2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja z dnia 13.11.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z jeziora Chojno-Ławki

Lipno, dnia 13.11.2006 r.


OŚ.6223-46/06

D E C Y Z J A


Na podstawie art.9 ust. 1, pkt. 19 lit. d, art. 37 pkt.1 , art. 122 ust. 1 pkt. 1 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660,z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682. ) po rozpatrzeniu wniosku zgłoszonego przez Pana Edwarda Osińskiego, przesłanego wg właściwości przez Starostę Rypińskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z jeziora Chojno-Ławki do nawodnień deszczownianych upraw


S t a r o s t a    L i p n o w s k i
o r z e k a

 1. Udzielić Panu Edwardowi Osińskiemu zam. we wsi Huta Chojno Nr 21A, 87-515 Rogowo , pozwolenia wodnoprawnego na:

  • pobór wody z jeziora Chojno-Ławki dla potrzeb nawodnień deszczownianych upraw na powierzchni 16,07 ha w miejscowości Huta Chojno, gm. Rogowo w dwóch cyklach wegetacyjnych:
   I cykl 15 maja – 15 czerwca
   II cykl 15 lipiec – 15 sierpień
   w ilości:
   Qmaxh= 90,00 m3 /h,
   Qśrd = 630,00 m3/dobę

 1. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się do dnia 31.12.2016 roku.

 2. Zobowiązuje się Pana Edwarda Osińskiego do:

  • zawarcia umowy z władającym wodami ( uprawnionym do rybactwa jeziora Chojno-Ławki ) tj. Płocko-Włocławskim Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w zakresie korzystania z wód dla potrzeb deszczowania gruntów,

  • w porozumieniu z uprawnionym do rybactwa, uzgodnienia miejsca poboru wody z jeziora oraz trwałego zamontowania łaty wodowskazowej celem określenia wielkości obniżania się wód w czasie trwania deszczowania,

  • poboru wody w sposób nie powodujący uciążliwości dla pobliskiego otoczenia i gospodarki rybackiej,

  • zapewnienia bezpieczeństwa obsługi oraz właściwej eksploatacji i utrzymania w należytym stanie miejsca poboru wody i urządzeń służących do poboru wody,

  • prowadzenia w okresie deszczowania stałej obserwacji wpływu poboru wody powierzchniowej na bilans wodny jeziora Chojno-Ławki,

  • ograniczenia poboru wody w przypadku stwierdzenia negatywnego oddziaływania na stan wód w jeziorze,

  • pokrycia ewentualnych szkód związanych z udzielonym pozwoleniem,

  • prowadzenia na bieżąco rejestru ilości pobranej wody,

  • składanie informacji i wnoszenie opłat w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska.

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na pobór wód powierzchniowych z jeziora Chojno-Ławki dla potrzeb nawadniania gruntów w miejscowości Huta Chojno, wykonany w miesiącu wrześniu 2006 r.


U Z A S A D N I E N I E

     Dnia 17.10.2006 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynęło postanowienie Starosty Rypińskiego ROL-6223-2/06 przy którym przekazano wg właściwości wniosek Pana Edwarda Osińskiego zam. Huta Chojno Nr 21A, gm. Rogowo w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych z jeziora Chojno-Ławki dla potrzeb nawodnień deszczownianych upraw w miejscowości Huta Chojno, gm. Rogowo.

    Do wniosku dołączono operat wodnoprawny.

    Grunty przewidziane do deszczowania położone są w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora.

   Woda z jeziora pobierana zostanie za pomocą przenośnej pompowni ciągnikowej do nawadniania upraw rolnych, celem zapewnienia optymalnych warunków wilgotnościowych w glebie.

    Deszczowanie odbywać się będzie okresowo w dwóch cyklach wegetacji od 15 maja do 15 czerwca i od 15 lipca do 15 sierpnia, na powierzchni 16,07 ha.

W dniu 20.10.2006 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie, została podana do publicznej wiadomości.

     W terminie wskazanym w zawiadomieniu żadna ze stron nie zgłosiła uwag i wniosków co do zamierzonego szczególnego korzystania z wód.

Operat wodnoprawny spełnia warunki określone dla poboru wód powierzchniowych. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

     Przy braku zastrzeżeń stron postępowania, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo wodne, udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.


P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1

 1. Operat wodnoprawny.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 09 września 2001 roku o opłacie skarbowej (t j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm. ) wysokość opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne wynosi 190,00 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych zero groszy ).

Opłatę skarbową wniesiono na konto PKO S.A. O/Lipno Nr 26 1240 3392 1111 0000 3022 5778.

Znaki opłaty skarbowej od podania i załącznika w wysokości 5,50 zł skasowano na wniosku.


Otrzymują:

 1. Pan Edward Osiński
  zam. Huta Chojno 21A

 2. Wójt Gminy Chrostkowo
  87-602 Chrostkowo

 3. Wójt Gminy Rogowo
  87-515 Rogowo

 4. Płocko-Włocławski Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego we Włocławku
  ul. Sienkiewicza 15, 87-800 Włocławek

 5. Polski Związek Wędkarski
  Koło w Lipnie
  ul. 22-Stycznia 27, 87-600 Lipno

 6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. F. Rogaczewskiego 9/19
  80-804 Gdańsk + zał.

 7. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 8. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku
  ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek

 9. A/a

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (13 listopada 2006)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (24 listopada 2006, 10:25:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1956