Protokół Nr XVII/2012 z XVII sesji Rady Powiatu w Lipnie

Protokół Nr XVII/2012

z XVII sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 16 stycznia 2012 roku


XVII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Rozpoczęła się o godz. 13.05 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 14.05.


1. Otwarcie XVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski otworzył XVII sesję Rady Powiatu w Lipnie. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa, zaproszonych gości oraz media.

/lista obecności w załączeniu/


2. Stwierdzenie quorum.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 16 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni radni: Jacek Góźdź, Stanisław Jagielski, Jacek Zająkała (nieobecność usprawiedliwiona).

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Jerzy Wysocki.


4. Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie wnioskuje o wniesienie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli autopoprawki do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił cały proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XVII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012

 • zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028

 • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2011 rok

 1. Informacja na temat stanu prawnego i faktycznego nieruchomości objętych Decyzją Nr 717 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 grudnia 2011 roku, uchylającej Decyzję Nr 452 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2011 roku w części dotyczącej działki nr 364/9.

 2. Wnioski i zapytania.

 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 2. Sprawy różne i komunikaty.

 3. Zakończenie.


Ad.5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu, do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi, zapytał czy dziś radni mają jeszcze jakieś uwagi.

Uwag nie było.

Następnie radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli protokół z XVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 20 grudnia 2011 roku do 16 stycznia 2012 roku.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Starosta dodał, że spotkał się ostatnio z Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w celu omówienia pewnych wątpliwości w związku z nowymi przepisami ustawy o finansach publicznych. Dodał, że Zarząd Powiatu często konsultuje z Regionalną Izbą Obrachunkową sprawy, w których ma wątpliwości.

Ponadto Starosta powiedział, że wraz z Panem Wiesławem Białuchą uczestniczył w spotkaniu w Sejmie z Z-cą Przewodniczącego Komisji Infrastruktury oraz członkiem Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, podczas którego omawiane były sprawy uzyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej. Pan ten zadeklarował, że podczas spotkania w ministerstwie będzie proponował pewne rozwiązania w tym zakresie. Ponadto na tym spotkaniu ustalono również, że powiat prześle wszelkie dokumenty dotyczące budowy obwodnicy miasta Lipna w celu przeprowadzenia rozmów w Ministerstwie dotyczących ewentualnego pozyskania dodatkowych środków na budowę obwodnicy.

Następnie Starosta przedstawił Radzie sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w roku 2011.

Ponadto Starosta powiedział, że uczestniczył w spotkaniu z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem, które dotyczyło reformy i reorganizacji sądów. Ministerstwo Sprawiedliwości stoi na stanowisku, iż wprowadzenie tych reform jest konieczne i planuje wprowadzić je od 1 lipca 2012 roku. Dodał, że Zarząd podejmuje wszelkie działania, aby Sąd Rejonowy w Lipnie nie został zlikwidowany. Powiat stara się przedstawić działanie sądu w Lipnie w jak najlepszym świetle. Dodał, że wysłał do ministerstwa pismo w tej sprawie przedstawiające pewne dowody, statystykę oraz argumentację historyczną przemawiające za nielikwidowaniem tego sądu. W tej chwili pozostaje czekać na decyzję w powyższej sprawie.

Starosta poinformował również, że spotkał się z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w celu omówienia kwestii budynku po komisariacie policji w Dobrzyniu n/W. Zarząd Powiatu chciałby, aby budynek ten został skomunalizowany na cele powiatu.

Przewodniczący Zarządu poinformował również o wizycie w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Wizyta ta miała miejsce w dniu, w którym trwała procedura likwidacji rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Komisja Samorządu Terytorialnego i Rządu proponowała, aby wysokość tej 0,25%, ostatecznie będzie to 0,4% czyli są to środki w wysokości ok. 200 mln zł.

Starosta poinformował również, że spółka Szpital Lipno nie podpisała kontraktu na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Szpital nie spełnił odpowiednich wymagań dotyczących infrastruktury. Od 1 stycznia 2012 roku pacjenci będą przyjmowani w Izbie Przyjęć w szpitalu. Zapewnił, że pacjenci nie odczują tej zmiany.

Ponadto Przewodniczący Zarządu powiedział, że otrzymał analizę wydatków i dochodów za 2011 rok, z której wynika, że na koniec 2011 roku wydatki wyniosły 56 625 818 zł a dochody- 57 182 804 zł, co oznacza, że rok 2011 zamknął się nadwyżką w wysokości ponad 557 tys. zł.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.


Salę obrad opuścił radny P. Wojciechowski.

Stan Rady wynosi 15 radnych (na 19-osobowy skład Rady).

Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2012

Starosta K. Baranowski powiedział, że planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 189 380 zł i zamkną się kwotą 57 314 891 zł. Wszelkie szczegóły znajdują się w uchwale.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok.

