Protokół Nr XXVII/2013 z XXVII sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 28 marca 2013 roku

Protokół Nr XXVII/2013

z XXVII sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 28 marca 2013 roku


XXVII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Zespole Szkół w Skępem, ul. Wymyślińska 2. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Sesja odbyła się o godzinie 14:00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 15:15


1. Otwarcie XXVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Otwarcia XXVII sesji Rady Powiatu w Lipnie dokonał Przewodniczący Rady D. Kłobukowski. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa oraz zaproszonych gości.

/ lista obecności w załączeniu do protokołu/


2. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady , zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. (nieobecni radni: Jacek Góźdź, Jacek Zająkała)

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Lucjan Stroiński.


4. Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie do porządku obrad tradycyjnie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2013 rok

Następnie zwrócił się do Starosty Lipnowskiego o omówienie autopoprawek.

Starosta K. Baranowski – powiedział, że budżet Powiatu Lipnowskiego po stronie dochodów wzrasta o około 240 tys zł i jest konieczność wprowadzenia tych środków do budżetu Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że Zarząd proponuje wprowadzenie do porządku obrad również autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028, która powiązana jest ze zmianami w budżecie oraz wprowadzenie dwóch całkiem nowych uchwał tj. uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kikół na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Lipnie.

Starosta Lipnowski- odnosząc się do uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kikół na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Lipnie powiedział, że Gmina Kikół przeznaczyła kwotę 10 tys zł dla Powiatu Lipnowskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w postaci rolet oraz innego sprzętu niezbędnego do całościowego wykończenia Oddziału Wewnętrznego lipnowskiego szpitala.

Przewodniczący Rady dodał, że ostatnią uchwałą jaką Zarząd proponuje wprowadzić do porządku obrad sesji jest uchwała w sprawie przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu pn. “Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”.

Starosta powiedział, że Władze Powiatu przystąpiły do Związków Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie geodezji i kartografii i jako członek jesteśmy uzależnieni od systemu pracy tegoż Związku. Dodał, że program trwa 3 lata (2013, 2014, 2015) i polega na wniesieniu wymaganego udziału własnego w kwocie ok. 1 300 tys. zł. Podkreślił, że 75% środków na realizację przedmiotowego projektu będą pochodziły ze środków Unii Europejskiej. W 2013 roku wkład własny wyniesie ok. 6 tys zł, przy czym po okazaniu odpowiednich faktur kwoty te będą zwracane. Na koniec dodał, że udział w tym związku ma na celu unowocześnienie geodezji i kartografii tj. uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków w niezbędne dane. Zaznaczył, że Powiat Lipnowski pod tym względem wiele już zrobił, ale jeżeli jest możliwość pozyskania środków to należy realizować projekty, które przyczyniają się do dalszego udoskonalenia tej dziedziny działalności. Na koniec zaapelował do radnych o przychylność w tym temacie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o przegłosowanie wprowadzenia w/w zmian do porządku obrad dzisiejszej sesji.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęli te zmiany do proponowanego porządku obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał proponowany porządek obrad wraz z w/w zmianami i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2012 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie:

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  - zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

  - zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2013-2028.

  - zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół na realizację zadania w ramach “Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

  - przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kikół na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Lipnie.

  - przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu pn.: “ Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”.

 9. Wnioski i zapytania.

 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 11. Sprawy różne i komunikaty.

 12. Zakończenie.

  Przewodniczący Rady Powiatu przeszedł do realizacji porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

  Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu i radni mieli możliwość zapoznania się z nim. Zapytał czy radni mają uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

  Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęli Protokół z XXVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

  Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 26 lutego 2013 roku do 28 marca 2013 roku/ treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/.

  Przewodniczący Zarządu K. Baranowski szczegółowo omówił następujące kwestie. Powiedział, że Władze Powiatu zaciągnęły krótkoterminowy kredyt bankowy na kwotę 1 100 tys. zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego. Ponadto Starosta powiedział, że Zarząd dokonał wyboru spośród 3 ofert, ofertę przedłożoną przez bank Nordea Gdynia jako, że okazała się najbardziej korzystna. Dodał, że zaciągnięty kredyt zostanie spłacony w jak najkrótszym czasie żeby nie ponosić z tego tytułu zbyt dużych kosztów.

