2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja z dnia 18.04.2007 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wójta Gminy Wielgie

Lipno, dnia 18.04.2007 r.


OŚ.6223-5/07

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt. 19 lit. c, art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art.122 ust.1, pkt. 1 i 3, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1, 2 i 5, art.128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2 , oraz 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.03.2007r. zgłoszonego przez Wójta Gminy Wielgie w sprawie budowy stawu wód popłucznych i odprowadzenie wód popłucznych w miejscowości Orłowo, gm. Wielgie


S t a r o s t a    L i p n o w s k i
o r z e k a

 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Wójta Gminy Wielgie:

 1. na wykonanie urządzenia wodnego – stawu wód popłucznych na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Orłowo, gm. Wielgie o powierzchni lustra wody F=700 m 2 i objętości V=575 m3 na działce Nr 271/9

 2. odprowadzenie oczyszczonej wody popłucznej do gruntu w ilości: Qdmax =30 m3 / d , Qr =4700 m3


 1. Pozwolenie określone w pkt. 2 niniejszej decyzji udziela się do dnia 16.04.2017 roku pod następującymi warunkami:

 1. Budowa stawu – zagospodarowanie mas ziemnych z wyrobiska nie może szkodliwie oddziaływać na grunty sąsiednie i powodować naruszenia stosunków wodnych.


 1. Jednocześnie zobowiązuje się inwestora do:

  • wykonywania raz w roku analiz wody popłucznej pobieranej ze stawu w zakresie – pH, Fe, Mn i zawiesiny,

  • składanie informacji i wnoszenie opłat do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska,

  • wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji,

  • dbania o należyty stan techniczny odstojników wód popłucznych i kanalizacji oraz o sprawność urządzeń pomiarowych,

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na budowę urządzenia wodnego stawu i odprowadzenie wód popłucznych , wykonany w miesiącu marcu 2007 roku.

 

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 23.03.2007 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Wójta Gminy Wielgie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika – stawu wód popłucznych oraz na odprowadzenie oczyszczonych wód popłucznych do gruntu na tereni stacji uzdatniania wody w miejscowości Orłowo, gm. Wielgie.

Wody popłuczne z terenu stacji uzdatniania wody w Orłowie dotychczas odprowadzane były do kanalizacji Zakładu Uboju i Przetwórstwa Mięsnego. Z uwagi na wyczerpanie się możliwości w/w odprowadzenia i braku innej kanalizacji lub wód płynących zaszła konieczność odprowadzenia tych wód do gruntu.

W dniu 26.03.2007 roku, informacja o wszczęciu postępowania w sprawie została podana do publicznej wiadomości.

Operat wodnoprawny spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

 

P o u c z e n i e


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1

 1. Operat wodnoprawny.


Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Wielgie
  87-603 Wielgie

 2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Inspektorat we Włocławku
  ul. Płocka 171
  87-800 Włocławek + zał.

 3. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 4. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku
  ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

 5. A/a

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (18 kwietnia 2007)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (19 kwietnia 2007, 09:24:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1687