Protokół Nr 44/2008 z dnia 4 lutego 2008r

Protokół Nr 44/2008
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie
w dniu 4 lutego 2008 roku


Posiedzenie Zarządu Powiatu w Lipnie zostało zwołane przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Baranowskiego.

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu (na 5-osobowy skład Zarządu), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

/lista obecności w załączeniu do protokołu/

Nadto udział wzięli:

 1. Barbara Małkiewicz- Skarbnik Powiatu w Lipnie.

 2. Edyta Zielińska- inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

 3. Dariusz Kapuściński- Naczelnik Wydziału Architektury

 4. Józef Marek Waleczko

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 11.00 Przewodniczący Zarządu Powiatu K. Baranowski, witając zebranych członków Zarządu oraz zaproszonych gości w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

Następnie Zarząd Powiatu w Lipnie przyjął jednogłośnie protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 15 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Zarządu K. Baranowski przedstawił proponowany porządek obrad. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag. Uwag nie było.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że w punkcie “Sprawy różne” chciałby poruszyć temat oceny cząstkowej pracy Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie M. Furmańskiego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął następujący porządek posiedzenia:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Jerzemu Rzekońskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W do przeprowadzenia postępowań przetargowych i innych czynności określonych w pełnomocnictwie.

 2. Rozpatrzenie pisma Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia dla potrzeb jednostki.

 3. Rozpatrzenie pisma Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Skępem w sprawie dofinansowania działalności statutowej.

 4. Wyrażenie opinii w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi Nr 170909 C - Koziróg Leśny- Julkowo.

 5. Rozpatrzenie pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona przez Sąd Rejonowy w Lipnie.

 6. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie dofinansowania zakupu pojazdu służbowego w kwocie 37 000 zł.

 7. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego “Nadzieja” w sprawie wsparcia finansowego działalności Stowarzyszenia na 2008 rok.

 8. Rozpatrzenie pisma Pana St. Głowackiego w sprawie wsparcia wydania książki-albumu pt. “Historia i legendy Ziemi Dobrzyńskiej”.

 9. Rozpatrzenie pisma firmy Magellan S.A. dotyczącego zaprzestania wykonywania ugody przez SP ZOZ w Lipnie zawartej ze Spółką “Magellan” w dniu 15.04.2005r.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora SP ZOZ w Lipnie Pani Aleksandrze Pawłowskiej.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zatrudnienia Pana Józefa Marka Waleczko na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipne.

 12. Sprawy różne.


Ad.1. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Jerzemu Rzekońskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W do przeprowadzenia postępowań przetargowych i innych czynności określonych w pełnomocnictwie.

Pani E. Zielińska- inspektor w Wydziale OKSZ- omówiła projekt uchwały. Powiedziała, że w uchwale tej udziela się upoważnienia Panu Jerzemu Rzekońskiemu do przeprowadzenia postępowań przetargowych dotyczących wymiany pieca C.O. oraz wymiany pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Jerzemu Rzekońskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/W do przeprowadzenia postępowań przetargowych i innych czynności określonych w pełnomocnictwie. /uchwała w załączeniu do protokołu/.


Ad.2. Rozpatrzenie pisma Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrownikach w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia dla potrzeb jednostki.

oraz

Ad.3. Rozpatrzenie pisma Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Skępem w sprawie dofinansowania działalności statutowej.

Pani E. Zielińska powiedziała, że Zarządy Ochotniczej Straży Pożarnej z Bobrownik i ze Skępego zwróciły się o dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla tych jednostek.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że o dofinansowanie zwrócą się także ochotnicze straże pożarne z innych gmin. Trzeba przeanalizować budżet Powiatu Lipnowskiego i rozważyć możliwość dofinansowania dla wszystkich ochotniczych straży pożarnych.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że ochotnicze straże pożarne prawdopodobnie będą mogły się ubiegać o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Zarząd Powiatu w Lipnie postanowił podjąć decyzję o dofinansowaniu dla ochotniczych straży pożarnych po przeanalizowaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.