  Następnie Starosta Lipnowski poruszył kwestię modernizacji boisk sportowych przy Zespole Szkół w Skępem. Powiedział, że Zarząd Powiatu nadal nie otrzymał ostatecznej decyzji Władz Skępego dotyczącej realizacji w/w zadania. Dodał, że w imieniu Zarządu Powiatu w Lipnie zwraca się o jednoznaczne określenie przez Władze Miasta i Gminy Skępe gotowości i zasad realizacji tej niezwykle istotnej dla społeczności tego terenu inwestycji, albo jasnej rezygnacji z niej, tym bardziej że prowadzone są rozmowy dotyczące pozyskania dodatkowych środków na w/w inwestycję, więc stanowisko Władz Skępego jest w tym zakresie niezbędne.

  Następnie Starosta Lipnowski przypomniał, że Władze Powiatu zakupiły w roku 2011 nieruchomość (po byłym RUCH-u) położoną przy ul. Sierakowskiego 10A za kwotę 206 tys. zł, której zakup miał na celu najem lokali biurowych, a przy tym pobieranie stosownej opłaty. Wskazał, że na dzień dzisiejszy lokale w/w budynku wynajmuje klub Kyokushin Karate, prywatna firma geodezyjna, firma ubezpieczeniowa. Zaznaczył, że były również prowadzone rozmowy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, by siedziba Powiatowego oddziału ośrodka została przeniesiona do budynku przy ulicy Sierakowskiego 10A, ale póki co, ośrodek jest związany umową z osobą prywatną. Dodał, że pomimo informacji w TV Kablowej, na tablicach ogłoszeń i wywieszonym banerze o możliwości wynajmu, nie ma dużego zainteresowania wynajmem. Poinformował, że zwrócił się z pismem o wynajem 70 m2 w budynku po RUCH-u pracownik Starostwa, a zarazem brat radnego powiatowego pan A. Linkowski pod działalność firmy F.H.U. Linkowski ze Skępego. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem w/w lokalu przez w/w firmę ponieważ chce na tym budynku zarabiać. Zaznaczył, że w budynku tym są jeszcze wolne pomieszczenia. Oferta najmu lokali biurowych jest nadal aktualna. Poinformował, iż w tym roku planowany jest remont tegoż budynku.

  Kolejną kwestią jaką poruszył Starosta było rozpatrzenie pisma Urzędu Miasta Nieszawy w sprawie dofinansowania kosztów przeprawy promowej. Dodał, że Władze naszego Powiatu przeznaczyły już na ten cel kwotę 10 tys. zł. w roku ubiegłym i tym razem Zarząd negatywnie rozpatrzył pismo w tym zakresie, podkreślając, że inne powiaty również powinny wspomóc tę inicjatywę.

  Następnie Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu zatwierdził zadania rzeczowe na rok szkolny 2013/2014. Dodał, że edukacja w naszym powiecie ma dla Władz Powiatu bardzo duże znaczenie. Jednocześnie dodał, że prosi o zaangażowanie dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu Powiatu Lipnowskiego by zabiegali o to, aby młodzież z terenu Powiatu uczyła się w szkołach na terenie powiatu. Zaznaczył, że szkoły prowadzone przez Powiat Lipnowski są bardzo dobre zarówno pod względem jakości kształcenia, co potwierdza się chociażby dobrymi wynikami zdawalności egzaminu maturalnego, jak również infrastrukturą i warunkami poszczególnych szkół. Ponadto powiedział, że 12 kwietnia br odbędą się dni otwarte i serdecznie zaprasza wszystkich uczniów do skorzystania z wszechstronnej oferty szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski. Prosił również radnych, aby na swoich terenach propagowali wśród młodzieży i ich rodziców o tym dniu.

  Na koniec przedstawił informacyjnie, że przedstawiciele Powiatu uczestniczyli w negocjacjach w Ministerstwie Edukacji Narodowej na temat projektu pn.: „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół”, gdzie powiat lipnowski pozyskał ponad 800 tys. zł. ze środków unijnych na rozwój szkolnictwa w powiecie.

