Protokół Nr II/2010 z II sesji Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 grudnia 2010 roku

Protokół Nr II/2010

z II sesji Rady Powiatu w Lipnie

w dniu 10 grudnia 2010 roku


II sesja Rady Powiatu w Lipnie IV kadencji odbyła się w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Dariusza Kłobukowskiego. Rozpoczęła się o godz. 10.00 wysłuchaniem hymnu państwowego, a zakończyła o godz. 12.35.


1. Otwarcie II sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady Dariusz Kłobukowski otworzył obrady II sesji Rady Powiatu w Lipnie witając radnych, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i wszystkich obecnych na sesji.


2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji obecnych jest 14 radnych na 19-osobowy skład Rady, zatem podejmowane decyzje będą prawomocne.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/


3. Ślubowanie radnych.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że radny Przemysław Gęsicki nie był obecny na I sesji Rady, dlatego złoży ślubowanie w dniu dzisiejszym.

Następnie odczytał rotę ślubowania radnego Rady Powiatu w Lipnie:

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej", a następnie Pan Przemysław Gęsicki wypowiedział słowo “ślubuję”, dodając zdanie “Tak mi dopomóż Bóg”.


4. Powołanie sekretarza obrad.

Sekretarzem obrad wybrany został radny Wiesław Białucha.


4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że protokół był wyłożony do wglądu w Biurze Organów Powiatu, do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi. Zapytał czy radni mają jeszcze jakieś uwagi do protokołu.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli protokół z I sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 2 grudnia 2010 roku.


5. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że chciałby wprowadzić do przesłanego radnym porządku obrad projekt uchwały w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Lipnie Andrzeja Józefa Gatyńskiego oraz zdjąć z porządku obrad punkt dotyczący wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie.

Zwrócił się do radnych o uwagi do proponowanych zmian.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie zmian do porządku obrad.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przychylili się do wniosku Przewodniczącego Rady.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad.

Zwrócił się do radnych o uwagi.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad II sesji Rady Powiatu w Lipnie:

 1. Otwarcie II Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Ślubowanie radnych.

 4. Powołanie sekretarza obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Przyjęcie porządku obrad II Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 7. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Lipnie Andrzeja Józefa Gatyńskiego

-wstąpienia Pana Krzysztofa Grzywińskiego w miejsce wygasłego mandatu Pana Janusza   Dobrosia

-wstąpienia Pana Józefa Wiśniewskiego w miejsce wygasłego mandatu Pana Józefa   Predenkiewicza

-wstąpienia Pana Andrzeja Nowaka w miejsce wygasłego mandatu Pana Andrzeja Piotra   Szychulskiego

-wstąpienia Pana Jerzego Wysockiego w miejsce wygasłego mandatu Pana Tadeusza  Wiewiórskiego

 1. Ślubowanie radnych.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

 2. Wybór Starosty Lipnowskiego

a) zgłaszanie kandydatur

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Starosty Lipnowskiego

d) wystąpienia kandydatów

e) przeprowadzenie głosowania tajnego

f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

 1. Wybór Wicestarosty Lipnowskiego

a) zgłoszenie kandydatur

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

c) przyjęcie Regulaminu wyboru Wicestarosty Lipnowskiego

d) wystąpienia kandydatów

e) przeprowadzenie głosowania tajnego

f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

 1. Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie

a) zgłoszenie kandydatur

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

c) przyjęcie Regulaminu wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie

d) wystąpienia kandydatów

e) przeprowadzenie głosowania tajnego

f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

 1. Wnioski i zapytania.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 3. Sprawy różne i komunikaty.

 4. Zakończenie.


Ad.7. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu K. Baranowskiemu.

Starosta K. Baranowski przedstawił Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami za okres od 5 listopada do 10 grudnia 2010 roku.

