Protokół Nr 98/2009 z dnia 24 marca 2009r.

 Protokół Nr 98/2009

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 24 marca 2009r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

1.. Zbigniew Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3. Anna Smużewska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.

4.Józef Waleczko- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

5. Joanna Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

6. Elżbieta Frąckowska- radca prawny

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 11.00 Przewodniczący Zarządu Powiatu. P. Krzysztof Baranowski witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 17 marca 2009 roku.

Przewodniczący Zarządu P. Baranowski przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

1. Ustalenie terminu i porządku obrad XXX sesji Rady Powiatu w Lipnie- zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

- zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/

- wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Lipno na realizacje zadania publicznego oraz zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Lipno /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/

- przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielem dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ/

- ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 80/6 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Gmina Wielgie stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego./ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

2 Powołanie i udzielenie pełnomocnictwa likwidatorowi SP ZOZ w Lipnie

3. Rozpatrzenie pisma SP ZOZ w Lipnie w sprawie przejęcia w ramach umowy poręczenia spłaty kredytu w BRE Bank Hipoteczny /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

4. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkól w Dobrzyniu n/W w sprawie: wyrażenia zgody na dalsze zatrudnienia P. B. Żuchowskiej na stanowisku głównej księgowej /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ/

5. Rozpatrzenie pisma Szkoły Podstawowej w Trzebiegoszczu w sprawie przydzielenia funduszy na zorganizowanie ,,Zielonej Szkoły” w Zakopanem. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ/

6. Rozpatrzenie pisma Koła Gospodyń Wiejskich w Chrostkowie w sprawie: wsparcia finansowego uroczystości z okazji 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Chrostowie/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ/

7. Rozpatrzenie pisma PTTK Odział w Lipnie w sprawie wsparcia finansowego organizacji Regionalnego Zlotu ,Powitanie Wiosny- Marzanna 2009” o puchar Starosty Lipnowskiego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ/.

8. Rozpatrzenie pisma LZS w Jastrzębiu w sprawie: wsparcia finansowego na częściowe pokrycie kosztów noclegu i wyposażenia zawodników biorących udział w finałowych rozgrywkach barażowych o wejście do II ligi. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ/

9. Rozpatrzenie pisma Pełnomocnik Starosty Lipnowskiego ds. utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie w sprawie przekazania jednostki, do której zostaną przekazane sprzęty pochodzące ze zlikwidowanej Bursy Szkolnej w Lipnie /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

10. Rozpatrzenie pisma Pełnomocnik Starosty Lipnowskiego ds. utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych za zakup samochodu do przewozu osób i towaru na potrzeby placówki /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/

11. Rozpatrzenie pisma Sołtysa i Mieszkańców wsi Rybitwy w sprawie przesunięcia kursu autobusu na trasie Lipno- Miszek

12. Pojęcie decyzji w sprawie blokady domeny internetowej lipnowski powiat /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

13. Rozpatrzenie pisma Maximus Broker w sprawie rozważenia możliwości ubezpieczenia budynków w wartości odtworzeniowej /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

14. Sprawy rożne.
Przewodniczący Zarządu przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Ustalenie terminu i porządku obrad XXX sesji Rady Powiatu w Lipnie- zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by XXX sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się 31 marca 2009r.o godz. 13,00 w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zwrócił się o przedstawienie kolejno materiałów i projektów uchwał kierowanych na XXX sesję Rady Powiatu.

- zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, ze w projekcie uchwały plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 717 490 zł i zamknie się kwotą 42 904 235. Poinformowała, że zmiany w planie dochodów następują w dziale 600- transport i łączność, w rozdz. 60014- drogi publiczne powiatowe o kwotę 706 100 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn..Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego oraz w dz. 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w rozdz. 85324 państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, gdzie dochody ulegną zwiększeniu o kwotę 11 390 zł w związku z realizacją programu. Nadmieniła, że w projekcie uchwały plan wydatków ulegnie zwiększeniu i zamknie się kwotą 51.276.483 zł. Dodała, że wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach: dz. 600- transport i łączność, rozdz.60014- drogi publiczne powiatowe, gdzie ulegnie zwiększeniu o kwotę 706 100 zł, w dz. 750- administracja publiczna, rozdz. 75011-urzędy wojewódzkie , gdzie plan ulegnie zwiększeniu o kwotę 231 zł w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , w dz. 750- administracja publiczna w rozdz. 75019- rady powiatów, gdzie plan ulegnie zwiększeniu o 34 zł w związku ze zwiększeniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w dz. 750 rozdz.75020- starostwa powiatowe, gdzie plan ulega zwiększeniu o kwotę 9701 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup wyposażenia i zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w dz. 754-bepieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz.75421- zarządzanie kryzysowe, gdzie plan ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1949, w związku z realnym zatrudnieniem i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w dz. 801 rozdz. oświata i wychowanie, w rozdz. 80140-centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ulegnie zwiększeniu o kwotę 736 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za rok 2008, zaś zmniejszeniu o taką samą kwotę w tym samym dz. 801 w rozdz. 80130—szkoły zawodowe w związku ze zmniejszeniem wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Nadmieniła, że zmiany nastąpią również w Zespole Szkół w Skępem, w którym planowane jest zwiększenie wydatków na zabezpieczenie 50% wkładu własnego celem złożenia wniosku do Ministra Edukacji Narodowej na zadanie polegające na bieżących remontach obiektu, w którym znajduje się sala gimnastyczna. Dodała, ze zmiany nastąpią również w dz. 851—ochrona zdrowia, rozdz.85111- szpitale ogólne, w których plan ulega zwiększeniu o kwotę 2600 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie analizy finansowe- rzeczowej niezbędnej w przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego SP ZOZ w Lipnie oraz na opłacenie odpisów aktu notarialnego nowoutworzonej spółki ,,Szpital Lipno”, w dz. 852- pomoc społeczna, rozdz. 85201-placówki opiekuńczo- wychowawcze, w których zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie ekspertyz, które są niezbędne do wykonania przez uruchomieniem działalności placówki, zaś zmniejszeniu wydatki na wynagrodzenia, w dz. 853- pozostała zadania z zakresu polityki społecznej, rozdz. 85321-zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, w której plan ulega zwiększeniu o 773 zł w związku z zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w dz. 853- pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w rozdz. 85333- powiatowe urzędy pracy w związku ze zwiększeniem wydatków na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionym w PUP w Lipnie oraz na opłacenie składek, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zaznaczyła, że zmiany nastąpią również w zadaniach inwestycyjnych w związku z realizacją przebudowy drogi Radomice –Kłokock i zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych realizowanych w Zespole Szkół w Skępem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i przekazał na XXX sesję Rady Powiatu w Lipnie projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009r./projekt uchwały stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu/.

- wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Lipno na realizacje zadania publicznego oraz zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Lipno /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedziała, iż Gmina Lipno planuje zmodernizować drogę Złotopole- Jastrzębie i w tym celu zwróciła się do powiatu o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 20 tys w formie dotacji celowej zł na realizację tegoż zadania.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i przekazał na XXX sesję Rady Powiatu w Lipnie projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Powiat Lipnowski pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Lipno na realizacje zadania publicznego oraz zawarcie w tej mierze umowy pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Gminą Lipno./projekt uchwały stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu/.

- przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielem dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ/

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Dodała, że projekt regulaminu został uzgodniony ze związkami zawodowymi. Poinformowała, że w regulaminie wzrosła o 20 zł stawka za wychowawstwo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i przekazał na XXX sesję Rady Powiatu w Lipnie projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielem dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego /projekt uchwały stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu/.- ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 80/6 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Gmina Wielgie stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego./ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Powiedział, że przygotowany projekt uchwały jest związany z podjęciem przez Radę Powiatu w Lipnie w 2006r. uchwały dot. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny, w której wyraził zgodę na zbycie w drodze darowizny własności nieruchomości położonej w Nowej Wsi oznaczonej jako działka nr 80/5. Nadmienił, że na działce nr 80/5 samorząd Gminy Wielgie planuje urządzić gminną przepompownie ścieków do której zamierza podłączyć również DPS w Nowej Wsi. Wskazał, że w celu uzyskania pełnej użyteczności tej działki konieczne jest ustanowienia służebności przechodu i przejazdu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i przekazał na XXX sesję Rady Powiatu w Lipnie projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 80/6 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Gmina Wielgie stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego. /projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do nin. protokołu/.

Przewodniczący Zarządu powiedział, iż nadzór prawny Wojewody Kujawsko- Pomorskiego przedstawił stanowisko, w którym wskazuje, ze uchwały Rady Powiatu w Lipnie dotyczące ustalenia zasad korzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie należy do właściwości Rady tylko Zarządu Powiatu w Lipnie. Dodał, iż zwrócił się do Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przygotowanie projektu, na mocy którego zostałyby uchylone uchwały Rady Powiatu dotyczące zasad podjętych w tym i w ubiegłym roku i oraz projekt uchwały Zarządu określającej te zasady.

J. Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie- przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchylenia uchwał Nr XVIII/117/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania dofinansowania w ramach realizacji zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych” oraz „Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych” i Nr XXIX/192/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania dofinansowania w ramach realizacji zadania pn. ,,Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych”, ,,Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych”, ,,Sportu, kultury, rekreacji i turystyki” oraz ,,Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął i przekazał na XXX sesję Rady Powiatu w Lipnie projekt uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uchylenia uchwał Nr XVIII/117/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania dofinansowania w ramach realizacji zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych” oraz „Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych” i Nr XXIX/192/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania dofinansowania w ramach realizacji zadania pn. ,,Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych”, ,,Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych”, ,,Sportu, kultury, rekreacji i turystyki” oraz ,,Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”.

/projekt uchwały stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu/.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie z propozycją terminu i porządku obrad XXX sesji Powiatu w Lipnie proponując sesje na dzień 31 marca 2009r. na godz.


Ad. 2 Powołanie i udzielenie pełnomocnictwa likwidatorowi SP ZOZ w Lipnie

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyznaczenia likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie. Wskazał, że w § 2 w/w projektu uchwały zostały wymienione czynności, które będą należały do obowiązków likwidatora.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował na likwidatora SP ZOZ w Lipnie osobę będącą obecnie Zastępcą Dyrektora SP ZOZ w Lipnie ds. ekonomiczno - finansowych główną księgową SP ZOZ w Lipnie Aleksandrę Pawłowską.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyznaczenia likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie, w której wyznaczył na likwidatora Panią Aleksandrę Pawłowską. /uchwała stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.

3. Rozpatrzenie pisma SP ZOZ w Lipnie w sprawie przejęcia w ramach umowy poręczenia spłaty kredytu w BRE Bank Hipoteczny /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- powiedziała, iż Dyrektor SP ZOZ w Lipnie zwrócił się o przyjęcie w ramach umowy poręczenia spłaty kredytu w miesiącu marcu.

J. Waleczko- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie – powiedział, iż SP ZOZ w Lipnie w miesiącu styczniu i lutym samodzielnie obsługiwał dług i w związku z faktem, iż nie otrzymał jeszcze nadwykonań za poprzedni rok oraz mając na uwadze wzrost kosztów utrzymania szpitala zwraca się o przejęcie zobowiązań za miesiąc marzec w kwocie 248.424,55zł.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż temat ten wymaga głębszej analizy zwłaszcza w zakresie sytuacji finansowej szpitala, dlatego zaprosił na dzień następny na godz.8,45 dyrektora i zastępcę dyrektora SP ZOZ w Lipnie, Skarbnik Powiatu w Lipnie i Naczelnik Wydziału OKSZ, by porozmawiać na ten temat. Nadmienił, ze po tej rozmowie zostałoby zwołane w trybie pilnym posiedzenie Zarządu, na którym zostałaby podjęta decyzja w powyższej sprawie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił temat ten przeanalizować na następnym posiedzeniu Zarządu.


