2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja z dnia 22.03.2007 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Pani Marii Kłosowicz Zakład Produkcyjno-Handlowy „MARKŁOS” na odprowadzenie do rowu melioracyjnego ( ziemi ) wód opadowych i roztopowych

Lipno, dnia 22.03.2007 r.

OŚ.6223-3/07

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 31ust.4 pkt.4, art. 37 pkt.2 , art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt. 1 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 ust. 1 i 3 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 ) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 ) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660,z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2007 r. zgłoszonego przez Zakład Produkcyjno-Handlowy „MARKŁOS” 87-620 Kikół w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego w Lipnie przy ul. Polnej 33

S t a r o s t a     L i p n o w s k i
o r z e k a


 1. Udzielić dla Pani Marii Kłosowicz Zakład Produkcyjno-Handlowy „MARKŁOS” Kikół 88, 87-620 Kikół pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do rowu melioracyjnego ( ziemi ) wód opadowych i roztopowych z powierzchni
  F=0,6321 ha oraz wód chłodniczych z Zakładu Produkcyjno-Handlowego „MARKŁOS” w Lipnie przy ul. Polnej 33 w ilości:
  a) wody opadowe i roztopowe Q opadowe = 32,01 l /s,
  b) wody chłodnicze Q chłodnicze = 10,0 m 3 /dobę,

 2. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się do dnia 31 grudnia 2016 roku pod następującymi warunkami:

  1. Stężenie zanieczyszczeń w odprowadzanych do rowu melioracyjnego mieszaninie wód chłodniczych, wód opadowych i roztopowych winny wynosić dla:
   temperatura 35 o C i poniżej
   zawiesina ogólna – 100,0 mg /l
   węglowodory ropopochodne - 15,0 mg/l


  1. Jako miejsce poboru prób mieszaniny wód chłodniczych, wód opadowych i roztopowych do kontroli ustala się wylot do rowu melioracyjnego.


 1. Zobowiązuje się Panią Marię Kłsosowicz -Zakład Produkcyjno-Handlowy „MARKŁOS” do:

  1. zamontowania w ostatniej studzience kontrolno-rewizyjnej na terenie zakładu, maty sorpcyjnej celem wyeliminowania zanieczyszczeń substancji ropopochodnych. Należy okresowo kontrolować możliwości sorpcyjne maty i wypadku całkowitego nasycenia wymienić na nową,

  2. systematycznego czyszczenia kratek z przegłębieniami na piasek przyjmujących ścieki opadowe z terenów utwardzonych jak również czyszczenia studzienek kontrolno rewizyjnych na kanalizacji deszczowej,

  3. co najmniej dwa razy do roku należy przeprowadzać ocenę spełnienia przez wody opadowe stawianych im wymagań na podstawie kontroli eksploatacji urządzeń oczyszczających,

  4. wszystkie czynności dotyczące eksploatacji urządzeń oczyszczających należy odnotowywać w zeszycie eksploatacji,

  5. Uprawniony winien uczestniczyć ( partycypować ) w kosztach utrzymania rowu melioracyjnego, do którego odprowadzane są ścieki, stosownie do odnoszonych korzyści, na rzecz jego właściciela ( użytkownika ), na zasadach określonych w oddzielnym porozumieniu.


 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na odprowadzanie wód chłodniczych, wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego, wykonany w miesiącu styczniu 2007 roku.


U Z A S A D N I E N I E


Dnia 27.02.2007 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Zakładu Produkcyjno-Handlowy „MARKŁOS” 87-620 Kikół w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego w Lipnie przy ul. Polnej 33.

Zakład Produkcyjno-Handlowy „MARKŁOS” w Lipnie zajmuje się przetwórstwem owoców i warzyw. Przetwórstwo prowadzone jest przez kilka miesięcy w roku, przeważnie od lipca do kwietnia. W pozostałym okresie w Zakładzie prowadzone są wyłącznie remonty urządzeń i obiektów. W Zakładzie powstają ścieki bytowe, przemysłowe, wody opadowe i roztopowe oraz wody chłodnicze. Wody opadowe i roztopowe oraz wody chłodnicze odprowadzane są do rowu melioracyjnego.

W dniu 28.02.2007 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości.

W dniu 20.03.2007 r. w rozmowie telefonicznej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zgłosił uwagi co do zamierzonego odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu Markłos w Lipnie przy ul. Polnej.

Zgodnie ze stanowiskiem RZGW w Gdańsku, wyposażenie kanalizacji deszczowej na terenie zakładu w studzienki kontrolno rewizyjne z przegłębieniami nie daje gwarancji należytego oczyszczenia ścieków i dlatego też zobowiązano Uprawnionego do zamontowania maty sorpcyjnej.

Biorąc powyższe pod uwagę , na podstawie art. 122 ust. 1 Prawa wodnego udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ) wysokość opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne wynosi 217,00 zł ( słownie: dwieście siedemnaście złotych zero groszy ).Opłatę skarbową wniesiono na konto Urzędu Miejskiego w Lipnie

BS Lipno Nr 21 9542 0008 2001 0006 6253 0001

Zał. 1

 1. Operat wodnoprawny.


Otrzymują:

 1. Pani Maria Kłosowicz
  Zakład Produkcyjno-Handlowy „Markłos”
  87-620 Kikół 88

 2. Burmistrz Miasta Lipna
  87-600 Lipno

 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk + zał.

 4. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2, 87- 800 Włocławek

 5. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku
  ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

 6. Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
  ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek

 7. A/a

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka-Rudewicz (22 marca 2007)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (22 marca 2007, 10:54:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2158