  Poinformował również o spotkaniu w oddziale Pomorskiej Spółki Gazowej w Bydgoszczy w którym uczestniczyli także Wójt Gminy Lipno i Burmistrz Miasta Lipna na temat możliwości doprowadzenia gazu ziemnego na teren Powiatu Lipnowskiego. Wskazał, że na tym spotkaniu Zespół przedstawił dokumenty wskazujące, że koszt pociągnięcia 41 km sieci gazowej do Lipna wyniesie ok 11 mln zł. W związku z powyższym zaapelował i zachęcił przedsiębiorców i osoby fizyczne z terenu powiatu by zgłaszali chęć podłączenia się do planowanej instalacji gazowej.

  Nadto nadmienił, że Spółka Szpital Lipno zakończyła rok na plusie. Dodał, że w Sądzie toczy się sprawa o zapłatę 1mln zł. za nadwykonania, które wypracował Szpital. Poinformował również, że Władze Gminy Lipno mają zamiar przekazać 50 tys. zł. na remont oddziału neurologii lipnowskiego szpitala.

  Następnie Starosta złożył na ręce Pana Mirosława Grzybowskiego akt powołania na stanowisko Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Następnie odczytał treść aktu powołania informując, że powierza pełnienie tej funkcji na okres 5 lat.

  Pan Mirosław Grzybowski bardzo serdecznie podziękował Staroście Lipnowskiemu. Dodał, że będzie sumiennie wykonywał obowiązki na stanowisku Powiatowego Inspektora Sanitarnego i postara się nie zawieść zaufania.

  Przewodniczący Rady podziękował Staroście za przedstawienie sprawozdania i zwrócił się do radnych o pytania.

  Pytań nie było.

  Radni Rady Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 2. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2012 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie.

  Salę obrad opuścił Wiceprzewodniczący W. Białucha. Stan rady wynosi 16 radnych.

  Przewodniczący Rady powiedział, że radni otrzymali w materiałach na sesję Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programy Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2012 więc mieli możliwość zapoznania się z nim. W związku z powyższym zwrócił się do radnych o pytania.

  Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej P. Gęsicki powiedział, że Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2012 rok i pozytywnie je zaopiniowała. Dodał, że Komisja Ochrony Zdrowia prosi Radnych Rady Powiatu o przyjęcie przedstawionego sprawozdania w tej formie.

  Innych pytań, uwag nie było.

  Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie przyjęcie Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2012 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie.

  Radni Rady Powiatu w Lipnie w obecności 16 radnych (nieobecny Wiceprzewodniczący W. Białucha) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli “Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2012 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

  Radny P. Gęsicki opuścił salę, w której odbywała się sesja. Stan Rady wynosi 15 radnych.

 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  - zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

  Na salę obrad powrócił Wiceprzewodniczący W. Białucha. Stan Rady wynosi 16 radnych.

  Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, uwagi dotyczące zmian w budżecie.

  Pytań, uwag nie było.

  Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały.

  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

  Uwag nie było.

  Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

  Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2013.

  (16 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19 – osobowy skład Rady” (nieobecny radny P. Gęsicki).

  /treść uchwały w załączeniu do protokołu/

  - zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXV/189/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028.

  Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, uwagi do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

  Pytań, uwag nie było.

  Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały.

  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

  Uwag nie było.

  Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

  Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028.

  (16 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19 – osobowy skład Rady” (nieobecny radny P. Gęsicki).

  /treść uchwały w załączeniu do protokołu/

  - zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół na realizację zadania w ramach “Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

  Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, uwagi dotyczące tego tematu.

  Przewodniczący Zarządu K. Baranowski powiedział, że każda gmina która próbuje pozyskać dodatkowe środki żeby polepszyć stan dróg na terenie gminy i powiatu może liczyć na przychylność władz powiatowych polegającą na wsparciu finansowym.

  Innych pytań, uwag nie było.

  Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały.

  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

  Uwag nie było.

  Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

  Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Kikół na realizację zadania w ramach “Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”

  (16 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19 – osobowy skład Rady” (nieobecny radny P. Gęsicki).

  /treść uchwały w załączeniu do protokołu/

  - przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kikół na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Lipnie.

  Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, uwagi dotyczącego tego tematu.

