Protokół Nr IV/2010 z IV sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 stycznia 2011 roku

Protokół Nr IV/2010

z IV sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 10 stycznia 2011 roku


IV sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Dariusza Kłobukowskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lipnie. Rozpoczęła się o godz. 13.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła się o godz. 14.45.


1. Otwarcie IV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski otworzył IV sesję Rady Powiatu w Lipnie witając radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracowników Starostwa.


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 17 radnych na 18-osobowy skład Rady (na 19-osobowy ustawowy skład Rady), zatem podejmowane decyzje będą prawomocne. Nieobecny radny Józef Wiśniewski (nieobecność usprawiedliwiona).

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Jacek Góźdź.


4. Przyjęcie porządku obrad IV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że do przesłanej radnym propozycji porządku obrad chciałby wprowadzić jeszcze jeden projekt uchwały- w sprawie: przystąpienia i realizacji partnerskiego projektu „Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów pn. Z Nordic Walking po zdrowie” w okresie od 20.06.2011 do 22.06.2011r. Następnie poddał pod głosowanie włączenie tego projektu uchwały do porządku obrad IV sesji.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie wprowadzili powyższy projekt uchwały do porządku sesji.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał cały porządek obrad i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad IV sesji Rady Powiatu w Lipnie:

 1. Otwarcie IV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad IV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wstąpienia Pani Haliny Stanisławy Opalczewskiej w miejsce wygasłego mandatu radnego Andrzeja Piotra Kurowskiego.

 8. Ślubowanie radnej.

 9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie.

a) zgłaszanie kandydatur

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu

d) wystąpienia kandydatów

e) przeprowadzenie głosowania tajnego

f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

 • powołania, określenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie

 • przystąpienia i realizacji partnerskiego projektu „Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów pn. Z Nordic Walking po zdrowie” w okresie od 20.06.2011 do 22.06.2011r.

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.

Ad.5. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu, do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi. Zapytał czy radni mają jeszcze jakieś uwagi do protokołu.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli protokół z III sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 20 grudnia 2010 roku.

Ad.6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie K. Baranowski przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami za okres od dnia 20.12.2010r. do dnia 10.01.2011 r. (treść sprawozdania w załączeniu do protokołu).

Ponadto Starosta poinformował, że Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w Ministerstwie Zdrowia kontrolę dotyczącą trzech podmiotów, które uzyskały w ramach rządowego programu dotacje dla szpitali- tj. Powiat Lipnowski., Tomaszów Mazowiecki i Malbork. Z protokołu NIK wynika, że są poważne zastrzeżenia do Tomaszowa Mazowieckiego, Powiat Malborski musi zwrócić około 80 tys.zł., natomiast do Powiatu Lipnowskiego nie ma żadnych zastrzeżeń.

Starosta dodał, że na poprzedniej sesji informował, że toczą się rozmowy z PFRON w Warszawie dotyczące częściowego umorzenia części zobowiązań po SP ZOZ. Ostatecznie PFRON umorzył kwotę ponad 101 tys. zł z tytułu opłaty prolongacyjnej.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.


Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie: wstąpienia Pani Haliny Stanisławy Opalczewskiej w miejsce wygasłego mandatu radnego Andrzeja Piotra Kurowskiego.

Przewodniczący Rady powiedział, że na poprzedniej sesji wygasł mandat radnego Andrzeja Kurowskiego, w związku z tym w jego miejsce wchodzi Pani Halina Opalczewska.

Następnie odczytał treść uchwały i zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: wstąpienia Pani Haliny Stanisławy Opalczewskiej w miejsce wygasłego mandatu radnego Andrzeja Piotra Kurowskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.8. Ślubowanie radnej.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski odczytał rotę ślubowania radnego Rady Powiatu w Lipnie:

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej", a następnie Pani Halina Opalczewska wypowiedziała słowo “ślubuję”, dodając zdanie “Tak mi dopomóż Bóg”.

Po złożeniu ślubowania przez radną Halinę Opalczewską stan Rady wynosi 18 radnych na 19-osobowy skład Rady.


Ad.9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie.

a) zgłaszanie kandydatur

Przewodniczący Rady powiedział, że wpłynęło do niego pismo koła radnych SLD, w którym zgłaszają na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie radnego Wiesława Białuchę.

