Protokół Nr VII/2011 z VII uroczystej sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 8 kwietnia 2011 roku

 

 

Protokół Nr VII/2011

z VII uroczystej sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 8 kwietnia 2011 roku

 


 


VII uroczysta sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa, ul. Sierakowskiego 10b. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Rozpoczęła się o godz. 10.00 a zakończyła się o godz. 10.15.


1. Otwarcie VII uroczystej sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski otworzył VII sesję Rady Powiatu w Lipnie witając radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracowników Starostwa.


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 15 radnych (na 19-osobowy skład Rady), zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni radni: Jacek Góźdź, Józef Wiśniewski, Halina Opalczewska, Piotr Wojciechowski (nieobecności usprawiedliwione).

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Karol Kwiatkowski.


4. Przyjęcie porządku obrad VII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski przedstawił proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad VII sesji Rady Powiatu w Lipnie:

  1. Otwarcie VII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Powołanie sekretarza obrad.

  4. Przyjęcie porządku obrad VII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

- uczczenia I rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

- przyjęcia stanowiska w związku z beatyfikacją Jana Pawła II.

  1. Sprawy różne.

  2. Zakończenie.Ad.5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • uczczenia I rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski odczytał treść uchwały i zwrócił się do radnych o uwagi. Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę następującej treści:


Ad. 6. Sprawy różne.

Nie było.


Ad.7. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski zamknął VII uroczystą sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 8 kwietnia 2011 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (8 kwietnia 2011)
Opublikował: Krzysztof Wołowski (1 czerwca 2011, 11:50:58)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wołowski (16 czerwca 2011, 14:58:16)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1100