2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Decyzja z dnia 05.06.2006 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipno pozwolenia wodnoprawnego

Lipno, dnia 05.06.2006 r.


OŚ.6223-22/06
D E C Y Z J A


Na podstawie art.9 ust. 1, pkt. 19 lit. d, art. 37 pkt.1 , art. 122 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 ,art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2, art. 128, art. 131 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255), oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 , z 2001 r. Nr 49 poz. 509, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660,z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.05.2006 r. zgłoszonego przez Wójta Gminy Lipno w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowych oraz pobór wód głębinowych z ujęcia gminnego


S t a r o s t a   L i p n o w s k i

o r z e k a

 1. Udzielić Wójtowi Gminy Lipno, pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie studni głębinowych Nr 5 i Nr 6 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Głodowo gm. Lipno na działkach Nr 259/5 i Nr 259/10,

 2. pobór wód podziemnych z ujęcia gminnego w miejscowości Głodowo, gm. Lipno składającego się ze studni głębinowych Nr 2, Nr 3, Nr 5 i Nr 6w ilości:
  Qmaxh= 73,00 m3 /h,
  Qd = 1460,00 m3/d

w ramach przyjętych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego zasobów eksploatacyjnych z utworów czwartorzędowych w wysokości Qekspl.=73,00 m3 /h przy depresji S=2,0 m.

 1. Pozwolenie wodnoprawne określone w pkt. 1 niniejszej decyzji udziela się do dnia 31.12.2016 roku.

 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Lipno do:

  • prowadzenia rejestru poboru wody i pomiaru zwierciadła wody w studniach,

  • prowadzenia na bieżąco książki eksploatacji studni,

  • prowadzenia kontroli jakości wody surowej i uzdatnionej-raz na rok,

  • dbania o należyty stan techniczny ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz o sprawność urządzeń pomiarowych,

  • składanie informacji i wnoszenie opłat w zakresie gospodarczego korzystania ze środowiska,

  • powierzchnie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie każdej ze studni należy utrzymywać w czystości

  • ujęcie wody podziemnej należy oznaczyć tablicą informacyjną o zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

 1. Nie przestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez odszkodowania.

 2. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiada uprawniony.

 3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

 4. Z chwilą uprawomocnienia się niniejszej decyzji traci ważność pozwolenie wodnoprawne Starosty Lipnowskiego OŚ. 6223/2/200 z dnia 10.02.2000 r. udzielone Zarządowi Gminy Lipno na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych Nr 2 i Nr 3 z ujęcia gminnego zlokalizowanego w miejscowości Głodowo, gm. Lipno

 5. Częścią składową niniejszej decyzji jest „operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla ujęcia gminnego w miejscowości Głodowo, gm. Lipno” wykonany w miesiącu kwietniu 2006 r.U Z A S A D N I E N I E


Dnia 11.05.2006 roku do Starosty Lipnowskiego wpłynął wniosek Wójta Gminy Lipno w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowych oraz pobór wód głębinowych z ujęcia gminnego w miejscowości Głodowo, gm. Lipno.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

Ujecie wód głębinowych w miejscowości Głodowo stanowi własność Gminy Lipno.

Aktualnie Gminna Lipno pobiera wodę głębinową z ujęcia wód podziemnych w miejscowości Głodowo zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Starostę Lipnowskiego z terminem ważności do dnia 31.12.2010 roku.

W wyniku zwiększenia zapotrzebowania na wodę , w 2005 roku na ujęciu odwiercono dwie nowe studnie (Nr 5 i Nr 6 ). Wydajność eksploatacyjna wzrosła z 60,0 m3 /h do 70,0 m3 /h i dlatego też Wójt Gminy Lipno zwrócił się z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.

W dniu 15.05.2006 roku informacja o wszczęciu postępowania w sprawie, została podana do publicznej wiadomości.

W terminie wskazanym w zawiadomieniu żadna ze stron nie zgłosiła uwag i wniosków co do zamierzonego szczególnego korzystania z wód.

Dokumentacja techniczna wraz z uzgodnieniami spełnia warunki określone dla tego rodzaju inwestycji. Nie istnieją zatem przeszkody formalno – prawne dla wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Przy braku zastrzeżeń stron postępowania, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo wodne, udzielono wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

Zał. 1

1. Operat wodnoprawny.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm. ) .


Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Lipno

 2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  ul. F. Rogaczewskiego 9/19
  80-804 Gdańsk + zał.

 3. Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Delegatura we Włocławku
  ul. Plac Kopernika 2
  87- 800 Włocławek

 4. Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Wydział Środowiska i Rolnictwa
  Oddział Zamiejscowy we Włocławku

 5. A/a

metryczka


Wytworzył: Eliza Jałowicka - Rudewicz (5 czerwca 2006)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (7 czerwca 2006, 12:28:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1509