Protokół Nr IX/2011 z IX sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 12 maja 2011 roku

Protokół Nr IX/2011

z IX sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 12 maja 2011 roku


IX sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, ul. Okrzei 3. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Rozpoczęła się o godz. 8.35 wysłuchaniem hymnu państwowego a zakończyła się o godz. 11.


1. Otwarcie IX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski otworzył IX sesję Rady Powiatu w Lipnie witając radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracowników Starostwa.


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 19 radnych (na 19-osobowy skład Rady), zatem podejmowane decyzje będą prawomocne.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Mieczysław Kwiatkowski.


4. Przyjęcie porządku obrad IX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zaproponował, aby pkt 7- sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami zamienić z pkt. 6- Uroczyste wręczenie pielęgniarkom i położnym z terenu Powiatu Lipnowskiego odznak honorowych "Za zasługi dla ochrony zdrowia".

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił w całości proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad IX sesji Rady Powiatu w Lipnie:

 1. Otwarcie IX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad IX Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Uroczyste wręczenie pielęgniarkom i położnym z terenu Powiatu Lipnowskiego odznak honorowych "Za zasługi dla ochrony zdrowia".

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

 • wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski

 • przyjęcia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 1. Zakończenie.


Ad.5. Przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokoły były wyłożone do wglądu w Biurze Organów Powiatu. Do dziś nie zostały wniesione uwagi, zapytał czy może są jeszcze jakieś uwagi do protokołów.

Uwag nie było.

Następnie radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli protokół z VII i VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 8 kwietnia 2011 roku.


Ad.6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarzadu przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie miedzy sesjami za okres od 8.04.2011 r. do 12.05.2011 r. /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.

Ponadto Starosta przedstawił zakres prowadzonych aktualnie robót drogowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie:

 • przebudowa drogi powiatowej Sumin- Jankowo- Lipno (zakończenie prac pod koniec września)

 • budowa chodników: 640 mb przy ul. Skępskiej w Lipnie, 475 mb przy drodze Rachcin- Cyprianka- Zaduszniki- Wielgie w miejscowości Zaduszniki, 240 mb przy drodze Bobrowniki- Stary Bógpomóż- Włocławek w miejscowości Bobrowniki, 153 mb przy drodze Chlebowo- Karnkowo- Chodorążek- Wioska w miejscowości Karnkowo

 • remonty cząstkowe wyboin 4000 m² ( roboty wykonywane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie)

 • remont drogi o nawierzchni gruntowej Nieszawa- Brzeźno w miejscowości Brzeźno (1000 m²)

 • remont i konserwacja mostu na drodze Czernikowo- Bobrowniki- Polichnowo- Włocławek w miejscowości Bobrowniki

 • w ramach bieżącego utrzymania dróg- malowanie przejść dla pieszych, zakładanie barier ochronnych, wymiana oznakowania pionowego.

Starosta powiedział, że ponadto rozstrzygnięto przetarg na remont drogi powiatowej Wylazłowo- Mokowo- Dobrzyń n/W, początek robót rozpoczyna się w czerwcu, a w dniu 10 maja rozstrzygnięto przetarg na remonty dróg: Chlebowo- Karnkowo- Chodorążek- Wioska (1610 mb), Marianki- Małomin- Kamień Kmiecy- Tłuchowo (1000 mb), Lipno-Brzeźno- Gnojno (1000mb), Obory-Wildno- Lipno (213 mb). Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie.

Starosta nawiązał do tematu bezrobocia. Powiedział, że faktem jest, iż wszystkie powiaty w kraju w tym roku otrzymały znacznie mniejsze środki finansowe na zwalczanie bezrobocia. Podkreślił, że w ubiegłym roku Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie na zwalczanie bezrobocia przeznaczył środki w wysokości 25 mln zł, z czego aż 13 mln zł to środki pozyskane przez PUP ze źródeł zewnętrznych. Dodał, że nie jest tak łatwo odpowiednio przygotować wnioski o dofinansowanie i potem prawidłowo je rozliczyć. Stwierdził, że więc ten "nic nie robiący PUP", jak twierdzą niektórzy, jednak coś robi, walczy o środki z dodatkowych źródeł. Dodał, że złożone są również trzy wnioski do rezerwy o pozyskanie środków finansowych w wysokosci 750 tys. zł dla zwolnionych pracowników Markitu, 1 mln 700 tys. zł na program aktywizacji bezrobotnych w wieku 45-50+ oraz 420 tys. zł na program aktywizacji bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Ponadto nie jest prawdą, że Miasto Lipno otrzymało najmniej staży dla bezrobotnych. Naprawdę to jest właśnie odwrotnie- skierowanych na staże zostało 80 bezrobotnych z terenu Miasta Lipna. Największe bezrobocie jest w Gminie Lipno i z tej gminy na staże skierowano 46 bezrobotnych. Powiat Lipnowski składa się z dziewięciu gmin, o których trzeba pamiętać.

