Protokół Nr X/2011 z X sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 14 czerwca 2011 roku

Protokół Nr X/2011

z X sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 14 czerwca 2011 roku


X sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Rozpoczęła się o godz. 11.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 12.45.


1. Otwarcie X sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski otworzył X sesję Rady Powiatu w Lipnie witając radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracowników Starostwa, media.


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni radni: Jacek Góźdź, Józef Wiśniewski (nieobecność usprawiedliwiona).

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Mariusz Linkowski.


4. Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że Zarząd Powiatu wnosi o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok oraz projektu uchwały: w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/49/2011 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski oraz projektu uchwały w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego. Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu o uzasadnienie konieczności podjęcia tychże uchwał.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski odnosząc się do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/2011 powiedział, że podwyższono by kapitał spółki Szpital Lipno o kwotę 2 137 000 zł, z czego znaczna część, tj. 1 067 000 zł wniesiona zostałaby do spółki w postaci aportu. Dodał, że od aportu konieczne jest uiszczenie podatku do urzędu skarbowego w wysokości ok. 200 tys. zł,, jednak jest możliwość odzyskania 80% tego podatku od rządu. Składa się w tej sprawie odpowiedni wniosek do wojewody.

Starosta powiedział, że druga uchwała dotyczy nieruchomości- kaplicy przy Pl. 11 Listopada w Lipnie, na której sprzedaż wyraziła zgodę Rada Powiatu w 2009 roku. W celu uzyskania pełnej użyteczności tej działki konieczne jest ustanowienie służebności przechodu i przejazdu.

Starosta K. Baranowski odniósł się ponadto do autopoprawek w sprawie zmian w budżecie powiatu. Powiedział, że plan dochodów zwiększa się o kwotę 92 100 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odpraw dla odchodzących na emeryturę funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych oraz odszkodowań uszczerbkowych dla funkcjonariuszy. Ponadto m.in. zwiększono plan wydatków o kwotę 236 000 zł na opłacenie podatku od towarów i usług za przekazane mienie ruchome aportem do spółki “Szpital Lipno”. Również zwiększeniu ulega plan wydatków w rozdziale 75405- komendy powiatowe policji o kwotę 18 000 zł na zakup trzech kombinezonów dla policjantów z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na wypłatę nagród policjantom z okazji ich święta.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania odnośnie przedstawionych dodatkowych projektów uchwał.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał wnioskowanych przez Zarząd Powiatu.

Następnie przedstawił cały proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad X sesji Rady Powiatu w Lipnie:

 1. Otwarcie X Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad X Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku

 • zmiany uchwały Nr IX/49/2011 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski

 • ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

 • uchwalenia Statutu Powiatu Lipnowskiego

 • uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2010 rok.

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2010 rok

 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie

 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2010 rok

 • otwarcie dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2010 rok

 • podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.


Ad.5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi. Zapytał czy radni mają jeszcze jakieś uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli protokół z IX sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 12 maja 2011 roku.


Ad.6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od dnia 12 maja 2011 roku do dnia 14 czerwca 2011 roku. /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił zestawienie przedstawiające aktualne wykorzystanie środków pozabudżetowych:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013:

 • Działanie 1.1 “Przebudowa drogi powiatowej nr 2706C Sumin- Jankowo-Lipno”- wartość projektu: 3 648 155,93 zł., w tym dofinansowanie 50%, tj. 1 824 077,96 zł. Projekt jest w trakcie realizacji, w październiku zostanie zakończony.

 • Działanie 3.1 “Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w ZST w Lipnie oraz pracowni językowych w Zespole Szkół w Lipnie w pomoce i zasoby dydaktyczne”, wartość 299 232 zł, w tym 65% dofinansowania z EFRR w wysokości 194 500,80 zł. Projekt jest w trakcie realizacji, zakończony zostanie w październiku br.

