Protokół Nr 73/2008 z dnia 15 września 2008 roku

Protokół Nr 73/2008

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie

w dniu 15 września 2008r.


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu/

Nadto udział wzięli:

1. Zbigniew Chmielewski-Sekretarz Powiatu w Lipnie

2. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie

3. Marek Baczyński- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie.

4. Krzysztof Murawski- Komendant Powiatowy Policji.

5. Mariola Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

6.Joanna Przybyszewska- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

7. Artur Górecki- Kierownik Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lipnie

8. Mirosław Grzybowski- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

9. Dorota Kolonowska- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lipnie

10. Waldemar Galiński- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie

11. Leszek Statkiewicz- Dyrektor Zespołu Szkól w Lipnie

12. Edyta Zielińska- Inspektor ds. oświaty
13. Wioleta Kopczyńska- Kierownik Referatu Instrumentów i Programów Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.


Posiedzenie rozpoczął o godzinie 12,00 Przewodniczący Zarządu Powiatu K. Baranowski witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 9 września 2008 roku.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego porządku obrad. Uwag nie było.

Następujący porządek obrad został przyjęty jednogłośnie:

    1. Ustalenie terminu i porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie- zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

- Analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeń pożarowych na terenie powiatu lipnowskiego /ref. Komendant Powiatowy PSP M. Baczyński)

- Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Lipnie w 2007r. na terenie Powiatu Lipnowskiego (ref. Komendant Powiatowy Policji K. Murawski)

- Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Inspekcji na terenie Powiatu Lipnowskiego. (ref. Kierownik Oddziału A. Górecki)

- Informacja Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarno- epidemiologicznym na terenie Powiatu Lipnowskiego (ref. Powiatowy Inspektor Sanitarny M. Grzybowski/

- Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego na obszarze powiatu lipnowskiego. /ref. Powiatowy Lekarz Weterynarii W. Galiński/.

- projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie/

2. Analiza treści protokołów z kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych powiatu lipnowskiego (DPS, PUP, PCPR, SPZOZ) oraz Starostwie Powiatowym w Lipnie.

3. Przedstawienie przeprowadzonego audytu w Zespole Szkól w Lipnie dotyczącego wynajmu pomieszczeń na cele dydaktyczne dla Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie

4. Zapoznanie się z pismem Dyrektora SP ZOZ w Lipnie dotyczącym nienależnego wyegzekwowania odsetek przez pracowników SP ZOZ w Lipnie./ref. Dyrektor SP ZOZ w Lipnie

5. Zapoznanie się z informacją Dyrektora SP ZOZ w Lipnie dotyczącą rachunku zysków i strat za I półrocze 2008 r., zobowiązaniach finansowych na koniec czerwca 2008 r. oraz przebiegu negocjacji z wierzycielami. /ref. Dyrektor SP ZOZ w Lipnie

6. Podjęcie uchwały w sprawie: podjęcia prac na projektem budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

7. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie w ramach posiadanych środków inwestycyjnych monitoringu pożarowego /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B.Małkiewicz/.

8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkól w Skępem w sprawie: dokonania przeniesień w planie wydatków oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdz. 80130. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkól w Skępem w sprawie: zwiększenia stanu środków w rozdz. 85410- rachunek dochodów własnych /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

10. Rozpatrzenie pisma Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w sprawie zwiększenia budżetu szkoły w rozdziale 80102 § 4440- odpis na fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3 398 zł. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

11. Wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia z Gminą Miasta Włocławek w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczenia dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną we Włocławku. /ref. E. Zielińska- inspektor w Wydziale OKSZ/

12. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie na terenie placówki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka./ref. E. Zielińska- inspektor w Wydziale OKSZ/

13. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie pełnego etatu pedagoga szkolnego /ref. E. Zielińska- inspektor w Wydziale OKSZ/

14. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie: wyrażenia zgody na zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin nauczycieli emerytów /ref. E. Zielińska- inspektor w Wydziale OKSZ/

15. Rozpatrzenie pisma Polskiego Związku Hodowców Gołębie Pocztowych Oddział Lipnowsko- Kikolski w sprawie ufundowania 5 sztuk pucharów na nagrody w sezonie lotowym 2008 /ref.E. Zielińska- inspektor w Wydziale OKSZ/

16. Rozpatrzenie pisma Polskiego Związku Hodowców Gołębie Pocztowych Oddział Lipnowsko- Kikolski w sprawie ufundowania 3 sztuk pucharów dla hodowców, których gołębie zwyciężyły w locie Narodowym Ostenda ( Belgia) 2008 /ref. E. Zielińska- inspektor w Wydziale OKSZ/

17. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie: wsparcia finansowego Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2008/2009 /ref. E. Zielińska- inspektor w Wydziale OKSZ/

18. Rozpatrzenie pisma M.K.S. ,,Mień” Lipno w sprawie pomocy materialnej dla drużyn młodzieżowych Klubu /ref. E. Zielińska- inspektor w Wydziale OKSZ/

19. Rozpatrzenie pisma Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem w sprawie nieodpłatnego przekazania zbędnego sprzętu gospodarstwa domowego /ref. Inspektor ds. Zamówień Publicznych A. Grzywaczewska/.

