2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja z dnia 10.11.2006 r. w sprawie ustalenia linie brzegu części działki Nr 115/5 we wsi Sarnowo, gm. Skępe

Lipno, dnia 10.11.2006 r.

OŚ.6223-45/06

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt. 3 i ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660,z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.10.2006 r. zgłoszonego przez Panią Krystynę Rybską Usługi Geodezyjno-Kartograficzne w sprawie ustalenia linii brzegu nieruchomościS t a r o s t a    L i p n o w s k i
o r z e k a


 1. Ustalić linię brzegu części działki Nr 115/5 we wsi Sarnowo, gm. Skępe będącej własnością Pana Wiesława Wąsickiego zam. we wsi Sarnowo 3, 87-630 Skępe, a rowem melioracyjnym oznaczonym Nr 138 zgodnie z załączonym projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych .

 2. Integralną części niniejszej decyzji jest mapa z projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, wykonana przez uprawnionego geodetę Panią Krystynę Rybską .

 

U Z A S A D N I E N I E


Dnia 18.10.2006 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek złożony w imieniu Właściciela przez Panią Krystynę Rybską Usługi Geodezyjno-Kartograficzne ul. Olszowa 12, 87-600 Lipno , w sprawie ustalenia linii brzegu części działki Nr 115/5 we wsi Sarnowo, gm. Skępe będącej własnością Pana Wiesława Wąsickiego zam. we wsi Sarnowo 3, 87-630 Skępe, a rowem melioracyjnym oznaczonym Nr 138 stanowiącym własność Skarbu Państwa w Zarządzie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

Do wniosku dołączono projekt rozgraniczenia działki Nr 115/5, wypis z rejestru gruntów oraz protokół graniczny z czynności ustalenia przebiegu granic.

W dniu 19.10.2006 roku zawiadomiono wszystkie zainteresowane strony o wszczęciu postępowania w sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projektu rozgraniczenia części działki Nr 115/5 położonej we wsi Sarnowo, gm. Skępe.

Jako linię brzegową części działki Nr 115/5 , objętego projektem regulacji, przyjęto krawędź brzegu, zgodnie z przedłożonym projektem rozgraniczenia.

Przy braku zastrzeżeń stron, na podstawie art. 15 ust.1 i ust. 2 pkt. 3 Prawa wodnego orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.


Znaki opłaty skarbowej od podania i załączników w wysokości 6,50 zł skasowano na wniosku.


Zał. 1

 1. Projekt rozgraniczenia działki Nr 115/5.


Otrzymują:

 1. Pani Krystyna Rybska
  ul. Olszowa 12

 2. Pan Wiesław Wąsicki
  Sarnowo 3, 87-630 Skępe

 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. F. Rogaczewskiego 9/19
  80-804 Gdańsk

 4. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
  87-630 Skępe

 5. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Okrzei 74 A
  87-800 Włocławek

 6. A/a

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (11 października 2006)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (24 listopada 2006, 09:55:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2903