Ad.8. Rozpatrzenie pisma Pana St. Głowackiego w sprawie wsparcia wydania książki-albumu pt. “Historia i legendy Ziemi Dobrzyńskiej”.

Pani E. Zielińska omówiła przedmiotowe pismo. Powiedziała, że Pan Stanisław Głowacki zwrócił się o dofinansowanie wydania książki- albumu pt. “Historia i legendy Ziemi Dobrzyńskiej”. Wyjaśniła, że nie możliwości dofinansowania wydania tej książki. Istnieje jedynie możliwość zakupu pewnej ilości egzemplarzy wydanego już albumu.

Przewodniczący Zarządu zaproponował przeznaczyć kwotę do 500 zł na zakup wydanego już albumu.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przeznaczyć na zakup wydanej książki- albumu pt. “Historia i legendy Ziemi Dobrzyńskiej” kwotę do 500 zł.


Ad.9. Rozpatrzenie pisma firmy Magellan S.A. dotyczącego zaprzestania wykonywania ugody przez SP ZOZ w Lipnie zawartej ze Spółką “Magellan” w dniu 15.04.2005r.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się do Pani K. Kwiatkowskiej- inspektor ds. zdrowia w Starostwie- o przedstawienie sprawy.

Pani K. Kwiatkowska powiedziała, że wpłynęło pismo od spółki Magellan w sprawie udzielenia informacji na temat stanu postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec SP ZOZ w Lipnie oraz wyjaśnienia zaprzestania wykonywania ugody zawartej przez SP ZOZ z tą spółką.

Pani Kwiatkowska dodała, że P.O. Dyrektor SP ZOZ w Lipnie udzieliła wyjaśnień w tej sprawie. Zaprzestanie wykonywania ugody zawartej przez SP ZOZ w Lipnie ze spółką Magellan spowodowane było umorzeniem procesu restrukturyzacji szpitala. W wyniku tego umorzenia SP ZOZ nie uzyskał odrębnych środków na realizację ugód wcześniej zawartych, a z bieżących wpływów nie był i nie jest nadal w stanie spłacać ustalonej kwoty 123 000 zł miesięcznie.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że należy poinformować spólkę Magellan, iż w chwili obecnej SP ZOZ w Lipnie jest w trakcie realizacji nowego Program Restrukturyzacji Zobowiązań SP ZOZ w Lipnie (z dnia 28.06.2008 r.), który przewiduje zaciągnięcie kredytu przez SP ZOZ. Po uzyskaniu tego kredytu jego część zostanie przeznaczona na regulowanie zobowiązań cywilno-prawnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie postanowił udzielić odpowiedzi w powyższej formie.


Ad.4.Wyrażenie opinii w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi Nr 170909 C - Koziróg Leśny- Julkowo.

Pan D. Kapuściński- Naczelnik Wydziału Architektury- powiedział, że Wójt Gminy Tłuchowo zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi Koziróg Leśny- Julkowo. Inwestycja będzie polegać na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Zarząd Powiatu w Lipnie postanowił pozytywnie zaopiniować lokalizację drogi Koziróg Leśny- Julkowo.


Ad.5. Rozpatrzenie pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Lipnie w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna orzeczona przez Sąd Rejonowy w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że Prezes Sądu Rejonowego w Lipnie zwróciła się o wyznaczenie przez samorząd powiatowy podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna orzeczona przez Sąd Rejonowy w Lipnie.

Stwierdził, że trzeba najpierw przeanalizować możliwości organizacyjno- techniczne do zorganizowania warunków do odbycia kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej, aby w ten sposób ustalić jednostki powiatu, do których można skierować skazanych i wtedy udzielić Prezesowi Sądu odpowiedzi w tej sprawie.


Ad.6. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Lipnie w sprawie dofinansowania zakupu pojazdu służbowego w kwocie 37 000 zł.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że Komendant Powiatowy Policji zwrócił się o dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy w kwocie 37 000 zł.