20. Informacja o sprzedaży mienia powiatu /ref. p.o. Naczelnika Wydziału Geodezji P. Cieślakiewicz/.

21.Rozpatrzenie pisma Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ,,INTER-FIDO” w sprawie: pozwolenia na wykorzystanie lego i herbu powiatu lipnowskiego w kalendarzu /ref. p.o. Kierownika Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji A. Szafrańska/

22. Rozpatrzenie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w sprawi: przedłużenia do 31.12.2008r. umów o pracę pracowników zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych./ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

23. Sprawy różne.


Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przeszedł do realizacji porządku obrad.


Ad.1. Ustalenie terminu i porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie- zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał kierowanych na tę sesję:

- Analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeń pożarowych na terenie powiatu lipnowskiego /ref. Komendant Powiatowy PSP M. Baczyński)

M. Baczyński- Komendant Powiatowy PSP w Lipnie- przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeń pożarowych na terenie powiatu lipnowskiego/ analiza stanowi załącznik nr 2 do protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się o zadawanie pytań, wnoszenie uwag do przedłożonego sprawozdania.

T. Woźnicki – powiedział, że sytuacja dotycząca bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu lipnowskiego nie jest taka zła, gdyż zmniejsza się ilość zdarzeń.

J. Kalinowski- zwrócił się z pytaniem, czy stan kadrowy 54 strażaków wystarczy na realizację wszystkich zadań przez Komendę Powiatową PSP w Lipnie.

M. Baczyński- Komendant Powiatowy PSP w Lipnie- powiedział, że w Lipnowskiej Komendzie powinno być 68,69 strażaków, gdyż zgodnie ze standardami powinien być 1 strażak na 1 tys. mieszkańców, a w powiecie lipnowskim przypada 1 strażak na ponad 1200 mieszkańców. Wskazała, ze tylko 1 strażak przeprowadza kontrolę i 1 pracuje w Wydziale Organizacyjnym. Nadmienił, ze z uwagi na zbyt małą liczbę strażaków strażacy pracują w godzinach nadliczbowych.

Wskazał, ze w zakresie realizacji zadań, straż zawodową wspierają strażacy ochotnicy, gdyż na terenie Powiatu Lipnowskiego funkcjonuje 64 jednostek OSP i 11 jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczym.

Przewodniczący Zarządu- w związku z licznymi niepokojącymi doniesieniami prasowymi na temat sytuacji w Komendzie zwrócił się z pytaniem, ile strażaków jest niezadowolonych.

M. Baczyński- Komendant Powiatowy PSP w Lipnie- powiedział, że nie umie odpowiedzieć na to pytanie.

Przewodniczący Zarządu -powiedział, ze wyjaśnienie sytuacji w lipnowskiej Komendzie PSP należy do kompetencji Komendy Wojewódzkiej PSP. Poinformował, iż najprawdopodobniej 25 września Komendę Powiatową PSP w Lipnie i Powiatową Komendę Policji odwiedzi Wiceminister Sosnowski.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął przygotowaną analizę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeń pożarowych na terenie powiatu lipnowskiego i skierował na obrady XXIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

- Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Lipnie w 2007r. na terenie Powiatu Lipnowskiego (ref. Komendant Powiatowy Policji K. Murawski)

K. Murawski- Komendant Powiatowy PSP w Lipnie- przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Lipnie w 2007r. na terenie Powiatu Lipnowskiego. /sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się o zadawanie pytań, wnoszenie uwag do przedłożonego sprawozdania.

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie – powiedział, iż sprawozdanie przedstawia wzrost przestępczości narkotykowej w powiecie lipnowskim.

K. Murawski- Komendant Powiatowy Policji w Lipnie- powiedział, iż istnieje problem z ujawnianiem przestępstw narkotykowych. Dodał, iż narkotyki są w każdym środowisku, jednakże młodzież wie co robić, by nie zostać zatrzymanym z narkotykami. Nadmienił, że im więcej zdarzeń narkotykowych zostanie ujawnionych tym lepiej. Powiedział, ze w zakresie przeciwdziałania przestępstwom narkotykowym potrzebne są działania całego społeczeństwa, gdyż inaczej problem ten będzie się nasilał.

J. Kalinowski- czy Komenda podejmuje działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

K. Murawski- Komendant Powiatowy Policji- powiedział, iż w lipnowskiej komendzie są wyszkolone kadry, które prowadzą działalność edukacyjną, prewencyjną itp. na rzecz przeciwdziałania przestępstwom, w tym również narkotykowym.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze chciałby, by wszytki służby, inspekcje lepiej artykułowały swoje potrzeby, bolączki a nie wypowiadały się o nich pokątnie.

K. Murawski- Komendant Powiatowy Policji- powiedział, ze zawsze przedstawia w Komendzie Wojewódzkiej Policji wzajemne kontakty w powiecie jako wzorowe, gdyż opierają się one na partnerskiej rozmowie i współpracy.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż wyniki pracy Komendy Powiatowej Policji w Lipnie czynią ją jedną z najlepszych w województwie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął przygotowane sprawozdanie z działań podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji w Lipnie w 2007r. na terenie Powiatu Lipnowskiego skierował na obrady XXIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

- Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Inspekcji na terenie Powiatu Lipnowskiego. (ref. Kierownik Oddziału A. Górecki)

A. Górecki – Kierownik oddziału WIORi N- przedstawił informację o działalności Inspekcji na terenie powiatu. / informacja stanowi zał. nr 4 do protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się o zadawanie pytań, wnoszenie uwag do przedłożonej informacji.