Starosta podkreślił również, że to Powiat wziął w głównej mierze na siebie budowę obwodnicy miasta Lipna, buduje chodniki, wziął na siebie ponad 60 mln zł długu po szpitalu, wspomaga spółkę. W tym miejscu podkreślił, że Powiat nie ma prawnych możliwości przekazania środków finansowych spółce "Szpital Lipno" na podwyżki dla pracowników, może jedynie przekazać środki na inwestycje. Dodał, że za poprzedni rok spółka osiągnęła zysk w wysokości 23 tys. zł netto, może nie jest to dużo ale jednak jest to wynik dodatni.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o pytania, uwagi.

Radny J. Góźdź powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na pewne sprawy. Dodał, że z przyczyn zawodowych nie mógł uczestniczyć w ostatniej sesji Rady, jednak obejrzał jej emisję w telewizji kablowej, podobnie jak sesję Rady Miejskiej w Lipnie. Stwierdził, że radny ma prawo zadawać pytania i tak było na sesji Rady Miejskiej w Lipnie, do czego Pan Starosta nawiązał w swojej wypowiedzi. Nie każdy z radnych ma przecież do informacji, które posiada na przykład Starosta.

Ponadto powiedział, że wszedł na stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, nie można tam znaleźć informacji o ilości staży, na jakich zasadach są one przyznawane itp., są tam również nieaktualne informacje. Stwierdził również, że to bardzo dobrze, że PUP w Lipnie pozyskał 13 mln jednak m.in. takie jest właśnie jego zadanie.

Radny J. Góźdź powiedział, że istnieją pewne paradoksy w PUP w Lipnie. Np. pewna osoba bezrobotna z powiatu otrzymała z PUP zawiadomienie, iż ma się stawić do urzędu w sprawie ofert pracy. Po przyjeździe okazało się, że PUP ma dla tej osoby jedynie infromację, że żadnej oferty dla niej nie ma. Osoba ta więc nie potrzebnie poniosła koszty związane z dojazdem, a dla osoby bezrobotnej każdy grosz się liczy. Można było przecież tę osobę powiadomić telefonicznie o tym fakcie.

Więcej uwag nie było.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie o godz. 10.00 Przewodniczący Rady wznowił obrady Rady Powiatu i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Salę obrad opuścił radny Piotr Wojciechowski (nieobecność usprawiedliwiona). Stan Rady wynosi 18 radnych.


Ad.7. Uroczyste wręczenie pielęgniarkom i położnym z terenu Powiatu Lipnowskiego odznak honorowych "Za zasługi dla ochrony zdrowia".

Starosta K. Baranowski wraz z Przewodniczącym Rady D. Kłobukowskim dokonali wręczenia pielęgniarkom i położnym z terenu powiatu lipnowskiego odznak honorowych "Za zasługi dla ochrony zdrowia".

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.


Ad.8. Podjęcie uchwał w sprawach:


 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

Przewodniczący Rady powiedział, że każdy z radnych otrzymał projekt uchwały wraz z autopoprawkami, zwrócił się więc do radnych o pytania, uwagi.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/.


 • wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski

Przewodniczący Rady powiedział, że Starosta już w sprawozdaniu z prac Zarządu przedstawił przedmiotowy projekt uchwały

Zwrócił się do radnych o pytania, uwagi.

Starosta podkreślił, że podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w szpitalu.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski.

