Protokół Nr XIII/2011 z XIII sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 26 września 2011 roku

Protokół Nr XIII/2011

z XIII sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 26 września 2011 roku


XIII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Rozpoczęła się o godz. 13.05 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 15.35.


1. Otwarcie XIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski otworzył XIII sesję Rady Powiatu w Lipnie witając radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracowników Starostwa oraz zaproszonych gości.

/lista obecności w załączeniu/


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 18 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecny radny Józef Wiśniewski (nieobecność usprawiedliwiona).

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Lucjan Stroiński.


5. Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zaproponował, aby punkt 12- Przyjęcie "Informacji o stanie środowiska Powiatu Lipnowskiego na 2010 r. " przełożyć jako punkt 6.

Ponadto Przewodniczący Zarządu zgłosił wniosek, aby do porządku obrad wprowadzić autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok oraz trzy projekty uchwał- w sprawie: przyjęcia i realizacji Programów pn. “Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem” oraz “Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem dla osób do 30 roku życia”, w sprawie darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego na cele publiczne oraz w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Tłuchowo dotyczącej udzielenia Gminie Tłuchowo pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury drogowej w gminie Tłuchowo.

Wiceprzewodniczący Rady zgłosił wniosek, aby uchwałę w sprawie darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego na cele publiczne przełożyć jako punkt 8.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przychylili się do przedstawionych wyżej wniosków.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał cały porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi. Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jego przyjęcie.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad XIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Przyjęcie "Informacji o stanie środowiska Powiatu Lipnowskiego na 2010 r. "

 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie: darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego na cele publiczne.

 9. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2011 roku.

 10. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Spółki Szpital Lipno za 2010 rok.

 11. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2010 roku.

 12. Przyjęcie sprawozdania "Analiza stanu bezpieczeństwa Powiatu Lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej według stanu na dzień 31.12.2010 r.

 13. Przyjęcie "Informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności inspekcji na terenie Powiatu Lipnowskiego.

 14. Przyjęcie "Informacji o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej- Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie za rok 2010".

 15. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

 • zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025

 • wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji zadań publicznych Gminie Miejskiej Lipno

 • zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Tłuchowo dotyczącej udzielenia Gminie Tłuchowo pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury drogowej w gminie Tłuchowo

 • przyjęcia i realizacji Programów pn. “Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem” oraz “Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem dla osób do 30 roku życia”

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.


4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu. Zapytał czy radni mają uwagi do tego protokołu.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przyjęli protokół z XII sesji Rady Powiatu w Lipnie.


6. Przyjęcie "Informacji o stanie środowiska Powiatu Lipnowskiego w 2010 r. "

Pani Ilona Nowicka z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku dokonała prezentacji multimedialnej dotyczącej stanu środowiska Powiatu Lipnowskiego w 2010 roku.

Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie informacji i zwrócił się do radnych o pytania.

Radny J. Góźdź powiedział, że w omawianym sprawozdaniu szczególną uwagę zwrócił na temat emisji zanieczyszczeń. Zapytał jak walczyć z zanieczyszczeniami komunalnymi, chodzi przede wszystkim o osoby, które palą w piecach niedozwolonymi materiałami, czy jest prowadzony monitoring osiedli lub domów jednorodzinnych i czy są wyciągane jakieś konsekwecje wobec takich osób.

Pan Marek Maszkiet z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska powiedział, że niestety nie może udzielić odpowiedzi na to pytanie, gdyż zadania z tego zakresu realizuje samorząd gminny- wójt, burmistrz, prezydent miasta. Inspekcję interesują tylko jednostki prowadzące działalność gospodarczą. Inspekcja nawet nie ma prawa wstępu na posesje prywatne.

Więcej pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli "Informację o stanie środowiska Powiatu Lipnowskiego w 2010 r. ".


7. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Starosta K. Baranowski przedstawił Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 30 sierpnia 2011 roku do 26 września 2011 roku.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Ponadto Starosta poinformował, że w dniu 29 września 2011 roku odbędzie się podpisanie aktu notarialnego w związku z nabyciem budynku przy ul. Sierakowskiego, w którym mieści się KRUS. Wycena nieruchomości wynosiła 275 tys. zł, a budynek nabywany jest za kwotę 206 tys. zł.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.


8. Podjęcie uchwały w sprawie: darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego na cele publiczne.

Przewodniczący Rady zwrócił sie do Starosty o omówienie projektu uchwały.

