Protokół Nr VIII/2011 z VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 8 kwietnia 2011 roku

 

Protokół Nr VIII/2011

z VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 8 kwietnia 2011 rokuVIII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa, ul. Sierakowskiego 10b. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Rozpoczęła się o godz. 10.30 a zakończyła się o godz. 12.10.


1. Otwarcie VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski otworzył VIII sesję Rady Powiatu w Lipnie witając radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracowników Starostwa.


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 15 radnych (na 19-osobowy skład Rady), zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecni radni: Jacek Góźdź, Józef Wiśniewski, Halina Opalczewska, Piotr Wojciechowski (nieobecności usprawiedliwione).

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Karol Kwiatkowski.


4. Przyjęcie porządku obrad VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zaproponował, aby z przesłanego radnym porządku obrad zdjąć pkt 6- Uroczyste wręczenie Aktu Nadania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego" Śp. Wojciechowi Obernikowiczowi, gdyż małżonka- Pani Bożena Obernikowicz nie może wziąć udziału w dzisiejszej sesji Rady.

Ponadto Przewodniczący Rady powiedział, że Zarząd wnioskuje o wniesienie do porządku obrad sesji punkt dotyczący przyjęcia Programu "Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem", którego treść radni otrzymali tuż przed sesją oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że Zarząd Powiatu wygospodarował w budżecie powiatu środki finansowe w wysokości 300 tys. zł, które chciałby przeznaczyć na pomoc osobom bezrobotnym. Zwrócił się do radnych o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad sesji. Dodał, że jeśli chodzi o drugi projekt uchwały to został złożony wniosek o nabycie działki o pow. 12 arów przy ul. Sierakowskiego. Dodatkowe środki by wpłynęły w ten sposób do budżetu powiatu.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił w całości proponowany porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu w Lipnie:

 1. Otwarcie VIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad VIII Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Uroczyste wręczenie medali "Za zasługi dla obronności kraju" dla Pana Tadeusza Grzegorzewskiego i Pana Piotra Wojdyły.

 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 8. Przyjęcie Programu "Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem".

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

 • zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025

 • delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie w związku z upływem kadencji Komisji

 • Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2011-2020 w Powiecie Lipnowskim

 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 r.

 • uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016"

 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej

 1. Wnioski i zapytania

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.

Ad.5. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu, do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi. Zapytał czy radni mają jeszcze jakieś uwagi do protokołu.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli protokół z VI sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 23 lutego 2011 roku.


Ad.6. Uroczyste wręczenie medali "Za zasługi dla obronności kraju" dla Pana Tadeusza Grzegorzewskiego i Pana Piotra Wojdyły.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski oraz K. Baranowski Starosta Lipnowski dokonali wręczenia Panu Piotrowi Wojdyle złotego medalu "Za zasługi dla obronności kraju" oraz Panu Tadeuszowi Grzegorzewskiemu brązowego medalu "Za zasługi dla obronności kraju".


Ad.7. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami w okresie od 23 lutego 2011 r. do 8 kwietnia 2011 roku.

/sprawozdanie w załączeniu do protokołu/

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi do sprawozdania przedstawionego przez Starostę.

Uwag nie było.


Ad.8. Przyjęcie Programu "Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem".

Starosta Lipnowski K. Baranowski podkreślił, że w bieżącym roku środków z Funduszu Pracy jest znacznie mniej. Zarząd, poprzez przyjęcie przedmiotowego Programu, chciałby wzmocnić działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, a ujęte w budżecie środki moga stanowić wkład własny do działania w pewnym programie z wojewódzkiego urzędu pracy, gdzie jest zabezpieczonych 2,7 mln zł.

Programem objętych zostałoby ok. 47 osób bezrobotnych, którzy będą zatrudnieni w ramach stażu, prac publicznych, ale będą mieć dodatkowo gwarancję zatrudnienia od 3 do 6 miesięcy u danego pracodawcy. Starosta dodał, że jest to ewenement na skalę kraju. Może nie są to aż tak duże środki, ale są to własne środki w budżecie. Poza tym, po I półroczu 2011 roku Zarząd dokona analizy budżetu i być może uda się wygospodarować dodatkowe środki na ten cel.