Przewodniczący Rady zapytał radnego Wiesława Białuchę czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Wiesław Białucha wyraził zgodę na kandydowanie.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie innych kandydatur.

Radny Karol Kwiatkowski w imieniu radnych PSL zgłosił kandydaturę Pani Haliny Opalczewskiej.

Przewodniczący Rady zapytał radną Haline Opalczewską czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Pani Halina Opalczewska wyraziła zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatur nie było.


b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

Przewodniczący Rady zaproponował, aby w skład Komisji Skrutacyjnej wchodzili ci radni, co w poprzednich głosowaniach tajnych z wyjątkiem Wiesława Białuchy.

Starosta K. Baranowski zaproponował, aby w miejsce Wiesława Białuchy w skład Komisji wszedł radny Jerzy Wysocki.

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne propozycje.

Innych propozycji nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie: Krzysztof Grzywiński, Rafał Wiśniewski, Jerzy Wysocki.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie powołali Komisję Skrutacyjną do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie w składzie: Krzysztof Grzywiński, Rafał Wiśniewski, Jerzy Wysocki.

Następnie Przewodniczący Rady D. Kłobukowski ogłosił przerwę w obradach na czas ukonstytuowania się Komisji i przygotowania kart do głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do realizacji kolejnego podpunktu porządku obrad.

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej- Rafałowi Wiśniewskiemu, który odczytał treść Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Regulamin wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie.

/treść Regulaminu w załączeniu do protokołu/


e) przeprowadzenie głosowania tajnego

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał radnych kolejno według listy obecności, którzy otrzymywali karty do głosowania, dokonywali skreśleń i wrzucali karty do urny.

Po oddaniu głosów przez wszystkich radnych, Komisja Skrutacyjna opuściła salę obrad celem ustalenia wyników głsowania.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do kandydatów o przedstawienie swojej kandydatury.

Pani Halina Opalczewska powiedziała, że jest mieszkanką Mysłakówka w Gminie Tłuchowo, jest mężatką, ma trzy dorosłe córki. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Całe życie zawodowe związane jest z pracą w szkole- dokładnie w Szkole Podstawowej w Mysłakówku, ma za sobą 30 lat pracy zawodowej, w tym 11 lat na stanowisku dyrektora szkoły. Dodała, że pełniąc tę funkcję nabyła doświadczenie związane z zarządzaniem finansami publicznymi, obiektem, potencjałem ludzkim, ze zdobywaniem środków pozabudżetowych. Powiedziała, że od 8 lat sympatyzuje z PSL i do tej Rady chciałaby wnieść wiele pozytywnej energii, intuicji kobiecej, jest otwarta na współpracę.

Wiesław Białucha powiedział, że mieszka od urodzenia w Lipnie, z wykształcenia jest nauczycielem, ukończył studia wyższe oraz cztery studia podyplomowe. W swoim życiu zawodowym był nauczycielem, Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnie. Również długo pracował w sporcie, w tym w klubie Mień Lipno, jest także trenerem I klasy. Od czterech lat pracuje w Zespole Szkół w Skępem jako nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego. Jest żonaty, ma dwie dorosłe córki- jedna z nich ukończyła filologię angielską w Warszawie, druga AWF w Warszawie. Z samorządem związany jest od 1994 roku, przez trzy kadencje pełnił funkcję Burmistrza Miasta Lipna, drugą kadencję jest radnym Rady Powiatu w Lipnie- w poprzedniej pełnił funkcję, na jaką również dziś kandyduje, tj. Wiceprzewodniczącego Rady. Dodał, że swoim doświadczeniem będzie pomagał Staroście, Zarządowi, jak i całej radzie, aby Powiat Lipnowski funkcjonował należycie.

Przewodniczący Rady podziękował kandydatom za wystąpienia i ogłosił przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Rafałowi Wiśniewskiemu, który odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej stwierdzający wybór na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie radnego Wiesława Białuchę oraz radną Halinę Opalczewską.

/treść protokołu w załączeniu do protokołu z sesji/

f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski odczytał treść uchwały i zwrócił się do radnych o uwagi, co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur na poszczególne funkcje w Komisji Rewizyjnej.

