inwestycji gazyfikacji z punktu widzenia ekonomii jest dla Powiatu niepomyślna. Dodał jednak, że w planie rozwoju PSG, a dokładnie w jednym z jej punktów umieszczono gazyfikację miasta Lipna, jednakże w tym planie jest zapis, że ta realizacja może dojść do skutku tylko wówczas, kiedy uda się pozyskać środki zewnętrzne na jego realizację. Dodał, że samo zadanie gazyfikacji Miasta Lipna przy obecnych uwarunkowaniach tj. pełnym finansowaniu przez przedsiębiorstwo nie spełnia kryteriów ekonomicznych firmy. Zaznaczył, że jeżeli uda się pozyskać zewnętrzne źródło finansowania tej inwestycji to w perspektywie najbliższych 4-ech lat planowane jest rozpoczęcie prac projektowych tej inwestycji. Zaznaczył jednak, że sam proces projektowy w tym przypadku może trwać ok 2-3 lat. Dyrektor dodał, że rozpoczęcie prac gazyfikacji Powiatu Lipnowskiego w optymistycznej perspektywie rozpoczęło by się nie prędzej niż w 2018 roku. Na zakończenie swej wypowiedzi przedstawił korzyści wynikające z przyłączenia sieci gazowej na teren Miasta Lipna polegające na tym, że mieszkańcy przedsiębiorcy mają nowe możliwości związane z dostępem do nośnika energetycznego. Ponadto przedsiębiorstwo energetyczne płaci samorządom gminnym podatek w wysokości 2% wartości ( w przypadku inwestycji wartej 17 mil. to jest rocznie ok. 310 tys zł.), oprócz tego uiszcza również opłaty związane z posadowieniem urządzeń w pasach dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są pytania do Dyrektora ds. Eksploatacji Pomorskiej Spółki Gazowej

J. Wysocki – zwrócił się z pytaniem czy są plany gazyfikacji Miasta i Gminy Dobrzyń n/Wisłą.

Pan Mariusz Mirek Dyrektor ds. Eksploatacji Pomorskiej Spółki Gazowej – powiedział, że nie zna planów Spółki dotyczących gazyfikacji Miasta Dobrzyń n/Wisłą. Dodał, że trzeba rozróżnić sieci gazowe, które są różne i nie wszystkie służą do gazyfikacji terenów przez które przebiegają. Wskazał, że jeżeli Pomorska Spółka Gazowa miała by gazyfikować miasto Dobrzyń n/Wisłą to najbliżej zlokalizowana sieć służąca temu celowi znajduje się we Włocławku.

Starosta K. Baranowski- powiedział, że uczestniczył w poniedziałek ( czyli 30.09.2013r. ) w konwencie Starostów, w którym był konsultowany projekt strategii dla województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wskazał, że Urząd Marszałkowski ma w planach zawartych w strategii województwa przeznaczenie środków finansowych na gazyfikacje tych terenów w Województwie Kujawsko-Pomorskim, które jeszcze nie są zgazyfikowane, w tym m.in. znajduje się teren Miasta Lipna. Starosta Lipnowski zapewnił dyrektora spółki gazowej, iż służy pomocą w rozmowach z właścicielami gruntów, a opłata związana z posadowieniem urządzeń w pasach dróg, nie będzie wygórowana. Podkreślił, że zainteresowanie tym tematem na pewno jest ze strony Gminy Lipno, ale przede wszystkim powinno być ze strony władz Miasta Lipno, gdyż to głównie mieszkańcy Miasta Lipna, będą korzystać z gazyfikacji.

Dyrektor Pomorskiej Spółki Gazowej- podkreślił, że perspektywa 2018r., jest możliwa wtedy gdy projekt przygotowany przez Pomorską Spółkę Gazową dotyczący gazyfikacji Miasta Lipna będzie miał uznanie władz samorządowych Województwa tj. Marszałka, Zarządu i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i będzie dofinansowany ze źródeł zewnętrznych.