Starosta zwrócił uwagę na fakt, że część osób bezrobotnych jest zarejestrowana w urzędzie pracy tylko po to, by mieć opłaconą składkę zdrowotną, a w rzeczywistości pracuje na czarno. Jest też część osób, które po zawarciu umowy o staż idzie po dwóch tygodniach na zwolnienie chorobowe. Tego niestety nie można przewidzieć, ale trzeba się takim działaniom bardziej przyglądać.

Starosta dodał, że niektórzy chcieliby ze stażu zrobić stałą pracę. Ale to nie na tym polega i trzeba temu przeciwdziałać.

Zwrócił się do radnych z prośbą o zaakceptowanie omawianego Programu.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście i zwrócił się do radnych o uwagi.

Radny J. Zająkała powiedział, że cieszy się, że ten Program został przedstawiony w formie pisemnej, jak i wyjaśniony przez Starostę. Stwierdził, że miał na początku wątpliwości co do tego jak głosować, gdyż jeśli chodzi o staże to mogą wystąpić pewne niebezpieczeństwa, ale Starosta te wątpliwości rozwiał. Po zapoznaniu się z tym Programem i uzyskaniu informacji, że po stażach te osoby znajdą dalsze zatrudnienie, to jednak stwierdza, że właśnie tędy droga. Powinno być więcej takich programów. Dodał, że staże działają demotywująco. Były nawet prowadzone badania naukowe, że interwencjonizm państwowy w rynek pracy (np. staże dla bezrobotnych) zwiększa bezrobocie zamiast go zmniejszać.

Radny St. Jagielski powiedział, że cieszy go, że powstał taki projekt, zwłaszcza, że w Powiecie Lipnowskim jest prawie 30% bezrobocie. Dodał, że jest to też w skali kraju unikatowy projekt. Podziękował Staroście i wyraził swoje uznanie dla działań Starosty w tym zakresie.

Radny P. Gęsicki zapytał, czy te środki będą skierowane tylko do przedsiębiorców, a nie jednostek samorządu terytorialnego bo jest to bardzo ważne.

Starosta potwierdził, że dotyczy to wniosków składanych przez przedsiębiorców.

P. Gesicki stwierdził, że to bardzo dobrze, że Zarząd znalazł środki na ten cel ale należy się zastanowić nad tym, że nie może tak być, że Rada, Zarząd szukają środków na zwalczanie bezrobocia we własnym budżecie, rezygnując przez to z innych działań. To rząd powinien podjąć kroki w tym zakresie, zbliżają się wybory więc byc może tych środków z budżetu państwa będzie więcej. Podkreślił, że powiat lipnowski jest jednym z powiatów w Polsce o najwyższym stopniu bezrobocia, jest to powiat typowo ziemski.

Dodał, że oczywiście Rada, Zarząd mają prawo dbać o ludzi, którzy nie mają pracy, ale ten obowiązek spoczywa przede wszystkim na rządzących krajem.

Radny K. Grzywiński powiedział, to bardzo dobrze, że znalazły się kolejne środki na walkę z bezrobociem. Pan Zająkała mówił o badaniach naukowych, ale ludzie nie mają co do garnka włożyć, przecież wszystko drożeje. Dodał, że jest wiele osób, którym brakuje miesiąca, dwóch pracy do otrzymania zasiłku i roboty publiczne mogłyby w tym zakresie wiele pomóc. Ponadto czytając dzisiejszą prasę możemy wyczytać, że wójt Kikoła chętnie zatrudniłby 40 bezrobotnych, warto się więc przyjrzeć robotom publicznym.

Starosta K. Baranowski powiedział, że spotkał się z Panią Minister Fedak w tej sprawie, cały czas Zarząd Powiatu podejmuje działania w zakresie zwiększania środków na walkę z bezrobociem, ale apeluje również do wójtów i burmistrzów, aby też podemowali działania na rzecz walki z bezrobociem.


Ad.9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że budżet Powiatu zwiększa się o kwotę 1 248 624 zł. W budżecie zwiększono plan o kwotę 1 216 400 zł w rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011"- dotyczy to budowy drogi Wylazłowo- Mokowo- Dobrzyń n/W.