T. Woźniki- zwrócił się z pytaniem, czy jest jakaś odmiana ziemniaka odporna na stonkę ziemniaczaną.

A. Górecki- powiedział, że nie ma odmiany odpornej na stonkę ziemniaczaną.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął przygotowaną informację o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Inspekcji na terenie Powiatu Lipnowskiego i skierował na obrady XXIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

- Informacja Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarno- epidemiologicznym na terenie Powiatu Lipnowskiego (ref. Powiatowy Inspektor Sanitarny M. Grzybowski/

M. Grzybowski- Powiatowy Inspektor Sanitarny-przedstawił informację o stanie sanitarno- epidemiologicznym na terenie Powiatu Lipnowskiego /informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się o zadawanie pytań, wnoszenie uwag do przedłożonej informacji.

M. Grzybowski- powiedział, iż znając sytuacje w SP ZOZ w Lipnie i działania na rzecz jej zmiany Sanepid przedłuża wszystkie terminy w szpitalu, ale niektóre prace, na niektórych oddziałach należy wykonać bezwzględnie w pierwszej kolejności np.na salach operacyjnych.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze stan środków w SP ZOZ w Lipnie powodował, że przez wiele lat nie robiło się nic w szpitalu w zakresie sprzętu i poprawy warunków higieniczno- sanitarnych, ale to się zmienia. Dodał, ze SP ZOZ w Lipnie pozyskał patronat prof. UMK w Toruniu dr M. Jackowskiego, Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, której asystenci będą pełnili funkcję koordynatora oddziału chirurgii w Lipnie i dr. Skowronka z Torunia na ordynatora oddziału dziecięcego. Dodał, ze w szpitalu systematycznie będą podejmowane działania na rzecz poprawy stanu sanitarno- epidemiologicznego w SP ZOZ w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął przygotowaną informację o stanie sanitarno- epidemiologicznym na terenie Powiatu Lipnowskiego i skierował na obrady XXIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

- Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego na obszarze powiatu lipnowskiego. /ref. Powiatowy Lekarz Weterynarii W. Galiński/.

W. Galiński- Powiatowy Lekarz Weterynarii- przedstawił informację o stanie sanitarno- weterynaryjnym na terenie Powiatu Lipnowskiego/ informacja stanowi zał. nr 6 do protokołu/.

Przewodniczący Zarządu- poinformował, ze podejmowane są działania zmierzające do uregulowania własności gruntu, na którym znajduje się Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna, mieszkania i lecznica dla zwierząt z Gmina Żydowską, polegające na zawarciu ugody, że teren ten zostanie upamiętniony, iż kiedyś był w tym miejscu cmentarz żydowski, a następnie sprzedaż tego terenu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie przyjął przygotowaną informację o stanie sanitarno- weterynaryjnym na terenie Powiatu Lipnowskiego i skierował na obrady XXIV Sesji Rady Powiatu w Lipnie.

- projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie/

B. Małkiewicz- powiedziała, że do czasu wysłania materiałów na sesję wpłyną jeszcze pisma z jednostek odnośnie wprowadzenia zmian do budżetów, dlatego też przedstawiła te zmiany, które wpłynęły do dnia dzisiejszego, stwierdzając, że przedstawi kompleksowo projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008r.na kolejnym posiedzeniu Zarządu.


J. Waleczko- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- zwrócił się z prośbą, by na sesji Rada Powiatu w Lipnie podjęła uchwałę zmieniająca kapitał zakładowy spółki ,,Szpital Lipno” zamiast planowanego 1 mln zł 50 ty zł, gdyż zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych taki kapitał wystarczy do założenia spółki.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż podjecie takiej uchwały jest zasadne, by nie blokować środków finansowych powiatu, które mogą być wykorzystane na inne cele. Nadmienił, ze projekt uchwały w tej sprawie zostanie przygotowany i skierowany na sesję Rady Powiatu w Lipnie.

Zaproponował, by XXIV sesja odbyła się 30 września o godz. 13,00 w Zespole Szkól w Skępem.


Ad. 2. Analiza treści protokołów z kontroli realizowanych przez podmioty zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych powiatu lipnowskiego (DPS, PUP, PCPR, SPZOZ) oraz Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że członkowie Zarządu otrzymali kserokopię protokołów z kontroli i mieli czas, by się z nimi zapoznać, wobec czego nie ma konieczności szczegółowego ich omawiania. Zwrócił się do kierowników kontrolowanych jednostek o przedstawienie sentencji z przeprowadzanych kontroli.