Radny Karol Kwiatkowski powiedział, że przed sesją odbyło się spotkanie radnych dotyczące ustalenia składu osobowego wszystkich Komisji Rady. Na tym spotkaniu upoważniono go do podania na sesji kandydatur do składu Komisji Rewizyjnej. W związku z tym zgłosił na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kandydaturę Andrzeja Nowaka.

Radny A. Nowak wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Andrzeja Nowaka na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie wybrali na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Andrzeja Nowaka.

Radny K. Kwiatkowski zgłosił na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Rafała Wiśniewskiego.

Radny R. Wiśniewski wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Rafała Wiśniewskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie wybrali na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Rafała Wiśniewskiego.

Radny K. Kwiatkowski zgłosił kandydaturę Stanisława Jagielskiego na funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Radny St. Jagielski wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Stanisława Jagielskiego na funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie wybrali na funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej radnego Stanisława Jagielskiego.

Radny K. Kwiatkowski zgłosił na członka Komisji Rewizyjnej radnego Lucjana Stroińskiego.

Radny Lucjan Stroiński wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Lucjana Stroińskiego na członka Komisji Rewizyjnej.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie wybrali na członka Komisji Rewizyjnej radnego Lucjana Stroińskiego.

Radny K. Kwiatkowski zgłosił na członka Komisji Rewizyjnej radnego Krzysztofa Grzywińskiego.

Radny Krzysztof Grzywiński wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Krzysztofa Grzywińskiego na członka Komisji Rewizyjnej.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie wybrali na członka Komisji Rewizyjnej radnego Krzysztofa Grzywińskiego.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i zwrócił się do radnych o uwagi, co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • powołania, określenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie

Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z § 44 ust. 5 Statutu Powiatu Lipnowskiego skłądy osobowe komisji przedstawia Radzie Przewodniczący Rady po wcześniejszym zgłoszeniu klubów i kół. Wobec tego przedstawi następujące propozycje:

Do składu Komisji Budżetu i Finansów proponuje skład:

 • Rafał Wiśniewski

 • Andrzej Nowak

 • Halina Opalczewska

 • Jacek Zająkała

 • Przemysław Gęsicki

Do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki:

 • Mariusz Linkowski

 • Halina Opalczewska

 • Karol Kwiatkowski

 • Jerzy Wysocki

 • Jacek Góźdź

Do składu Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej:

 • Przemysław Gęsicki

 • Jarosław Poliwko

 • Mariusz Linkowski

 • Wiesław Białucha

 • Piotr Wojciechowski

Do składu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

 • Józef Wiśniewski

 • Mieczysław Kwiatkowski

 • Dariusz Kłobukowski

 • Jerzy Wysocki

 • Jacek Zająkała

Do składu Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego:

 • Stanisław Jagielski

 • Józef Wiśniewski

 • Mieczysław Kwiatkowski

 • Krzysztof Grzywiński

 • Lucjan Stroiński

Starosta wyjaśnił, że na dzisiejszej sesji nieobecny jest radny Józef Wiśniewski, jednak złożył on do Pana Przewodnicząego Rady pisemną zgodę na kandydowanie do składu Komisji Rolnictwa i Komisji Budownictwa.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejno poszczególnych kandydatów do składu Komisji Budżetu i Finansów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie wyrazili zgodę, aby w skład Komisji Budżetu i Finansów weszli: Rafał Wiśniewski, Andrzej Nowak, Halina Opalczewska, Jacek Zająkała i Przemysław Gęsicki.

Starosta K. Baranowski zgłosił wniosek, aby głosować jednym głosowaniem cały skład komisji, a nie na poszczególnych kandydatów.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie takiego sposobu głosowania.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie wyrazili zgodę na głosowanie w sposób wyrażony we wniosku Starosty.

Przewodniczący Rady zapytał kandydatów do Komisji Oświaty czy wyrażają zgodę na kandydowanie.

Radni Mariusz Linkowski, Halina Opalczewska, Karol Kwiatkowski, Jerzy Wysocki, Jacek Góźdź wyrazili zgodę na kandydowanie.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie ustalili następujący 5-osobowy skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: Mariusz Linkowski, Halina Opalczewska, Karol Kwiatkowski, Jerzy Wysocki, Jacek Góźdź.

Przewodniczący Rady zapytał kandydatów do Komisji Ochrony Zdrowia czy wyrażają zgodę na kandydowanie.