P. Gęsicki- zapytał czy, że w kwocie 17 mln. zł. zawierają się koszty budowy sieci gazowej ze Szpetala Górnego do Lipna.

Dyrektor Pomorskiej Spółki Gazowej- powiedział, że rozważana jest budowa sieci gazowej o długości ok. 40 km, w której przyłączenie do sieci nastąpiło by w miejscowości Szpetal Górny i 19,5 km stanowiła by trasa Szpetal Górny – Lipno, a kolejne 20 km. byłoby rozprowadzone na terenie Miasta Lipna.

P. Gęsicki- zwrócił się z pytaniem czy jest planowane podłączenie gazu ziemnego do okolicznych gmin.

Dyrektor Pomorskiej Spółki Gazowej- powiedział, że jeśli chodzi o parametry gazociągu, które brali do analizy, są tak duże, że w zupełności wystarczyłyby na dostarczenie gazu ziemnego w ilościach dwukrotnie większych niż zapotrzebowanie Lipna, ale każda rozbudowa tego gazociągu obciąża dodatkowo jego realizację. Dodał, że wyjście w tereny mniej zurbanizowane łączy się dużym nakładem finansowym budowy gazociągu i nie jest współmierne do stosunkowo małej liczby odbiorców. Podkreślił również, że każda rozbudowa gazociągu w przyszłości będzie traktowana indywidualnie.

Starosta K. Baranowski- powiedział, że strategia dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie przyjęta uchwałą Sejmiku już w październiku, a skoro w niej znajduje się pozycja „gazyfikacja”, czyli muszą zostać na ten cel przeznaczone środki finansowe.

Dyrektor Pomorskiej Spółki Gazowej- powiedział, że firma w której pracuje w projektach współfinansowanych z funduszy UE ma spore doświadczenie. Dodał, że obecnie realizuje cztery takie projekty o łącznej wartości ponad 100 mln. zł., więc doświadczenie zarówno w pozyskiwaniu, jak i realizowaniu takich projektów ma bardzo duże.

Przewodniczący D. Kłobukowski podziękował za nakreślenie możliwości realizacji inwestycji gazyfikacji Powiatu Lipnowskiego przedstawioną przez pana Mariusza Mirka Dyrektora ds. Eksploatacji Pomorskiej Spółki Gazowej, który opuścił salę obrad.


Ad 8. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin z działalności Inspekcji na terenie powiatu za 2012 r.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Lipnie W. Białucha- tradycyjnie zwrócił się z wnioskiem formalnym, aby kierownicy jednostek nie czytali sprawozdań, które są obszerne, a które radni otrzymali w materiałach na sesję, tylko została zastosowana formuła zgłaszania pytań, co znacznie usprawni przebieg sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie poddał pod głosownie zgłoszony wniosek w stosunku do wszystkich sprawozdań.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 15 radnych jednogłośnie przegłosowali zgłoszony wniosek (nieobecny przy głosowaniu był Radny K. Baranowskiego) na 19-osobowy skład Rady.


Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są pytania do sprawozdania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin z działalności Inspekcji na terenie powiatu za 2012 r.

Pytań, nie było.

Przewodniczący Rady powiedział, że wszystkie te informacje były anallizowanie na właściwych komisjach Rady i że Przewodniczący Komisji wyrażą opinie Komisji w odpowiednim momencie, po przeananlizowaniu wszystkich informacji.


Ad. 9. Informacja o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie za 2012 r.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są pytania do sprawozdania z Inspekcji Weterynaryjnej – Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie za 2012 r.

Pytań, nie było.


Ad 10. Sprawozdanie z działalności Spółki "Szpital Lipno" Sp. zo.o w Lipnie za 2012 r.