M. Ejdowska- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi- powiedziała, ze NIK przeprowadził kontrolę w zakresie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w DPS w Nowej Wsi. Dodała, ze największe zastrzeżenia były, ze do obliczania podstawy naliczania dofinansowania z funduszu socjalnego nie był brany dochód rodziny lecz dochód pracownika z zakładu pracy. Wskazała, ze taki stan rzeczy podyktowany był faktem, iż pracownicy DPS w Nowej Wsi nie wyrazili zgody na to, by do funduszu socjalnego brać dochód rodziny. Dodała, ze stosowano zaniżoną kwotę odpisu na ZFSS . Dodała, ze w tej chwili wszystkie zalecenia NIK są realizowane.

W. Kopczyńska- Kierownik Referatu Instrumentów i Programów- powiedziała, że kontrola NIK dotyczyła wykorzystanie środków przez PUP na zadania w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w latach 2005- 2007. Dodała, ze nie było zastrzeżeń w tym zakresie w stosunku do PUP w Lipnie.

J. Przybyszewska- powiedziała, ze NIK kontrolowała PCPR w Lipnie w zakresie zakładowego funduszu świadczeń specjalnych. Powiedział, ze NIK pozytywnie oceniła gospodarowanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie środkami ZFŚS, pomimo stwierdzonych małych nieprawidłowości. Dodała, ze nieprawidłowości dotyczyły faktu, że w regulaminie był zapis mówiący, że do korzystania z ZFSS uprawnieni są pracownicy zatrudniony w Centrum przez okres dłuższy niż jeden rok, jak również, ze PCPR przy ustalaniu sytuacji materialnej pracowników brano pod uwagę dochód netto pracownika, bez uwzględniania dochodów współmałżonków, jak również pozorność zróżnicowania wysokości dofinansowania wypoczynku urlopowego oraz wartości świadczeń rzeczowych.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż NIK negatywnie oceniło nadzór nad SP ZOZ w Lipnie ze strony samorządu powiatowego w latach 2005 i 2006, zaś pozytywnie w I półroczu 2007r.

J. Waleczko- powiedział, że SP ZOPZ w Lipnie kontrolowała NIK pod względem restrukturyzacji ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystanej pomocy finansowej , która została oceniona negatywnie. Wskazał, ze skutkiem takiej działalności było umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego. Nadmienił, że są również zastrzeżenia w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodał, ze SP ZOZ w Lipnie kontrolowany był również przez Kujawsko- Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego, które potwierdziło zarzuty NIK i je rozszerzyło zwłaszcza w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych (brak waloryzacji czynszów, opłat za wynajem, naliczania odsetek od nieregulowanych w terminie płatności itp). Poinformował, iż kontrolerzy rozważają skierowanie sprawy do Prokuratury, ale nie posiada wiedzy w jakim zakresie. Dodał, ze z pewnością działania niektórych pracowników wpłyną na to, iż nieprawidłowości jakie występują spowodują skierowanie wniosku do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze kontrolowane również było Starostwo Powiatowe w Lipnie, jednakże nie stwierdzono większych zastrzeżeń do jego funkcjonowania.

Dodał, by członkowie Zarządu zwrócili otrzymane kserokopie protokółów z kontroli, gdyż zostaną one zniszczone.

Członkowie Zarządu zwrócili otrzymane kserokopie protokołów. (protokoły stanowią zał. nr 7,8,9,10 i 11 do nin. protokołu/.


Ad. 3. Przedstawienie przeprowadzonego audytu w Zespole Szkól w Lipnie dotyczącego wynajmu pomieszczeń na cele dydaktyczne dla Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze członkowie Zarządu otrzymali kserokopię audytu przeprowadzonego w Zespole Szkól w Lipnie dotyczącego wynajmu pomieszczeń na cele dydaktyczne dla Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie (audyt stanowi zał. nr 12 do nin.protokołu/. Wskazał, ze audytor stwierdziła, ze najemca winien ponosić nie tylko koszty eksploatacyjne ale również wysokość czynszu za wynajem, a to nie było czynione. Nadmienił, że opłata za czynsz powinna być przekazywana na dochody powiatu, zaś stawka eksploatacyjna stanowi zwrot poniesionych przez jednostkę kosztów (media).

Dodał, że w tej kwestii został zaproszony Dyrektor ZS w Lipnie, by właściwie uregulował umowę najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Lipnie na rzecz Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie określając stawkę czynszu i koszty związane z eksploatacją pomieszczeń jak również zmieniając okres wypowiedzenia umowy, gdyż ostatnio zawarty aneks z dnia 2 lipca 2008r. mówił, że umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za 36- miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec roku szkolnego. Nadmienił, ze przekazał radcy prawnemu dokumenty w tej sprawie, który ma się wypowiedzieć w tym temacie i dopiero po jego stanowisku będą podjęte dalsze działania w tym zakresie. Powiedział, ze Dyrektor ZS w Lipnie powinien zaprosić władze Prywatnego Gimnazjum Nr 1 na rozmowę, by wyprostować kwestie wynajmu pomieszczeń ZS w Lipnie na rzecz tegoż gimnazjum.

