Protokół Nr XIV/2011 z XIV sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 2 listopada 2011 roku

Protokół Nr XIV/2011

z XIV sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 2 listopada 2011 roku


XIV sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Rozpoczęła się o godz. 13.05 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 14.00.


1. Otwarcie XIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski otworzył XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie witając radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracowników Starostwa i zaproszonych gości.

/lista obecności w załączeniu/


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 18 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecny radny Józef Wiśniewski (nieobecność usprawiedliwiona).

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Rafał Wiśniewski.


4. Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie wnioskuje o wniesienie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego oraz zmianę do załącznika do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie wprowadzili zmiany do porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił cały proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad XIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

5. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

  • zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025

  • realizacji przez Powiat Lipnowski inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół- Makówiec na odcinku Kikół- Grodzeń"

8. Wnioski i zapytania.

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

10. Sprawy różne i komunikaty.

11. Zakończenie.


5. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu. Zapytał czy radni mają uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli protokół z XIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.


6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Starosta K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 26 września 2011 roku do 2 listopada 2011 roku.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

Starosta powiedział, że Zarząd Powiatu dokonał analizy wydatków związanych z ogrzewaniem budynków jednostek organizacyjnych. W tym roku zwiększyły się koszty związane z energią, opłatami za zakup oleju opałowego. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Zespół Szkół Technicznych w Lipnie, Zespół Szkół w Skępem oraz Dobrzyniu n/W są ogrzewane olejowo. Obecnie cena na litr oleju opałowego jest wysoka i ciągle wzrasta. Dlatego zlecił dyrektorom jednostek, aby znaleźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji. Okazało się, że można np. dokonać pewnej korekty nie wymieniając pieca a jedynie zbiornik, co zmniejszy koszty. W dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie z dyrektorami i księgowymi jednostek, na którym będą omawiane m.in. sprawy związane z szukaniem możliwości zmniejszenia kosztów ogrzewania w budynkach jednostek.

Ponadto Starosta poinformował, że Powiat otrzymał pisemną propozycję zakupu działki 1,5 ha przy ul. Żeromskiego na cele inwestycyjne, której wycena wynosi ok. 790 tys. zł. Również ta sama firma zainteresowana jest zakupem budynku po szpitalu psychiatrycznym. Radca prawny został zobowiązany do przeanalizowania czy Powiat może przystąpić od razu do negocjacji z tą firmą.

Starosta poinformował również, że Zarząd otrzymał pismo z Gminy Kikół, w którym wójt wyraża chęć przekazania Powiatowi nieodpłatnie budynek po Szkole Podstawowej w Grodzeniu. Również Komenda Policji przekaże budynek w Dobrzyniu po posterunku policji.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania do sprawozdania.

Pytań nie było.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:


  • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 847 642 zł i zamkną się kwotą 60 622 448 zł. W dziale 010- rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005- prace geodezyjno- urządzeniowe plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 8 159 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2011 r. W rozdziale 85321- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności plan ulega zwiększeniu o kwotę 27 699 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.10.2011 r. W dziale W dziale 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami plan ulega zmniejszeniu o kwotę 4 000 000 zł z uwagi na brak zainteresowania proponowanymi przez powiat nieruchomościami. W związku z tym w budżecie na 2011 rok tworzy się deficyt budżetowy w wysokości 4 000 000 zł. Wielkość tego deficytu zależy w głównej mierze do spływających środków budżetowych z Urzędu Marszałkowskiego z uwagi na realizacje projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych. Jako źródło sfinansowania tego deficytu planuje się kredyt długoterminowy zaciągnięty na okres sześciu lat.

Ta sesja jest przede wszystkim zwołana na potrzeby jednostek oświatowych, w związku z tym, że w jednej ze szkół zabrakło środków finansowych na wynagrodzenia. Przy okazji rozdysponowanie środków z rezerwy na pozostałe jednostki oświatowe, żeby uzupełnić wzrost wydatków na rozpoczęty rok szkolny i nagrody dla pracowników jednostek oświatowych, głównie nauczycieli.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi do treści uchwały.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

  • zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że każda zmiana uchwały w sprawie zmian w budżecie powoduje zmianę uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Następnie zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi do treści uchwały.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


  • realizacji przez Powiat Lipnowski inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół- Makówiec na odcinku Kikół- Grodzeń"

Starosta K.Baranowski powiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie w planach inwestycyjnych na 2012 rok zaplanował przebudowę drogi powiatowej nr 2705C Kikół- Makówiec na odcinku Kikół- Grodzeń. Dzisiejszą uchwałą wyraża się zgodę na wniesienie wymaganego wkładu własnego do inwestycji tj. 1 636 589,96zł w 2012r., co stanowi 76,86% wartości zadania tj. 2 129 269,86zł. Jest więc możliwość pozyskania około 500 tys. zł. Środki te będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Starosta dodał, że to właśnie ta inwestycja oraz budowa obwodnicy zostały ujęte w planach inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych na 2012 rok.

Radny P. Gęsicki podkreślił, że to dobrze, że samorządy uczestniczą w programach unijnych i pozyskują środki na realizacje inwestycji. Jednak faktem jest, że trzeba długo czekać na przekazanie środków np. z Urzędu Marszałkowskiego. Zapytał czy jest to wina procedur, czy są samorządy bardziej lub mniej dobrze pod tym względem traktowane. Być może członkowie Zarządu z Platformy Obywatelskiej mogliby interweniować w Zarządzie Województwa, w którym rządzi PO. Dodał, że brak tych środków w terminie hamuje samorządowi inne inwestycje.

Starosta K. Baranowski powiedział, że współpraca z Urzędem Marszałkowskim jest dobra. Nie wszystko wykonuje Zarząd Województwa, dużo zależy od postawy pracowników, być może jest nawał pracy, jest wiele programów unijnych, być może to wina przepisów prawa w tym zakresie. Dodał, że oczywiście wielokrotnie rozmawiał na ten temat w Urzedzie Marszałkowskim.

Dodał, że Urząd Marszałkowski nie jest jedyną instytucją, która jest winna Powiatowi środki finansowe bo oczekuje się także na środki z ministertwa. Podkreślił, że inne powiaty też są w takiej sytuacji.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy mają jeszcze uwagi do przedmiotowej uchwały.

Więcej uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi do treści uchwały.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: realizacji przez Powiat Lipnowski inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół- Makówiec na odcinku Kikół- Grodzeń".


8. Wnioski i zapytania.

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Nie było.


10. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zaprosił prezydium Rady oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 9 listopada 2011 roku, godz.12.00, na którym będzie przyjmowany projekt budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2012 rok.

Starosta powiedział, że są już sygnały, że subwencja oświatowa w 2012 roku będzie niższa.

Dodał, że dyrektorzy jednostek do jutra mają termin na złożenie poprawionych planów budżetowych, gdyż te przedstawione wcześniej były zbyt wygórowane. Zwrócił się do dyrektorów, aby brali pod uwagę wytyczne Zarządu w tym zakresie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu w Lipnie odbędzie się w dniu 18 listopada 2011 roku.

Więcej spraw nie było.


11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski zamknął XIV sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 2 listopada 2011 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (2 listopada 2011)
Opublikował: Krzysztof Wołowski (9 stycznia 2012, 11:52:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1087