Protokół Nr 100/2009 z dnia 31 marca 2009r.

 

Protokół Nr 100/2009

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 31 marca 2009r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3. Anna Smużewska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

4.Józef Predenkiewicz- Przewodniczący Rady Powiatu w Lipnie.

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12.10 Przewodniczący Zarządu Powiatu. P. Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 24 marca 2009 roku.

Przewodniczący Zarządu P. Baranowski przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- zwróciła się o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego zatwierdzenia dopłat do czesnego dla nauczycieli dokształcających się.

Następujący porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

  1. Podjecie uchwały w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Wojciechowi Jańczakowi – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C/Rogowo/- granica powiatu- Skępe od km 4+965 do km 9+640” w ramach ,,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013” Działanie 1.1. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

  2. Rozpatrzenie pisma SP ZOZ w Lipnie w sprawie przesunięcia o sześć miesięcy terminu spłaty pożyczki – przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w tej sprawie/ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

  3. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

  4. Rozpatrzenie pisma Starostwa Powiatowego w Lipnie w sprawie: zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie projektu instalacji elektrycznej /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

  5. Rozpatrzenie pisma ProStal S.C. z Gdańska w sprawie wydania zgody na przejście sieciami wodociągową i kanalizacji sanitarnej przez działkę nr 1876/8 będącej własnością Powiatu Lipnowskiego. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

  6. Rozpatrzenie pisma Szkolnego Klubu Sportowego przy ZST w Lipnie o przyznanie dwóch pucharów na Halowy Turniej Piłki Nożnej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lipnowskiego o Puchar Starosty Lipnowskiego i Dyrektora ZST w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

  7. Zatwierdzenia dopłat do czesnego dla nauczycieli dokształcających się.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad przyznawania dofinansowania w ramach realizacji zadania pn. ,,Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych”, ,,Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych”, ,,Sportu, kultury, rekreacji i turystyki” oraz ,,Zapotrzebowania w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”/ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

  9. Sprawy rożnePrzewodniczący Zarządu zaproponował, by 8 punkt porządku obrad został zrealizowany po przerwie, tj. po zakończeniu sesji Rady Powiatu w Lipnie, gdyż w porządku obrad sesji znajduje się projekt uchwały dotyczący uchylenia uchwał w sprawie zasad przyznawania dofinansowania ze środków PFRON.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przychylił się do propozycji Przewodniczącego Zarządu.

Przewodniczący Zarządu- przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Podjecie uchwały w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Wojciechowi Jańczakowi – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C/Rogowo/- granica powiatu- Skępe od km 4+965 do km 9+640” w ramach ,,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013” Działanie 1.1. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Przewodniczący Zarządu-powiedział, iż otrzymaliśmy środki w wysokości 1 mln 200 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2226 C/Rogowo/- Skępe i dlatego został przygotowany projekt uchwały upoważniający Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie wskazanej inwestycji. Dodał, że władze powiatu stosują taką politykę, by to kierownicy jednostek przeprowadzali procedury przetargowe i nadzorowali realizację inwestycji i by to oni ponosili z tego tytułu odpowiedzialność.

T. Woźnicki- zgłosił sugestię, by był wyznaczony obserwator ze strony powiatu do tegoż przetargu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Wojciechowi Jańczakowi – Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie do przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C/Rogowo/- granica powiatu- Skępe od km 4+965 do km 9+640” w ramach ,,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013” Działanie 1.1. /uchwała stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.


Ad. 2. Rozpatrzenie pisma SP ZOZ w Lipnie w sprawie przesunięcia o sześć miesięcy terminu spłaty pożyczki – przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w tej sprawie/ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B.Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, że Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie wystąpił z prośbą o przesunięcie o 6 miesięcy terminu spłaty pożyczki z dnia 18 grudnia 2007 i aneksu nr 3 z dnia 20 listopada 2008r. tj. do 30 września 2009r. Wskazała, ze zgodnie z uchwałą Rady Powiatu likwidacja SP ZOZ w Lipnie następuje z dniem 31 sierpnia 2009r.i do tego dnia proponuje przesunąć termin spłaty pożyczki. Nadmieniła, ze został w tym zakresie przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie, który przedstawiła.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/103/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie zmienionej uchwałą Nr XXII/153/2008 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2008 r.. oraz uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/191/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/103/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie /uchwała stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

Ad.3. Przyjęcie autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2009r. dotyczących zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009r.. Poinformowała, ze zmiany w projekcie wprowadza się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz Wydziału Budżetu i Finansów, które wpłynęły po wysłaniu materiałów do radnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków przyjął autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009r../autopoprawki stanowią zał. nr 4 do nin. protokołu/.

Ad.4. Rozpatrzenie pisma Starostwa Powiatowego w Lipnie w sprawie: zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie projektu instalacji elektrycznej /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, ze koszt wykonania ekspertyzy instalacji elektrycznej Starostwa Powiatowego w Lipnie wyniesie 3.660,00 zł, ale jest ona niezbędna do wymiany instalacji elektrycznej, która jest przestarzała i nie spełniająca obowiązujących norm, a która przy okazji remontu budynku przy ul. Sierakowskiego 10B mogłaby zastać wymieniona.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowej kwoty 3.660,00 zł na wykonanie projektu instalacji elektrycznej.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma ProStal S.C. z Gdańska w sprawie wydania zgody na przejście sieciami wodociągową i kanalizacji sanitarnej przez działkę nr 1876/8 będącej własnością Powiatu Lipnowskiego. /ref. Sekretarz Powiatu w Lipnie Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że firma PROSTAL S.C. zwróciła się o wyrażenie zgody na przejście sieciami wodociągową i kanalizacji sanitarnej przez działkę nr 1876/8 będącą własnością Powiatu Lipnowskiego do działki, na której powstanie Komenda Powiatowa Policji. Nadmienił, ze rozmawiał na ten temat z p.o. Naczelnikiem Wydziału Geodezji i przejście działką powiatową ma się odbywać przy granicy działki i w żaden sposób nie będzie kolidować z podziałek w/w działki.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przejście sieciami wodociągową i kanalizacji przez działkę 1876/8, będącą własnością Powiatu Lipnowskiego.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Szkolnego Klubu Sportowego przy ZST w Lipnie o przyznanie dwóch pucharów na Halowy Turniej Piłki Nożnej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lipnowskiego o Puchar Starosty Lipnowskiego i Dyrektora ZST w Lipnie /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ A. Smużewska/.

