Protokół Nr XVI/2011 z XVI sesji Rady Powiatu w Lipnie

Protokół Nr XVI/2011

z XVI sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 20 grudnia 2011 rokuXVI sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Rozpoczęła się o godz. 12.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 14.15.


1. Otwarcie XVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski otworzył XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracowników Starostwa i zaproszonych gości.

/lista obecności w załączeniu/


2. Stwierdzenie quorum.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni radni: Stanisław Jagielski, Józef Wiśniewski (nieobecność usprawiedliwiona).

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Piotr Wojciechowski.


4. Przyjęcie porządku obrad XVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie wnioskuje o wniesienie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok oraz zmianę do załącznika do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Następnie zwrócił się do Pana K. Baranowskiego- Starosty Lipnowskiego- o wyjaśnienia dotyczące autopoprawek.

Starosta K. Baranowski powiedział, że w autopoprawkach do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok znalazło się dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Kikół- Makówiec na odcinku Kikół- Grodzeń, w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Powiatem Lipnowskim oraz zwrot kosztów zrealizowanego zadania inwestycyjnego polegające na przebudowie drogi powiatowej Lipno- Jankowo- Sumin w ramach programu współfinansowego ze środków Unii Europejskiej. Najważniejsze zmiany w złożonej autopoprawce to zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 828 106 zł, zwiększenie rezerwy celowej, środków na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie oraz zwiększenie planów wydatków inwestycyjnych.

Dodał, że w autopoprawce do zmian w budżecie na 2011 rok plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 11 381 zł i zamknie się kwotą 64 167 035 zł, natomiast planowane dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 11 381 zł i zamkną się kwotą 61 608 370 zł.

Ponadto Przewodniczący Rady powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie wnioskuje również o wprowadzenie do porządku obrad sesji dwóch uchwał: w sprawie zmiany w „Programie Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie Lipnowskim na lata 2011-2012” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/73/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku oraz w sprawie uchwalenia na 2012 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Starosty o wyjaśnienia do tych projektów uchwał.

Starosta K. Baranowski powiedział, że jeśli chodzi o pierwszy projekt uchwały, to zmiana w uchwale polega na tym, że szczepień dziewcząt dokona Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarze Rodzinni a nie spółka Szpital Lipno. Zmiany dokonano ze względu na przepisy w ochronie zdrowia. Odnosząc się do drugiej uchwały powiedział, że co roku taki program współpracy jest uchwalany, odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, podczas którego konsultowano ten program. Dodał, że uchwała ta powinna być uchwalona wraz uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu powiatu.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie wprowadzili zmiany do porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił cały proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XVI Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie za rok 2011.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

 • zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025

 • Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie lipnowskim na lata 2012- 2017

 • uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie

 • zmiany w „Programie Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie Lipnowskim na lata 2011-2012” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/73/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku

 • uchwalenia na 2012 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego.

 1. Uchwalenie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok.

 • przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu w Lipnie

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

 • dyskusja

 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok.

 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2028.

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.

Ad.5. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu, do dnia dzisiejszego nie wpłynęły uwagi, zapytał czy dziś radni mają jeszcze jakieś uwagi.

Uwag nie było.

Następnie radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli protokół z XV sesji Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 18 listopada 2011 roku do 20 grudnia 2011 roku.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Ponadto Starosta poinformował, że w 2012 roku odbędą się w Powiecie Lipnowskim wojewódzkie obchody Święta Policji.

Przedstawił również wykaz remontów i budowy dróg dokonanych przez okres ostatnich 5 lat.

Ponadto poinformował, że Zarząd Powiatu w Lipnie wyraził zgodę na przydział godzin zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów maturalnych dla uczniów klas III Zespołu Szkół w Lipnie oraz Zespołu Szkół w Skępem w wymiarze 4 godzin tygodniowo na 1 oddział przez 10 tygodni.

Starosta poinformował również, że odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia na bazie starego pogotowia Centrum Rozwoju Edukacji.

Dodał, że Prezes Zarządu spółki Szpital Lipno brał udział w spotkaniu dotyczącym tworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego.

Ponadto Starosta poinformował, że istnieje prawdopodobieństwo, że NFZ nie przedłuży kontraktu na szpitalny oddział ratunkowy. Prezes Waleczko będzie podejmował rozmowy z NFZ w tej sprawie.