/treść sprawozdania w załączeniu do protokołu/

Ponadto Starosta K. Baranowski powiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych zawiera umowy o odśnieżanie i zaproponował, aby każdy ze zleceniobiorców miał GPS w pojazdach, aby można było stwierdzić, czy wywiązują się ze swoich obowiązków.

Ponadto Starosta podziekował za współpracę dotychczasowym członkom Zarządu i powiedział, że na stan dzisiejszy dochody powiatu wynoszą 78 884 378 zł. W dniu wczorajszym wpłynęły środki w wysokości ponad 800 tys. w ramach przebudowywanej drogi Rogowo- Skępe oraz Powiat oczekuje również na środki w wysokości 402 tys zł od marszałka. Na dzień 10 grudnia odsetki od lokat wynoszą 335 tys zł. W dniu dzisiejszym utworzono także lokaty po 5 mln zł. Do chwili spłaty zobowiązań na rzecz ZUS te środki będą lokowane.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że radni poprzedniej kadencji mają wiedzę na temat sytuacji szpitala. Jednak nowym radnym chciałby w skrócie przedstawić pewne informacje na ten temat. Wyjaśnił, że Powiat Lipnowski po likwidacji SP ZOZ przejął dług ok 44 mln zł wobec ZUS. Część kredytu z Warszawy- 21 mln zł było spłacone na rzecz ZUSu dlatego że Powiat mógł zawrzeć ugodę, na podstawie której dalsza część długu będzie spłacana przez 10 lat. Podkreślił, że udało się aneksować ugodę z dnia 7.11.2008r. i po rozmowach z Dyrektorem ZUS w Toruniu Panem Bronisławem Pierzynowskim ZUS umorzy kwotę 4 182 000 zł z opłaty prolongacyjnej. W dniu 14 grudnia Powiat przeleje na konto ZUSu kwotę 19 208 000 zł i wszystkie zobowiązania do ZUS zostaną spłacone. Oczywiście zostanie również spłacony podatek na rzecz Urzędu Skarbowego choć również prowadzone są rozmowy o umorzenie części odsetek. Ponadto wszystko wskazuje na to, że kredyt zaciągnięty w 2005 roku w wysokości 4 600 000 zł również do końca 2010 roku zostanie spłacony. Pozostanie jeszcze kwota kredytu w Warszawie ale ona znacząco się zmniejszy bo postaramy się jeszcze ok. 2 mln zł spłacić. Dodał, że zadłużenie Powiatu Lipnowskiego na dzień 10 grudnia 2010 roku wynosi ok. 10%.

Ponadto Starosta K. Baranowski powiedział, że odbyło się spotkanie z Panem Domańskim z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i przedstawicielami Urzędu Miasta Lipna. dotyczące budowy przyłącza do nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. Starosta zapewnił, że warta ok. 17 mln zł inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2011-2012.

Przewodniczący Rady podziękował Staroście za złożenie sprawozdania i zwrócił się do radnych o pytania, uwagi do tego sprawozdania.

Radny K. Kwiatkowski podziękował Staroście i członkom Zarządu za to, że udało się, jak planowano, dorpwadzić do końca sprawę spłaty zobowiżań wobec ZUSu.


Ad.8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Lipnie Andrzeja Józefa Gatyńskiego

Przewodniczący Rady powiedział, że Pan Andrzej Gatyński został wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, w związku z czym wygasa mandat radnego Rady Powiatu w Lipnie.

Następnie odczytał treść uchwały i zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Lipnie Andrzeja Józefa Gatyńskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • wstąpienia Pana Krzysztofa Grzywińskiego w miejsce wygasłego mandatu Pana Janusza Dobrosia

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski odczytał treść uchwały, następnie zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wstąpienia Pana Krzysztofa Grzywińskiego w miejsce wygasłego mandatu Pana Janusza Dobrosia

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • wstąpienia Pana Andrzeja Nowaka w miejsce wygasłego mandatu Pana Andrzeja Piotra Szychulskiego

