2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja z dnia 21.11.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drewnianego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego na wodach jeziora Orłowskiego

Lipno, dnia 21.11.2006 r.


OŚ.6223-50/06

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 9 ust. 1, pkt. 19 lit. h, art.122 ust.1, pkt. 3, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1 i 5, art.128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2 , oraz 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.10.2006r. zgłoszonego przez Pana Wojciecha Reja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drewnianego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego na jeziorze Orłowskim w miejscowości Orłowo, gm. Wielgie


S t a r o s t a    L i p n o w s k i
o r z e k a

 1. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Wojciecha Reja zam. we Włocławku przy ul. Kościuszki 1 m5 , na wykonanie drewnianego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego na wodach jeziora Orłowskiego na wysokości działki Nr 160/3 położonej w miejscowości Orłowo, gm. Wielgie stanowiącej własność Państwa Doroty i Wojciecha Rej .
  Kształt pomostu zbliżony do litery „T”
  Długość max – 10m
  Szerokość - 7 m
  Powierzchnia pomostu – 24 m2

 2. Pozwolenie określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się pod następującymi warunkami:

 1. Pomost nie może być zlokalizowany w odległości mniejszej niż 100 m od istniejących pomostów w tym rejonie.

 2. Długość pomostu nie może przekraczać szerokości pasa trzcin porastających jezioro na tym odcinku.

 3. Budowa pomostu nie może naruszać brzegu jeziora oraz uszkadzać i niszczyć roślinności porastającej pobrzeże.

 4. Pomost nie może ograniczać swobodnego przejścia wokół jeziora.

 5. Po wybudowaniu, pomost zostanie oznaczony tabliczką znamionową z określeniem właściciela i numeru pozwolenia wodnoprawnego.

 6. Integralną częścią pozwolenia wodnoprawnego będzie porozumienie zawarte pomiędzy Panem Wojciechem Rejem a Prezesem Gospodarstwa Rybackiego Włocławek, określające wielkość rekompensaty za utracone korzyści w gospodarce rybackiej.

 1. Jednocześnie zobowiązuje się inwestora do:

  • wykonania robót zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji,

  • przestrzegania warunków określonych w uzgodnieniach i porozumieniach zawartych z Gospodarstwem Rybackim Włocławek.

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Częścią składową niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny na budowę pomostu rekreacyjno-wędkarskiego na jeziorze Orłowskim , wykonany w miesiącu październiku 2006 roku.U Z A S A D N I E N I E


Dniu 26.10.2006 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Pana Wojciecha Reja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drewnianego pomostu rekreacyjno-wędkarskiego na wodach jeziora Orłowskiego na wysokości działki Nr 160/3 położonej w miejscowości Orłowo, gm. Wielgie stanowiącej własność Państwa Doroty i Wojciecha Rej .

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny na wykonanie pomostu o powierzchni całkowitej 24 m2 .

W dniu 31.10.2006 roku, informacja o wszczęciu postępowania w sprawie została podana do publicznej wiadomości.

W dniu 06.11.2006 roku wpłynęło do tut. Urzędu pismo Gospodarstwa Rybackiego Włocławek w sprawie uwag i wniosków do przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, które w całości zostały uwzględnione w udzielonym pozwoleniu wodnoprawnym.

Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.P o u c z e n i e


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1

1. Operat wodnoprawny.


Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 09 września 2001 roku o opłacie skarbowej (t j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm. ) wysokość opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne wynosi 190,00 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych zero groszy ).

Opłatę skarbową wniesiono na konto PKO S.A. O/Lipno Nr 26 1240 3392 1111 0000 3022 5778.

Znaki opłaty skarbowej od podania i załącznika w wysokości 5,50 zł skasowano na wniosku.


Otrzymują:

 1. Pan Wojciech Rej + zał.

 2. Wójt Gminy Wielgie

 3. Gospodarstwo Rybackie Włocławek
  Spółka z o.o. z /s w Szpetalu Górnym
  87-811 Fabianki

 4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  Inspektorat we Włocławku
  Ul. Płocka 171
  80-800 Włocławek + zał.

 5. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 6. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku

 7. A/a

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (21 listopada 2006)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (24 listopada 2006, 10:09:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1811