Starosta K. Baranowski powiedział, że mija kilka miesięcy od rozpoczętych działałań w tym zakresie. Trzeba było dokonać pewnych sprostowań dotyczących granicy działki. Jest to działka o powierzchni ponad 6 arów, położona przy ul. Żeromskiego, wycena opiewa na kwotę ok. 30 tys. zł. Tę działkę Zarząd proponuje Radzie podarować na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie w celu budowy na tej działce jej siedziby. W chwili obecnej OSP w Lipnie ma siedzibę w części budynków przy ul. Bulwarnej po komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

Pan Franciszek Patan- Prezes OSP w Lipnie powiedział, że OSP Lipno od dłuższego czasu zmaga się z problemami lokalowymi, posiadany majątek przy ul. Bulwarnej w Lipnie to są stare, zniszczone, mało efektowne budynki, któe sa niesprawne także pod względem technicznym. Remont tych budynków kosztowałby dwa razy więcej niż budowa nowego budynku. Można śmiało powiedzieć, że będzie nas stać na budowę nowej straznicy dla Ochotników,. A to wszystko możemy zawdzięczać radnym Rady Powiatu w Lipnie za przekazanie działki. Dotychczasowe budynki są własnością OSP od lutego 2011 roku, które nabyto poprzez zasiedzenie. Tę nieruchomość planuje się sprzedać, aby pozyskać środki na budowę nowej siedziby. Nowa strażnica miałaby minimum dwa garaże oraz część socjalną. Budynek byłby budowany nową techniką, ekonomiczny i łatwy do utrzymania w przyszłości.

Pan Patan w imieniu Zarządu OSP w Lipnie, jej członków, podziękował za darowiznę ze strony Powiatu i powiedział, że OSP Lipno, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym będzie służyć zarówno w mieście Lipnie, jak i całym powiecie lipnowskim.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi, pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego na cele publiczne.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


9. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2011 roku.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha zgłosił wniosek, aby Pani Skarbnik nie omawiała tej informacji, gdyż każdy z radnych się już z nią zapoznał, była również omawiana na poszczególnych komisjach Rady, w których uczestniczyła Pani Skarbnik. Ten sam wniosek zgłosił odnośnie pozostałych sprawozdań.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez W. Białuchę.

Radni Rady Powiatu jednogłośnie przychylili się do powyższego wniosku.

Przewodniczący Rady zwrócił się do członków o pytania.

Pytań nie było.

Przewodniczący Rady powiedział, że wszystkie Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały informację z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2011 roku, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Zespół we Włocławku również pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez Zarząd Powiatu w Lipnie informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2011 roku.

Starosta K. Baranowski powiedział, że I półrocze 2011 roku kończy się nadwyżką finansową, nie ma żadnych płatności przeterminowanych, Powiat wspomaga pewne działania, których inne powiaty nie podejmują. Budżet jest prawidłowo realizowany, o czym świadczy chociażby opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po ośmiu miesiącach 2011 roku także utrzymuje się nadwyżka finansowa w wysokości ok. 4 mln zł.

Więcej uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli "Informację z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2011 roku. /informacja w załączeniu do protokołu/

10. Przyjęcie "Sprawozdania z działalności Spółki Szpital Lipno za 2010 rok".

Prezes Zarządu Szpital Lipno Sp. z o.o. Józef Waleczko dokonał prezentacji multimedialnej dotyczącej działalności spółki Szpital Lipno w roku 2010.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Radny P. Gęsicki powiedział, że już na posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w czerwcu tematem była działalność spółki Szpital Lipno. Stwierdził, że działalność spółki zmierza w dobrym kierunku, jednak dużym problemem jest niedoszacowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia usług medycznych oraz niepłacenie za nadwykonania. W związku z tym zwraca się do Zarządu Powiatu o wsparcie Prezesa w rozmowach z NFZ.

Starosta K. Baranowski powiedział, że najmniej wyceniane przez NFZ są Zakłady Opiekuńczo- Lecznicze oraz psychiatria, a mówi się przecież, że miejsc na oddziałach psychiatrycznych w województwie brakuje, na umieszczenie w ZOL również trzeba długo czekać. Dodał, że niestety województwo kujawsko-pomorskie jest nierówno traktowane jeśli chodzi o stawki za poszczególne działania medyczne. Podkreślił jednak, że ze strony Dyrektora Odziału NFZ w Bydgoszczy Powiat spotkał się ze zrozumieniem i pomocą.

Więcej pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli "Sprawozdanie z działalności Spółki Szpital Lipno za 2010 rok".