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski odczytał treść uchwały, następnie zwrócił się do radnych o uwagi co do treści do uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wstąpienia Andrzeja Nowaka w miejsce wygasłego mandatu Pana Andrzeja Piotra Szychulskiego

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • wstąpienia Pana Jerzego Wysockiego w miejsce wygasłego mandatu Pana Tadeusza Wiewiórskiego

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski odczytał treść uchwały, następnie zwrócił się do radnych o uwagi co do treści do uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wstąpienia Pana Jerzego Wysockiego w miejsce wygasłego mandatu Pana Tadeusza Wiewiórskiego

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


 • wstąpienia Pana Józefa Wiśniewskiego w miejsce wygasłego mandatu Pana Józefa Predenkiewicza

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski odczytał treść uchwały, następnie zwrócił się do radnych o uwagi co do treści do uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wstąpienia Pana Józefa Wiśniewskiego w miejsce wygasłego mandatu Pana Józefa Predenkiewicza

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.9. Ślubowanie radnych.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski odczytał rotę ślubowania: Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej", a następnie wyczytywał kolejno radnych, którzy wypowiedzieli słowo “ślubuję”, dodając zdanie “Tak mi dopomóż Bóg”.

Ślubowanie złożyli radni: Krzysztof Grzywiński, Andrzej Nowak, Józef Wiśniewski, Jerzy Wysocki.


Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zwrócił się do Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- o omówienie projektu uchwały.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że budżet powiatu wzrasta o kwotę 32 000 zł i zamyka się po stronie dochodów kwotą 83 777 327 zł, zaś po stronie wydatków kwotą 92 417 368 zł. Zmiany w dochodach dotyczą głównie podwyższenia dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych o 20 000 zł oraz o 12 000 zł ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych powiatu. Po stronie wydatków następują przesunięcia pomiędzy poszczególnymi rozdziałami, uzupełniając w ten sposób wydatki płacowe, gdyż w starostwie, jak i w jednostkach podległych w roku bieżącym pokrywane były zobowiązania roku 2009. Zaoszczędzone środki z rozdziału 02002- nadzór nad gospodarką leśną oraz z rozdziału 85231- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, przesuwa się do rozdziałów 75011- urzędy wojewódzkie, rozdziału 75019- rady powiatów oraz rozdziału 75421- zarządzanie kryzysowe, w których nastąpiły pewne braki w środkach finansowych. Ponadto zwiększona będzie o 20 000 zł kwota odsetek od zaciąganych kredytów, ponieważ w tym roku planowane jest zaciągnięcie dwóch kredytów. Nastąpiły również braki w środkach finansowych z rozdziale 80146- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na który zostaną przesunięte środki z działu 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 85446- dokształcanie i doskonalenie pracowników.

Pani Skarbnik powiedziała, że w razie pytań udzieli dodatkowych informacji.

Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za omówienie projektu uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2010 rok.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.11. Wybór Starosty Lipnowskiego.

a) zgłaszanie kandydatur

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur.

Radny Karol Kwiatkowski w imieniu klubu radnych PSL zgłosił kandydaturę Krzysztofa Baranowskiego.

Innych kandydatur nie było.

Radny Krzysztof Baranowski wyraził zgodę na kandydowanie.


b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

Radny J. Góźdź zaproponował skład Komisji Skrutacyjnej zbliżony do tej, jaka była na ostatniej sesji, tylko w jego miejsce proponuje radnego Krzysztofa Grzywińskiego.

Innych propozycji nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie powołali Komisję Skrutacyjną do wszystkich głosowań na dzisiejszej sesji w składzie: Wiesław Białucha, Rafał Wiśniewski, Krzysztof Grzywiński.


c) przyjęcie Regulaminu wyboru Starosty Lipnowskiego

Przewodniczący Rady powiedział, że każdy z radnych otrzymał ten regulamin. Dodał, że będzie on jeszcze odczytany przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej przed głosowaniem.