Radny K. Grzywiński odniósł się do sprawy budowy obwodnicy i powiedział, że Miasto Lipno zabezpieczyło środki na budowę obwodnicy, na sesji w dniu dzisiejszym radni opowiedzieli się za budową obwodnicy.

Starosta K. Baranowski powiedział, że zabezpieczenie środków nie wystarczy. Potrzebne jest podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały. Dodał, że już ma dość przekładania tej sprawy przez Miasto Lipno. Stwierdził, że gdyby Powiat nie podjął się tego zadania nikt inny by tego nie zrobił. Dodał, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie w styczniu.

Więcej uwag i pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli sprawozdanie.


Ad.7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie za rok 2011.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do sprawozdania.

Radny J. Góźdź zapytał z czego wynika koszt utrzymania mieszkańca Placówki. W sprawozdaniu podane jest, że koszt utrzymania wychowanka naszej placówki to 4 200 zł, a w innych placówkach są to inne kwoty, z reguły niższe.

Ponadto zapytał na czym polega program dla sprawców przemocy w rodzinie, jacy specjaliści prowadzą zajęcia i czemu nie wszyscy ukończyli ten kurs.

Starosta K. Baranowski odpowiedział, że koszt utrzymania mieszkańca zależy od standardu danej placówki, kosztów utrzymania itp. Dodał, że w placówce w Lipnie umieszczonych jest dziewięcioro dzieci z innych powiatów, które płacą za umieszczenie dzieci w tej placówce 4 200 zł, natomiast Powiat Lipnowski, za dzieci, które znajdują się w innych placówkach płacą mniej bo np. 3 100 zł. Jest to więc dla Powiatu opłacalne.

Odnosząc się do drugiego pytania odpowiedział, że zajęcia prowadzą kuratorzy sądowi, osoby, które przeszły odpowiednie kursy.

Pani Przybyszewska- kierownik PCPR dodała, że dwie osoby nie ukończyły kursu najprawdopodobniej z tego powodu, że zostali osadzeni w areszcie.

Radny P. Gęsicki powiedział, że przedmiotowe sprawozdanie było również tematem posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej. Obecna była na tym posiedzeniu również Pani J. Przybyszewska- Kierownik PCPR w Lipnie, która szczegółowo omówiła aspekty działalności jednostki. Komisja pozytywnie zaopiniowała to sprawozdanie.

Radna H. Opalczewska zapytała w jakim zakresie odbywa się współpraca z MOPS-ami i GOPS-ami.

Pani Przybyszewska powiedziała, że to ustawa nakłada obowiązek współpracy, która polega głównie na wymianie informacji.

Więcej pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie za rok 2011.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/


Ad.8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

Przewodniczący Rady powiedział, że wyjaśnienia do tej uchwały Starosta złożył już przy przyjmowaniu porządku obrad.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś uwagi, pytania.

Pytań nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie lipnowskim na lata 2012- 2017

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Radny P. Gęsicki powiedział, że Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej szczegółowo omawiała ten Program i został on pozytywnie zaopiniowany.

Więcej uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie lipnowskim na lata 2012- 2017.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Radny K. Grzywiński zapytał czy osoby zatrudnione na stanowiskach asystenta- doradcy będą pochodziły z konkursu. Wyraził swoje zaniepokojenie, że w dobie kryzysu tworzy się takie stanowiska.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że możliwość zatrudnienia asystentów była przewidziana już przy przyjmowaniu Regulaminu organizacyjnego, teraz tylko doprecyzowuje się kwestię ich podległości.

Starosta stwierdził, że przez ostatnich pięć lat nie stosował takiego systemu zatrudnienia, niektórzy samorządowcy zatrudniają osoby, które doradzają im w pewnych kwestiach. On dopiero teraz zdecydował się na takie rozwiązanie.

Radny J. Zająkała powiedział, że tworzenie dodatkowych stanowisk nie jest potrzebne.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że celowość utworzenia takich stanowisk już Rada Powiatu podjęła, teraz to tylko kwestia ustalenia podległości służbowej.

Więcej uwag nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki 15 głosami "za", 1 głosie "przeciw" i 1 głosie "wstrzymującym się" podjęli uchwałę w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmiany w „Programie Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie Lipnowskim na lata 2011-2012” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/73/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku.