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/


11. Przyjęcie "Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2010 roku".

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Pan Dariusz Garbarczyk Komendant Powiatowy Policji w Lipnie powiedział, że rok 2010 był bardzo dobry jeśli chodzi o wyniki osiągnięte przez Komendę. Podziękował Radzie za doskonałą współpracę, przychylność dla policji, dzięki Powiatowi udało się wyremontować wszystkie cztery posterunki policji w powiecie. Dodał, że decyzja o likwidacji części posterunków okazała się słuszną decyzją, o czym świadczą bardzo dobre wyniki pracy. Podziękował za przekazane środki finansowe- ponad 70 tys. zł. na termoizolację posterunku w Skępem, 60 tys. zł na remont posterunku w Skępem, Dobrzyniu. Dodał, że w tym roku również Rada Powiatu przeznaczyła 60 tys. zł, dzięki czemu udało się zakończyć wszystkie inwestycje. Podkreślił, że na pewno KPP w Lipnie nie otrzymałaby takich środków z komendy wojewódzkiej. Przypomniał, że w dniu 25 sierpnia odbyło się wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby komendy, a w dniu dzisiejszym budowa jest juz na etapie I piętra.

Radny K. Kwiatkowski powiedział, że działalność Komendy w Lipnie można podsumować cytując fragment omawianego Sprawozdania: "dokonując oceny zagrożeń w poszczególnych kategoriach przestępstw stwierdzić należy, iż wskaźniki te są jednymi z najniższych w województwie, co świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa na terenie powiatu lipnowskiego".

Więcej uwag nie było.

Rada Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęła "Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w 2010 roku".

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/


12. Przyjęcie sprawozdania "Analiza stanu bezpieczeństwa Powiatu Lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Pan J. Krasucki- Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie powiedział, że w minioną sobotę został przez Starostę przekazany nowy samochód operacyjny Nissan Quashqai, za co serdecznie podziękował Radzie, Zarządowi i Staroście.

Starosta K. Baranowski podkreślił, że współpraca z Komendą Powiatową PSP w Lipnie układa się bardzo dobrze i podziękował za ich rzetelną pracę.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli sprawozdanie "Analiza stanu bezpieczeństwa Powiatu Lipnowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej według stanu na dzień 31.12.2010 roku".

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/


13. Przyjęcie "Informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności inspekcji na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli "Informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin o działalności inspekcji na terenie Powiatu Lipnowskiego".

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/


14. Przyjęcie "Informacji o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej- Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie za rok 2010".

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Starosta K. Baranowski powiedział, że współpraca z tą jednostką układa się bardzo dobrze, jednakże zdaje sobie sprawę, że pracownicy narzekają na niskie zarobki ale być może uda się w jakiś sposób w tej sytuacji pomóc.

Pan W. Galiński- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie- podkreślił, że inspekcja ze strony Powiatu również spotyka się ze zrozumieniem i przychylnością. Dodał, że faktycznie płace pracowników są bardzo niskie i nie ma osób chętnych do pracy w tej jednostce.

Więcej uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli "Informacji o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej- Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipnie za rok 2010".

/informacja w załączeniu do protokołu/


15. Podjęcie uchwał w sprawach:


 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

Przewodniczący Rady zwrócił się do Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- o omówienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik powiedziała, że budżet powiatu wzrasta o kwotę 865 581 zł i zamkną się kwotą 64 380 927 zł. O kwotę 458 964 zł zwiększeniu ulegają dochody z tytułu podpisanych aneksów do porozumienia w sprawie współpracy w dofinansowaniu realizacji opracowania dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy miasta Lipna. W dziale 851 rozdział 85111 o kwotę 290 420 zł zwiększają się dochody w związku z wpływem środków za zrealizowane programy dofinansowane ze środków europejskich a zrealizowanych w roku 2010. W dziale 710 rozdział 71014 o kwotę 116 197 zł wzrastają dochody w związku z wpływami za wykonane wyrysy geodezyjne.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji zadań publicznych Gminie Miejskiej Lipno

Starosta K. Baranowski powiedział, że ponownie przekazuje się Gminie Miejskiej Lipno do realizacji w latach 2011-2012 zadania z zakresu prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej. Zakres zadań i wielkość środków wnoszonych przez Powiat określone zostaną w zawartych porozumieniach na poszczególne lata.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji zadań publicznych Gminie Miejskiej Lipno.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Tłuchowo dotyczącej udzielenia Gminie Tłuchowo pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury drogowej w gminie Tłuchowo

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Tłuchowo dotyczącej udzielenia Gminie Tłuchowo pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne polegające na poprawie infrastruktury drogowej w gminie Tłuchowo.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/ • przyjęcia i realizacji Programów pn. “Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem” oraz “Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem dla osób do 30 roku życia”

Starosta K. Baranowski powiedział, że bezrobocie to jeden z największych problemów Powiatu Lipnowskiego. Wynikać to może z tego, że powiat lipnowski jest typowym powiatem rolniczym. Na początku roku skala bezrobocia wynosiła 30%, w miesiącu lipcu ok. 26%. W tym roku Rada powiatu przeznaczyła już kwotę 300 tys. zł na uruchomienie miejsc stażowych. Obecnie Zarząd Powiatu wygospodarował w budżecie powiatu kwotę 150 tys. zł, które chciałby przeznaczyć na uruchomienie 48 miejsc stażowych oraz na dwie dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej. Dodał, że takie przekazywanie na ten cel środków z własnego budżetu jest rzadkością wśród powiatów.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zwrócił się do radnych o pytania.