A. Smużewska –Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie mając na uwadze charakter turnieju postanowił przekazać dwa puchary na zawody organizowane przez Szkolny Klub Sportowy ,,Mechanik” w dniu 6 kwietnia 2009r.

Ad.7. Zatwierdzenia dopłat do czesnego dla nauczycieli dokształcających się.

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, że dnia 24 marca 2009r. odbyło się posiedzenie komisji ds. dopłat do czesnego. Poinformowała, że wpłynęło łącznie 16 wniosków o dofinansowanie dokształcania nauczycieli ze szkół prowadzonych przez powiat lipnowski, z których 14 zostało zaopiniowanych pozytywnie, gdyż spełniały wszystkie kryteria, natomiast co do dwóch wniosków pojawiły się wątpliwości. Powiedziała, że pierwszy wniosek dotyczył nauczyciela, który nie jest już nauczycielem szkoły prowadzonej przez powiat lipnowski i z tego względu został rozpatrzony negatywnie, natomiast drugi wniosek dotyczy nauczyciela, który jest nauczycielem na mniej niż 0,5 etatu w szkole prowadzonej przez powiat lipnowski i na 0,5 etatu w szkole prowadzonej przez Gminę Lipno. Poinformowała, że w tym przypadku komisja postanowiła, by ten nauczyciel przedstawił zaświadczenie, iż nie otrzymuje dopłaty do czesnego z Gminy Lipno.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków zatwierdził dopłaty do czesnego dla 14 nauczycieli dokształcających się ze szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski zgodnie ze stanowiskiem Komisji ds. dopłat do czesnego, natomiast zobowiązał Naczelnik Wydziału Oświaty do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w stosunku do nauczyciela, co którego pojawiły się wątpliwości.

Przewodniczący Zarządu ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu.

O godz. 14,35 Przewodniczący Zarządu K. Baranowski wznowił posiedzenie Zarządu w pkt. 8 porządku obrad.


Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad przyznawania dofinansowania w ramach realizacji zadania pn. ,,Likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych”, ,,Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych”, ,,Sportu, kultury, rekreacji i turystyki” oraz ,,Zapotrzebowania w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”/ref. Kierownik PCPR w Lipnie J. Przybyszewska/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż na sesji, która zakończyła się przez paroma minutami Rada Powiatu w Lipnie podjęła uchwałę o uchyleniu uchwał Nr XVIII/117/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania dofinansowania w ramach realizacji zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych” oraz „Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych” i Nr XXIX/192/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania dofinansowania w ramach realizacji zadania pn. ,,Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych”, ,,Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych”, ,,Sportu, kultury, rekreacji i turystyki” oraz ,,Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”. Nadmienił, iż zgodnie ze stanowiskiem organu nadzorczego organem kompetentnym do uszczegółowienia zasad dofinansowania ze środków PFRON jest Zarząd Powiatu w Lipnie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie projekt uchwały Zarządu w tym zakresie przygotowało, zaś zasady stanowiące zał. do uchwały sa takiej samej treści, jak przyjęła Rada Powiatu w Lipnie

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: ustalenia zasad przyznawania dofinansowania w ramach realizacji zadania pn. ,,Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych”, ,,Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych”, ,,Sportu, kultury, rekreacji i turystyki” oraz ,,Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”./uchwała stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.

Ad.9. Sprawy rożne

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała że Zarząd Powiatu w Lipnie powinien podjąć decyzję o wskazaniu szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów po zlikwidowanej Bursie Szkolnej w Lipnie. Dodała, że chodzi o 3 nauczycieli i 4 pracowników z administracji i obsługi Bursy Szkolnej w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników Bursy Szkolnej w Lipnie naliczany był zgodnie z obowiązującym prawem przez Zespól Szkół Technicznych w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów po zlikwidowanej Bursie Szkolnej w Lipnie, wskazując, iż opieką socjalną nad emerytami sprawować będzie Zespół Szkól Technicznych w Lipnie /uchwała stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.


Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, iż zwrócili się do niego przedstawiciele rodziców uczniów Zespołu Szkól Technicznych w Lipnie z prośbą, by w tej szkole kontynuowana była nauka języka niemieckiego, gdyż uczniowie w gimnazjum uczą się właśnie tego języka, a w Zespole Szkół Technicznych nie naucza się tego języka niemieckiego. Zwrócił się do Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia o zorientowanie się w tym temacie.

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż od 14 kwietnia br. będzie Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości, gdyż został rozstrzygnięty konkurs na to stanowisko. Wyraził przekonanie, ze funkcjonowanie Wydziału zostanie uporządkowane.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 31 marca 2009 roku.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (31 marca 2009)
Opublikował: Aneta Ofmańska (22 maja 2009, 12:18:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 780