Przewodniczący Rady powiedział, że wyjaśnienia odnośnie tej uchwały zostały przedstawione przez Starostę przy przyjmowaniu porządku obrad.

Następnie zwrócił się do radnych o uwagi, pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany w „Programie Przeciwdziałania Rakowi Szyjki Macicy w Powiecie Lipnowskim na lata 2011-2012” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/73/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • uchwalenia na 2012 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Rady powiedział, że wyjaśnienia odnośnie tej uchwały zostały przedstawione przez Starostę przy przyjmowaniu porządku obrad.

Przewodniczący zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś uwagi, pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: uchwalenia na 2012 rok Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.10. Uchwalenie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski udzielił głosu K. Baranowskiemu- Staroście Lipnowskiemu.

Starosta K. Baranowski powiedział, że po autopoprawkach, które radni otrzymali, budżet powiatu wzrasta do kwoty 57 125 511 zł.

Zarząd Powiatu zaplanował na inwestycje w 2012 roku kwotę 7 378 087 zł. Wśród nich są m.in. takie zadania, jak: przebudowa drogi powiatowej Kikół- Makówiec (1 700 000 zł), przebudowa drogi Sumin- Jankowo- Lipno (2 401 390 zł), budowa chodników (110 000 zł), opracowanie dokumentacji pod budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie (48 000 zł), opracowanie dokumentacji pod modernizację boiska przy Zespole Szkół w Skępem (20 000 zł)

Starosta powiedział, że na remonty zaplanowano kwotę 1 357 893 zł, w tym m.in. 157 000 zł zabezpieczono na remont dróg.

Starosta K. Baranowski powiedział, że w budżecie powiatu na dzień 1 stycznia 2012 roku stan zobowiązań z tytułu zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie wyniesie 19 999 456 zł, z czego w 2012 roku do spłaty zabezpieczono kwotę 2 150 000 zł.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że jeśli chodzi o dotacje to ich wysokość została zaplanowana w kwocie 1 240 724 zł, z czego m.in. 20 000 zł przeznaczono na dofinansowanie ochotnicznych straży pożarnych, 100 000 zł na ochronę i opiekę nad zabytkami, 60 000 zł zabezpieczono na umowy partnerskie publiczno- prywatne z przeznaczeniem dla klubów sportowych na realizację powiatowego kalendarza igrzysk młodzieży szkolnej oraz na działalność orkiestr dętych.

Ponadto Starosta powiedział, że wielkość zaplanowanej rezerwy wynosi 150 502 zł i stanowi zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Starosta powiedział, że w budżecie powiatu zaplanowano środki na promocje powiatu, w tym m.in. 25 000 zł na zorganizowanie po raz pierwszy przeglądu kabaretów "Lipnowska Ławeczka- Kabarety 2012".

Starosta zaznaczył również, że na oświatę przeznaczone są środki w kwocie 16 332 869 zł.

Starosta powiedział również, że w budżecie powiatu nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń dla pracownikow administracji, jednakże być może Zarząd będzie rozważał taką możliwość w przypadku ewentualnych oszczędności.


 • przedstawienie opinii komisji Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczących poszczególnych komisji Rady o przedstawienie opinii Komisji.

Pan M. Kwiatkowski - Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa (w imieniu nieobecnego Przewodniczącego Komisji)- powiedział, że Komisja Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2011 roku po dokonaniu analizy projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028, postanowiła zaopiniować je pozytywnie.

Pan M. Kwiatkowski- Wiceprzewodniczący Komisji Budownictwa (w imieniu nieobecnego Przewodniczącego Komisji) powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2011 roku po dokonaniu szczegółowej analizy postanowiła zaopiniować pozytywnie projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028.

Pan Andrzej Nowak- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- powiedział, że na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2011 roku analizowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028, które postanowiła zaopiniować pozytywnie.

Rafał Wiśniewski- Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów- powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2011 roku analizowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028, które postanowiła pozytywnie zaopiniować.

Mariusz Linkowski- Przewodniczący Komisji Oświaty- powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2011 roku po dokonaniu szczegółowej analizy postanowiła zaopiniować pozytywnie projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028.

Przemysław Gęsicki- Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia- powiedział, że Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2011 roku analizowała projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2012-2028. Komisja postanowiła zaopiniować pozytywnie Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025 oraz projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok w działach 851, 852, 853.