W rozdziale 75801 ulega zmniejszeniu subwencja oświatowa o kwotę 289 868 zł i jest to ostateczna decyzja Ministra Finansów. Ponadto w rozdziale 75832 o kwotę 11 zł zostaje zmniejszona subwencja ogólna części równoważącej. Ponadto w budżecie ujęte zostały środki na realizację dwóch programów- "Profesjonalne kadry" (rozdział 75862) oraz "Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w ZST w Lipnie oraz pracowni językowych w Zespole Szkół w Lipnie w pomoce i zasoby dydaktyczne" (rozdział 85395). Po stronie wydatków również dokonano zmian. W rozdziale 02002- nadzór nad gospodarką leśną- plan ulega zmniejszeniu o kwotę 170 000 zł z przeznaczeniem na wdrożenie programu "Wsparcie Powiatu na rzecz walki z bezrobociem".

Odnosząc się do autopoprawek Pani Skarbnik powiedziała, że obejmują one zmiany w zakresie wydatków, gdzie Zespół Szkół w Lipnie oraz Centrum Kształcenia Praktycznego dokonują zmniejszenia środków finansowych z przeznaczeniem na realizację (wkład własny) wspomnianego wcześniej programu. W załączniku remontowym poczyniono zmiany, które dotyczą zwiększenia wartości kosztorysowej zadań– remontu obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wymiany instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Lipnie.

Starosta K. Baranowski powiedział, że Powiat złożył trzy wnioski o środki z rezerwy oświatowej na łączną kwotę ok. 800 tys. zł i ma nadzieję, że znaczną część tych środków Powiat otrzyma. Podkreślił, że dochody Powiatu ciągle wzrastają. Spłacona została przedostatnia rata na rzecz Urzędu Miasta Lipna w wysokości 330 tys. zł, w Wieloletniej Prognozie Finansowej ciągle spada wysokość zadłużenia. Starosta podkreślił, że Powiat Lipnowski ma doskonałą sytuację finansową, o czym świadczy chociażby fakt, że udało się, mimo wielu zadań inwestycyjnych, znaleźć środki w wysokości 300 tys. zł na rzecz walki z bezrobociem. Ponadto Powiat uzyskuje dochody z tytułu lokat bankowych. Starosta powiedział, że ukazał się artykuł w prasie dotyczący dbania o dochody przez Miasto Toruń, z którego wynika, że w 2010 roku Miasto Toruń z odsetek z lokat wypracowało dochód w wysokości 1 400 000 zł. przy wysokości budżetu Miasta Toruń- ok. 1 mld zł. Starosta podkreślił, że Powiat Lipnowski przy budżecie 80 mln zł w 2010 r. - uzyskał dochody z tytułu odsetek z lokat 400 tys. zł.

Starosta podkreślił, że Powiat finansuje zabytki, ochotnicze straże pożarne, dofinansowuje działalność klubów sportowych, koła gospodyń wiejskich itp., ponadto wiele inwestuje, również przeznacza środki na remonty w szpitalu. Dodał, że w grudniu br planuje się przekazać aportem rzeczy ruchome do spółki Szpital Lipno.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście oraz Pani Skarbnik i zwrócił się do radnych o pytania do przedmiotowego projektu uchwały.

Radny K. Grzywiński zwrócił się z pytaniem czy będzie dokończona budowa chodnika przy ul. Skępskiej w Lipnie. Powiedział, że w załączniku nr 5 do omawianej uchwały dodana jest budowa chodnika w Zadusznikach przy drodze powiatowej Wichowo-Zaduszniki (43 700 zł), natomiast została zdjęta budowa chodnika przy drodze powiatowej Kłokock- Złowody- Szpiegowo (14 500 zł). A w załączniku nr 4 do uchwały w remontach zdjęto 65 000 zł z remontów chodników czyli wszystko. Natomiast w wykazie przedsięwzięć wykazane jest 140 000 zł na budowę chodników. Zwrócił się więc z pytaniem ile Powiat zamierza wydać środków na budowę chodników w 2011 roku.