Prezes J. Waleczko powiedział, że na dzisiejszą sesję została przygotowana krótka informacja zawarta w pokazie slajdów będąca uzupełnieniem sprawozdania, które otrzymali wszyscy Radni Powiatu Lipnowskiego. Prezes Waleczko przedstawiając przygotowaną prezentację porównał trzy minione lata i zwrócił uwagę na to, że po raz pierwszy w 2012r. Spółka Szpital Lipno uzyskała dodatni wynik na sprzedaży. Dodał, że w istotny sposób również wzrosła amortyzacja. Podkreślił, że Spółka Szpital Lipno cały czas podnosi wartość majątku i utrzymuje samodzielność finansową. Powiedział, że zachowane są podstawowe wskaźniki ekonomiczne. Zaznaczy, że w prezentacji przedstawiony został wzrost aktywów ogółem spółki od początku istnienia, która obecnie jest sama w stanie wygenerować środki na tworzenie własnego majątku. Dodał, iż Spółka Szpital Lipno otrzymała na początek swej działalności 50 tys. zł., natomiast obecnie aktywa spółki wynoszą 9,5 mln. zł. Zaznaczył, że w prezentacji przedstawiono obciążenia szpitala daninami publicznymi., wskazując, że kontrakt z funduszem jest na poziomie 34 mln. zł. z czego rocznie Spółka Szpital Lipno oddaje instytucjom publicznym ponad 9 mln. zł. t.j. 1/3 środków otrzymywanych z NFZ wraca do systemu. Poinformował, że spółka od początku powstania zapłaciła ponad 1 mln. składek na PFRON, a otrzymała na realizowane zadanie ponad 94 tys. zł. Następnie Prezes J. Waleczko przedstawił na wykresie sytuację szpitali w Województwie Kujawsko-Pomorskimna na podstawie danych opublikowanych przez Wojewodę, dotyczących zobowiązań ogółem i zobowiązań wymagalnych. Zaznaczył, że górny wykres pokazuje ciągle pogaszającą się sytuację szpitali w roku 2013. Dodał, że nie został zatrzymany trend zobowiązań wymagalnych, a więc istnieje duży problem w finansowaniu służby zdrowia.

Starosta K. Baranowski-dodał, że na wykresie w 2013 roku została przedstawiona kwota 95 mln., która oznacza kwotę wymagalną.

Prezes J.Waleczko- powiedział, że na koniec grudnia 2012 roku wymagalna kwota wynosiła 74 mln. zł. Dodał, że dolny wykres przedstawia wymagania spółki, które wynoszą zero, czyli obecnie spółka jest wypłacalna, a zobowiązania ogółem spółki były niższe po pierwszym kwartale niż na koniec 2012 roku. Powiedział, że w przyszłym roku konieczne będzie utrzymanie VAT-u na poziomie 8,23 % tj. 80 tys zł. w skali roku, zapewnienie środków na podwyższoną składkę rentową w wysokości 300 tys. zł. Dodał, że NFZ zapowiedział finansowanie świadczeń socjalnych na poziomie tegorocznym, nie uwzględniając przy tym inflacji, co oznacza, że kolejne 700 tys. będzie musiało być sfinansowane z środków własnych spółki. Dodał, że wzrost minimalnego wynagrodzenia wyniesie 80 tys. zł. dodatkowo należy zaplanować środki na ubezpieczenie obowiązkowe od zdarzeń medycznych w kwocie 250 tys zł., środki na zmianę dyskonta obligacji skarbowych, które mają wpływ na poziom rezerw na przyszłe zobowiązania pracownicze, oraz środki na podatek od nieruchomości. Prezes J. Waleczko kończąc swoją prezentację powiedział, iż na przyszły rok będzie trzeba zabezpieczyć 1,5 mln. zł. aby utrzymać szpital na podobnym poziomie jaki jest obecnie.

