Protokół Nr 132/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 18 grudnia 2009 roku

Protokół Nr 132/2009

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 18 grudnia 2009 rokuPosiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie.

 2. Anna Smużewska- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 11.00 Przewodniczący Zarządu Powiatu K. Baranowski, witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Dworku Modrzewiowym przy Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 11 grudnia 2009 roku.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Uwag nie było.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął następujący porządek posiedzenia:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W Pawłowi Śliwińskiemu do udziału w projekcie "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 2. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół n/W w sprawie zmniejszenia czynszu dzierżawnego gruntów rolnych o 50% w związku ze stratami spowodowanymi gradobiciem.

 3. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok.

 4. Ustalenie terminu i porządku obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Sprawy różne.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W Pawłowi Śliwińskiemu do udziału w projekcie "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Starosta K. Baranowski wyjaśnił, że uchwała dotyczy upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W Pawła Śliwińskiego do udziału w projekcie "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym do podpisania porozumienia z Ministerstwem Sprawiedliwości. Przedmiotem porozumienia jest zorganizowanie spotkania dotyczącego problematyki wymiaru sprawiedliwości dla uczniów Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W.

Starosta K. Baranowski zwrócił się do członków Zarządu o ewentualne pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków na 5-osobowy skład Zarządu, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W Pawłowi Śliwińskiemu do udziału w projekcie "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

/uchwała w załączeniu do protokołu/


Ad.2. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół n/W w sprawie zmniejszenia czynszu dzierżawnego gruntów rolnych o 50% w związku ze stratami spowodowanymi gradobiciem.

Pani A.Smużewska powiedziała, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał opinię, w której stwierdza szkody na kwotę 208 192 zł.

Starosta K. Baranowski zaproponował aby przychylić się do wniosku Spółdzielni o zmniejszenie czynszu dzierżawnego o 50 %.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że informacja o umorzeniu części czynszu musi być podana do publicznej wiadomości.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków (na 5-osobowy skład Zarządu) mając na uwadze trudną sytuację Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bachorzewie na skutek poniesionych strat w uprawach spowodowanych gradobiciem, postanowił wyrazić zgodę na zmniejszenie czynszu dzierżawnego gruntów rolnych o 50% za 2009 rok.


Ad.3. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok.

Starosta K. Baranowski zwrócił się do Pani B. Małkiewicz o omówienie autopoprawek do projektu uchwały.

Pani B. Małkiewicz powiedziała, że zmiany w projekcie uchwały Rady wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz wniosku Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie, Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie, Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem, Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie, Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W, Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie. Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 152 122 zł i zamkną się kwotą 49 204 063 zł., które wpłynęły po wysłaniu materiałów dla radnych.

W dziale 801- oświata i wychowanie, rozdział 80102- szkoły podstawowe i specjalne plan wydatków ulega zwiększeniu o 388 zł z uwagi na dochody otrzymane z PZU z tytułu wpłaconych składek na ubezpieczenia za dzieci i młodzież uczęszczającą do Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie. W rozdziale 80120- licea ogólnokształcące zwiększeniu ulegają dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych dla dodatkowej klasy Gimnazjum Prywatnego. W rozdziale 80130- szkoły zawodowe ulegają zwiększeniu dochody otrzymane od PZU z tytułu wpłaconych składek na ubezpieczenia za młodzież uczęszczającą do Zespołu Szkół w Skępem. W dziale 851- ochrona zdrowia, rozdziale 85111- szpitale ogólne plan ulegnie zwiększeniu wielkość dochodów z tytułu wpływu należności po zlikwidowanym SP ZOZ w Lipnie. W tym miejscu dodała, że jeżeli sytuacja finansowa powiatu będzie dobra to do końca rok można by wypłacić ekwiwalent dla pracowników szpitala.

Ponadto w dziale 852- pomoc społeczna, rozdział 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze ulegają zwiększeniu o kwotę 110 000 zł dochody z tytułu wpływów środków finansowych za dzieci przebywające na terenie Powiatu Lipnowskiego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej a pochodzące z innych powiatów. W dziale 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395- pozostała działalność ulegają regulacji wpływy z tytułu dotacji otrzymanych na realizację projektu. W dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział- 85415- pomoc materialna dla uczniów- plan ulegnie zwiększeniu o kwotę 6000 zł z wpływem środków zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim na wypłatę stypendium dla młodzieży szkół ponadgimanazjalnych.

Pani B. Małkiewicz powiedziała, że jeśli chodzi o plan wydatków, to ulegnie on zmniejszeniu o kwotę 152 122 zł i zamknie się kwotą 57 342 156 zł. Zmian dokonano m.in. w działach i rozdziałach: dział 801- oświata i wychowanie, rozdział szkoły zawodowe- plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 87 103 zł (w tym w Zespole Szkół w Skępem 2734 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia niedziałającego szkolnego radiowęzła, w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie- 81 488 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkina podatek dochodowy, w budżecie Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W 2 881 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup oleju opałowego, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zapłatę faktury za zużytą energię elektryczna. Ponadto w rozdziale 80140- centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę

15 996 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy i Fundusz Pracy. W rozdziale 80148- stołówki szkolne- plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 881 zł- zmniejszeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 80130- szkoły zawodowe. W rozdziale 80195- pozostała działalność plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 97 484 zł- zmniejszeniu ulegną wydatki na wypłatę wynagrodzeń z przeznaczeniem na wydatki w jednostkach oświatowych. W dziale 851- ochrona zdrowia, rozdział 85111- szpitale ogólne, ulegają zwiększeniu o kwotę 90 000 zł wydatki na pokrycie zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ.

Starosta K. Baranowski podziękował Pani B. Małkiewicz za omówienie autopoprawek do projektu uchwały i zwrócił się do członków o pytania.

Pytań nie było.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu uchwały i skierowała pod obrady XXXVII sesji.


Ad.4. Ustalenie terminu i porządku obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

Starosta K.Baranowski zaproponował, aby XXXVIII sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w dniu 30 grudnia 2009 roku o godz. 8.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił zwrócić się do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie o zwołanie XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie na dzień 30 grudnia 2009 roku, godz. 8.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował i skierował pod obrady XXXVIII sesji projekty uchwał w sprawach:

 • przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia

 • ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski

 • przyjęcia Regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom

 • zmiany Uchwały Nr V/38/2007 Rady Powiatu w Lipnie dotyczącej ustalenia zasad wypłacania oraz wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Lipnie.


Ad.5. Sprawy różne.

Nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu Powiatu w Lipnie K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 18 grudnia 2009 roku.


Protokołowała:

Izabela Pączkowska


metryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (18 grudnia 2009)
Opublikował: Anna Ziemińska (5 marca 2010, 11:51:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 861