Starosta K. Baranowski odpowiedział, że Powiat planuje wydać na budowę chodników w tym roku ponad 200 tys. zł. W tym roku nie planuje się kontynuacji budowy chodnika przy ul. Skępskiej, w ubiegłym roku Powiat poniósł duże koszty z tym związane. W powiecie jest dziewięć gmin i Powiat stara się równomiernie przeznaczać środki, aby wszyscy mieszkańcy Powiatu byli zadowoleni. Zdjęcie pewnych zadań, na które wskazał radny Grzywiński, podyktowane jest tym, że w tym roku planuje się dokończenie przebudowy drogi o długości 15 km na odcinku Sumin- Jankowo -Lipno. Na ul. Wyszyńskiego w Lipnie podejmowane są działania związane z polepszeniem infrastruktury miejskiej. Starosta przypomniał również, że w ubiegłym roku to właśnie Powiat Lipnowski, a nie Miasto Lipno wyremontowało 800 m. drogi ul. Jastrzębskiej w Lipnie, ponosząc przy tym znaczące koszty. W tym roku Powiat na działania Zarządu Dróg Powiatowych planuje przeznaczyć ponad 8 mln zł.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zapytał radnych czy mają jeszcze uwagi, pytania.

Więcej pytań i uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025

Starosta K. Baranowski powiedział, że zadłużenie Powiatu Lipnowskiego ciągle maleje, zmaleje także w czerwcu ponieważ zostanie spłacona ostatnia rata w wysokości 370 tys. zł na rzecz Miasta Lipna. Powiat ma niezagrożone możliwości kredytowania, chociaż w tym roku raczej takich kredytów się nie planuje.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście i zwrócił się do radnych o uwagi, pytania.

Radny K. Grzywiński zapytał czy załączony do uchwały Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie powinien być spójny z Wieloletnią Prognozą Finansową, gdyż są tu różnice.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- odpowiedziała, że w przedmiotowej uchwale jest wprowadzona zmiana w zakresie planowanych do realizacji programów, nie wprowadzono zaś zmian w zakresie inwestycji. Od momentu podjęcia pierwszej uchwały występowały różnice pomiędzy i Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała do tego uwag.

Więcej uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr V/28/2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2011-2025.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie w związku z upływem kadencji Komisji

Starosta K. Baranowski zgłosił wniosek o delegowanie do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie tych samych radnych, co w ubiegłej kadencji Komisji, tzn. Pana Dariusza Kłobukowskiego i Pana Jacka Goździa.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że na dzisiejszej sesji nie jest obecny radny Jacek Góźdź ale wyraził na piśmie zgodę na kandydowanie do Komisji.

D. Kłobukowski również wyraził zgodę na udział w Komisji Bezpieczeństwa.

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne kandydatury.

Innych kandydatur nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie: delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie w związku z upływem kadencji Komisji.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2011-2020 w Powiecie Lipnowskim

Starosta K. Baranowski powiedział, że każdy z radnych otrzymał ten Program i mógł się z nim zapoznać, zaproponował więc aby go nie czytać tylko ewentualnie zadawać pytania.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie: Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2011-2020 w Powiecie Lipnowskim.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

 • podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 r.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że w tym roku Powiat otrzymał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości ok. 724 tys. zł (czyli mniej niż w roku ubiegłym), z czego środki w wysokości ponad 400 tys. zł Powiat jest zobligowany przekazać na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Starosta powiedział, że uczestniczył w spotkaniu z Wiceprezesem PFRON, który poinformował go, że zwrócił się do Ministra Finansów o uruchomienie rezerwy ok. 100 mln zł, dlatego kwota przyznana Powiatowi Lipnowskiemu nie jest jeszcze ostateczną kwotą i może się ulec zwiększeniu.

Starosta powiedział, że zdaje sobie sprawę, że przyznane środki nie są wystarczające, zwłaszcza, że wniosków o dofinansowania jest bardzo dużo.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 r.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016"

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że Zarząd Powiatu w Lipnie przed skierowaniem pod obrady Rady tego Programu, przesłał go do prac w odpowiednich komisjach Rady, które wydały opinie w tej sprawie. Dodał, że Powiat jest zobligowany ustawowo do stworzenia takiego Programu. Program ten musi być spójny z programem wojewódzkim, a z tym powiatowym- programy gminne.