Starosta K. Baranowski- powiedział, że wszyscy się cieszą, że spółka się doposaża, że za 2012r. uzyskała zysk netto po zapłaceniu podatku od dochodu w wysokośći 180 tys zł., który został podzielony na zwiększenie funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników w kwocie 80 tys zł., a 100 tys. zł. zasiliło kapitał zapasowy spółki. Starosta powiedział, że w ciągu najbliższych 2 tygodni spodziewa się wizyty Dyrektora Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z Bydgoszczy, który na miejscu zobaczy jak funkcjonuje spółka "Szpital Lipno". Dodał, że ta wizyta będzie okazją do rozmów na temat przyszłorocznego kontraktu dla spółki. Podkreślił również, iż „Szpital Lipno” jest największym pracodawcą na terenie Powiatu Lipnowskiego ponieważ zatrudnia 600 osób i w którym wynagrodzenie wypłacane jest na czas. Dodał, że szpital zapewnia żywność oraz leki dla pacjentów. Zaznaczył, że rocznie w tym szpitalu przebywa ok. 10 tys. chorych, znajduje się w nim ok. 430 łóżek na oddziałach: wewnętrznym, ginekologii, chirurgii, neurologii, psychiatrii i ZOL-ach Starosta K. Baranowski zwrócił się do Pana Ministra Tomasza Jędrzejczaka, aby na forum rządowym jeżeli będzie miał taką możliwość poruszył temat większego finansowania zakładów opiekuńczo- leczniczych. Wskazał, że w lipnowskim szpitalu znajdują się trzy zakłady opiekuńczo-lecznicze, i jeden ZOL psychiatryczny, na których funkcjonowanie spółka musi dokładać spore środki finansowe. Następnie przypomniał, że Powiat przejął długi po SPZOZ-ie w wysokości 65 mln. zł.plus należne odsetki od zobowiązań.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są pytania do sprawozdania z działalności Spółki "Szpital Lipno" Sp. zo.o w Lipnie za 2012 r.

P. Gęsicki- powiedział, że na posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w dniu 01 października 2013r., w którym uczestniczył Prezes Zarządu Spółki Szpital Lipno omówione zostało sprawozdanie z działalności Spółki, które zostało pozytywnie zaopiniowane. Dodał, że na posiedzeniu poruszono kwestie nadwykonań, o których wypłatę toczy się postępowanie sądowe z NFZ. Dodał, że zdaniem Komisji NFZ podchodzi w sposób wybiórczy do szpitali czy spółek powiatowych. Podkreślił, że sytuację szpitala należy określić jako pozytywną w dużej mierze dzięki pomocy Rady Powiatu. Wskazał, że wiele w spółce zostało zrobione ale jest jeszcze trochę do zrobienia w kolejnych latach.

Przewodniczący Rady zwrócił się ponownie z pytaniem, czy są pytania do sprawozdania z działalności Spółki "Szpital Lipno" Sp. zo.o w Lipnie za 2012 r.

Pytań, nie było.


Ad. 11. Analiza stanu bezpieczeństwa powiatu lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2012 r.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są pytania do sprawozdania z analizy stanu bezpieczeństwa powiatu lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2012 r.

Pytań, nie było.


Ad. 12. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2012 r.

Starosta K. Baranowski- powiedział, że Komenda Powiatowa Policji zajmuje miejsce w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o sprawy bezpieczeństwa. Dodał, że wystosował do Komendanta Wojewódziego Policji prośbę, o przekazanie budynkuw którym mieścił się komisariat Policji w Tłuchowie, samorządowi Powiatu Lipnowskiego. Poinformował, że obecnie zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Policji jest ok. 120 funkcjonariuszy. Ponadto w ubiegłym roku został oddany do użytku nowy budynek Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. Starosta K. Baranowski podziękował Wiceministrowi Spraw Wewnetrznych, dzięki którego pomocy Lipnowska Komenda ma nowy budynek.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są pytania do sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2012 r.

P. Gęsicki- zwrócił się do Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w kwestii tabeli zdarzeń drogowych. Przypomniał, że rok temu zwrócono uwagę, aby były wszystkie gminy w niej wymienione. Niestety jak co roku tabela ta przedstawia zdarzenia drogowe w poszczególnych rewirach, a przecież rewiry nie pokrywają się z gminami. Dodał, że jako radny chciałby wiedzieć co dzieje się na terenie jego gminy.

Starosta K. Baranowski- powiedział, żeby na przyszłość rozdzielić te zestawienie na poszczególne gminy, gdyż radni powiatowi interesują się gminami na których mieszkają.

Przewodniczący Rady zwrócił się ponownie z pytaniem, czy są pytania do sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2012 r.

Pytań, nie było.


Ad. 13. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze.