Radni Przemysław Gęsicki, Jarosław Poliwko, Mariusz Linkowski, Wiesław Białucha, Piotr Wojciechowski wyrazili zgodę na kandydowanie.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie ustalili następujący 5-osobowy skład Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej: Przemysław Gęsicki, Jarosław Poliwko, Mariusz Linkowski, Wiesław Białucha, Piotr Wojciechowski.

Przewodniczący Rady zapytał kandydatów do Komisji Rolnictwa czy wyrażają zgodę na kandydowanie.

Radni Mieczysław Kwiatkowski, Dariusz Kłobukowski, Jerzy Wysocki, Jacek Zająkała wyrazili zgodę na kandydowanie.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie ustalili następujący 5- osobowy skład Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska: Józef Wiśniewski, Mieczysław Kwiatkowski, Dariusz Kłobukowski, Jerzy Wysocki, Jacek Zająkała.

Przewodniczący Rady zapytał kandydatów do Komisji Budownictwa czy wyrażają zgodę na kandydowanie.

Radni Stanisław Jagielski, Mieczysław Kwiatkowski, Krzysztof Grzywiński, Lucjan Stroiński wyrazli zgodę na kandydowanie.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie skład Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie ustalili następujący 5- osobowy skład Komisji Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego: Stanisław Jagielski, Józef Wiśniewski, Mieczysław Kwiatkowski, Krzysztof Grzywiński, Lucjan Stroiński.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i zwrócił się do radnych o uwagi, co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: powołania, określenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Lipnie.

/treść uchwały w załączeniiu do protokołu/


 • przystąpienia i realizacji partnerskiego projektu „Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów pn. Z Nordic Walking po zdrowie” w okresie od 20.06.2011 do 22.06.2011r.

Starosta K. Baranowski powiedział, że chciałby, aby Rada wyraziła zgodę na przystąpienie Powiatu Lipnowskiego jako partnera do realizacji projektu „Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów pn. Z Nordic Walking po zdrowie” w okresie od 20.06.2011 do 22.06.2011r. Wkład własny do projektu to 2 000 zł. Program projektu ma na celu wspieranie aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych, a sam udział w projekcie pozwoli na poznanie nowych technik rehabilitacji ogólnie dostępnej nie obciążającej służby zdrowia.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za wyjaśnienia i zwrócił do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Wiceprzewodniczący Rady W. Białucha odczytał treść uchwały.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o uwagi, co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie: przystąpienia i realizacji partnerskiego projektu „Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów pn. Z Nordic Walking po zdrowie” w okresie od 20.06.2011 do 22.06.2011r.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Ad.11. Wnioski i zapytania.

Ad.12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Radny J. Zająkała zgłosił wniosek, aby na sali obrad umieścić godło Rzeczypospolitej Polskiej.

Starosta K. Baranowski powiedział, że sprawa ta zostanie na pewno rozwiązana.


Ad.13. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady zwołał pierwsze posiedzenia Komisji stałych Rady wcelu ich ukonstytuowania się. Powiedział, że posiedzenia wszystkich Komisji odbędą się w dniu 18 stycznia 2011 r. w następujących godzinach:

godz.9.00 -Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

godz.10.00 -Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej

godz.11.00 -Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

godz.12.00 -Komisja Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

godz.13.00 -Komisja Budżetu i Finansów -

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z prośbą, aby na tych posiedzeniach komisje przeanalizowały i wydały opinie w sprawie projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2011 rok.

Poinformował również, że w Biurze Organów Powiatu są do odbioru materiały na nastepną sesję, która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2011 roku w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Starosta K. Baranowski poinformował, że w dniu 5 lutego w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie odbędzie się kolejne Spotkanie Noworoczne.

Ponadto Starosta zwrócił się do członków Komisji, aby ewentualne wnioski, propozycje dotyczące budżetu na 2011 rok zgłaszać najpóźniej do godz. 8.30 w dniu 20 stycznia 2011 r.

Pan Andrzej Nowak- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu ogłosił, że pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 18 stycznia 2011 roku o godz. 14.00.


Ad.14. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zamknął IV sesję Rady Powiatu w Lipnie w dniu 10 stycznia 2011 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska
metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (10 stycznia 2011)
Opublikował: Aneta Ofmańska (3 lutego 2011, 15:07:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1934