Starosta stwierdził, że niestety na terenie powiatu znajdują się nielegalne wysypiska śmieci, władze powiatu będą prosić włodarzy gmin aby stosownie na to reagowali. Dodał, iż myśli, że świadomość społeczeństwa w tym zakresie będzie się jednak zmieniać.

Przewodniczący Rady powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy Program.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie: uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Lipnowskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016".

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/ • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej

Starosta K. Baranowski powiedział, że jak już wcześniej wspomniał, uchwała dotyczy działki o pow. 12 arów przy ul. Sierakowskiego, której właścicielem był wcześniej szpital. Nieruchomość ta nie jest niezbędna Powiatowi, a dodatkowe środki z jej sprzedaży na pewno się przydadzą.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania.

Pytań nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.9. Wnioski i zapytania.

Ad.10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Radny K. Grzywiński powiedział, że ma dwa zapytania. Pierwsze zapytanie dotyczy sprzedaży nieruchomości po byłym szpitalu psychiatrycznym. Powiedział, że jak wiadomo nie pojawił się żaden kontrahent. Wielu mieszkańców jest zainteresowanych tą sprawą. Zapytał, czy w najbliższym czasie odbędzie się przetarg na tę nieruchomość.

Drugie pytanie dotyczy powstania nowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Lipnie, czy jej budowa spowoduje rozbiórkę starej hali, przydałyby się bowiem dwie hale sportowe a nie jedna.

Starosta K. Baranowski odnosząc się do pierwszego pytania radnego K. Grzywińskiego odpowiedział, że w dniu 10 maja odbędzie się przetarg na działkę 0,5 ha, na działkę 6- arów oraz na działkę o pow. 15 arów przy ul. Żeromskiego. Powiedział, że są osoby, firmy zainteresowane tymi nieruchomościami. Starosta podkreślił, że Powiat nie będzie się spieszył ze sprzedażą tych nieruchomości. Ponadto Starosta powiedział, że planuje się przy Pl. 11 Listopada wydzielić działkę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie, aby mogła wybudować swoją siedzibę, choć to Miasto Lipno powinno dbać o własne jednostki.

Następnie Starosta podjął temat nadzoru nad lasami. Powiedział, że do tej pory były zawierane co roku porozumienia z nadleśnictwami- Skrwilno i Dobrzejewice, kosztowało to ok. 70-80 tys. zł. W chwili obecnej wypowiedział umowy nadleśnictwom, będzie te zadania wykonywał sam porzez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- wtedy koszt dla Powiatu to ok. 40-50 tys. zł. Nadleśnictwa bedą sprawozwać nadzór do końca czerwca br.

Ponadto Starosta poinformował, że Wójt Gminy Kikół złożył propozycję przekazania bezpłatnie na rzecz Powiatu budynku szkoły w Grodzeniu, aby utworzyć tam placówke opiekuńczo-wychowawczą. W ten sposób byłoby znowu ok. 30 miejsc pracy.

Starosta powiedział, że rozważana jest również możliwość utworzenia nowych warsztatów terapii zajęciowej na bazie budynku w Skępem.

Na zakończenie Starosta w imieniu Zarządu złożył wszystkim pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych życzenia świąteczne.

Starosta odnosząc się do pytania radnego Grzywińskiego dotyczącego hali sportowej, powiedział, że będzie to pełnowymiarowa hala sportowa, została stworzona wizualizacja nowej hali sportowej, zarząd województwa zabezpieczył 30% na tę inwestycję, na wyposażenie hali Powiat otrzyma również ok. 1 mln zł. z Ministerstwa Sportu. Nie wiadomo jeszcze jaki będzie dokładny koszt tej inwestycji- może to być kwota od 8 mln zł do 10 mln zł.

Starosta dodał, że w tym roku odłożona została budowa parkingu przy Starostwie, zostaną położone tylko dreny.

Następnie Starosta K. Baranowski podjął temat zagospodarowania terenu stadionu w Skępem. Powiedział, że w planach jest przeznaczenie na ten cel w tegorocznym budżecie 200 tys. zł, Rozmawiał w tej sprawie również z Burmistrzem Miasta i Gminy Skępe A. Gatyńskim, w budżecie miasta i gminy Skępe zabezpieczono ok. 25 tys. zł na ten cel. Próbujemy się porozumieć w tej sprawie.