Starosta K. Baranowski- przedstawił bieżącą sytuacje finansową Powiatu. Powiedział, że wszelkie faktury płacone są na bieżąco, zakupiony już został opał na zimę. Zaznaczył, że jest spora nadwyżka finansowa za pierwsze półrocze, lokowane są pieniądze na lokatach bankowych, z których jest dodatkowy dochód. Zaznaczył, że zarówno płace i pochodne, jak i pozostałe rachunki takie jak: energia, woda, ścieki płacone są na bieżąco. Wskazał, że wiele remontów już zostało wykonanych, za niektóre z nich zostały już zapłacone faktury. Podkreślił, że został rozebrany budynek przy pogotowiu ratunkowym, a w przyszłym roku w planach jest modernizacja w/w obiektu. Starosta K. Baranowski powiedział, że spółka Szpital Lipno planuje zakup karetek w przyszłym roku, a w najbliższym czasie planowany jest zakup aparatu ultrasonograficznego ginekologicznego. Przypomniał, że na zakup tego aparatu Gmina Lipno podarowała kwotę 50 tys zł.

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są jakieś pytania do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze.

Pytań, nie było

Przewodniczący Rady zwrócił się aby przewodniczący komisji przedstawili opinie komisji dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2013r.

P. Gęsicki- powiedział, że 1-go października 2013r. obradowała Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, która analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze br. Wskazał, że Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu i w imieniu komisji zwrócił się do Rady, aby pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu.

Wysocki Jerzy- powiedział, że 1-go października 2013r obradowała Komisja Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu.

Jagielski Stanisław- powiedział, że 27 września 2013 roku obradowała Komisja Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, która jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013r.

Linkowski Mariusz- powiedział, że 2 pazdziernika 2013r. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013r.

Wiśniewski Rafał- powiedział, że dnia 2 pażdziernika 2013r. obradowały współnie Komisja Budżetu i Finansów i Komisja Rewizyjna, które pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013r

Przewodniczący Rady podziękował za opinie wszystkich komisji odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2013r.

Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie poddał pod głosownie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013r

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 16 radnych jednogłośnie przyjeli sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2013r. na 19-osobowy skład Rady.


Ad. 14 Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o pytania, uwagi dotyczące zmian w budżecie.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

(16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


- zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2013 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o pytania, uwagi dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2013 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2013 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

(16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


- zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół dotyczącą udzielenia Gminie Kikół pomocy finansowej na zadania inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury drogowej w gminie Kikół.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o pytania, uwagi dotyczące tego zagadnienia.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół dotyczącą udzielenia Gminie Kikół pomocy finansowej na zadania inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury drogowej w gminie Kikół.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie: zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół dotyczącą udzielenia Gminie Kikół pomocy finansowej na zadania inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury drogowej w gminie Kikół.

(16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


- zmiany Uchwały Nr XXIII/ 168/2012 Rady powiatu w Lipnie z dnia 1 pażdziernika 2012r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia porzystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski, udostępnionych dla operatów publicznego transportu zbiorowego i przewożników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o pytania, uwagi dotyczące tego zagadnienia.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIII/ 168/2012 z dnia 1 pażdziernika 2012r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia porzystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski, udostępnionych dla operatów publicznego transportu zbiorowego i przewożników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIII/ 168/2012 z dnia 1 pażdziernika 2012r., zmienionej Uchwałą Nr XXVI/197/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia porzystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lipnowski, udostępnionych dla operatów publicznego transportu zbiorowego i przewożników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

(16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady)


- ustalenia opłat za usuwanioe i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o pytania, uwagi dotyczące tego zagadnienia.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanioe i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie: ustalenia opłat za usuwanioe i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

(16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady)

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


- ustalenia przebiegu drogi powiatowej.

Starosta Lipnowski K. Baranowski przypomniał, że decyzją Rady Powiatu w Lipnie został przekazany pewien odcinek drogi nr 2707C Chlebowo – Karnkowo – Chodorążek – Wioska na rzecz Gminy Lipno i w związku z powyższym należy teraz ustalić przebieg pozostałego odcinka w/w drogi oraz jego nazwę.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych o pytania, uwagi dotyczące tego zagadnienia.

Pytań, uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej.