Radny J. Zająkała zapytał od kiedy byłyby uruchomione staże.

Starosta odpowiedział, że staże rozpoczną się od dnia 1 października 2011 roku do końca 2011 roku.

Więcej pytań nie było.


Salę obrad opuściło 3 radnych.

Stan Rady wynosi 15 osób.


Wiceprzewodnicząca Rady H. Opalczewska odczytała treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki 14 głosami "za" przy 1 głosie "wstrzymującym się" podjęli uchwałę w sprawie: przyjęcia i realizacji Programów pn. “Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem” oraz “Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem dla osób do 30 roku życia”.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


15. Wnioski i zapytania.

16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Starosta K. Baranowski poinformował, że w roku 2012 główne zadania inwestycyjne to budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Skępem oraz budowa obwodnicy. Powiedział, że został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie, którą firma, która wygra przetarg powinna oddać do końca stycznia 2012 roku. Odnosząc się do budowy obwodnicy powiedział, że władze Powiatu uparcie dążą do realizacji tej inwestycji i na pewno z tego zadania nie zrezygnują. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie, na którym zostanie pomiędzy partnerami inwestycji ustalony podział kosztów dokumentacji, który będzie oczywiście pomniejszony o odpowiednią kwotę w związku z niewywiązaniem się firmy z opracowania dokumentacji w odpowiednim czasie. Na chwilę obecną będzie to już kwota ponad 150 tys. zł.

Starosta podjął również temat kotłowni. Powiedział, że Powiat chce rozwiązać tę sprawę w sposób kardynalny.

Radny K. Grzywiński zapytał Prezesa spółki Szpital Lipno o budynek przy zajezdni karetek pogotowia, który wygląda na niedokończoną inwestycję, nie jest to na pewno widok estetyczny.

Waleczko odpowiedział, że rzeczywiście budynek wygląda bardzo tragicznie ale to zadanie musi poczekać, ze względu na brak środków finansowych. Są niestety ważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem szpitala, które są priorytetem. Podziękował radnemu, że zauważył ten problem.

Starosta powiedział, że być może znajdzie się pewne rozwiązanie w tym przypadku.

Więcej spraw nie było.


17. Sprawy różne i komunikaty.

Radny P. Gęsicki, jako członek Zespołu Koordynującego Realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który został powołany w czerwcu tego roku przez Zarząd Powiatu w Lipnie, poinformował, że najpóźniej w przyszłym tygodniu Zarządowi zostanie dostarczony ten dokument, tj. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011- 2015 uwzględniający potrzeby ludności Powiatu w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej.

Radny J. Zająkała wyjaśnił, że jego głos wstrzymujący się przy głosowaniu nad uchwałą dotyczącą przekazania środków na staże dla bezrobotnych, wynika z tego, że jego zdaniem bezrobocie w powiecie lipnowskim ma charakter strukturalny i ile by nie przeznaczać środków na staże czy roboty publiczne, to bezrobocie będzie się utrzymywało. W ten sposób utrwala się tylko pewne zjawiska i postawy roszczeniowe bezrobotnych.

Radny L. Stroiński podziękował Staroście i Zarządowi Powiatu w imieniu młodzieży ze Skępego za darmowe udostępnienie boiska sportowego. Ponadto, jako pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, podziękował komendantom PSP w Lipnie i KPP w Lipnie za wszelką udzielaną pomoc i współpracę z samorządem Skępskim.

Starosta podkreślił, że biegu historii i usytuowania powiatu zmienić nie można. Nie jest również zadaniem powiatu stwarzanie odpowiednich warunków do budowania struktur zakładów pracy. Jednakże poprzez działania Rady, Zarządu stwarzane są pewne możliwości. Dodał, że staże, zwłaszcza dla studentów, to bardzo duża pomoc.

Więcej spraw nie było.


18. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zamknął XIII sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 26 września 2011 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska


metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (26 września 2011)
Opublikował: Krzysztof Wołowski (9 stycznia 2012, 11:31:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1200