Zwrócił się do radnych o uwagi do tego regulaminu.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Regulamin wyboru Starosty Lipnowskiego.

/treść regulaminu w załączeniu do protokołu/


d) wystąpienie kandydata

Krzysztof Baranowski powiedział, że części radnych jest znany z poprzedniej kadencji. Powiedział, że ma 48 lat, jest żonaty, ma troje dzieci, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracę magisterską pisał w Katedrze Teorii Państwa i Prawa. Ukończył również studia podyplomowe pod kierunkiem sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof.Galstera z zakresu prawa europejskiego.

Radny Krzysztof Baranowski powiedział, że będzie kontynuował działalność z poprzedniej kadencji, nie będzie szczędził sił ani zaangażowania, jak dotychczas. Przez te cztery lata Powiat Lipnowski bardzo się rozwinął. Dodał, że deklaruje chęć wspólpracy z każdym dla dobra powiatu, bez względu na ugrupowania polityczne.

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutową przerwę na przygotowanie przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do realizacji kolejnego podpunktu porządku obrad.


e) przeprowadzenie głosowania tajnego

Przewodniczący Rady udzieli głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej W. Białucha odczytał treść Regulaminu wyboru Starosty Lipnowskiego.

Następnie Przewodniczący Rady wyczytywał kolejno radnych z listy obecności, którzy otrzymywali karty do głosowania, dokonywali skreśleń i wrzucali karty do urny.

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach na czas ustalenia wyników głosowania przez Komisje Skrutacyjną.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu Komisji w sprawie wyboru Starosty Lipnowskiego.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej W. Białucha odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej stwierdzający wybór na Starostę Lipnowskiego Pana Krzysztofa Baranowskiego.

/treść protokołu w załączeniu do protokołu/


f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i zwrócił się do radnych o uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyboru Starosty Lipnowskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Nowo wybrany Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski podziękował radnym za ogromne zaufanie i jeszcze raz zadeklarował chęć współpracy z radnymi na rzecz dobra Powiatu.


Ad.12. Wybór Wicestarosty Lipnowskiego.

a) zgłoszenie kandydatury

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że prawo zgłoszenia kandydatury na wicestarostę ma nowo wybrany Starosta, któremu następnie udzielił głosu.

Starosta Krzysztof Baranowski przedstawił kandydaturę Pana Jarosława Poliwko na Wicestarostę Lipnowskiego. Dodał, że większości radnych jest znany, pełnił w poprzedniej kadencji funkcję członka Zarządu Powiatu w Lipnie.

Radny Jarosław Poliwko wyraził zgodę na kandydowanie.


b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

Jak w pkt. 11 b)


c) przyjęcie regulaminu wyboru Wicestarosty Lipnowskiego

Przewodniczący Rady powiedział, że każdy z radnych otrzymał ten regulamin. Zwrócił się do radnych o uwagi do regulaminu.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Regulamin wyboru Wicestarosty Lipnowskiego.

/treść regulaminu w załączeniu do protokołu/


d) wystąpienie kandydata

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski udzielił głosu radnemu J. Poliwko.

Radny Jarosław Poliwko powiedział, że ma 39 lat, jest żonaty, ma 11-letniego syna. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej z tytułem magistra inżyniera oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki kształcenia zawodowego oraz z zakresu zarządzania instytucjami rynku pracy. Pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie, obecnie na stanowisku kierownika Działu Rynku Pracy. Dodał, że jest radnym Rady Powiatu w Lipnie trzecią kadencję, w poprzedniej kadencji był członkiem Zarządu Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Rady podziękował Panu J. Poliwko i ogłosił przerwę w obradach na czas przygotowania kart do głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do realizacji kolejnego podpunktu porządku obrad sesji.


e) przeprowadzenie głosowania tajnego

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, który odczytał regulamin wyboru Wicestarosty Lipnowskiego.