Przewodniczący Rady zapytał się czy są uwagi do treści projektu uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej

Radni Rady Powiatu w Lipnie podjęli uchwałę w sprawie:

(16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19-osobowy skład Rady)


Ad 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania

Przewodniczący D. Kłobukowski poprosił o zabranie głosu Pana Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Jędrzejczaka, który na początku swego wystąpienia powitał wszystkich zebranych gości, Radnych i podziękował za zaproszenie. Na wstępie wyraził słowa uznania dla Władz Powiatu Lipnowskiego za to, że Powiat Lipnowski jest powiatem dobrze zarządzającym. Na dowód tego podał przykład szpitala, który w chwili obecnej dobrze prosperuje a jak był przejmowany przez Powiat był bardzo zadłużony. Dodał, że jest wiele szpitali, które powinny brać przykład ze Spółki Szpital Lipno w zakresie zarządzania szpitalem i koncepcji poradzenia sobie z trudną sytuacją. Wskazał, że jako przedstawiciel administracji rządowej stara się jak najczęściej spotykać z przedstawicielami samorządów bo to tak naprawdę samorządy kreują nową Polskę. Podkreślił, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat wiele się w Polsce zmieniło, ale wciąż istnieją obszary które wymagają naprawy. Następnie przedstawił możliwości jakie oferuje Polsce Unia Europejska na lata 2014-2020 w zakresie funduszy unijnych. Wskazał, że na ten okres programowania przewiduje się więcej środków z funduszu spójności, ale będzie inna mechanika rozdysponowania tych środków. Dodał, że będzie więcej środków na programy regionalne bo aż o 11 mld zł więcej na cały kraj niż w poprzednim okresie programowania, ponieważ regiony relatywnie najlepiej poradziły sobie i wciąż radzą z wykorzystaniem środków unijnych. Wskazał, że nowe programy regionalne więcej absorbują środków niż nowy program operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, to jest różnica ok. 7 mld zł. między tymi programami. Powiedział, że będzie program z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale on będzie dużo mniejszy niż ten na lata 2007-2013, który w skrócie będzie nazywał się POWER czyli Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Następnie omówił kolejny program, który będzie się nazywał PO IR, czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który będzie skierowany na gospodarkę. Zaznaczył, że będą również inne programy tj. Polska Cyfrowa oraz programy specjalnie skierowane dla młodych, aby poprawić zatrudnienie wśród tej grupy społecznej. Dodał, że należy zmierzyć się z problemem bezrobocia wskazując, że Polska pod tym względem znajduje się w średniej unijnej. Powiedział, że będą propagowane te projekty, które będą wspólnie realizowane ( chodzi o zawieranie partnerstw, zrzeszeń między samorządami różnego szczebla). Dodał, że będą propagowane projekty przemyślane, które będą miały wpływ na dalszy rozwój danego regionu, a co za tym idzie będą powodować wzrost gospodarczy. Zaznaczył, że lata 2014-2020 będą takim okresem, w którym Polska otrzyma duże środki finansowe z UE i należy zrobić wszystko by je właściwie wydatkować na rozwój naszego kraju, ponieważ taka szansa z pewnością już się nie powtórzy. Zaznaczył, że należy skupić się nie na ilości realizowanych projektów lecz ich jakości, tworząc takie projekty, które będą rozwijały małe ojczyzny na kolejne lata. Uczuliłby władze tworzyły takie projekty, które będą powodowały wzrost gospodarczy, a także redukowały bezrobocie zwłaszcza wśród młodych, którzy za chlebem wyjeżdżają za granicę. Dodał, żeby mieć na uwadze programy kierowane dla osób starszych, ponieważ społeczeństwo się starzeje i z tym problemem również trzeba będzie się zmierzyć.

Przewodniczący D. Kłobukowski podziękował za wypowiedz Panu Podsekretarzowi Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Panu Tomaszowi Jędrzejczakowi oraz zwrócił się o pytania do Pana Ministra.

P. Gęsicki- powiedział, że chciałby się dowiedzieć coś więcej o tzw. "janosikowym" czy zapowiedz Premiera dotycząca tego zagadnienia to jest sprawa medialna czy faktycznie taki projekt ma być w przyszłości realizowany.

