2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja z dnia 05.06.2006 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki z o.o PALTRAK we Włocławku

Lipno, dnia 05.06.2006 r.OŚ.6223-21/06


D E C Y Z J A


Na podstawie art. 9 ust. 2, pkt. 1 lit. d, art.122 ust.1 pkt. 3, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1 i 5 , art.128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2 , oraz 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660,z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.05.2006 r. zgłoszonego przez Centrum Projektowania i Usług Serwisowych z Łodzi Selpol-Projekt Spółka z o.o., ul. Szczecińska 48/58 działającą z upoważnienia Spółki z o.o Paltrak we Włocławku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kablem energetycznym rzeki Kamieniczki w km 6=437 do 6=438 w miejscowości Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń n/W dla potrzeb zasilania projektowanej farmy wiatraków.

S t a r o s t a    L i p n o w s k i

o r z e k a


I. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego dla Spółki z o.o PALTRAK we Włocławku z siedzibą przy ul. Komunalnej 9 na przekroczenie kablami energetycznymi o mocy SN 35 kV rzeki Kamieniczki w km 6=437 do 6=438 w miejscowości Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń n/W – działka Nr 10 metodą przewiert sterowanego w rurze ochronnej osłonowej PCV dla potrzeb zasilania projektowanej farmy wiatraków.


II. Pozwolenie określone w pkt. I niniejszej decyzji udziela się pod następującymi warunkami:

 1. Przejście przez rzekę Kamieniczkę należy wykonywać metodą przecisku sterowanego w rurze ochronnej PCV na głębokości 1,5 m od istniejącego dna i skarp rzeki.

 2. Miejsce przejścia kabla energetycznego należy oznaczyć słupkami betonowymi po obu stronach rzeki.

 1. Jednocześnie zobowiązuje się inwestora do:

  • prowadzenia robót w sposób wykluczający możliwość powstania uszkodzeń skarp i dna rzeki Kamieniczki oraz urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – drenarskich,

  • w wypadku powstania uszkodzeń, winny one być naprawione na koszt inwestora w uzgodnieniu z GSW w Dobrzyniu n/W i biurem terenowym w Lipnie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

 2. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 3. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 5. Częścią składową niniejszej decyzji jest „ operat wodnoprawny na wykonanie przekroczenia kablem energetycznym cieku – Strugi Kamieniczka” wykonany w miesiącu marcu 2006 roku.


U Z A S A D N I E N I E


Dnia 11.05.2006 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek zgłoszony przez Centrum Projektowania i Usług Serwisowych z Łodzi Selpol-Projekt Spółka z o.o.,

ul. Szczecińska 48/58 działającą z upoważnienia Spółki z o.o Paltrak we Włocławku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kablem energetycznym rzeki Kamieniczki w km 6=437 do 6=438 w miejscowości Lenie Wielkie, gm. Dobrzyń n/W dla potrzeb zasilania projektowanej farmy wiatraków.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z uzgodnieniami, który spełnia wymogi określone w art. 132 Prawa wodnego.

W dniu 15.05.2006 roku, informacja o wszczęciu postępowania w sprawie została podana do publicznej wiadomości.

Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1

 1. Operat wodnoprawny

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 09 września 2001 roku o opłacie skarbowej (t j. Dz. U. z 2004 r.

Nr 253, poz. 2532 z późn. zm. ) wysokość opłaty skarbowej za pozwolenie wodnoprawne wynosi

190,00 zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych zero groszy ).

Opłatę skarbową wniesiono na konto PKO S.A. O/Lipno Nr 26 1240 3392 1111 0000 3022 5778.

Znaki opłaty skarbowej od podania i załącznika w wysokości 6,50 zł skasowano na wniosku.Otrzymują:


 1. PALTRAK Sp. z o.o. + zał.

 2. Centrum Projektowania i Usług Serwisowych
  Selpol-Projekt Sp.z o.o.

 3. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
  ul. Okrzei 74 A
  87-800 Włocławek

 4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  Inspektorat we Włocławku
  ul. Płocka 171
  87-800 Włocławek + zał.

 5. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 6. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku

 7. Państwo Małgorzata i Dariusz Różańscy

 8. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n/W

 9. Gminna Spółka Wodna w Dobrzyniu n/W

 10. A/a

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowiecka - Rudewicz (5 czerwca 2006)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (7 czerwca 2006, 12:36:40)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (7 czerwca 2006, 12:39:12)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1952