/treść uchwaly w załączeniu do protokołu/


 • przyjęcia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Starosta K. Baranowski powiedział, że uchwała ta nie zmienia się zasadniczo w zapisach, po prostu zostaje ona dostosowana do aktualnych przepisów prawa.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Radny J. Góźdź powiedział, że na terenie Miasta Lipna jest wiele zabytków nie wpisanych do rejestru, np. domy przy Pl. Dekerta, czy można ubiegać się o dotacje na ich remont.

Starosta odpowiedział, że każdy, kto jest właścicielem zabytku wpisanego do rejestru zabytków ma prawo ubiegania się o dotację.

Ponadto Starosta wskazał, że każdy z samorządów ma dział dziedzictwo i ochrona zabytków i apeluje do włodarzy tych samorządów o przekazywanie środków na zabytki.

K. Grzywiński zapytał ile wpłynęło wniosków o przyznanie dotacji na zabytki i kiedy upływa termin ich składania.

Starosta odpowiedział, że termin składania wniosków upłynął 15 kwietnia br. Wpłynęło 8 wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioski te zostały złożone m.in. przez Parafię Rzymsko- Katolicką p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipnie, Parafię Rzymsko- Katolicką p.w. św. Barbary w Chrostkowie, Parafię Rzymsko- Katolicką p.w. św. Krzyża w Suminie. Dodał, że w dniu dzisiejszym odbędzie się jeszcze posiedzenie Zarządu, na którym zostanie podjęta decyzja o przyznaniu tych dotacji.

K. Grzywiński zwrócił uwagę na zapis pkt. 5 Zasad udzielania dotacji, który mówi, że dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Stwierdził, że ustawa mówi o dotowaniu 100% inwestycji.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Więcej uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.8. Wnioski i zapytania.

Ad.9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie wniosków, zapytań.

Radny J. Zająkała powiedział, że chciałby odnieść się do wypowiedzi Starosty dotyczącej działań Powiatowego Urzędu Pracy z punktu widzenia kierownika jednostki samorządu terytorialnego.

Stwierdził, że proporcje w przyznawaniu staży do poszczególnych gmin są zaniedbane. Należałoby rozpatrywać ile staży było kierowanych do osób z danej gminy, a nie, gdzie ten staż odbywają. Taka statystyka byłaby bardziej czytelna. Stwierdził ponadto, że wójtowie składają różne zapotrzebowania, on- jako wójt Gminy Kikół- składał zapotrzebowanie na 20 stażystów, z czego 8 osób to były osoby, na które złożone były wnioski, a reszta to inne osoby skierowane przez PUP, choć tamte spełniały wszelkie kryteria. Stwierdził, że nie zawsze wójtowie i burmistrzowie są traktowani na równi z innymi pracodawcami. Dodał, że to właśnie dzięki samorządom Powiatowy Urząd Pracy nie musiał zwracać środków unijnych.

Stwierdził, że istnieją też takie sytuacje, że są osoby, które były kierowane na staż wiele razy i zrobiły sobie z tego sposób na życie, inne zaś w ogóle nie mają takiej szansy. Dodał, że to wszystko jest dla niego niepokojące.

Stwierdził, że powinno się utworzyć komisję, która zajmie się tym problemem, w skład której wchodziliby przedstawiciele wszystkich opcji politycznych w Radzie.

Starosta K. Baranowski wymienił ilość osób skierowanych na staże w poszczególnych gminach. Powiedział, że w gminie Kikół było ich aż 116, więc nie rozumie czemu Pan Zająkała czuje się pokrzywdzony. Od dzielenia tych środków jest właśnie PUP w Lipnie.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś uwagi.

Radny J. Góźdź powiedział, że skoro Pan Starosta mówił, że po I kwartale jest w budżecie nadwyżka, to apeluje ponownie o budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. Poza tym zapytał jakie są efekty udziału reprezentacji Powiatu Lipnowskiego w Targach Turystyczno-Ogrodniczych LATO NA WSI 2011 w Minikowie.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że Zarząd Powiatu bierze pod uwagę sugestię radnego Goździa dotyczącego budowy boiska przy ZST w Lipnie. Natomiast odnosząc się do drugiego pytania, powiedział, że podczas Targów została wyróżniona sołtys z Łochocina. Dodał, że sam udział w Targach jest dużą promocją Powiatu Lipnowskiego, a koszt udziału w tych targach jest stosunkowo niewielki.