 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej były przedstawiane na poszczególnych Komisjach Rady, obie są pozytywne, w tym jedna z uwagami. Zaproponował, aby nie czytać tych opinii.

Radny J. Zająkała stwierdził, że opinie powinny zostać odczytane.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski odczytał treść opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. /treść opinii RIO w załączeniu do protokołu/

Radny P. Gęsicki zwrócił się do Pani Skarbnik o wyjaśnienie czemu jedna z opinii RIO jest z uwagami.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- wyjaśniła, że uwagi dotyczą nieujęcia po stronie przychodów wielkości rozchodów. W autopoprawce, którą dzisiaj radni otrzymali uwagi te zostały juz uwzględnione i poprawione.


 • dyskusja

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok.

Radny J. Góźdź zwrócił się z pytaniem czy możliwe będzie wybudowanie boiska przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie lub chociaż opracowanie w 2013 roku dokumentacji technicznej.

Starosta K. Baranowski odpowiedział, że cały czas pamięta o sugestii radnego Goździa i więcej na temat będzie mógł powiedzieć w styczniu, gdy podejmie decyzję w sprawie budowy obwodnicy.

Radny K. Grzywiński powiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie ma stary sprzęt i przydałoby się trochę środków na jego wymianę. Potrzebny jest ciągnik. Temat ten był poruszany także na Komisji Budownictwa.

Starosta odpowiedział, że ten problem jest mu znany ale z uwagi na ograniczone środki finansowe na razie nie ma możliwości jego rozwiązania. Ewentualnie, jeżeli uda się zaoszczędzić trochę środków, to może uda się ten problem rozwiązać.

Radny J. Wysocki powiedział, że chciałby również przypomnieć się z zakupem autokaru dla Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W.

Starosta odpowiedział, że w nowym roku być może uda się ten problem rozwiązać.

Radny J. Zająkała wyraził swoją wątpliwość co do wysokości środków przeznaczonych na promocję Powiatu. Jego zdaniem jest to za duża kwota, tych środków bardziej potrzebowałyby np. szkoły. Dodał, że likwidacja długu szpitala nastapiła nie tylko ze środków powiatu ale głównie dzięki 30 mln wsparcia z rządowego programu.

Starosta powiedział, że jeśli chodzi o jednostki oświatowe to powiat bardzo dużo środków przeznacza na ten cel, jednostki zostały odpowiednio doposażone. Starosta podkreślił, że pozyskanie środków z rządowego programu nie było sprawa prostą i trzeba było włożyć dużo pracy, aby je otrzymać.

J. Zająkała powiedział, że gdyby było tak dobrze w tych jednostkach, to dyrektorzy nie składali by takich planów budżetowych.

Ponadto radny J. Zająkała powiedział, że zgodnie z art. 42 a ustawy powiatowe urzędy pracy mogą z Funduszu Pracy przeznaczać środki na sfinansowanie studiów podyplomowych. Jego zdaniem byłoby to lepsze niż staże, gdyż pozwala uzupełnić bądź zmienić profesję, a tym samym zwiększyć atrakcyjność na rynku pracy. Jeśli okazałoby się, że nie ma chętnych na tę rodzaju pomoc środki można przecież przesunąć na staże.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że podziału środków z Funduszu Pracy nie zależy tylko od Dyrektora PUP lecz dokonuje tego Powiatowa Rada Zatrudnienia.

J. Zająkała stwierdził, że Starosta z pewnością ma taki autorytet, że potrafiłby przekonać do tego pomysłu powiatową radę.

Więcej uwag i pytań nie było.


 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2028.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2028.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


10. Wnioski i zapytania.

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Nie było.


12. Sprawy różne i komunikaty.

Starosta K. Baranowski zwrócił się do radnych z prośbą o pomoc finansową dla radnego ze Skępego, który potrzebuje środków na leczenie.

Przewodniczący Rady wszystkim radnym, dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu i ich pracownikom oraz mieszkańcom powiatu lipnowskiego złożył życzenia świąteczne.

Następnie zaprosił radnych i kierowników jednostek organizacyjnych na wigilijny poczęstunek.


13. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski zamknął XVI sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 20 grudnia 2011 roku.Protokołowała:

Izabela Pączkowska

metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (20 grudnia 2011)
Opublikował: Aneta Ofmańska (3 kwietnia 2012, 11:42:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 908