Następnie Przewodniczący Rady wyczytywał kolejno radnych z listy obecności, którzy otrzymywali karty do głosowania, dokonywali skreśleń i wrzucali karty do urny.

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach na czas ustalenia wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Wicestarosty Lipnowskiego.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej W. Białucha odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej stwierdzający wybór na Wicestarostę Lipnowskiego radnego Jarosława Jacka Poliwko.

/treść protokołu w załączeniu do protokołu/


f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski odczytał treść uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyboru Wicestarosty Lipnowskiego.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/

Wicestarosta Jarosław Poliwko podziękował Staroście za zaufanie oraz radnym za tak wysokie poparcie. Dodał, że będzie starał się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki.


Ad.13. Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie.

a) zgłaszanie kandydatur

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski powiedział, że prawo zgłoszenia kandydatur na pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie ma Starosta, któremu następnie udzielił głosu.

Starosta K. Baranowski podziękował za dobrą współpracę byłemu Wicestaroście Lipnowskiemu P. Wojciechowskiemu.

Następnie przedstawił na członków Zarządu kandydaturę radnego Karola Kwiatkowskiego- Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu poprzedniej kadencji, szefa Klubu PSL, kandydaturę radnego Mieczysława Kwiatkowskiego- Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska poprzedniej kadencji, bardzo zaangażowanego radnego oraz kandydaturę radnego Piotra Wojciechowskiego- Wicestarostę Lipnowskiego poprzedniej kadencji.

Radny Karol Kwiatkowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Mieczysław Kwiatkowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Piotr Wojciechowski wyraził zgodę na kandydowanie.


b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

Jak w pkt. 11 b)


c) przyjęcie regulaminu wyboru pozostałych członków Zarządu

Przewodniczący Rady powiedział, że każdy z radnych otrzymał ten regulamin. Zwrócił się do radnych o uwagi do regulaminu.

Uwag nie było.

Radni Rady Powiatu w Lipnie jednogłośnie przyjęli Regulamin wyboru pozostałych członków Zarządu.

/treść regulaminu w załączeniu do protokołu/


d) wystąpienia kandydatów

Radny Karol Kwiatkowski powiedział, że ma 52 lata. Pracę w samorządzie rozpoczął od samorządów bankowych, dokładnie od Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego jako członek Prezydium. Ponadto przez trzy kadencje był radnym Miasta i Gminy Dobrzyń n/W. Następnie była ośmioletnia przerwa, po której został wybrany radnym Rady Powiatu w Lipnie, którą to funkcję pełni do dnia dzisiejszego. Na co dzień pracuje w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bachorzewie, zajmuje się przede wszystkim produkcją ogrodniczo-warzywniczą- pełni tam funkcję prezesa Zarządu.

Radny Mieczysław Kwiatkowski powiedział, że także związany był z samorządem bankowym, przez 10 lat był członkiem Prezydium Banku Spółdzielczego w Lipnie, był radnym Rady Powiatu w Lipnie. W poprzedniej kadencji Rady pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Na co dzień pracuje w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie Oddział w Lipnie jako doradca rolnictwa.

Radny Piotr Wojciechowski podziękował pracownikom oraz Staroście za dotychczasową współpracę, jak również dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu. Dodał, że od 1996 roku związany jest z samorządem, w latach 1996-2002 był to samorząd rolniczy, w latach 2000-2002 był członkiem Krajowej Rady Izb Rolniczych- był przewodniczącym komisji oświaty, od 2002 r. jest radnym Rady Powiatu w Lipnie, w II kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, zaś w ostatniej kadencji pełnił funkcję Wicestarosty Lipnowskiego. Wyraził zdanie, że jego doświadczenie związane z pracą w samorządzie będzie służyć rozwiązywaniu problemów Powiatu Lipnowskiego.

Następnie Przewodniczący Rady podziękował kandydatom i ogłosił przerwę w obradach na czas przygotowania kart do głosowania.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do realizacji kolejnego podpunktu porządku obrad.


e) przeprowadzenie głosowania tajnego

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, który odczytał regulamin wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie.