Podsekretarz Stanu Kancelarii Rady Ministrów Tomasz Jędrzejczak- odpowiedział, że według niego "janosikowe" jest co do zasady istotne i słuszne, ponieważ ma na celu pomaganie biedniejszym przez bogatszych. Wskazał, że w/w podatek został wymyślony na lata prosperity, jednakże sytuacja finansowa w tym czasie diametralnie się zmieniła i obecnie większość samorządów musiałaby zaciągać kredyty by spłacić dług wobec Skarbu Państwa z tego tytułu. Podkreślił, że należy coś zrobić by ten podatek uregulować i tak np. Komisja ds. Samorządu Terytorialnego wypracowała takie stanowisko by zrobić rodzaj kaskady, że do jakiegoś dochodu jakiś poziom podatkowy.

Zaznaczył, że został przygotowany projekt aktu prawnego regulującego ten podatek jednakże nie zna bliższych szczegółów na jego temat.

S. Jagielski- podniósł kwestię pozyskiwania środków unijnych przez stowarzyszenia na małe projekty zaznaczając, że stowarzyszenia chcąc zrealizować jakiś projekt muszą wyłożyć środki własne a później bardzo długo czekają za ich zwrotem.

Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Jędrzejczak- powiedział, że zdaje sobie sprawe, że stowarzyszenia są biedne, ale sama idea partycypacji uczestników w danym projekcie jest słuszna, ponieważ w przypadku gdy uczestnictwo wiąże się z wniesieniem wkładu własnego wzrasta zaangażowanie danego uczestnika i projekt uda się zrealizować. Dodał, że Polska jako kraj członkowski UE dopłaca jedynie 25% do każdego euro unijnego, a inne kraje znacznie więcej. Wyraził nadzieje, że w nowym okresie programowania służby odpowiedniego resortu wezmą pod uwagę liczne głosy w tej sprawie i usprawnią mechanizmy przyspieszając zwrot środków wydanych przez stowarzyszenia i inne instytucje na dane projekty.

P. Gęsicki- zapytał czy Rząd myśli żeby samorządom na nowy okres programowania stworzyć lepsze warunki finansowania tj. korzystniejszy udział procentowy umożliwiający nawet zadłużonym samorządom ubieganie się o środki unijne.

Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Jędrzejczak- powiedział, że planuje się, że przez okres pierwszych dwóch lat w nowym okresie programowania udział własny samorządów w projektach nie będzie poszerzał długu wewnętrznego. Dodał, że konieczność wniesienia wkładu własnego utrudni samorządom realizację nieprzemyślanych iwestycji. Powiedział również, że będą realizowane różne projekty i będzie różny poziom dofinansowania.

Starosta Lipnowski K. Baranowski- powiedział, że Pani Minister Rozwoju Regionalnego powinna określić czas na wypłatę środków pieniężnych dla samorządów, gdyż w chwili obecnej niekiedy za zwrotem pieniedzy czeka się po 2 lata co zniechęca samorządy do realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych.

Dodał, że Zarząd Powiatu planując bużet na 2014r. zaplanował inwestycje i remonty na łączną kwotę ok. 12 mln. zł. przy czym większość z nich pokrywana jest własnymi dochodami. Wskazał, że stanowisko samorządowców jest takie by w nowej perspektywie programowania realizować mniej inwestycji, ale przy znacznie większym dofinansowaniu ze strony UE. Nadmienił, że wówczas udało by się zrealizować wiele dużych rozwojowych inwestycji, które by miały znaczący wpływ na rozwój danego regionu. Następnie zaapelował, aby Pan Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Jędrzejczak porozmawiał na ten temat z Premierem.