Rada Miasta i Gminy Skępe nie podjęła uchwały tylko stanowisko w tej sprawie, a stanowisko nie jest dla nas wiążące gdyż potrzebne jest porozumienie w tej sprawie. Koszt inwestycji to ponad 3 mln zł. Jeżeli ta sprawa upadnie to nie oznacza, że nie zrodził się jakiś pomysł i nie będzie to zrealizowane z biegiem czasu, jeśli nie w przyszłym roku to za dwa lata, może nie aż tak wielkie kosztowo ale na pewno uporządkujemy sprawę tego stadionu. Podkreślił, że stanowisko Rady Miasta Skępego go nie satysfakcjonuje, potrzebne jest w tej sprawie porozumienie, deklaracja.

Radny J. Zająkała powiedział, że Starosta przedstawił pokrzepiające informacje na temat kondycji finansowej Powiatu. Powiedział, że wobec tego chciałby tylko zasygnalizować problem ochrony nad zabytkami. Zdaje sobie sprawę, że jest to trudny temat. Jest na terenie powiatu wiele zabytków, np. dworek w Hornówku, które wymagają remontów. Jest też Pałac w Lubinie, który jest co prawda w rękach prywatnych, ale jednak ustawa o ochronie zabytków stwarza władzom powiatu pewne możliwości w tym zakresie. Skoro są środki w powiecie, to może warto też pomysleć o zabytkach.

Starosta powiedział, że pobiera czynsz od mieszkaców Dworku w Hornówku, ale aż 75% z tej kwoty przekazuje do wojewody. Niestety wojewoda nie przekazuje środków na remont tych zabytków. Dodał, że przyjrzy się przepisom prawnym w zakresie, o którym mówił radny Zająkała . Ponadto Starosta podkreślił, że co roku w budżecie Powiatu zabezpieczone są środki na renowację zabytków.

Radny J. Zająkała dodał, że zdaje sobie sprawę, że często te przepisy ustaw są "martwe".

Innych zapytań nie było.


Ad.11. Sprawy różne i komunikaty.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha powiedział, że jako osoba publiczna ma prawo i obowiązek (poza czynnościami prawnymi jakie podejmie w tej sprawie) podzielić się z radnymi i mieszkańcami tą sprawą.

Powiedział, że: "15 kwietnia na sesji Rady Miasta Lipna padły następujące słowa: "Wiesław Białucha był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa". Wypowiedział je prominentny działacz- nomen omen- Prawa i Sprawiedliwości, lipnowskiej "Zgody", Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lipnowskiego, niejaki Paweł Banasik". Ja nie muszę się tłumaczyć Panu Banasikowi, nie muszę się tłumaczyć nikomu, ja w ustawowym czasie wytłumaczyłem się prawodawstwu polskiemu w sensie złożenia ustawy lustracyjnej. Ja wytłumaczyłem się moim wyborcom, gdzie na liście wyborczej człowiek, który był funkcjonariuszem, tajnym współpracownikiem miał obowiązek, wszystko pod rygorem karnym, napisać "byłem". Ja takiego zapisku nie zrobiłem bo to ja byłbym kłamcą. Zaraz powiem kto jest tym kłamcą.

Niektórzy ludzie z lipnowskiej zgody mijają się z prawdą. Wobec powyższego stwiedzam, że Paweł Banasik jest kłamcą i oszczercą, można nawet dodać przymiotnik "pospolitym". Zgoda Lipnowska bije rekordy ponieważ to już drugi kłamca, który zajmuje eksponowane stanowisko samorządowe w naszym mieście Lipnie. Zastanawiamy się ilu jeszcze się ujawni.

Panie Banasik, fajnie, że 15 kwietnia dał mi Pan legitymację, abym Pana tak nazywał. Znam polskie słowa i wypowiadam je z pełną świadomością i dodam jeszcze, że nie wiem dlaczego Polacy wymyślili takie powiedzenie "łże jak bura suka", co ten piesek o tej maści jest winien, ja nie spotkałem pieska żeby łgał, a Paweł Banasik, radny "Zgody" łże.