Wskazał, ze Dyrektor ZST w Lipnie przyniosła umowę wynajmu pomieszczeń szkoły na rzecz Ośrodka Szkolenia Zawodowego ,,Edukacja” uwzględniająca opłatę za czynsz (7 zł za m2 za sale lekcyjne i biuro inaczej liczone) i stawkę eksploatacyjną.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, że umowę najmu winien podpisać dyrektor szkoły i główna księgowa.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie zobowiązał Dyrektora Zespołu Szkól w Lipnie do właściwego uregulowania umowy najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Lipnie na rzecz Prywatnego Gimnazjum Nr 1 w Lipnie określającą stawkę czynszu i koszty związane z eksploatacją pomieszczeń jak również zmieniając okres wypowiedzenia umowy.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż Dyrektor ZS w Lipnie M. Furmański pobierał wynagrodzenie za swoją pracę nawet wówczas kiedy brał udział w sesjach Rady Miasta w Lipnie oraz w posiedzeniach komisji. Dodał, że powinny być wprowadzone listy obecności dyrekcji i administracji w jednostkach oświatowych.


Ad 4. Zapoznanie się z pismem Dyrektora SP ZOZ w Lipnie dotyczącym nienależnego wyegzekwowania odsetek przez pracowników SP ZOZ w Lipnie./ref. Dyrektor SP ZOZ w Lipnie

J. Waleczko- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- powiedział, że grupa 164 pracowników SP ZOZ w Lipnie poszła do komornika o egzekucję odsetek mimo podpisanej ugody z Dyrektorem szpitala o zrzeczeniu się odsetek w zamian za należność główną. Wskazał, ze 314 pracowników czeka z wyrokiem i nie udała się do komornika. Dodał, że z punktu widzenia prawa te odsetki pracownikom się nie należały, gdyż się jej zrzekli podpisując ugodę.

Zarząd Powiatu w Lipnie zapoznał się z przedłożoną przez Dyrektora SP ZOZ w Lipnie informacją.


Ad. 5. Zapoznanie się z informacją Dyrektora SP ZOZ w Lipnie dotyczącą rachunku zysków i strat za I półrocze 2008 r., zobowiązaniach finansowych na koniec czerwca 2008 r. oraz przebiegu negocjacji z wierzycielami. /ref. Dyrektor SP ZOZ w Lipnie

J. Waleczko- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie-powiedział, że zobowiązania na dzień 30.06.br. wyniosły 48 252,57 zł a z rachunku zysków i strat można wyczytać, że strata wynosi 2 181 654,64 zł.

Przewodniczący Zarządu- zwrócił się z pytaniem, co Dyrektor SP ZOZ w Lipnie planuje uczynić, by zminimalizować kwotę straty na koniec roku.

J. Waleczko- Dyrektor SP ZOZ w Lipnie- powiedział, że planowana jest redukcja zatrudnienia w szpitalu, planowane jest zwiększenie przychodów na oddziale chirurgii poprzez pozyskanie specjalistów z Katedry Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu, pozyskiwanie środków z programów zdrowotnych na promocję zdrowia, ograniczenie kosztów np. w zakresie sprzedaży ciepła podmiotom zewnętrznym. Dodał, że SP ZOZ w Lipnie ma również otrzymać dotację z Ministerstwa Zdrowia.

Przewodniczący Zarządu –powiedział, żeby właściwe służby SP ZOZ w Lipnie systematycznie dokonywały analiz w jaki sposób i w jakim zakresie można zwiększać dochody dla szpitala np. sprzedaż ciepła podmiotom zewnętrznym, w zakresie wynajmu, dzierżawy itp.i w ten sposób minimalizować stratę. Dodał, ze władze powiatu chcą być na bieżąco informowane o działaniach podejmowanych przez SP ZOZ w Lipnie i sytuacji w szpitalu.

J. Waleczko- zwrócił się z wnioskiem o środki w wysokości 20 tys. zł na zakup komputerów i oprogramowania na cele statystyczne w związku z prowadzeniem jednorodnej grupy pacjentów.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że w budżecie powiatu dla szpitala zostało zabezpieczone 648 600 zł, z której szpital wykorzystał dopiero 80 tys. i dlatego zwrócił się, by Dyrektor SP ZOZ w Lipnie przeanalizował potrzeby kierowanej placówki w zakresie remontów i potrzebnego sprzętu, by w miarę możliwości wykorzystać w tym roku przyznane środki. Dodał, by po dokonaniu przedmiotowej analizy Dyrektor wystąpił na piśmie do Zarządu przedstawiając potrzeby szpitala i wnosząc o uruchomienie dotacji.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków po dokonaniu analizy przedłożonych dokumentów jednogłośnie zobowiązał Dyrektora SP ZOZ w Lipnie do podejmowania działań na rzecz zminimalizowania długu szpitala jak również przeanalizował potrzeby kierowanej placówki w zakresie remontów i potrzebnego sprzętu, by w miarę możliwości wykorzystać w tym roku przyznane dla szpitala środki.


Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie: podjęcia prac na projektem budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009r. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Wskazała, ze celem tej uchwały jest wskazanie wytycznych dla jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia projektu budżetu na 2009r. Zwróciła się do Zarządu o określenie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w przyszłym roku.

Przewodniczący Zarządu- zaproponował, by wskaźnik wynagrodzeń na przyszły rok został określony na 10%.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie określił wskaźnik wynagrodzeń na 209r. na 10 %.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2009r. / uchwała stanowi zał. nr 13 do nin.protokołu/.