Ad 15. Wnioski i zapytania

Radny Rady Powiatu K. Grzywiński złożył oficjalny wniosek w imieniu mieszkańców Wielgiego i Lipna dotyczący ustanowienia strefy ciszy na jeziorem w miejscowości Piaseczno i innych jeziorach na terenie Powiatu Lipnowskiego. Powiedział, że mieszkańcy Wielgiego m.in. na dożynkach zbierali podpisy dotyczące ustanowienia strefy ciszy nad w/w jeziorem. Zaznaczył, że wiele osób ma nad jeziorem Piaseczno domki letniskowe i przyjeżdżają tam odpocząć, niestety w tym roku ten wypoczynek zakłócały skutery wodne, które są bardzo głośne, a przy tym stanowią niebezpieczeństwo dla osób i dzieci pływających w jeziorze. Dodał, że na stronie Urzędu Wojewódzkiego jest informacja, że Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje o tym, iż Rada Powiatu może ograniczyć, lub zakazać jednostkom pływającym poruszania się na określonych zbiornikach wodnych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych. Dodał, że załączony jest również wykaz jezior, na których ustanowiona została strefa ciszy. Powiedział, że na terenach przeznaczonych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych może być ustalona strefa ciszy tylko w określonych godzinach lub ograniczona pojemność silników spalinowych poruszających się po akwenach wodnych jednostek pływających i w ten sposób uregulować te kwestię.

Przewodniczący D. Kłobukowski- powiedział, że w/w problem był poruszany już w poprzedniej kadencji Rady Powiatu i w tej kadencji również. Dodał, że do tej prośby ustosunkowały się również Komisje Rady Powiatu, jak również Zarząd Powiatu debatował nad tym tematem. Powiedział, że w tym problemie są poruszone dwie kwestie, a mianowicie bezpieczeństwa i akustyki. Zaznaczył, że w aspekcie bezpieczeństwa władnymi są włodarze danego terenu czyli wójtowie, burmistrzowie, natomiast jeśli chodzi o kwestie akustyczne Powiat. Dodał, że konieczne byłoby określenie czy w tym konkretnie przypadku mieszkańcom chodzi bardziej o ciszę czy o bezpieczeństwo. Nadmienił, że w tej kwestii zostały wystosowane pisma do dwóch wójtów podające właściwe przepisy prawne wraz z wyrokami sądowymi, jednak pomimo tego to zagadnienie ponownie powróciło.

Starosta Lipnowski K. Baranowski- powiedział, że konieczne byłoby określenie czy mieszkańcy na terenach przeznaczonych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych chcą ustalenia całkowitej strefy ciszy, czy bardziej zależy im na bezpieczeństwie. Dodał, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwa to wójt jest osobą decyzyjną w tej sprawie i wydaje odpowiednie zarzadzenie regulujące zasady poruszania się po danym jeziorze pojazdami, kóre wydają dżwięk ( skuterami ) i dzięki takiemu zarządzeniu jest zapewnione bezpieczeństwo i jednocześnie cisza. Podkreślił, że ustanowienie przez Radę Powiatu w Lipnie strefy ciszy będzie wiążące dla planów zagospodarowania przestrzennego danej gminy, ponieważ gminy nie mogą przeznaczać takich obszarów pod zabudowę mogącą skutkować zwiększeniuem hałasu, czyli na danym obszarze nie mógłby powstać ośrodek rekreacyjny z prawdziwego zdarzenia. Dodał, że zachodzi konieczność ponownego pochylenia się nad tą sprawą.

P. Gęsicki- powiedział, że temat ustanowienia strefy ciszy był już podnoszony podczas obrad Komisji Rady Powiatu. Zaznaczył, że mieszkańcy nie orientują się jaki organ administracji samorządowej za co odpowiada i czym się zajmuje, dlatego jeżeli ktoś mówi, że za to odpowiedzialna jest Rada Powiatu to ludzie tak myślą. Dodał, że jeżeli jest tak jak mówi Pan Starosta to sprawa jest prosta i władze gminy jednym zarządeniem mogą uregulować kwestie korzystania z akwenów wodnych. Zaznaczył, że faktycznie na jeziorze piaseczeńskim zauważalne jest wyrażne zwiększenie skuterów wodnych poruszających się po tym jeziorze.


Ad 16. Sprawy różne i komunikaty

Spraw różnych i komunikatów nie było.


Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski zamknął o godzinie 14:50 XXXI sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 3 października 2013 roku, dziękując Radnym, zaproszonym gościom oraz kierownikom jednostek.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Emila Pieczywek

metryczka


Wytworzył: Emilia Pieczywek (3 października 2013)
Opublikował: Jan Garbarczyk (20 lutego 2014, 11:41:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 988