 • Działanie 4.2 “Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”, wartośc projektu 3 246 032,99 zł, dofinansowanie 2 434 524,73 zł. Projekt jest w trakcie realizacji, zakoćzy się w czerwcu 2012 roku.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 • Poddziałanie 5.2.1 “Nowoczesne Urzędy-Kompetentne Kadry w Powiecie Lipnowskim”, wartość 1 119 919,96 zł, dofinansowanie 993 039,96 zł. Jest to projekt partnerski, którego liderem jest Powiat Lipnowski , zostanie zakończony 31.07.2012 r.

 • Działanie 9.2 “Klucz do sukcesu”, wartość 418 601 zł, dofinansowanie 85%, projekt zakłada przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zorganizowanie wycieczki na targi do Poznania, doradztwo zawodowe oraz zakup strojów dla uczniów biorących udział w praktykach zawodowych. Pnadto szkoły zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Projekt rozpocznie się we wrześniu br. a zakończy w sierpniu 2012 r.

W trakcie oceny formalnej są również wnioski złożone w ramach Działania 9.2 “Powiat Lipnowski pl.- Zdobyć więcej”, wartość projektu 565 312,11 zł, dofinansowanie 85%, projekt zakłada przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zorganizowanie wycieczki na targi do Poznania, doradztwo zawodowe oraz zakup strojów dla uczniów biorących udział w praktykach zawodowych. Jeśli projekt otrzyma dofinansowanie jego realizacja rozpocznie się we wrześniu 2012 roku, a zakończy w sierpniu 2013 roku.

Został również złożony wniosek przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie o pozyskanie środków dla bezrobotnych, którzy stracili pracę z winy pracodawcy.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania dotyczące przedstawionego przez Starostę sprawozdania.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli przedmiotowe sprawozdanie.


Ad.7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

Przewodniczący Rady powiedział, że Starosta omówił już wcześniej ten punkt porządku obrad. Zapytał radnych czy mają jakieś uwagi.

Uwag i pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku

Starosta K. Baranowski powiedział, że Zarząd bardzo zabiegał o dodatkowe środki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Udało się pozyskać kwotę 123 000 zł. Szczegółowy podział tych środków określa załącznik do uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmiany uchwały Nr IX/49/2011 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski

Starosta K. Baranowski powiedział, że zwiększa się kapitał zakładowy spółki Szpital Lipno do kwoty 2 417 000 zł. Dodał, że dzięki temu spółka będzie postrzegana lepiej przez banki i inne podmioty. Podkreślił, że Powiat Lipnowski posiada 100% udziałów w spółce.

Radny P. Gęsicki powiedział, że jest to korzystna decyzja zarówno dla Prezesa spółki, jak i wszystkich pracowników, gdyż zwiększa to komfort finansowy oraz wiarygodność spółki. Tak więc odzew dla społeczeństwa jest taki, że Rada Powiatu dalej wszelkimi siłami pomaga szpitalowi.

Starosta dodał, że w czerwcu odbędzie się Walne Zgromadzenie Wspólników, na którym Prezes szpital przedstawi bilans za rok 2010, z którego wynika, że spółka zakończyła rok budżetowy zyskiem.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/49/2011 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi, pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 2238/15 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9, miasta Lipna, stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • uchwalenia Statutu Powiatu Lipnowskiego