Ad. 7. Rozpatrzenie pisma Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie w ramach posiadanych środków inwestycyjnych monitoringu pożarowego /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B.Małkiewicz/.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że został przygotowany wniosek do Wojewody o uchylenie zezwolenia warunkowego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i osób przewlekle somatycznie chorych w Nowej Wsi z dnia 25 kwietnia 2002r. sygn: WPS.IX. 9013/49/2002/TM oraz o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, który powinno podpisać 2 członków Zarządu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyznaczyli Starostę i Wicestarostę do podpisania w/w dokumentów do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

M. Ejdowska- Dyrektor DPS w Nowej Wsi- powiedziała, iż Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwraca się o wyrażenie zgody na wykonanie w ramach posiadanych środków inwestycyjnych monitoringu pożarowego. Wskazała, ze wykonanie monitoringu pożarowego warunkuje uzyskanie pozytywnej opinii straży pożarnej co do prawidłowego zabezpieczenia domu pod względem przeciwpożarowym. Dodała, ze koszt monitoringu wyniesie 7 490,00zł

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na wykonanie monitoringu pożarowego, zgodnie z przedłożoną ofertą na kwotę 7 490,00zł w ramach posiadanych środków inwestycyjnych.


Ad. 8. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkól w Skępem w sprawie: dokonania przeniesień w planie wydatków oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdz. 80130. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie-przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, ze w Zespole Szkól w Skępem występują braki na paragrafie płacowym w rozdz. 80130 z uwagi na fakt, iż w miesiącu kwietniu przeniesiono z tego paragrafu środki w wysokości 260 000zł na paragraf inwestycyjny oraz ze wzrostem liczby oddziałów spowodowanym większym jak w roku ubiegłym naborem. Dodała, iż Zespół Szkół w Skępem prosi o zabezpieczenie kwoty 192 000zł na wynagrodzenia za miesiąc październik i listopad.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie o zabezpieczenie wynagrodzeń pracownikom szkoły na miesiąc październik i listopad w kwocie 192 000zł., uwzględniając propozycję zmian w budżecie jednostki.

Ad. 9. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkól w Skępem w sprawie: zwiększenia stanu środków w rozdz. 85410- rachunek dochodów własnych /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Zespół Szkół w Skępem wnosi o zwiększenie stanu środków na rachunku dochodów własnych o 15 100zł z uwagi na zwiększoną liczbę uczniów korzystających z wyżywienia i zakwaterowania w internacie oraz wpłat za obiady pracowników firm zatrudnionych przy przebudowie drogi nr 10.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie o zwiększenie środków na rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Skępem.


Ad. 10. Rozpatrzenie pisma Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w sprawie zwiększenia budżetu szkoły w rozdziale 80102 § 4440- odpis na fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3 398 zł. /ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

E. Zielińska- Inspektor ds. oświaty- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił wystąpić do Rady Powiatu w Lipnie o zwiększenie § 4440- odpis na fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3 398 zł.


11. Wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia z Gminą Miasta Włocławek w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczenia dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną we Włocławku. /ref. E. Zielińska- inspektor w Wydziale OKSZ/

E. Zielińska- Inspektor ds. oświaty- powiedziała, ze podobnie jak w ubiegłym roku zachodzi konieczność zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Włocławek dotyczącego wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczenia dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną we Włocławku, za które będziemy płacili w nowym roku szkolnym 196 zł od jednego orzeczenia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Włocławek w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczenia dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną we Włocławku.


12. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie na terenie placówki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka./ref. E. Zielińska- inspektor w Wydziale OKSZ/

E. Zielińska- Inspektor ds. oświaty- przedstawiła przedmiotowe pismo. Wskazała, że na dzień dzisiejszy 6 dzieci ma opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z poradni psychologiczno- pedagogicznej. Powiedziała, że koszty miesięczne funkcjonowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wyliczone zostały na 347 zł na jedno dziecko. Dodała, ze koszty te zawierają 8 godzin miesięcznie i stawkę godzinową nauczyciela dyplomowanego wraz z pochodnymi), co daje koszt do końca tego roku 1389 zł na jedno dziecko. Wskazała, ze jeżeli wykażemy dzieci w sprawozdania do Ministerstwa Edukacji Narodowej, dla których zorganizowaliśmy wczesne wspomaganie wówczas otrzymamy o około 3 tys. zł zwiększoną subwencję na 1 dziecko.

Nadmieniła, że we Włocławku szkoły zawarty między sobą porozumienie o zorganizowaniu i finansowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze jest za dużo niewiadomych zwłaszcza dotyczących finansowania tegoż przedsięwzięcia, czy dane szkoły będą chciały współuczestniczyć w takim przedsięwzięciu i je finansować. Dodał, że tego typu działalność na rzecz Powiatu Lipnowskiego świadczy Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lipnie i to jest kolejny argument za negatywnym rozpatrzeniem tegoż tematu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie negatywnie ustosunkował się do kwestii zorganizowania w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

13. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie pełnego etatu pedagoga szkolnego /ref. E. Zielińska- inspektor w Wydziale OKSZ/

L. Statkiewicz- Dyrektor Zespołu Szkól w Lipnie- powiedział, iż Komitet Rodzicielski wystąpił do Dyrekcji Zespołu Szkól w Lipnie z prośbą dotyczącą utworzenia pełnego etatu pedagoga szkolnego. Wskazał, że widzi potrzebę funkcjonowania pedagoga na cały etat, gdyż młodzież ma coraz więcej problemów w rodzinie, w stosunkach międzyludzkich, z używkami itp., z którymi nie jest sobie sama w stanie poradzić. Nadmienił, iż w Zespole Szkol w Lipnie funkcjonuje na ½ etatu psycholog, który ma inne zadania niż pedagog szkolny.