Panie Banasik, nie będę się już pastwił nad Panem bo podejmę jeszcze odpowiednie kroki prawne poza tym. I Pan Banasik jest żartowniś chyba, ja też jestem człowiek żartu, więc Panie Pawle, zachęcam Pana do takich zadań. Oczywiście zacznę od tego, że te słowa padając publicznie, jeśli są nieprawdziwe, to są karalne. A więc Białucha ma już jeden wyrok. Następnie Panie Pawle, ja Panu powiem nawet dokładnie kiedy składałem oświadczenie lustracyjne-11 grudnia 2007 roku, żeby nie musiał Pan dużo w IPN szukać. A więc według Pana słów z 15-ego, uzyskasz Pan na pewno następny wyrok na Białuchę, że jest kłamcą lustracyjnym. I trzecie, że zataił na listach wyborczych jako kandydat wobec wyborców, że nie poinformował.

Panie kłamco Banasik, życzę powodzenia. Ja przepraszam Państwa, że tak zajmowałem czas ale musiałem ponieważ jestem osobą publiczną, a to też padło na równoległej płaszczyźnie, na sesji tylko na innej, mieszkańcy to słyszeli. Tak to jest w lipnowskiej Zgodzie."

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zapytał radnych czy są mają jeszcze jakieś sprawy.

Radny J. Wysocki powiedział, że Zarząd Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych upoważnił go, żeby podziękować Zarządowi za wsparcie uczestnictwa młodzieży w XVI Ogólnopolskim Podhalańskim Rajdzie Narciarskim. Brała w nim udział młodzież głównie ze szkoły w Dobrzyniu n/W ale nie tylko. Jako Powiat Lipnowski zdobyli 5 miejsce, w klasyfikacji wojewódzkiej 2 miejsce.

Radny P. Gęsicki powiedział, iż uważa, że takie sprawy, o których mówił Pan Białucha powinni sobie panowie wyjaśnić jeśli nie osobiście, to przed sądem i taki pewnie będzie tego rezultat. Natomiast nie chciałby, żeby wszystkich członków Zgody, członków Prawa i Sprawiedliwości wrzucać w jeden worek bo tak jak kiedyś Pan Białucha powiedział, że Pan Burmistrz Dobroś mija się z prawdą tak jak jego formacja. Stwierdził, że wyprasza sobie, jako członek Prawa i Sprawiedliwości, żeby Pan Białucha tak traktował wszystkich. Powiedział, że jeżeli państwo tu w Lipnie mają swoje małe piekiełko, to prosi, aby w to nie wciągać na przykład Przemysława Gęsickiego, byłego Starosty, radnego powiatowego.

Radny W. Białucha wyjaśnił, że chodziło mu o niektóre z osób, to jest mała różnica, wymienił je z nazwiska. Dodał, że szanuje pozostałe osoby, które nie kłamią, w tym Pana Przemysława Gęsickiego, szanuje każdą osobę w tym kraju, która nie kłamie. Skoro Pan Gęsicki namawia go do innego formułowania, to fajnie by było, żeby przed 15 kwietnia Pan Gęsicki namówił swojego kolegę Pawła Banasika, aby nie używał na forum publicznym słów kłamliwych obraźliwych pod jego adresem. Dodał, że nie ma on innej drogi, gdyby ten Pan mówił prawdę to by te słowa nie padły. Oczywiście ta sprawa zakończy sie w sądzie.

Przewodniczący Rady zapytał czy sa jeszcze jakies uwagi.

Więcej uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się na prośbę Przewodniczącego Komisji do członków Komisji Ochrony Zdrowia oraz Prezesa Zarządu spółki "Szpital Lipno", aby pozostali na sali po sesji na krótkie posiedzenie.

Ponadto Przewodniczący Rady przypomniał radnym, iż do końca kwietnia zobowiązani są do złożenia oświadczeń majątkowych.

Starosta K. Baranowski poinformował radnych o tym, że CBA zwróciło się do niego o przekazanie oświadczeń majątkowych radnych poprzedniej kadencji.

Na zakończenie Przewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia świąteczne.

Więcej spraw nie było.


11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski zamknął VIII sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 8 kwietnia 2011 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska
metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (8 kwietnia 2011)
Opublikował: Krzysztof Wołowski (24 maja 2011, 14:11:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1943