Radny R. Wiśniewski odnosząc się do wypowiedzi radnego J. Zająkały powiedział, że to nie jest tak, że gdyby nie gminy, to PUP musiałby zwracać środki unijne. Trzeba bowiem spełnić pewne wskaźniki. Podkreślił też, że wójtowie i burmistrzowie z reguły nie chcą dalej zatrudniać stażystów.

Radny J. Zająkała powiedział, że chyba Pan Starosta do końca nie zrozumiał jego wypowiedzi. Powiedział, że 110 staży dla Kikoła- to właśnie jest dysproporcja.

Poza tym stwierdził, że wyprasza sobie takie “połajanki” wobec niego. Niepotrzebne są te emocje, może warto na spokojnie przyjrzeć się funkcjonowaniu przyznawania staży.

Dodał, że sama firma BOPOL problemu bezrobocia nie zlikwiduje. Powiedział, że artykułu w CLI dowiedział się, że upadła lokalizacja w Kolankowie, teraz jest to Kikół. Zapytał czy było jakieś ogłoszenie o poszukiwaniu nieruchomości pod tę inwestycję, czy Starosta sam bezpośrednio dotarł do tych informacji.

Starosta odpowiedział, że sposób znalezienia lokalizacji inwestycji jest sprawą tylko i wyłącznie tej firmy.

Radny K. Kwiatkowski powiedział, że to nie Powiat jest winny bezrobociu w poszczególnych gminach, to jest problem całego kraju. Powiedział, że sam jest również pracodawcą. Stwierdził, że w samorządach osoby po stażu odchodzą, natomiast wobec firm prywatnych są dodatkowe wymagania- po stażu muszą na pewien okres zatrudnić daną osobę. To pracodawcy prywatni generują podatki.

Ponadto stwierdził, że bezrobocie to bardzo złożony i trudny temat.

Radny K. Grzywiński stwierdził, że jest nowym radnym. Starosta ma dostęp do pewnych sprawozdań, informacji, a on nie. Dobrze by było na sesji przedstawic takie sprawozdanie .

Starosta wyjaśnił, że Powiatowy Urzad Pracy w Lipnie co roku składa Radzie sprawozdanie ze swojej działalności. M.in. to sprawozdanie bedzie przedmiotem obrad kolejnej sesji.

Starosta powiedział, że jeżeli kogoś uraził swoją wypowiedzią, to przeprasza.

Przewodniczący Rady powiedział, że do tej pory dyskusje prowadzone były w komisjach.

Radny J. Zająkała stwierdził, że obrady sesji z reguły przebiegają spokojnie, na komisjach wypracowuje się stanowiska dotyczące uchwał, ale końcowa część sesji jest właśnie na dyskusje i podejmowanie różnych tematów.

Wicestarosta J. Poliwko powiedział, że w tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie skierował na staże już ponad 300 osób, natomiast np. PUP w Chełmie jeszcze żadnej osoby nie skierował na staż.

Ponadto przypomniał, że istnieje taki organ jak Powiatowa Rada Zatrudnienia, w skład której wchodzą wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele stowarzyszeń, Rady Powiatu w Lipnie. I to ta właśnie Rada decyzuje o podziale środków z Funduszu Pracy.

Radny L. Stroiński zapytał który z samorządów sfinansuje ewentualna budowę boiska stadionie przy ZST w Lipnie- powiat czy miasto.

Starosta odpowiedział, że oczywiście powiat bo to jest jego jednostka organizacyjna.

Radny K. Grzywiński zapytał kiedy odbędzie się drugi przetarg na nieruchomość po byłym szpitalu psychiatrycznym, czy wpłynęła jakaś oferta.

Starosta K. Baranowski odpowiedział, że w dniu 10 maja odbył się przetarg, została zbyta działka przy kaplicy. Dodał, że dziś został także ogłoszony przetarg na działki przy ul. Okrzei.

Więcej spraw nie było.


Ad.9. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Stanisławowi Jagielskiemu.

Radny St. Jagielski zaprosił radnych i wszystkich obecnych na sesji na Sołtysiadę, która odbędzie się w dniu 3 lipca 2011 roku w Radomicach.


Ad.10. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zamknął IX sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 12 maja 2011 roku.Protokołowała:

Izabela Pączkowska


metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (12 maja 2011)
Opublikował: Krzysztof Wołowski (9 stycznia 2012, 12:09:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1266