E. Zielińska- Inspektor ds. oświaty- powiedział, ze w Zespole Szkól Technicznych w Lipnie funkcjonuje pedagog na cały etat, w ZS w Skępem na ½ etatu i w Dobrzyniu na ½ etatu. Poinformowała, że koszt funkcjonowania pedagoga w Zespole Szkól w Lipnie wyniesie około 14 tys. zł w tym roku.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, iż etat pedagoga powinien być w każdej szkole, gdyż jego osoba przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania szkoły jako instytucji kształcącej i wychowującej młodzież. .

Przewodniczący Zarządu – powiedział, iż jest za pedagogiem w Zespole Szkól w Lipnie. Dodał, ze trzeba będzie zastanowić się nad psychologiem w Zespole Szkół w Lipnie.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie wyraził zgodę na utworzenie pełnego etatu pedagoga w Zespole Szkół w Lipnie w roku szkolnym 2008/2009.

Posiedzenie Zarządu opuścił J. Poliwko.

14. Rozpatrzenie pisma Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W w sprawie: wyrażenia zgody na zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin nauczycieli emerytów /ref. E. Zielińska- inspektor w Wydziale OKSZ/

E. Zielińska- przedstawiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, ze zostało skierowanie zapotrzebowanie na nauczycieli danych przedmiotów, jednakże żaden nauczyciel tych specjalności się nie zgłosił.

Wicestarosta P. Wojciechowski- powiedział, ze sytuacja w Dobrzyniu n/W corocznie się powtarza i dlatego należy ją wyjaśnić.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił odłożyć rozpatrzenie tego pisma do czasu rozmowy z Dyrektorem Zespołu Szkól w Dobrzyniu n/W.


Ad. 15. Rozpatrzenie pisma Polskiego Związku Hodowców Gołębie Pocztowych Oddział Lipnowsko- Kikolski w sprawie ufundowania 5 sztuk pucharów na nagrody w sezonie lotowym 2008 /ref.E. Zielińska- inspektor w Wydziale OKSZ/

E. Zielińska- Inspektor ds. oświaty- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił przekazać 300 zł za zakup pucharów na nagrody w sezonie lotowym 2008


Ad. 16. Rozpatrzenie pisma Polskiego Związku Hodowców Gołębie Pocztowych Oddział Lipnowsko- Kikolski w sprawie ufundowania 3 sztuk pucharów dla hodowców, których gołębie zwyciężyły w locie Narodowym Ostenda ( Belgia) 2008 /ref. E. Zielińska- inspektor w Wydziale OKSZ/

E. Zielińska- Inspektor ds. oświaty- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie ufundować 3 puchary dla hodowców, których gołębie zwyciężyły w locie Narodowym Ostenda 2008.


Ad.17. Rozpatrzenie pisma Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie: wsparcia finansowego Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2008/2009 /ref. E. Zielińska- inspektor w Wydziale OKSZ/

E. Zielińska- Inspektor ds. oświaty- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, iż Zarząd zaplanował na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego kwotę 3000 zł na Inaugurację Sportowego Roku Szkolnego 2008/2009. Zaproponował by 2 000zł zostało przeznaczone na zakup pucharów, zaś 1 000 zł na zapewnienie dzieciom i młodzieży uczestniczącej w rozgrywkach napojów i pożywienia.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił przyznać kwotę 3000 zł na Inaugurację Sportowego Roku Szkolnego 2008/2009.


Ad. 18. Rozpatrzenie pisma M.K.S. ,,Mień” Lipno w sprawie pomocy materialnej dla drużyn młodzieżowych Klubu /ref. E. Zielińska- inspektor w Wydziale OKSZ/

E. Zielińska- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, ze w tegorocznym budżecie wsparcie dla drużyn młodzieżowych MKS ,,Mień” Lipno nie było planowane, dlatego też nie ma możliwości wsparcia w tym roku, ale Zarząd Powiatu w Lipnie przystępuje do prac nad przyszłorocznym budżetem i w miarę możliwości postara się uwzględnić zgłoszone przez Klub potrzeby w zakresie drużyn młodzieżowych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił rozpatrzeń pismo negatywnie.


Ad. 19. Rozpatrzenie pisma Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem w sprawie nieodpłatnego przekazania zbędnego sprzętu gospodarstwa domowego /ref. Inspektor ds. Zamówień Publicznych A. Grzywaczewska/.