Stwierdził, że Komenda Powiatowa Policji w Lipnie plasuje się w czołówce najlepszych komend w województwie kujawsko- pomorskim. Zaproponował, aby przychylić się do wniosku komendanta. Dodał, że środki na ten cel można pozyskać ze środków zabepieczonych w budżecie powiatu na 2008 rok na stworzenie centrum reagowania kryzysowego. Na razie nie jest wiadomo, czy będzie konieczność utworzenia takiego centrum.

T. Woźnicki zapytał jakie środki zabezpieczone są na zespół reagowania kryzysowego.

Pani B. Małkiewicz- Skarbnik Powiatu- powiedziała, że są to środki w kwocie 150 000 zł. Jako, że minął już miesiąc nowego roku, a centrum reagowania kryzysowego nie zostało utworzone, to powstały z tego tytułu oszczędności.

Pozostali członkowie zarządu podkreślili, iż Komenda Powiatowa Policji w Lipnie osiąga bardzo dobre wyniki pracy.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przychylić się do prośby zawartej w piśmie i przedstawić Radzie Powiatu w Lipnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok, uwzględniający zabepieczenie w budżecie powiatu środków finansowych środków w kwocie 37 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.


Ad.7. Rozpatrzenie pisma Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego “Nadzieja” w sprawie wsparcia finansowego działalności Stowarzyszenia na 2008 rok.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego "Nadzieja" zwróciło się o udzielenie bezzwrotnej pożyczki w wysokości 5000 zł. Byłaby ona przeznaczona jako wkład własny do Banku Żywności w Toruniu. Dodał, że Stowarzyszenie po przekazaniu w ubiegłym roku wkładu własnego do banku w wysokości 2000 zł.- pozyskało w ten sposób z banku żywność o wartości 101 000 zł. Dzięki temu Stowarzyszenie wsparło w formie żywności DPS w Nowej Wsi oraz SP ZOZ w Lipnie.

Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby udzielić tej bezzwrotnej pożyczki.

T. Woźnicki stwierdził, że pozyskać można w ten sposób bardzo dużą ilość żywności i dlatego przychyla się do tego wniosku.

Pozostali członkowie Zarządu również wyrazili takie zdanie.

Przewodniczący Zarządu zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik czy Zarząd może udzielać takich pożyczek organizacji pozarządowej.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że sprawa ta będzie konsultowana z Regionalną Izbą Obrachunkową i dopiero po takich konsultacjach i pozytywnej opinii RIO w tym zakresie będzie można ewentualnie takiej pożyczki udzielić.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie postanowił przychylić się do prośby zawartej w piśmie pod warunkiem pozytywnej opinii RIO w tym zakresie.


Ad.12. Sprawy różne.

Następnie Przewodniczący Zarządu poinformował członków Zarządu o tym, iż odbył rozmowę z Dyrektorem Zespołu Szkół w Lipnie M. Furmańskim. Podczas tej rozmowy Dyrektor stwierdził, iż wydana przez Zarząd Powiatu ocena "dobra" jego pracy jest niesprawiedliwa. Zwrócił się on do Zarządu o ponowne przeanalizowanie tej sprawy. Dyrektor wyjaśnił, że kuratorium oświaty nie miało wobec jego pracy żadnych uwag. Ponadto związki zawodowe oceniły pracę dyrektora wyróżniająco. Dyrektor w rozmowie podkreślił również, że zdawalność uczniów w ZS w Lipnie w Powiecie Lipnowskim jest najwyższa.

Wicestarosta P. Wojciechowski stwierdził, że aby ocenić zdawalność w powiecie, trzeba by porównywać zdawalność w szkołach tego samego typu. Ponadto powiedział, że jego zdaniem wydana przez Zarząd Powiatu w Lipnie ocena pracy dyrektora jest jak najbardziej słuszna. Trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż zostało skierowane do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych pismo o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez dyrektora.