Ad. 4. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkól w Dobrzyniu n/W w sprawie: wyrażenia zgody na dalsze zatrudnienia P. B. Żuchowskiej na stanowisku głównej księgowej /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ/

A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, ze w Zespole Szkól w Dobrzyniu został rozstrzygnięty konkurs na główną księgową, jednakże w związku z faktem, iż wybrana osoba nie pracowała na stanowisku urzędniczym zostanie zatrudniona na okres 3 miesięcy na stanowisku księgowej celem odbycia służby przygotowawczej, której pozytywny egzamin jest warunkiem dalszego zatrudnienia. Nadmieniła, ze w związku z zaistniałą sytuacja dyrektor zwraca się z prośbą o zatrudnienie dotychczasowej głównej księgowej na okres 3 miesięcy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie szkoły, zwłaszcza w zakresie działalności finansowej, jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie Pani Barbary Żuchowskiej na stanowisku głównej księgowej na okres 3 miesięcy br. celem wprowadzenia nowego pracownika w obowiązki głównego księgowego placówki.


Ad. 5. Rozpatrzenie pisma Szkoły Podstawowej w Trzebiegoszczu w sprawie przydzielenia funduszy na zorganizowanie ,,Zielonej Szkoły” w Zakopanem. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ/

A.Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.


Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przekazać kwotę 200zł na dofinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej w Trzebiegoszczu na zieloną szkołę do Zakopanego.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Koła Gospodyń Wiejskich w Chrostkowie w sprawie: wsparcia finansowego uroczystości z okazji 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Chrostowie/ref. Naczelnik Wydziału OKSZ/

A.Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przeznaczyć kwotę 300 zł. na organizację uroczystości z okazji 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Chrostkowie.


7. Rozpatrzenie pisma PTTK Odział w Lipnie w sprawie wsparcia finansowego organizacji Regionalnego Zlotu ,Powitanie Wiosny- Marzanna 2009” o puchar Starosty Lipnowskiego /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ/.

A.Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przeznaczyć kwotę 200 zł.i okolicznościowy puchar na organizację Regionalnego Zlotu ,Powitanie Wiosny- Marzanna 2009” o puchar Starosty Lipnowskiego .


8. Rozpatrzenie pisma LZS w Jastrzębiu w sprawie: wsparcia finansowego na częściowe pokrycie kosztów noclegu i wyposażenia zawodników biorących udział w finałowych rozgrywkach barażowych o wejście do II ligi. /ref. Naczelnik Wydziału OKSZ/

A.Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- przypomniał, iż zawodnicy LZS w Jastrzębiu otrzymali w roku ubiegłym i tegorocznym środki finansowe na stroje sportowe, a w tegorocznym budżecie Powiatu Lipnowskiego zostało zaplanowane szereg inwestycji, zadań, dlatego proponuje rozpatrzeć pismo negatywnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do prośby wyrażonej w piśmie.


9. Rozpatrzenie pisma Pełnomocnik Starosty Lipnowskiego ds. utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie w sprawie przekazania jednostki, do której zostaną przekazane sprzęty pochodzące ze zlikwidowanej Bursy Szkolnej w Lipnie /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, iż zwraca się o wskazanie jednostki, do której zostaną przekazane sprzęty tj: - sedesy 5 szt., umywalki 8 szt., pisuary 2 szt., drzwi plastikowe białe 2 - skrzydłowe 2 szt. pochodzące ze zlikwidowanej Bursy Szkolnej w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by w/w sprzęty zostały przekazane do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie, który ma największe potrzeby w tym zakresie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie mienia powiatu będącego w użytkowaniu zlikwidowanej Bursy Szkolnej w Lipnie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie. / uchwała stanowi zał. nr 7 do nin. protokołu/.


