Zasady Finansowania

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148) reguluje zasady gromadzenia dochodów publicznych, planowania, dysponowania środkami publicznymi oraz sposób finansowania deficytu budżetowego. Ponadto zawiera regulacje dotyczące sprawozdawczości budżetowej. Ustawa określa tryby i terminy opracowywania przez jednostki projektów planów finansowych, opartych na przyjętych w projekcie ustawy budżetowej dochodach i wydatkach oraz ograniczenie ilości tytułów, w ramach których mogą funkcjonować środki specjalne jednostek budżetowych. Zatwierdzone przez kierowników jednostek budżetowych i zweryfikowane przez dysponentów części budżetowych lub zarządy jednostek samorządu terytorialnego projekty planów finansowych stanowią podstawę gospodarki finansowej jednostki budżetowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie uchwalonego budżetu.

Dochodami powiatu są:

1. dochody własne

2. subwencja ogólna

3. dotacja celowa z budżetu państwa

Dochodami powiatu mogą być: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, inne środki określone w odrębnych przepisach.

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

- wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów,

- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych,

- dochody z majątku powiatu,

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu,

- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

- odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu,

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego,

- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów,

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%,

- wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.

Subwencja ogólna dla powiatu składa się z:

- część oświatowa subwencji ogólnej

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

- część równoważąca subwencji ogólnej.

O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, w szczególności na zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, zadania przyjęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określona przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu samorządu terytorialnego.

Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada zarząd powiatu. Zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo:

- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, a w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,

- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu,

- dokonywania wydatków budżetowych,

- zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,

- dysponowania rezerwą budżetu powiatu,

- blokowania środków budżetowych w przypadkach określonych ustawą.

Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawności jest spełniony w szczególności przez:

- jawność debaty budżetowej,

- opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu,

- przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu,

- ujawnienie sprawozdania zarządu ze swoich działań.

 

metryczka


Wytworzył: Mariola Kępińska (27 lutego 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (27 lutego 2004, 13:47:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 11522