P. Wojciechowski podkreślił również, że pozostali dyrektorzy jednostek oświatowych wykazują znacznie większą inicjatywę niż dyrektor Furmański jeśli chodzi o pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

Przewodniczący Zarządu stwierdził, że na pewno nie można ocenić pracy Dyrektora negatywnie. Jego zdaniem ocena dobra jest oceną adekwatną do pracy dyrektora.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie podtrzymał swoją decyzję podjętą na posiedzeniu Zarządu w dniu 15 stycznia 2008 roku dotyczącą wystawienia oceny "dobrej" pracy Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie M. Furmańskiego.


Przewodniczący Zarządu poinformował, że wpłynęło pismo od Dyrektora SP ZOZ w Lipnie, w którym informuje o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy Pana Z. Janiszewskiego do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości przy jednym z przetargów. W związku z tym zwróciła się o oddelegowanie pracownika Starostwa do Komisji, która dokona sprawdzenia działań podejmowanych przez Pana Janiszewskiego. Osoba ta wchodziłaby też w skład komisji przetargowych.

Przewodniczący Zarządu powiedział, że do komisji sprawdzającej działania przy jednym z przetargów można oddelegować pracownika Starostwa ale nie może on wchodzić w skład komisji przetargowych ponieważ Starostwo dokonuje kontroli nad przeprowadzanymi w SP ZOZ w Lipnie postępowaniami przetargowymi.

Zaproponował aby do komisji sprawdzającej działania P. Janiszewskiego wyznaczyć Panią Agnieszkę Grzywaczewską.

Zarząd Powiatu w Lipnie jednogłośnie postanowił wyznaczyć do Komisji, mającej na celu sprawdzenie działań podejmowanych przez Pana Z. Janiszewskiego w Dziale Administracyjno-Technicznym i Zamówień Publicznych, Panią Agnieszkę Grzywaczewską- inspektora ds. zamówień publicznych. Natomiast ze względu na dokonywanie przez Starostwo kontroli nad przeprowadzanymi w SP ZOZ w Lipnie postępowaniami przetargowymi, Zarząd Powiatu nie wyznaczył żadnej osoby do komisji przetargowych.


Następnie Przewodniczący Zarządu przekazał członkom Zarządu zasady przyznawania dofinansowania w ramach realizacji zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych" oraz "Uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych", które będą zatwierdzone uchwałą Rady Powiatu. Zwrócił się do członków Zarządu o zapoznanie się z tymi zasadami i wniesienie ewentualnych uwag. Na następnym posiedzeniu Zarząd będzie opiniował projekt uchwały w tej sprawie.


Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora SP ZOZ w Lipnie Pani Aleksandrze Pawłowskiej.

Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały. Powiedział, że powierza się obowiązki dyrektora SP ZOZ w Lipnie Pani Aleksandrze Pawłowskiej na okres 4 dni, tj. od dnia 1 lutego do dnia 4 lutego 2008r.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora SP ZOZ w Lipnie Pani Aleksandrze Pawłowskiej.


Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie: zatrudnienia Pana Józefa Marka Waleczko na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipne.

Przewodniczący Zarządu przedstawił członkom Zarządu kandydata na Dyrektora SP ZOZ w Lipnie- Pana Józefa Marka Waleczko.

Pan Józef Waleczko przedstawił Zarządowi swoją wizję rozwoju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie. Przedstawił również swoje dokonania zawodowe i posiadane kwalifikacje do wykonywania funkcji Dyrektora SP ZOZ.

Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.

Powiedział, że Pana J. Waleczko zatrudnia się na stanowisku dyrektora SP ZOZ na okres trzech lat na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Zarząd Powiatu w Lipnie w obecności 5 członków jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie: zatrudnienia Pana Józefa Marka Waleczko na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipne.

Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała:
Izabela Pączkowskametryczka


Wytworzył: Izabela Pączkowska (4 lutego 2008)
Opublikował: Radosław Ośmiałowski (13 marca 2008, 09:18:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1215