10. Rozpatrzenie pisma Pełnomocnik Starosty Lipnowskiego ds. utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych za zakup samochodu do przewozu osób i towaru na potrzeby placówki /ref. Skarbnik Powiatu B. Małkiewicz/

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Przewodniczący Zarządu powiedział, ze ma świadomość, ze samochód służbowy jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie, gdyż zawsze będzie istniała konieczność wykonania zakupów, przewiezienia chorego wychowanka do lekarza, do szkoły itp. jednakże środki finansowe na taki zakup nie zostały zaplanowane w tegorocznym budżecie. Dodał, że przeprowadzi rozeznanie, czy nie uda się pozyskać tymczasowo samochód na potrzeby Placówki z innej jednostki organizacyjnej powiatu. Zaproponował, by zakup samochodu zaplanować na przyszły rok.

Zarząd Powiatu w Lipnie postanowił udzielić odpowiedzi, iż decyzje o zabezpieczeniu środków na zakup samochodu rozważy w przyszłorocznym budżecie Powiatu Lipnowskiego, równocześnie deklarując, iż podejmie działania na rzecz pozyskania samochodu na potrzeby placówki do czasu jego zakupu.


11. Rozpatrzenie pisma Sołtysa i Mieszkańców wsi Rybitwy w sprawie przesunięcia kursu autobusu na trasie Lipno- Miszek

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie przedstawił przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by kwestią tą zajęli się szczegółowo Sekretarz Powiatu w Lipnie i Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał Sekretarza Powiatu w Lipnie i Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu do interwencji w tej sprawie.


12. Pojęcie decyzji w sprawie blokady domeny internetowej lipnowski powiat /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie- powiedział, iż może pojawić się sytuacja, ze będą zgłaszać się podmioty zewnętrzne, niezwiązane z powiatem, zainteresowane kupnem podobnej do powiatu lipnowskiego domeny internetowej, różniącej się tylko np. myślnikiem, a wówczas istnieje możliwość pomylenia stron. Nadmienił, że istnieje możliwość zastrzeżenia nazwy domeny w taki sposób, że nie będą mogły pojawiać się domeny o podobnej nazwie. Dodał, że koszt takiego zablokowania domeny wyniesienie około 350 zł rocznie.Wskazał, ze ma to znaczenie dla prestiżu powiatu i ewentualnie praw autorskich.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zablokowanie domeny powiatu lipnowskiego zabezpieczając koszty finansowe na ten cel.

13. Rozpatrzenie pisma Maximus Broker w sprawie rozważenia możliwości ubezpieczenia budynków w wartości odtworzeniowej /ref. Sekretarz Powiatu Z. Chmielewski/.

Z. Chmielewski – Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, ze firma brokerska przesłała ofertę na wykonanie analizy stanu budynków, która byłaby niezbędna do ubezpieczenia budynków w wartości odtworzeniowej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi, nie planuje w obecnym roku budżetowym przeszacowania wartości majątku powiatu lipnowskiego.


14. Sprawy rożne.


A. Smużewska- Naczelnik Wydziału OKSZ- powiedziała, iż wpłynęło pismo z Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w sprawie: pokrycia kosztów przejazdu na Mistrzostwa Ogólnopolskie


w Halowej Piłce Nożnej do Słupska

Zarząd Powiatu w Lipnie mając na ogromne uwadze sukcesy zawodników ZSS w Lipnie w Mistrzostwach Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz rangę zawodów będących selekcją zawodników do kadry narodowej Polski jednogłośnie wyraził zgodę na pokrycie kosztów przejazdu drużyny ZSS w Lipnie na Mistrzostwa Polski do Słupska w kwocie ok. 400 zł.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie postanowił wystąpić do MEN o zwiększenie o 151 tys.zł z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na remonty bieżące szkół.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 24 marca 2009 roku.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (24 marca 2009)
Opublikował: Aneta Ofmańska (22 maja 2009, 12:12:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 691