Z. Chmielewski- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, iż Pełnomocnik Starosty ds. utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lipnie przedstawiła stanowisko, w którym wskazała, ze wykazane przez nią rzeczy nie będą użyteczne Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej i można je przekazać Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wielgiem.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie postanowił przekazać z majątku po zlikwidowanej Bursie Szkolnej w Lipnie na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem: 9 komp. pościeli niebieskiej,6 szt. poduszek z pierza, 4 szt. kocy żółtych w kratę, 2 szt. kołder.


Ad. 20. Informacja o sprzedaży mienia powiatu /ref. p.o. Naczelnika Wydziału Geodezji P. Cieślakiewicz/.

P.Cieślakiewicz- p.o. Naczelnika Wydziału Geodezji- powiedział, iż został złożony wniosek do Urzędu Miasta Lipna o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na działki przy ul. Okrzei. Dodał, ze projekty decyzji w tej sprawie zostały przygotowane i złożone w Urzędzie Miasta, ale musza posiadać odpowiednie uzgodnienia. Wskazał, ze zgodnie z procedurą może to potrwać około 2 miesięcy, dopiero potem może nastąpić podział na działki budowlane. Wskazał, ze ma zapewnienie, ze procedura będzie przebiegała sprawnie ale należy mieć na uwadze, iż w tym roku raczej nie uda się sprzedać gruntów na ul. Okrzei.

Przewodniczący Zarządu- powiedział, że należy mieć świadomość, iż w tym roku raczej nie uda się zrealizować dochodów ze sprzedaży mienia powiatu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków zapoznał się z przedłożoną informacją.

Ad. 21.Rozpatrzenie pisma Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ,,INTER-FIDO” w sprawie: pozwolenia na wykorzystanie logo i herbu powiatu lipnowskiego w kalendarzu /ref. p.o. Kierownika Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji A. Szafrańska/

Z. Chmielewski- Sekretarz Powiatu w Lipnie- przedstawił przedmiotowe pismo. Powiedział, że forma, która w roku ubiegłym opracowywała kalendarz Powiatu Lipnowskiego ponownie zwraca się o wykorzystanie logo i herbu powiatu lipnowskiego na kalendarzu jak również o przygotowanie listu rekomendującego firmę. Dodał, ze w zamian powiat lipnowski otrzymuje pewną liczbę kalendarzy a wszelkie szczegóły współpracy w tym zakresie precyzować będzie umowa.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków 3 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,wstrzymującym” wyraził zgodę na wykorzystanie logo i herbu powiatu lipnowskiego w kalendarzu reklamowym promującym powiat lipnowski, i list rekomendujący firmę.

Ad. 22. Rozpatrzenie pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w sprawie: przedłużenia do 31.12.2008r. umów o pracę pracowników zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych./ref. Skarbnik Powiatu w Lipnie B. Małkiewicz/.

B. Małkiewicz – Skarbnik Powiatu w Lipnie- przedstawiła przedmiotowe pismo.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków mając na uwadze fakt, iż w trakcie realizacji są jeszcze roboty na drogach powiatu lipnowskiego jednogłośnie wyraził zgodę na przedłużenie umów o pracę wykazanym pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych do 31.12.2008r., występując do Rady Powiatu w Lipnie o zwiększenie środków na wydatki w § 4010 ,,wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 14.915,00zł.


Ad. 23. Sprawy różne.

E. Zielińska- powiedziała, ze wpłynęło pismo z Zespołu Szkól w Dobrzyniu n/W dotyczące wyrażenia zgody na dokonanie nowego podziału klas pierwszych tj. na 3 klasy: Technik Hotelarstwa- 24 uczniów, Technik Żywienia – 24 uczniów, Technik Rolnik- 17 uczniów, Dodała, ze taki podział nie niesie ze sobą znacznego zwrotu kosztów, ponieważ przy zmniejszonej licznie uczniów w klasach nie będą one dzielone na grupy z przedmiotów zawodowych oraz języków obcych.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na nowy podział klas pierwszych w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W

E. Zielińska- powiedziała, ze wpłynęło pismo z Zespołu Szkól Technicznych w Lipnie w sprawie ustalenia zastępstwa dla nauczyciela, który przebywa do dnia 10.02.2009r. na urlopie na potratowanie zdrowia wskazanym w piśmie nauczycielom.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków jednogłośnie wyraził zgodę na przedłożoną przez Dyrektor ZST w Lipnie propozycję zastępstwa.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 4 członków zapoznał się z stanowiskami Rad: Gminy Bobrowniki, Gminy Tłuchowo i Miasta Skępe w sprawie likwidacji SP ZOZ w Lipnie; pismem SP ZOZ w Lipnie do Minister Zdrowia o przyznanie dotacji dla szpitala; odpowiedzią Ministra Skarbu Państwa na pismo dotyczące przekazania PKS-u, odpowiedzią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o działaniach administracyjno- egzekucyjnych wobec SP ZOZ w Lipnie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu K. Baranowski zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie w dniu 15 września 2008 roku.

Na tym protokół zakończono.


Protokołowała:

Justyna Śliwińska

metryczka


Wytworzył: Justyna Śliwińska (15 września 2008)
Opublikował: Aneta Ofmańska (20 października 2008, 12:57:31)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (20 października 2008, 13:04:44)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1000