(15 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady")

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028

Przewodniczący Rady powiedział, że ta uchwała jest konsekwencją podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok. Następnie zwrócił się do radnych o pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/101/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028.

(15 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady").

/Treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2011 rok

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że każdy z radnych otrzymał wcześniej w materiałach na sesję to sprawozdanie. Zaproponował, aby nie czytać tego sprawozdania tylko ewentualnie zadawać pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie za 2011 rok.

(15 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się" przy obecności 15 radnych na 19-osobowy skład Rady")

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Ad.8. Informacja na temat stanu prawnego i faktycznego nieruchomości objętych Decyzją Nr 717 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 grudnia 2011 roku, uchylającej Decyzję Nr 452 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2011 roku w części dotyczącej działki nr 364/9.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że ta decyzja dotyczy gruntu, na którym w latach 1977-1981 zbudowano kotłownię. Istniał spór, kto jest właścicielem tego gruntu. W 1992 roku ówczesny Wojewoda wydał decyzję, na mocy której skomunalizował tę nieruchomość na rzecz Miasta Lipna. Potem Powiat Lipnowski złożył wniosek o zasiedzenie tego gruntu, gdyż Powiat stał się organem prowadzącym dla SP ZOZ w Lipnie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał w dniu 13 lipca 2011 r. decyzję, w której stwierdził nieważność decyzji Wojewody Włocławskiego w części dotyczącej tej działki. Burmistrz Miasta Lipna wystąpił o ponowne rozpatrzenie sprawy. W wyniku tego postępowania Minister Administracji i Cyfryzacji w dniu 8 grudnia 2011 roku uchylił Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2011 roku w części dotyczącej działki, na której jest położona kotłownia.

Starosta poinformował, że pod koniec roku odbyło się spotkanie władz Miasta Lipna, Powiatu Lipnowskiego, Spółki Szpital Lipno, Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o. w tej sprawie. Nie we wszystkich poruszanych na spotkaniu sprawach zaistniało porozumienie. Sprawą sporną jest budynek kotłowni. Był on budowany ze środków Skarbu Państwa. W decyzji Wojewody z 1992 roku komunalizacja dotyczyła tylko gruntu a nie postawionego na nim budynku. To Skarb Państwa był wlaścicielem tej nieruchomości ale kiedy powiat stał sie organem prowadzącym dla SP ZOZ w Lipnie, Wojewoda, jako jednemu z nielicznych szpitali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i całego kraju przekazał majątek w postaci tej nieruchomości aktem notarialnym. Starosta dodał, że jest w posiadaniu tego aktu notarialnego, który stwierdza przekazanie budynku kotłowni.

Ponadto Starosta stwierdził, że jego zdaniem nie należy zapominać o tym, że skoro Powiat przejął zobowiązania szpitala, które musi spłacać, to powinien przejąć także i jego prawa. Podkreślił, że jest jeszcze czas na złożenie skargi do NSA na Decyzję Ministra, jednak Powiat będzie dążyć do polubownego rozwiązania w tej sprawie i zawarcie korzystnego dla każdej ze stron porozumienia.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Radny P. Gęsicki zapytał czy na dzień dzisiejszy jedyną sporną kwestią jest budynek kotłowni.

Starosta odpowiedział, że tak. Po tym jak okazało się, że powiat jest w posiadaniu aktu notarialnego, a także innych dokumentów, jak karty inwentaryzacyjnej, nie można udawać, że tego nie widzimy.

Więcej pytań nie było.


Ad.9. Wnioski i zapytania.

Ad.10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Nie było.


Ad.11. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady po odczytaniu odpowiedzi Starosty na pismo Sołtysa z Żuchowa w sprawie ufundowania koszulek dla uczestników Rajdu, którego celem jest zebranie środków na operację żony, zwrócił się do radnych z prośbą, aby w miarę możliwości udzielili wsparcia finansowego na ten cel.

Starosta wyjaśnił, że zgodnie z przepisami prawa powiat nie może wspomagać osób fizycznych, natomiast znalezienie środków na organizację rajdu jest możliwe.

Starosta K. Baranowski zaprosił wszystkich radnych, kierowników jednostek na spotkanie nowoworoczne, które odbędzie się w sobotę 11 lutego 2012 roku o godz. 14.00 w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. W spotkaniu tym będą uczestniczyć także m.in. przedstawiciele stowarzyszeń, przedsiębiorcy z terenu powiatu. Starosta poinformował, że na ten cel w budżecie Powiatu zaplanowano kwotę 5 000 zł., pozostałe koszty pokryli sponsorzy.

Radny P. Gęsicki poinformował członków Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, iż po sesji odbędzie się krótkie posiedzenie Komisji.

Więcej spraw nie było.


12. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zamknął XVII sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 16 stycznia 2012 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (16 stycznia 2012)
Opublikował: Aneta Ofmańska (3 kwietnia 2012, 11:46:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 947