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zwrócił się do Pana Z. Chmielewskiego- Sekretarza Powiatu- o omówienie projektu uchwały.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu- powiedział, że zarówno ten projekt uchwały, jak i następny z porządku obrad dotyczący regulaminu organizacyjnego starostwa stanowią pewną całość organizacji starostwa i powiatu. Zmiany, które proponuje Zarząd w Statucie Powiatu, dotyczą głównie zmian, które faktycznie nastąpiły, np. zlikwidowano niektóre jednostki (Bursa Szkolna), powstały również nowe jednostki organizacyjne (Szpital Lipno sp. zo.o., Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza). Dodał, że Statut jest dokumentem, który rzadko się zmienia, zwłaszcza, że jego zmiany muszą być ogłoszone w dziennku urzędowym wojewody, gdyż dotyczy on wszystkich obywateli powiatu. Dodał, że jego zdaniem najistotniejszą zmianą w Statucie jest §65 pkt 2, który stanowi, iż "Jednostką organizacyjną powiatu jest zarówno jednostka posiadająca, jak i nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona na podstawie odrębnych przepisów przez Powiat Lipnowski". Ponadto dokonano zmian jeśli chodzi o Rzecznika Konsumentów, którego pozycja ustrojowa się zmieniła, kiedyś podlegał Radzie, obecnie bezpośrednio Staroście. Dokonano równiez drobnych zmian porządkowych w statucie. Sekretarz Powiatu dodał, że prace, zarówno nad statutem, jak i regulaminem trwały już od lutego br.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Radny P. Gęsicki stwierdził, że zmiana Statutu jest okazją dla nowych radnych do dokładniejszego zapoznania się z tym dokumentem.

Więcej uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Lipnowskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/ • uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie

Starosta K. Baranowski stwierdził, że przez lata funkcjonowania Starostwa, nasuwały się pewne rozwiązania co do usprawnienia funkcjonowania tej jednostki. Regulamin określa zadania przypisane np. Sekretarzowi Powiatu, Skarbnikowi Powiatu czy poszczególnym wydziałom urzędu. Do Regulaminu załączony jest zmieniony schemat graficzny, który był dokładnie przemyślany i dyskutowany. Przedstawia on podział podległości poszczególnych wydziałów wobec Starosty, Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika. Dodał, że po przyjęciu przez Radę tego Regulaminu Starosta wyda odpowiednie zarządzenie w tej sprawie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.


 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2010 rok

Przewodniczący Rady powiedział, że każdy z radnych otrzymał w materiałach na sesję Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Nr 122/2011 w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Lipnowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok oraz Uchwałę Nr 192/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie: wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Lipnowskiego z wykonania budżetu za 2010 rok. Dodał, że sa to opinie pozytywne. Zgłosił wniosek, aby nie odczytywać tych opinii.

Następnie poddał pod głosowanie wniosek o nieczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przychylili się do wniosku Przewodniczącego Rady.

Starosta K. Baranowski powiedział, że cieszy go, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok. Dodał, że rok 2010 był rokiem trudnym, gdyż Powiat spłacał ogromne zobowiązania po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie, choć nie tak trudny jak rok 2009, kiedy przekształcono szpital w spółkę. Okres do połowy czerwca 2010 r. był trudnym momentem, prowadzona była dyscyplina finansowa, liczono każdy grosz, aby wystarczyło środków na zabezpieczenie funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu. W tym miejscu podziękował wszystkim, którzy wspomagali Zarząd w tych działaniach, zwłaszcza dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu. Podkreśli że na bieżąco realizowane były spłaty zgodnie z zawartymi z wierzycielami ugodami, spłacono zobowiązania wobec ZUS, US i inne zobowiązania, w łącznej kwocie ok. 40 mln zł. Zrealizowano przy tym także wiele inwestycji.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2010 roku wyniosło lekko ponad 12 mln zł, co stanowi 14,96 % dochodów wykonanych.

Oprócz tego Powiat w 2010 roku posiadał zobowiązania niewymagalne nie zaliczane do długu w łącznej kwocie ok. 25 mln zł. Dodał, że Powiat Lipnowski nie jest powiatem zagrożonym w związku z przekroczeniem ustawowego progu (60%) maksymalnego zadłużenia, gdyż wynosiło ok. 50%.


 • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie Uchwały Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2010 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Nowak odczytał treść Uchwały Nr 1/2011 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2010 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2010 rok

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna i zgodnie z wcześniej podjętą decyzją przez radnych, nie będzie ona odczytywana.

Następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.


 • dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2010 rok

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2010 rok.

Wiceprzewodniczący W. Białucha powiedział, że padło na tej sesji stwierdzenie, że globalne zadłużenie Powiatu wynosi 50%. Jednak trzeba podkreślić, że w skali roku odejmując dług za szpital, kredyt, który będzie spłacany do 2028 roku, to zadłużenie jest znacznie niższe i wynosi ok. 8%. Dodał, że chce, aby społeczeństwo powiatu lipnowskiego miało świadomość, że znaczna większość tego zadłużenia to wielomilionowy kredyt na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie.

Starosta K. Baranowski powiedział, że Powiat Lipnowski jako jednostka samorządu terytorialnego zaciągnął w 2010 kredyty i pożyczki na potrzeby funkcjonowania powiatu powiększają łączne zadłużenie o 10,27%. W stosunku do ustawowego limitu 60%, jest to naprawdę niewielkie zadłużenie. Pozostała kwota jest to kwota zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ rozłożona na raty do 2028 roku i stanowi około 2 mln zł. Regularnie trzeba będzie co roku w budżecie powiatu zabezpieczyć na ten cel kwotę ok. 2 mln zł. Dodał, że gdyby Powiat Lipnowski nie miałby tego "balastu" w postaci zobowiązań po SP ZOZ, to byłby jednym z najmniej zadłużonych samorządów. Są powiaty, które wpadają w bardzo poważne kłopoty finansowe związane z tym, że się nie odważyły na krok, jakiego podjął się Powiat Lipnowski związany z przekształceniem szpitala.

W. Białucha powiedział, cieszy go, że współpracuje w tej Radzie. Stwierdził, że osobiście ma awersję do zadłużania samorządu i w okresie kiedy pełnił funkcję Burmistrza Miasta Lipna zadłużenia również nigdy nie przekroczyło dwucyfrowej liczby.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy są jeszcze jakieś uwagi.

Radny P. Gęsicki stwierdził, że niestety największym problemem powiatu jest służba zdrowia. Podkreślił, że szpital otrzymał i dalej będzie otrzymywać ze strony powiatu ogromne wsparcie.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie opinii dotyczących wykonania budżetu powiatu na 2010 rok.

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej P. Gęsicki powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2011 roku pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok .

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki M. Linkowski powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2011 roku pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów R. Wiśniewski powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2011 roku pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska M. Kwiatkowski powiedział, że na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2011 roku pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego St. Jagielski powiedział, że Komisja na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2011 roku pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

Więcej uwag nie było.


 • podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie (17 głosów "za") podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


Starosta K. Baranowski w imieniu Zarządu Powiatu podziękował Radzie za udzielenie Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.


Ad.9. Wnioski i zapytania.

Ad.10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Nie było.


Ad.11. Sprawy różne i komunikaty.

Starosta K. Baranowski poinformował radnych, iż po raz pierwszy w obecnej kadencji odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, na którym były omawiane sprawy związane z funkcjonowaniem służb weterynarii, sanitarnych, Zarządu Dróg Powiatowych. Najważniejszą z tego spotkania była informacja, iż Powiat Lipnowski nie jest zagrożony bakterią e.coli.

Przemysław Gęsicki- Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej poinformował członków Komisji, iż w dniu 29 czerwca 2011 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji dotyczące funkcjonowania spółki Szpital Lipno.

Starosta K. Baranowski zaprosił na Sołtysiadę, która odbędzie się w dniu 5 lipca 2011 roku o godz. 14.30.

Pani M. Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zaprosiła radnych na festyn Święto Kwitnącej Paproci, który odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 roku o godz. 17.00.

Więcej spraw nie było.


Ad.12. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zamknął X sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 14 czerwca 2011 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (14 czerwca 2011)
Opublikował: Krzysztof Wołowski (9 stycznia 2012, 12:04:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1264