2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja z dnia 04.09.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Wojciechowi Staśkiewiczowi

Lipno, dnia 04.09.2006 r.


OŚ.6223-33/06
D E C Y Z J A


Na podstawie art.9 ust. 1, pkt. 19 lit. d, art. 37 pkt.1 , art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 , art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660,z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.08.2006 r. zgłoszonego przez Pana Wojciecha Staśkiewicza w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej oraz pobór wód podziemnych do deszczowania upraw

S t a r o s t a    L i p n o w s k i
o r z e k a

 1. Udzielić Panu Wojciechowi Staśkiewiczowi zam. we wsi Okrąg Nr 29, 87-600 Lipno , pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie studni głębinowej Nr 1 do głębokości 75 m w miejscowości Karnkowo, gm. Lipno na działce Nr 9/2,

 2. pobór wód podziemnych, czwartorzędowych ze studni głębinowej Nr 1 w miejscowości Karnkowo, gm. Lipno dla potrzeb deszczowania upraw rolno-warzywnych o łącznej powierzchni F = 5,5609 ha, w okresie od 1 maja do 30 września w ilości:
  Qmaxh= 30,00 m3 /h,
  Qśrd = 300,00 m3/dobę

  w ramach przyjętych przez Starostę Lipnowskiego zasobów eksploatacyjnych z utworów czwartorzędowych w wysokości Qekspl.=30,00 m3 /h przy depresji S=1,9 m.

 1. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się do dnia 31.08.2026 roku.

 2. Zobowiązuje się Pana Wojciecha Staśkiewicza do:

  • prowadzenia rejestru poboru wody z zapisem stanu wodomierza raz na miesiąc,

  • prowadzenia okresowego pomiaru zwierciadła wody w studni,

  • prowadzenia na bieżąco książki eksploatacji studni,

  • dbania o należyty stan techniczny ujęcia oraz o sprawność urządzeń pomiarowych,

  • składanie informacji i wnoszenie opłat w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska,

  • powierzchnie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie studni należy utrzymywać w czystości

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Częścią składową niniejszej decyzji jest „operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb nawadniania gruntów w miejscowości Karnkowo, gm. Lipno” wykonany w miesiącu sierpniu 2006 r.


U Z A S A D N I E N I E

Dnia 24.08.2006 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Pana Wojciecha Staśkiewicza zam. we wsi Okrąg Nr 29, gm. Lipno w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowych oraz pobór wód głębinowych do celów nawadniania upraw rolno-warzywnych.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

Ujęcie wód głębinowych w miejscowości Karnkowo stanowi własność Pana Wojciecha Staśkiewicza, wraz z urządzenia do poboru wody i deszczownią służyło będzie do nawadniania upraw rolno-warzywnych, celem zapewnienia optymalnych warunków wilgotnościowych w glebie.

Deszczowanie upraw odbywać się będzie w okresie od maja do września na powierzchni wynoszącej 5,5609 ha.

W dniu 25.08.2006 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie, została podana do publicznej wiadomości.

W terminie wskazanym w zawiadomieniu żadna ze stron nie zgłosiła uwag i wniosków co do zamierzonego szczególnego korzystania z wód.

Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo wodne, udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1

1. Operat wodnoprawny.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 09 września 2001 roku o opłacie skarbowej (t j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm. ) wysokość opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne wynosi 190,00 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych zero groszy ).
Opłatę skarbową wniesiono na konto PKO S.A. O/Lipno Nr 26 1240 3392 1111 0000 3022 5778.
Znaki opłaty skarbowej od podania i załącznika w wysokości 5,50 zł skasowano na wniosku.Otrzymują:

 1. Pan Wojciech Staśkiewicz

 2. Wójt Gminy Lipno

 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. F. Rogaczewskiego 9/19
  80-804 Gdańsk + zał.

 4. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 5. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku

 6. A/a

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka-Rudewicz (4 września 2006)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (5 września 2006, 09:50:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1487