Następnie Przewodniczący Rady wyczytywał kolejno radnych z listy obecności, którzy otrzymywali karty do głosowania, dokonywali skreśleń i wrzucali karty do urny.

Następnie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach na czas ustalenia wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej W. Białucha odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej stwierdzający wybór na pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie radnych: Karola Kwiatkowskiego, Mieczysława Mirosława Kwiatkowskiego, Piotra Wojciechowskiego.

/treść protokołu w załączeniu do protokołu/


f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski odczytał treść uchwały i zwrócił się do radnych o ewentualne uwagi co do treści uchwały.

Uwag nie było.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały.

Radni Rady Powiatu w Lipnie w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie.

/treść uchwały w załączeniu do protokołu/


Ad.14. Wnioski i zapytania.

Ad.15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych o pytania, wnioski.

Radny P. Gęsicki w imieniu własnym i PiS pogratulował radnemu Krzysztofowi Baranowskiemu wyboru na Starostę Lipnowskiego oraz pozostałym nowo wybranym członkom Zarządu. Ponadto złożył życzenia, aby ta kadencja nie była gorsza niż poprzednia. Są to życzenia dla całej społęczności Powiatu Lipnowskiego. Dodał, że jest to historyczny moment, że na starostę wybrana zostaje ponownie ta sama osoba. Jest to pewna stabilizacja polityczna. Ponadto P. Gęsicki podkreślił, że radni PiS ze swej strony będą się starać wszystkie dobre projekty popierać, natomiast jeśli będą sprawy, na które będzie inny pogląd, to będą na nie wskazywać i prosić o korekty. Na zakończenie złożył deklarację współpracy ze Starostą.

Radny W. Białucha w imieniu koła radnych SLD pogratulował Panu Krzysztofowi Baranowskiemu ponownego wyboru na Starostę Lipnowskiego, jak również pozostałym nowo wybranym członkom Zarządu i wyraził nadzieję dalszej dobrej współpracy jak dotychczas.

Starosta K. Baranowski w imieniu członków Zarządu i radnych PSL powiedział, że przyjmuje deklaracje współpracy z pozostałymi radnymi. Dodał, że jest otwarty na każde dobre pomysły, projekty. Zaznaczył, że najważniejsze jest dobro publiczne. Ponadto podziękował za dotychczasową współpracę dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu wyrażając chęć dalszej takiej wspólpracy.


Ad. 16. Sprawy różne i komunikaty.

Przewodniczący Rady D. Kłobukowski przypomniał radnym, że w ciągu 30 dni od dnia złożenia śubowania zobowiązani są do złożenia oświadczenia majątkowego. Zwrócił się do radnych, aby te oświadczenia składali w Biurze Organów Powiatu.

Ponadto zwrócił się do radnych o zapoznanie się z kopią pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które radni otrzymali przed sesją, dotyczącego prowadzenia przez radnych działalności gospodarczej.

Przewodniczący Rady dodał, że kolejna sesja jest planowana na dzień 20 grudnia 2010 roku.

Starosta K. Baranowski powiedział, że okres grudnia jest okresem intensywnej pracy urzędu, a zarazem Rady. Z tego powodu między Świętami a Nowym Rokiem planowana jest jeszcze jedna sesja.

Przewodniczący Rady powiedział, że w okresie zimowym sesje będą zwoływane nie wcześniej niż o godz.10.00, aby każdy z radnych mógł dotrzeć na sesje.

Przewodniczący Rady podziękował radnym, kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom Starostwa za udział w sesji i życzył sukcesów nowo wybranym radnym.

Więcej spraw nie było.


Ad.17. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady D. Kłobukowski zamknął obrady II sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 10 grudnia 2010 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska

metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (10 grudnia 2010)
Opublikował: Aneta Ofmańska (27 grudnia 2010, 10:02:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1137