Protokół Nr XV/2011 z XV sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 18 listopada 2011 roku

Protokół Nr XV/2011

z XV sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 18 listopada 2011 roku


XV sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, ul. Okrzei 3. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Rozpoczęła się o godz. 13.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 14.45.


1. Otwarcie XV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha otworzył XV sesję Rady Powiatu w Lipnie. Powitał radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracowników Starostwa i zaproszonych gości.

/lista obecności w załączeniu/


2. Stwierdzenie quorum.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 17 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni radni: Jacek Góźdź, Dariusz Kłobukowski (nieobecność usprawiedliwiona).

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Józef Wiśniewski.


4. Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha powiedział, że Zarząd Powiatu w Lipnie wnioskuje o wniesienie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego oraz zmianę do załącznika do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie wprowadzili zmiany do porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił cały proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Uroczyste wręczenie przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego "Medali za Długoletnią Służbę".

 7. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego "Młodym okiem- Powiat Lipnowski w obiektywie".

 8. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2010/2011.

 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

 • zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025

 • zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku

 • ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

 • zbycia nieruchomości w drodze zamiany

 • wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rozstrzygnięcie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.


5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

  Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu. Zapytał czy radni mają uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli protokół z XIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

6. Uroczyste wręczenie przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego "Medali za Długoletnią Służbę".

Starosta K. Baranowski odczytał Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2011 roku o nadaniu odznaczeń (treść postanowienia w załączeniu do protokołu)

Następnie Wicewojewoda Kujawsko- Pomorski Zbigniew Ostrowski dokonał wręczenia medali.

Medalami za Długoletnią Służbę odznaczone zostały następujące osoby: Cenza Jadwiga, Elwertowska Irena, Góreczna Krystyna Antonina, Gralicka Danuta, Grodaszewski Mirosław Andrzej, Jańczak Wojciech Jerzy, Kanderska Jolanta Anna, Lamparska Irena Jadwiga, Lorenc Jan Krzysztof, Maliszewska Ewa, Małkiewicz Alina, Młotkowska Maria, Smużewska Anna, Wiśniewska Ewa Bogusława.


7. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego "Młodym okiem- Powiat Lipnowski w obiektywie".

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał listę laureatów konkursu fotograficznego "Młodym okiem- Powiat Lipnowski w obiektywie".

Następnie Starosta Lipnowski wraz z Wicewojewodą Kujawsko-Pomorskim dokonali wręczenia nagród laureatom konkursu (lista laureatów w załączeniu do protokołu).


8. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Starosta K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 2 listopada 2011 roku do 18 listopada 2011 roku.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/


9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2010/2011.

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że przedmiotową informację każdy z radnych otrzymał i mógł się z nią zapoznać. Zaproponował więc jedynie o zadawanie pytań.

Pytań nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lipnowskiego w roku szkolnym 2010/2011.

/Informacja w załączeniu do protokołu/


10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.

/uchwała w załączeniu do protokołu/


 • zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Starosta K. Baranowski powiedział, że ustawa Prawo o ruchu drogowym nakłada na rady powiatu obowiązek określenia corocznie w drodze uchwały wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz określenia wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Radny P. Gęsicki, który przewodniczył Zespołowi powołanemu do opracowania Programu, powiedział, że Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 określa najbardziej istotne elementy polityki zdrowotnej Powiatu Lipnowskiego i wyznacza kierunki działania w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców, zaspokojenia ich potrzeb zdrowotnych oraz organizacji opieki zdrowotnej.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zbycia nieruchomości w drodze zamiany

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zbycia nieruchomości w drodze zamiany.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rozstrzygnięcie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

Starosta K. Baranowski powiedział, że istnieją wątpliwości o charakterze prawnym co do legalności uchwały, Wojewoda inaczej interpretuje przepisy prawa niż Powiat, dlatego złożenie skargi pozwoli to rozstrzygnąć.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rozstrzygnięcie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


11. Wnioski i zapytania.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Nie było.


13. Sprawy różne.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha poinformował radnych o nieprawidłowościach w złożonych przez radnych i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oświadczeniach majątkowych. Powiedział, że każdy z radnych otrzymał przed sesją pismo w tej sprawie. Zwracając się do kierowników jednostek powiedział, że szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Organów Powiatu.

Więcej spraw nie było.


14. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zamknął XV sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 18 listopada 2011 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (18 listopada 2011)
Opublikował: Krzysztof Wołowski (9 stycznia 2012, 11:47:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1079