  Pytań, uwag nie było.

  Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść projektu uchwały.

  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

  Uwag nie było.

  Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

  Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kikół na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Lipnie.

  (16 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19 – osobowy skład Rady” (nieobecny radny P. Gęsicki).

  /treść uchwały w załączeniu do protokołu/

  - przystąpienie jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu pn. “Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”

  Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, uwagi dotyczącego tego tematu.

  Pytań, uwag nie było.

  Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść projektu uchwały.

  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do treści projektu uchwały.

  Uwag nie było.

  Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.

  Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: przystąpienia jako partner i realizacji przez Powiat Lipnowski projektu pn. “Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”.

  (16 głosów “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących się” przy obecności 16 radnych na 19 – osobowy skład Rady” (nieobecny radny P. Gęsicki).

  /treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 4. Wnioski i zapytania

  Nie było.

 5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania

  Nie było.

 6. Sprawy różne i komunikaty

  Starosta powiedział, że 21 kwietnia 2013 roku w Klasztorze Ojców Karmelitów w Trutowie odbędzie się Msza Święta w intencji Powstańców Styczniowych a następnie uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej tych Powstańców. Dodał, że uroczystości przewodniczyć będzie Prowincjał Ojców Karmelitów z Krakowa. Serdecznie zaprosił Radnych Rady Powiatu w Lipnie z rodzinami, kierowników jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji oraz wszystkich mieszkańców Powiatu Lipnowskiego na w/w uroczystość.

  Starosta Lipnowski ponadto powiedział, że Rada Powiatu w Lipnie przeznaczyła kwotę 40 tys zł. dla Szpitala w Lipnie na zakup sprzętu do rehabilitacji. Dodał, że realizacja zakupu sprzętu ma się odbyć w porozumieniu z kierownictwem Spółki Szpital Lipno po 15 kwietnia 2013 roku.

  Następnie Starosta powiedział, że odbył rozmowę z Prezesem Spółki Szpital Lipno J. Waleczko. Wskazał, że rozmowa miała na celu wyjaśnienie ostatecznej kwestii wykończenia oddziału wewnętrznego szpitala w Lipnie. Dodał, że są plany remontu kolejnego oddziału chirurgii szpitala w Lipnie. Zaznaczył, że remont tegoż oddziału jest sprawą przyszłościową, gdyż przygotowanie dokumentacji, kosztorysu i innych spraw związanych z planowanym remontem trwa dłuższy czas.

  Następnie powrócił do kwestii parkingu przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Powiedział, że wraz z przedstawicielami okolicznych firm i Wydziału Geodezji odbyła się wizja lokalna na gruncie otaczającym P.U.P w Lipnie i po zweryfikowaniu map geodezyjnych okazało się, że pewien grunt w okolicy P.U.P, jest gruntem należącym do Skarbu Państwa i w związku z powyższym znalazło się rozwiązanie i realizacja zatoczek parkingowych dla petentów P.U.P jest jak najbardziej aktualna, a zamierzone przedsięwzięcie dojdzie do skutku tak szybko jak będzie to możliwe.

  Następnie Starosta przedstawił sytuację znajdującą się na rynku pracy w Powiecie Lipnowskim. Powiedział, że aktualnie Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami na staże, prace interwencyjne, prace społeczno użyteczne i inne działania. Dodał, że dużo bezrobotnych odmawia podjęcia np. stażu. tj. gmina Chrostkowo, gdzie na 15 osób 13 odmówiło podjęcia pracy. Ponadto Starosta powiedział, że P.U.P udziela dotacji osobom bezrobotnym na podjęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości 20 tys zł. Następnie zachęcił przedsiębiorców, urzędy, instytucje publiczne do korzystania z różnych form oferowanych przez P.U.P. na walkę z bezrobociem.

  Na koniec Starosta złożył najserdeczniejsze życzenia zebranym na sesji oraz mieszkańcom Powiatu Lipnowskiego z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

  Innych spraw nie było.

 7. Zakończenie

  W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski zamknął o godzinie 15:15 XXVII sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 28 marca 2013 roku.Protokołowała

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (28 marca 2013)
Opublikował: Jan Garbarczyk (8 maja 2013, 08:36:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1080